Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2010 р. N 174
Київ

Про затвердження Порядку та умов виплати компенсації
у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури
або одноразової допомоги у разі його загибелі

Відповідно до частини п'ятої статті 50 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови виплати компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або одноразової допомоги у разі його загибелі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 174

Порядок
та умови виплати компенсації у разі каліцтва
чи інвалідності працівника прокуратури
або одноразової допомоги у разі його загибелі

1. Цей Порядок визначає механізм виплати за рахунок коштів державного бюджету компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або одноразової допомоги у разі його загибелі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

2. До працівників прокуратури, що мають право на отримання компенсації у разі каліцтва чи інвалідності у зв'язку з виконанням службових обов'язків (далі - компенсація), належать Генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, старші прокурори-криміналісти, прокурори-криміналісти, старші слідчі та слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі та слідчі, особи з їх числа, які звільнені із служби в органах прокуратури, якщо таке звільнення пов'язане з настанням каліцтва чи інвалідності у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

До осіб, що мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі працівника прокуратури у зв'язку з виконанням службових обов'язків (далі - одноразова допомога), належать члени сім'ї або утриманці зазначених працівників.

Поняття "члени сім'ї" вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України, а "утриманці" - статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

3. У разі настання інвалідності працівникові прокуратури виплачується компенсація у таких розмірах:

п'ятирічного грошового утримання - інвалідам I групи;

трирічного грошового утримання - інвалідам II групи;

річного грошового утримання - інвалідам III групи.

У разі каліцтва без настання інвалідності працівникові прокуратури виплачується компенсація залежно від ступеня втрати працездатності у відсотках суми річного грошового утримання.

Компенсація виплачується з розрахунку грошового утримання за посадою, яку займав працівник прокуратури на час настання каліцтва чи інвалідності, що складається з посадового окладу та надбавки за класний чин.

4. Одноразова допомога виплачується в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку займав працівник прокуратури на день загибелі, що складається з посадового окладу та надбавки за класний чин.

5. Одноразова допомога виплачується членам сім'ї або утриманцям працівника прокуратури, що загинув, у рівних частинах. У разі відмови однієї з цих осіб від отримання такої допомоги її частина розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання, у рівних частинах.

6. Компенсація або одноразова допомога виплачується у розмірі, що визначається як різниця між сумою, обчисленою за Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) та Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

7. Для виплати компенсації працівник прокуратури подає відповідно до органу прокуратури Автономної Республіки Крим, області, м. Києва чи м. Севастополя, в якому він проходив службу (далі - орган прокуратури, в якому проходив службу працівник прокуратури):

рапорт про виплату компенсації (заяву для осіб, які звільнені із служби в органах прокуратури) за формою згідно з додатком;

довідку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення ступеня втрати працездатності внаслідок каліцтва або встановлення групи інвалідності;

копії сторінок паспорта особи, що подала рапорт чи заяву про виплату компенсації, з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку про проведення виплати у зв'язку з нещасним випадком, видану Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань або його територіальним органом.

8. Для виплати одноразової допомоги члени сім'ї або утриманці працівника прокуратури, що загинув, подають до органу прокуратури, в якому проходив службу працівник прокуратури, заяву про виплату одноразової допомоги за формою згідно з додатком, до якої додаються:

копія свідоцтва про смерть працівника прокуратури;

копії свідоцтв про шлюб, народження дітей, народження працівника прокуратури, що загинув, для виплати одноразової допомоги відповідно дружині (чоловікові), дітям чи батькам;

довідка про перебування особи (осіб) на утриманні працівника прокуратури, що загинув, видана органом прокуратури;

копія посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми працівника прокуратури, що загинув;

копії сторінок паспорта особи, що подала заяву про виплату одноразової допомоги, з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідка про місце реєстрації або місце перебування особи, яка подала заяву про виплату одноразової допомоги, видана відповідним житлово-експлуатаційним підприємством, організацією чи органом місцевого самоврядування;

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідка про проведення виплати у зв'язку з нещасним випадком, видана Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань або його територіальним органом.

9. Орган прокуратури, в якому проходив службу працівник прокуратури, проводить у десятиденний строк з дня отримання рапорту чи заяви про виплату компенсації або одноразової допомоги та документів, зазначених у пунктах 7 або 8 цього Порядку, у порядку, визначеному Генеральним прокурором України, службове розслідування за фактом ушкодження здоров'я, що призвело до каліцтва чи інвалідності або загибелі працівника прокуратури, з метою встановлення зв'язку між такими подіями та виконанням зазначеним працівником службових обов'язків.

За результатами службового розслідування складається висновок, який разом з матеріалами службового розслідування, документами, зазначеними у пунктах 7 або 8 цього Порядку, та довідкою про грошове утримання працівника прокуратури надсилається до Генеральної прокуратури України.

10. Генеральна прокуратура України розглядає у десятиденний строк питання про наявність причинного зв'язку між каліцтвом чи інвалідністю або загибеллю працівника прокуратури та виконанням ним службових обов'язків у порядку, встановленому Генеральним прокурором України, і приймає рішення про виплату компенсації або одноразової допомоги чи відмову в їх виплаті.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті компенсації або одноразової допомоги Генеральна прокуратура України надсилає особі, яка подала рапорт чи заяву про виплату компенсації або одноразової допомоги, у семиденний строк з дня його прийняття письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Спори, що виникають між особою, яка подала рапорт чи заяву про виплату компенсації або одноразової допомоги, та органом прокуратури, вирішуються в установленому законодавством порядку.

11. У разі прийняття рішення про виплату компенсації або одноразової допомоги таке рішення разом з документами, зазначеними у пунктах 7 або 8 цього Порядку, надсилається до органу прокуратури, в якому проходив службу працівник прокуратури, для здійснення виплати.

Компенсація або одноразова допомога виплачується шляхом перерахування відповідних сум на рахунок, відкритий особою, яка подала рапорт чи заяву про виплату компенсації або одноразової допомоги, в установі банку, або через касу органу прокуратури, в якому проходив службу працівник прокуратури.

Компенсація або одноразова допомога виплачується не пізніше ніж протягом двох місяців з дня прийняття відповідного рішення у межах коштів державного бюджету, передбачених у кошторисах органів прокуратури на зазначені цілі.

12. Компенсація або одноразова допомога не виплачується у разі, коли каліцтво чи інвалідність або загибель настали внаслідок:

умисного злочину, вчиненого працівником прокуратури, за що він засуджений за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили;

вчинення працівником прокуратури дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

навмисного заподіяння працівником прокуратури собі тілесного ушкодження.

13. У разі порушення проти працівника прокуратури кримінальної справи рішення про виплату компенсації або одноразової допомоги чи відмови в їх виплаті приймається після набрання законної сили вироком суду щодо такого працівника.

Додаток
до Порядку

          ______________________________________________
(найменування посади,
______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові
керівника органу прокуратури,
______________________________________________
в якому проходив службу працівник прокуратури)
______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
______________________________________________
яка подала рапорт (заяву),
_____________________________________________
її місце проживання)

             РАПОРТ (ЗАЯВА)
Прошу виплатити мені компенсацію (одноразову допомогу) у
зв'язку з ________________________________________________________
(зазначається підстава)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   До рапорту (заяви) додаються:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. __________________________________________________________

8. __________________________________________________________

   ___ _____________ 20__ р.   ______________________________
(підпис особи,
яка подала рапорт (заяву)

          Відмітка органу прокуратури
__________________________________________________________________
(посада і класний чин,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові працівника прокуратури)

проходив службу в органах прокуратури з ___ _____________ _____ р.
по ___ ___________ 20__ року.

   Обставини події _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Висновок органу прокуратури _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________  ______________   ______________________
(посада і класний чин (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника органу
прокуратури)

М.П.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 174

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 486 "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 226).

2. Пункт 1 змін та доповнень, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 1995 р. N 206 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 146).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1995 р. N 449 "Про внесення змін і доповнень до Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури" (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 229).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань обов'язкового державного страхування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 890 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2252).