Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 серпня 1992 р. N 486
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 174 від 24 лютого 2010
р.)

Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 206 від 22.03.
95
N 449 від 23.06.95
N 890 від 19.08.20
09 )

Відповідно до статті 50 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І.ЄМЕЦЬ

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486

Порядок та умови
державного обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури

( У тексті Порядку слова "страхова подія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "страховий випадок" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 890 від 19.08.2009 )

1. Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на утримання органів прокуратури.

2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають Генеральний прокурор та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, слідчі прокуратури (надалі - застраховані).

3. Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури здійснюється страховиками, які одержали відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за державним обов'язковим особистим страхуванням працівників прокуратури, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків їх загальної суми, перераховуються Генеральною прокуратурою України (далі - страхувальник) на окремий рахунок страховика. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95; в редакції Постанови КМ N 890 від 19.08.2009 )

4. Розміри страхових платежів страхувальник щороку погоджує з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206 від 22.03.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 від 19.08.2009 )

5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до 25 числа в розмірі 1/12 річної суми.

6. Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником.

7. Страховик виплачує страхові суми:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого, що сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав; ( Підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 23.06.95 )

б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, що сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у процентному відношенні від суми страхування на випадок загибелі або смерті.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і"б" цього пункту, у зв'язку з настанням страхового випадку провадиться за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат по інших видах страхування і виплат у порядку відшкодування шкоди. Виплата страхових сум здійснюється з розрахунку грошового утримання, передбаченого чинним законодавством, за останньою посадою на день виплати страхової суми. ( Абзац другий підпункту "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 449 від 23.06.95, N 890 від 19.08.2009 ) ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового випадку. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня одержання страховиком всіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у семиденний строк письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідні органи прокуратури із зазначенням причин відмови.

Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

10. При настанні страхових випадків, передбачених у пункті 7 цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особовий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.

Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особовий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:

а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину, або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень.

12. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину орган прокуратури, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для подання нотаріальній конторі.

13. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках, передбачених у пункті 7 цього Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному органі прокуратури та подають страховику такі документи:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за встановленою формою з відміткою органу прокуратури про місячне грошове утримання за останньою посадою (додаток N 2), копію свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину, документ, що посвідчує особу спадкоємця; ( Підпункт "а" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 23.06.95 )

б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за вказаною формою з відміткою органу прокуратури про місячне грошове утримання за останньою посадою, копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, засвідчену в нотаріальному порядку, документ, що посвідчує особу застрахованого. ( Підпункт "б" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 23.06.95 ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

14. Органи прокуратури зобов'язані надавати за запитами страховика документи про обставини страхових випадків, необхідні для вирішення питання про виплату страхових сум. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

Штамп (органу               Додаток N 1
прокуратури) до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486

               ДОВІДКА

   Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
працівників прокуратури.

Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового особистого страхування працівників
прокуратури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486.

Довідка видана для подання нотаріальній конторі.


М.П.
(органу прокуратури) Керівник органу прокуратури
___________________________
(підпис)

                     Додаток N 2
до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486

                Керівникові страхової організації
_________________ (району, міста)
від ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________
місце проживання)

               ЗАЯВА
на виплату страхової суми

   Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що
__________________________________________________________________
(вказується страховий випадок)

Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір страхової суми)
у зв'язку з цим випадком.

До заяви додаю такі документи:

1.
2.
3.
4.

"___" __________________ 19__ р. Підпис заявника

__________________________________________________________________

Відмітка органу прокуратури:

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "____" ____________________ 19__ р. по
"____" ________________________ 19__ р. в органах
прокуратури на посаді ___________________________
(вказується посада, займана
на день страхової події)
Місячне грошове утримання застрахованого
__________________________ карбованців. Страховий
випадок стався при виконанні або у зв'язку з
виконанням службових обов'язків.

М.П. Керівник органу
(органу прокуратури) прокуратури _______________________________

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 449 від 23.06.95, N 890 від 19.08.2009 )