Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законів України у зв'язку
з ратифікацією Поправки до Конвенції
про фізичний захист ядерного матеріалу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2003 р., N 29, ст. 236):

1) у частині третій статті 32 слова "захист та безпеку ядерної установки" замінити словами "і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншого";

2) у статті 60:

в абзаці другому слова "державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне" замінити словами "умов для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного";

абзац третій викласти в такій редакції:

"сприяння здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та зведення до мінімуму радіологічних наслідків диверсії".

2. У Законі України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1; 2007 р., N 16, ст. 214):

1) в абзаці другому преамбули слова "актів ядерного тероризму" замінити словом "диверсій";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) диверсія - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення та радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин;

2) життєво важливі місця - визначені у проектній документації місця, де безпосередньо розташовані особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерних установок, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, диверсія щодо яких може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні;

3) захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству;

4) зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, земельні ділянки і смуги, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони;

5) категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки;

6) культура захищеності - характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

7) межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, - фізичні бар'єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

8) основне обладнання ядерних установок - передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі;

9) особливо важливі технічні елементи ядерних установок - передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні;

10) особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців таких робіт;

11) підрозділ з охорони - військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб'єкт охоронної діяльності, який згідно із законодавством виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

12) проектна загроза - властивості та характеристики потенційних правопорушників, дії яких можуть бути спрямовані на вчинення диверсії, крадіжки або будь-яке інше неправомірне вилучення радіоактивних матеріалів, для протидії яким створюється система фізичного захисту;

13) режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - встановлений законодавством порядок забезпечення фізичного захисту;

14) система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства;

15) спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до таких робіт;

16) система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї;

17) фізичний бар'єр - інженерні споруди, призначені для перешкоджання переміщенню правопорушника;

18) фізичний захист - діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Термін "ядерна установка" вживається у цьому Законі у значенні, визначеному в Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу";

3) абзаци другий і третій статті 2 викласти в такій редакції:

"створення умов,спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї;

сприяння здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та зведення до мінімуму радіологічних наслідків диверсії";

4) у частині першій статті 3:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відповідальності за впровадження та підтримання режиму фізичного захисту".

У зв'язку з цим абзаци третій-шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-сімнадцятим;

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"визнання пріоритету культури захищеності".

У зв'язку з цим абзаци десятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-вісімнадцятим;

в абзаці одинадцятому слово "об'єктів" замінити словами "об'єктів, призначених";

в абзаці тринадцятому слово "можливостей" замінити словами "умов для";

в абзаці п'ятнадцятому слова "транспортні засоби з ядерними матеріалами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання" замінити словами "інші джерела іонізуючого випромінювання, транспортні засоби з радіоактивними матеріалами";

5) в абзаці четвертому статті 5 слово "збереженість" замінити словами "захищеність ядерних установок";

6) доповнити статтями 5-1 і 5-2 такого змісту:

"Стаття 5-1. Проектна загроза

Проектна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів.

Організація роботи з визначення проектної загрози забезпечується відповідно до законодавства уповноваженим на це органом державної влади із залученням інших органів державної влади.

Стаття 5-2. Державна система фізичного захисту

Державна система фізичного захисту створюється для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні.

Функціонування державної системи фізичного захисту ґрунтується на результатах оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів.

Завданнями державної системи фізичного захисту є:

нормативно-правове регулювання питань фізичного захисту;

забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням проектної загрози;

створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належить здійснення функцій обліку, контролю, фізичного захисту та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, транспортні засоби, що перевозять радіоактивні матеріали;

здійснення державного нагляду та контролю за станом фізичного захисту;

організація роботи з обміну інформацією про стан фізичного захисту та її збереження.

До суб'єктів державної системи фізичного захисту належать:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту;

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України щодо фізичного захисту;

Служба безпеки України;

внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України;

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність.

Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також ліцензіати беруть участь у забезпеченні фізичного захисту у межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Порядок функціонування державної системи фізичного захисту встановлюється Кабінетом Міністрів України";

7) у частині шостій статті 8 слова "нападу закордонних диверсійно-терористичних угруповань, а також від нападу з водного та повітряного простору" замінити словами "загрози, що перевищує проектну загрозу";

8) у статті 9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"зон обмеження доступу";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Перелік особливих робіт і порядок надання допуску до їх виконання визначаються Кабінетом Міністрів України";

9) у статті 13:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначення проектної загрози";

в абзаці п'ятому слова "та до інформації з обмеженим доступом, що не містить державної таємниці" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"встановлення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі під час їх перевезення";

абзац восьмий виключити;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів з питань фізичного захисту розробляються з урахуванням проектної загрози".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

10) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Державна експертиза фізичного захисту

Державна експертиза фізичного захисту - експертно-аналітична та науково-технічна діяльність, яка проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень з метою встановлення відповідності заходів з фізичного захисту законодавству в цій сфері.

Обов'язковій державній експертизі фізичного захисту підлягають проекти створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та перевезень радіоактивних матеріалів.

Державна експертиза фізичного захисту є обов'язковою частиною державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, що проводиться відповідно до законодавства";

11) у статті 16, абзаці четвертому статті 22 та абзаці третьому статті 26 слова "актів ядерного тероризму" замінити словом "диверсій";

12) у статті 18:

в абзаці другому слова "і експлуатуючими організаціями" замінити словами "експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами";

абзац четвертий після слова "допуску" доповнити словами "до виконання особливих робіт";

доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"розроблення і виконання планів забезпечення фізичного захисту та планів взаємодії ліцензіатів, органів державної влади і сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії;

створення і забезпечення функціонування системи управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

13) у статті 19:

після слова "визначення" доповнити словом "ліцензіатом";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Вимоги до рівня фізичного захисту визначаються нормативно-правовими актами з питань фізичного захисту.

Ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, категорія яких не визначається, підлягають захисту з урахуванням практичної доцільності та відповідно до вимог ядерної та радіаційної безпеки";

14) у частині першій статті 20:

абзац перший після слів "радіоактивними відходами" доповнити словами "іншими джерелами іонізуючого випромінювання";

абзац п'ятий виключити;

абзац шостий доповнити словами "іншими джерелами іонізуючого випромінювання";

абзац сьомий замінити двома абзацами такого змісту:

"створюватися з урахуванням проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту;

забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу, характеристики яких визначені проектною загрозою";

15) у статті 23:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози".

У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев'ятим;

абзац восьмий доповнити словами "та щодо повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

в абзаці дев'ятому слова "роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках" замінити словами "особливих робіт";

16) абзац п'ятий статті 24 викласти в такій редакції:

"беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози";

17) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Повноваження спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту:

бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту, у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози, а також розробляє механізм реалізації зазначеної державної політики;

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності;

розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту;

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 );

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій;

застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань фізичного захисту і умов ліцензій;

проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту;

здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством порядку;

бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту;

здійснює інші повноваження відповідно до законів України, а також функції, визначені законами України, актами Президента України або Кабінету Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту, у здійсненні покладених на нього функцій є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії";

18) у частині другій статті 32:

в абзаці одинадцятому слова "по поводженню" замінити словами "призначений для поводження";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"вчинення або спроба вчинення диверсії".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1718-VI