Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2009 р. N 901
Київ

Про додаткові заходи
щодо врегулювання земельних відносин

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1064 від 30.09.20
09
N 1112 від 21.10.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1112 від 21.10.2009 )

4. Ліквідувати Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель, що діє у складі Державного комітету із земельних ресурсів як урядовий орган державного управління, та її територіальні органи.

Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель.

Затвердити головою зазначеної комісії заступника Голови Державного комітету із земельних ресурсів Бєльчика Сергія Васильовича.

Голові комісії:

затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель та її територіальних органів;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати роботи. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 901

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому підпункту 16 пункту 9 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91, ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416), слова ", Держкомлісгоспу та Держкомзему" замінити словами "та Держкомлісгоспу".

2. У пункті 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2221), слова "та її територіальними органами" замінити словами "Держкомзему та її територіальними підрозділами", а слова "особам, - територіальними органами Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" - словами "особам, - територіальними підрозділами Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Держкомзему".

3. У пункті 7 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158):

в абзаці другому слова "та її територіальні органи" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель є структурним підрозділом центрального апарату Держкомзему та має територіальні підрозділи у складі територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.".

4. Доповнити пункт 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006; 2009 р., N 1, ст. 17, N 11, ст. 338, N 23, ст. 741, N 55, ст. 1915, N 56, ст. 1955, N 62, ст. 2195), абзацом такого змісту:

"оплата робіт і послуг з виготовлення та відправлення інформаційних повідомлень громадянам України щодо безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки.".

5. Доповнити абзац перший пункту 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) після слів "із своїх справ" словами "за наявності витягу з державного реєстру земель".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 506 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1307, N 51, ст. 1753):

1) доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:

"3. Установити, що фінансовому аудиту окремих господарських операцій підлягають операції з використання територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів та державними підприємствами, що належать до сфери його управління, у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.";

2) доповнити перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій, затверджений зазначеною постановою, розділом такого змісту:

------------------------------------------------------------------
| "Держкомзем |
|----------------------------------------------------------------|
|43. Державне підприємство "Центр державного земельного |
| кадастру". |
------------------------------------------------------------------

7. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350):

1) у графі "Дозвільні органи, уповноважені видавати документ дозвільного характеру" пункту 11 додатка 1 слова "територіальні органи Державної інспекції України з контролю за використанням та охороною земель" замінити словами "територіальні підрозділи Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Держкомзему";

2) підпункт 5 пункту 4 додатка 2 викласти в такій редакції:

"5) Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Держкомзему;".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2158):

1) у постанові:

доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"Державному комітету із земельних ресурсів утворити в центральному апараті та в територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель та її територіальних органів, що ліквідуються, і забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з їх ліквідацією.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам сприяти діяльності територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, пов'язаній з організацією безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за місцем їх розташування, зокрема шляхом організованого приймання документів від громадян та передачі їх до зазначених територіальних органів, а також залучення до такої діяльності інженерів-землевпорядників органів місцевого самоврядування.";

2) у Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "представника територіального органу Держкомзему, який в установленому Держкомземом порядку" замінити словами "сільського, селищного, міського голови або уповноваженої ним особи, який";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Територіальні органи Держкомзему за актами приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.";

у пункті 5 слова "повертає громадянинові подані" замінити словами "повертає органу місцевого самоврядування за актом приймання-передачі надані";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що не перевищує 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу, за місцем розташування земельної ділянки.

Замовник разом з органом місцевого самоврядування організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в кожному населеному пункті.";

у пункті 12 слово "Оплата" замінити словом "Фінансування";

3) пункт 3 Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

оплату робіт і послуг з виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку, виготовлення та відправлення повідомлень громадянам України щодо безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки;

виготовлення одержувачами бюджетних коштів технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків державних актів. Калькуляція вартості робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою затверджується Держкомземом;

на утримання та оплату праці збільшеної граничної чисельності працівників Держкомзему і його територіальних органів та поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення.".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 901

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1958 "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2378).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1829 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2514).

3. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1197 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3126).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 927 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2733).