Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
N 87 від 31.03.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. за N 398/3691

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87

(Положення втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 73 від 07.02.20
13)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4
"Звіт про рух грошових коштів"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 15 від 28.01.20
00
N 304 від 30.11.20
00
N 989 від 25.11.20
02
N 731 від 22.11.20
04
N 1125 від 25.09.20
09 )

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: ( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;

наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті". ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

17. У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" у графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків). ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002, N 1125 від 25.09.2009 )

18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються витрати, наведені в статті "Фінансові витрати" Звіту про фінансові результати. ( Пункт 18 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображається різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до п.13-18 цього Положення (стандарту).

20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 ) ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002, N 731 від 22.11.2004, N 1125 від 25.09.2009 )

21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду, окрім зменшення таких витрат внаслідок їх включення до складу групи вибуття. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зменшення суми зобов'язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. ( Пункт 22 в редакції Наказу Мінфіну N 15 від 28.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002, N 731 від 22.11.2004, N 1125 від 25.09.2009 )

23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. При цьому не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо. При визначенні показника цієї статті також не враховується зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 731 від 22.11.2004, N 1125 від 25.09.2009 )

24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображається різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до п.19-23 цього Положення (стандарту).

25. У статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, окрім сум сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 25.11.2002, N 1125 від 25.09.2009 )

26. У статті "Сплачені податки на прибуток" показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п.25-26 цього Положення (стандарту).

28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття". ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій). ( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

33. У статті "Реалізація майнових комплексів" показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

34. У статті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002 )

35. У статті "Отримані дивіденди" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей). ( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

36. У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

38. У статті "Придбання необоротних активів" показуються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів. ( Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

39. У статті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті "Інші платежі" показуються аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.31-40 цього Положення (стандарту).

42. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

46. У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

47. У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.45-50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

54. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

55. У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток-" зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. ( Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

                         ----------------
| КОДИ |
|--------------|
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|--------------|
Підприємство за ЄДРПОУ |______________|
Територія за КОАТУУ |______________|
Орган державного управління за СПОДУ |______________|
Організаційно-правова форма | |
господарювання за КОПФГ |______________|
Вид економічної діяльності за КВЕД |______________|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума | |
----------------

                   Звіт про рух грошових коштів
                  за __________________ 20__ р.
                                                       -----------
                           Форма N 3       Код за ДКУД | 1801004 |
                                                       -----------

------------------------------------------------------------------
|        Стаття              |Код| За звітний    |За попередній  |
|                            |   | період        |період         |
|                            |   |---------------+---------------|
|                            |   |Надход-|Видаток|Надход-|Видаток|
|                            |   |ження  |       |ження  |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|          1                 | 2 |     3 |   4   |     5 |   6   |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|I. Рух коштів у результаті  |   |       |       |       |       |
|   операційної діяльності   |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Прибуток (збиток) від       |010|       |       |       |       |
|звичайної діяльності до     |   |       |       |       |       |
|оподаткування               |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Коригування на:             |   |       |       |       |       |
|  амортизацію необоротних   |020|       |   х   |       |   х   |
|  активів                   |   |       |       |       |       |
|  збільшення (зменшення)    |030|       |       |       |       |
|  забезпечень               |   |       |       |       |       |
|  збиток (прибуток) від     |040|       |       |       |       |
|  нереалізованих курсових   |   |       |       |       |       |
|  різниць                   |   |       |       |       |       |
|  збиток (прибуток) від     |050|       |       |       |       |
|  неопераційної діяльності  |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Витрати на сплату відсотків |060|       |   х   |       |   х   |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Прибуток (збиток) від опера-|070|       |       |       |       |
|ційної діяльності до  зміни |   |       |       |       |       |
|в чистих оборотних активах  |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Зменшення (збільшення):     |   |       |       |       |       |
|  оборотних активів         |080|       |       |       |       |
|  витрат майбутніх періодів |090|       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Збільшення (зменшення):     |   |       |       |       |       |
|  поточних зобов'язань      |100|       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|  доходів майбутніх періодів|110|       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Грошові кошти від           |120|       |       |       |       |
|операційної діяльності      |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Сплачені:                   |   |       |       |       |       |
|     відсотки               |130|     х |       |     х |       |
|     податки на прибуток    |140|     х |       |     х |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів до        |150|       |       |       |       |
|надзвичайних подій          |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Рух коштів від              |160|       |       |       |       |
|надзвичайних подій          |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів від       |170|       |       |       |       |
|операційної діяльності      |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|II. Рух коштів у результаті |   |       |       |       |       |
|інвестиційної діяльності    |   |       |       |       |       |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|

|Реалізація:         |  |    |    |    |    |
| фінансових інвестицій |180| | х | | х |
| необоротних активів |190| | х | | х |
| майнових комплексів |200| | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Отримані: | | | | | |
| відсотки |210| | х | | х |
| дивіденди |220| | х | | х |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Інші надходження |230| | х | | х |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій |240| х | | х | |
| необоротних активів |250| х | | х | |
| майнових комплексів |260| х | | х | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Інші платежі |270| х | | х | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів до |280| | | | |
|надзвичайних подій | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Рух коштів від |290| | | | |
|надзвичайних подій | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів від |300| | | | |
|інвестиційної діяльності | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|III. Рух коштів у результаті| | | | | |
| фінансової діяльності | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Надходження власного |310| | х | | х |
|капіталу | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Отримані позики |320| | х | | х |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Інші надходження |330| | х | | х |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Погашення позик |340| х | | х | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Сплачені дивіденди |350| х | | х | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Інші платежі |360| х | | х | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів до |370| | | | |
|надзвичайних подій | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Рух коштів від |380| | | | |
|надзвичайних подій | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів від |390| | | | |
|фінансової діяльності | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Чистий рух коштів за |400| | | | |
|звітний період | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Залишок коштів на |410| | х | | х |
|початок року | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|
|Вплив зміни валютних |420| | | | |
|курсів на залишок коштів | | | | | |
|----------------------------+---+-------+-------+-------+-------|

|Залишок коштів на      |430|    |  х  |    |  х  |
|кінець року | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )