Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2001 р. N 1717
Київ

Про Державний фонд
фундаментальних досліджень

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 790 від 22.08.20
05
N 376 від 31.05.20
10 )

Відповідно до статті 35 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державний фонд фундаментальних досліджень з віднесенням його до сфери управління Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 від 31.05.2010 )

2. Затвердити Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, що додається.

3. Установити, що оплата праці працівників Державного фонду фундаментальних досліджень здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790 від 22.08.2005 )

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. N 155 "Про створення Державного фонду фундаментальних досліджень".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2001 р. N 1717

Положення
про Державний фонд фундаментальних досліджень

( У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "Держкомнауки"
згідно з Постановою КМ N 376 від 31.05.2010 )

1. Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - Фонд) утворено відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) для підтримки на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими.

2. Фонд є державною науковою установою, що належить до сфери управління Держкомнауки.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також штампи і бланки із своїм найменуванням.

Фонд веде бухгалтерський облік і складає фінансову та статистичну звітність за результатами своєї діяльності відповідно до законодавства.

5. Фонд розміщується у м. Києві на бульварі Тараса Шевченка, 16.

6. Основними завданнями Фонду є:

підтримка на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими;

провадження діяльності, спрямованої на методичне, організаційне і фінансове забезпечення фундаментальних наукових досліджень;

організація і виконання наукознавчих і наукометричних досліджень з питань перспективного розвитку науки в Україні та світі;

сприяння науковим контактам і розповсюдження інформації в галузі фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за кордоном;

налагодження та підтримка міжнародного наукового співробітництва в галузі фундаментальних наукових досліджень.

7. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує проведення наукової експертизи та конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень для їх підтримки;

забезпечує адресне фінансування відібраних на конкурсній основі проектів фундаментальних наукових досліджень і здійснення контролю за використанням наданих коштів за цільовим призначенням;

забезпечує практичне використання отриманих результатів фундаментальних наукових досліджень;

взаємодіє з міжнародними і зарубіжними фондами, іншими організаціями, що здійснюють підтримку фундаментальних наукових досліджень в Україні;

здійснює підготовку видання і розповсюдження друкованих, аудіовізуальних, інформаційних та інших наукових матеріалів, що стосуються фундаментальних наукових досліджень, у тому числі монографій, за результатами виконання наукових і науково-технічних проектів;

підтримує наукові проекти молодих учених;

проводить наукові конференції, у тому числі міжнародні;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Фонд має право:

розпоряджатися відповідно до законодавства коштами, призначеними для підтримки на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими;

брати участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі фундаментальних наукових досліджень;

отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від наукових установ, вищих навчальних закладів, вчених інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати працівників наукових установ, вищих навчальних закладів (за погодженням з їхніми керівниками), вчених для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати видавничу діяльність, придбання і поширення наукової інформації з метою підтримки фундаментальних наукових досліджень та популяризації наукових знань.

9. Кошти Фонду формуються за рахунок:

бюджетних коштів;

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних.

Кошти Фонду спрямовуються на виконання покладених на нього завдань та на забезпечення його діяльності відповідно до кошторису видатків, який затверджується Держкомнауки за погодженням з Мінфіном.

10. Підтримка фундаментальних наукових досліджень здійснюється Фондом шляхом фінансування на безповоротній та безоплатній основі конкурсних наукових і науково-технічних проектів. Фонд проводить конкурсний відбір проектів відповідно до положень, затверджених радою Фонду за погодженням з наглядовою радою.

11. Органами управління Фонду є наглядова рада, рада Фонду та дирекція Фонду.

12. Функції наглядової ради Фонду виконує Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень відповідно до цього Положення та Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164.

13. Керівним органом Фонду є рада Фонду чисельністю 25 осіб, до складу якої входять провідні вчені і фахівці.

14. Очолює раду Фонду голова Фонду, який має одного заступника з числа членів ради.

Голова Фонду затверджується на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Держкомнауки та за погодженням з наглядовою радою.

15. Персональний склад ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Держкомнауки за пропозицією голови ради Фонду, погодженою з наглядовою радою. Члени ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

16. Склад ради Фонду кожні чотири роки оновлюється на 50 відсотків. Голова Фонду і його заступник не можуть виконувати свої обов'язки більше двох термінів підряд.

17. Рада Фонду:

визначає основні наукові напрями діяльності Фонду щодо підтримки фундаментальних наукових досліджень;

визначає перелік пріоритетних питань, з яких передбачається проведення конкурсу;

затверджує склад експертних рад за відповідними науковими напрямами, визначає експертів для проведення експертизи проектів фундаментальних наукових досліджень;

здійснює загальний розподіл коштів, які спрямовуються на розв'язання основних завдань Фонду;

здійснює контроль за виконанням наукових проектів та використанням коштів Фонду;

розглядає та затверджує річні звіти Фонду;

виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Положенням.

18. Організаційною формою роботи ради Фонду є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік. Засідання скликаються головою Фонду з власної ініціативи або за пропозицією 1/3 членів ради.

Голова Фонду за два тижні до дня засідання ради надсилає членам ради проект порядку денного та повідомлення про місце його проведення. Члени ради за три дні до дня засідання надсилають пропозиції та зауваження щодо порядку денного.

Засідання ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її складу.

Рішення ради Фонду приймається більшістю голосів членів ради.

Рішення ради Фонду оформляється протоколом, який підписує голова Фонду, і є обов'язковим для виконання науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими.

19. За підсумками звітного року, що відповідає календарному, Фонд подає звіт про свою діяльність Кабінету Міністрів України та Держкомнауки. Голова Фонду звітує про діяльність Фонду перед наглядовою радою.

20. Виконавчим органом Фонду є його дирекція, очолювана директором Фонду. Гранична чисельність працівників дирекції визначається Держкомнауки за погодженням з Мінфіном.

Дирекція Фонду в своїй діяльності підзвітна та підконтрольна раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.

21. Дирекція Фонду:

організовує надання підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться на конкурсній основі науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими;

здійснює науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне і фінансове забезпечення підтримки конкурсних фундаментальних наукових досліджень;

подає раді Фонду пропозиції щодо розроблення та підтримки основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проектів та їх фінансування;

готує матеріали та організовує засідання ради Фонду;

здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ради Фонду;

виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Положенням.

22. Директор Фонду призначається на посаду та звільняється з посади головою Фонду за погодженням з наглядовою радою та Держкомнауки.

Директор Фонду має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою Фонду.

Директор Фонду та його заступник беруть участь у засіданнях Ради Фонду.

23. Директор Фонду:

організовує роботу дирекції Фонду, приймає рішення з питань поточної діяльності Фонду та забезпечує виконання рішень ради Фонду; без доручення в межах своїх повноважень представляє Фонд в органах державної влади, а також у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду;

здійснює управління майном Фонду у визначених законодавством межах;

вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складання звітності тощо;

подає голові Фонду пропозиції щодо організаційної структури, проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків Фонду;

вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду;

затверджує положення про структурні підрозділи дирекції Фонду;

видає накази в межах своєї компетенції;

виконує інші функції за дорученням голови Фонду відповідно до законодавства та цього Положення.

24. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюється згідно із законодавством.