Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2001 р. N 1764
Київ

Про затвердження Порядку державного
фінансування капітального будівництва

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 399 від 29.03.20
04
N 1181 від 08.09.20
04
N 788 від 30.05.20
07
N 78 від 03.02.20
10 )

( Дія Постанови не поширюється на реконструкцію
або будівництво об'єктів згідно з планом заходів,
затвердженим Постановою КМ N 1036 від 16.09.2009 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державного фінансування капітального будівництва (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

під час підготовки пропозицій на 2002 та наступні роки щодо розподілу державних капітальних вкладень на відповідний рік керуватися вимогами Порядку, затвердженого цією постановою;

привести у тримісячний термін свої рішення у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 461 "Про затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 533).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764

Порядок
державного фінансування капітального будівництва

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного використання державних коштів.

2. У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні:

капітальне будівництво - процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів);

державні капітальні вкладення - кошти державного бюджету, передбачені на фінансування капітального будівництва;

змішані капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовуються на фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких є частка державних капітальних вкладень;

об'єкт виробничого призначення - об'єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок, будівництво, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення та збут);

об'єкт невиробничого призначення - об'єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з розвитком науки, а також пам'ятників і монументів; ( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1181 від 08.09.2004 )

замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи;

технічне переоснащення діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне. Технічне переоснащення здійснюється без розширення виробничих площ;

розширення діючих підприємств - будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей;

реконструкція діючих підприємств - переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення та без збільшення чисельності працівників з одночасним поліпшенням умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища, здійснюване з метою вдосконалення виробництва та підвищення його техніко-економічного рівня, збільшення виробничих потужностей, зміни номенклатури продукції та поліпшення її якості;

пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення, що забезпечують випуск продукції або надання послуг;

черга будівництва - частина будови, що забезпечує випуск продукції або надання послуг, яка може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

3. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень.

4. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік за результатами відбору інвестиційних проектів згідно з Порядком проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349), Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції подає на затвердження Кабінету Міністрів України розподіл державних капітальних вкладень за головними розпорядниками коштів державного бюджету та перелік об'єктів, що фінансуються за їх рахунок.

Розподіл державних капітальних вкладень здійснюється за такими напрямами: загальні функції державного управління, оборона, громадський порядок, безпека та судова влада, економічна діяльність, охорона навколишнього природного середовища, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, духовний та фізичний розвиток, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення.

Мінфін на підставі розподілу державних капітальних вкладень вносить зміни до розпису Державного бюджету України, доводить їх до Державного казначейства для здійснення платежів відповідно до порядку виконання державного бюджету за видатками.

5. Не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на:

проведення усіх видів ремонтних робіт;

фінансування випуску та закупівлі промислової продукції, проведення її випробувань і сертифікації, крім закупівлі дослідних зразків нової видобувної та прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 78 від 03.02.2010 )

реалізацію заходів, пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу.

6. Підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності державні капітальні вкладення надаються на безповоротній основі, а підприємствам, установам та організаціям іншої форми власності - на умовах кредиту для фінансування капітального будівництва, проектні терміни якого не перевищують трьох, а в окремих випадках - п'яти років.

Порядок здійснення видатків на капітальне
будівництво за рахунок державних
капітальних вкладень

7. Органи Державного казначейства відповідно до встановленого Державним казначейством порядку здійснюють видатки на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень.

8. Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування такі документи:

титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);

внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);

титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;

договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

інші документи згідно з нормативно-правовими актами Державного казначейства щодо касового виконання державного бюджету за видатками.

9. Титули будов (об'єктів) та внутрішньобудівельні титули будов (об'єктів) складаються згідно з Порядком затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

Титули будов (об'єктів) не надаються органам Державного казначейства, якщо:

будівництво об'єктів розпочинається та закінчується протягом одного року;

об'єкт перехідний і термін його будівництва закінчується в поточному році;

титул будови (об'єкта) та внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта) затверджуються одним органом або керівником підприємства.

10. У разі подання замовником не всіх визначених у пункті 8 цього Порядку документів або їх невідповідності встановленим вимогам органи Державного казначейства не здійснюють видатки на капітальне будівництво і в семиденний термін повертають документи на доопрацювання.

11. У разі фінансування капітального будівництва за рахунок змішаних капітальних вкладень замовники подають документи згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку до відповідних органів Державного казначейства за наявності підтвердження всіх джерел фінансування.

Порядок здійснення видатків на капітальне
будівництво за рахунок державних капітальних
вкладень на умовах кредиту

12. Державні капітальні вкладення на умовах кредиту надаються лише у разі забезпечення виконання зобов'язань з його погашення заставою або поручительством.

13. За використання кредиту встановлюється річна відсоткова плата на рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням коефіцієнта 1,2.

14. Після перевірки документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, між головним розпорядником коштів та замовником (позичальником) укладається кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням вимог цього Порядку.

Обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством.

Вартість предмета застави повинна покривати, а умови договору поруки забезпечувати покриття розміру кредиту з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.

Складовою частиною договору є також графік погашення кредиту на термін не більш як три роки після закінчення проектного терміну будівництва, реконструкції об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства.

15. Кредит погашається, а відсотки за його користування нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів державного бюджету.

16. Звіт про використання державних капітальних вкладень, наданих на умовах кредиту, та про їх повернення подається замовниками (позичальниками) в установленому порядку до відповідних органів Державного казначейства та головних розпорядників коштів державного бюджету.

17. Кредитування будівництва об'єктів за рахунок державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України, проводиться за єдиним механізмом, визначеним цим Порядком.

Розрахунки за виконані роботи у капітальному
будівництві

18. Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).

Розрахунки здійснюються на підставі
актів приймання виконаних робіт.

19. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. ( Надати замовникам будівництва великих і позакласних мостів з метою розвитку транспортної інфраструктури право при укладенні договорів з підрядниками, які на підставі відповідної ліцензії провадять будівельну діяльність із зведення мостів протягом не менш як 10-річного періоду, передбачати попередню оплату (виплату авансу) в обсязі, що не перевищує 60 відсотків вартості річного обсягу робіт з будівництва згідно з Постановою КМ N 788 від 30.05.2007 )

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об'єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку. ( Установити, що пункт 19 Порядку у період до 2010 року застосовується з урахуванням умови, визначеної в пункті 1 Постанови КМ N 399 від 29.03.2004 ) згідно з Постановою КМ N 399 від 29.03.2004 )

20. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками, здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі підписаних документів згідно з умовами договору (контракту).

Контроль за використанням державних
капітальних вкладень

21. Контроль за цільовим та ефективним використанням державних капітальних вкладень здійснюється органами державної контрольно-ревізійної служби в установленому порядку.

22. Органи Державного казначейства здійснюють поточний контроль за цільовим спрямуванням державних капітальних вкладень під час проведення платежів відповідно до цього Порядку.

23. Контроль за своєчасним поверненням кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, здійснюють головні розпорядники коштів державного бюджету.

Органи Державного казначейства ведуть облік повернення кредитів.

24. Відповідальність за цільове використання державних капітальних вкладень та своєчасне повернення кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, несуть головні розпорядники коштів державного бюджету, замовники (позичальники) згідно з законодавством.