Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2010 р. N 376
Київ

Питання Державного комітету з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку, що додається.

2. Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) уповноважити Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку установити порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердити форму відповідного свідоцтва, а також перелік документів державного зразка, що дають право особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва.

У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1537 "Про надання Міністерству освіти і науки повноважень щодо державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2098).

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Передати до сфери управління Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку підприємства, установи та організації за переліком згідно з додатком.

5. Державному комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку в місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

6. Міністерству освіти і науки привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376

Положення
про Державний комітет України з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку

1. Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку (Держкомнауки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

Держкомнауки є центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності та трансферу технологій.

Держкомнауки є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

2. Держкомнауки у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держкомнауки організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомнауки є:

1) участь у формуванні та забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

2) здійснення заходів щодо координації діяльності органів виконавчої влади з проведення державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

3) здійснення заходів щодо розвитку наукового і науково-технічного потенціалу України, удосконалення мережі науково-дослідних (науково-технічних) установ;

4) створення сприятливих умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного інноваційного потенціалу, розбудови відповідної інфраструктури;

5) розроблення засад наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку України;

6) формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;

7) створення національної інноваційної системи;

8) забезпечення розвитку загальнодержавної системи науково-технічної інформації;

9) здійснення управління системою наукової і науково-технічної експертизи;

10) забезпечення інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних інтересів;

11) забезпечення розвитку генетично-інженерної діяльності та сприяння розвитку системи біологічної та генетичної безпеки;

12) сприяння випереджальному розвитку у сфері проведення фундаментальних і прикладних досліджень, удосконаленню наукоємних технологій, розвитку вітчизняної індустрії програмування та інфраструктури виробництва інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Держкомнауки відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування єдиної державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України;

3) організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку;

4) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

5) проводить щороку аналіз результативності провадження наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;

6) здійснює методичне забезпечення проведення робіт з розроблення та виконання державних цільових програм з питань, що належать до його компетенції;

7) координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

8) організовує в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та державних цільових програм, інноваційних проектів, проектів технологічних парків;

9) визначає порядок конкурсного відбору проектів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для їх фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, здійснює фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для задоволення потреб держави;

10) розглядає та вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно надання статусу національного наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам, вищим навчальним закладам четвертого рівня акредитації за поданням органів, до сфери управління яких належать такі установи і заклади;

11) визначає порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

12) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади питання щодо потреби у кадровому забезпеченні сфери науки, організовує підвищення кваліфікації наукових кадрів, подає пропозиції щодо відкриття в установленому порядку в наукових установах аспірантури, докторантури;

13) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов, медичного обслуговування молодих вчених, працівників наукової і науково-технічної сфери, стимулювання їх наукової та науково-технічної діяльності;

14) бере участь у розробленні та запровадженні системи пенсійного забезпечення та соціального захисту працівників наукової та науково-технічної сфери;

15) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

16) організовує та виконує роботи із стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

17) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо утворення та реорганізації державних наукових установ;

18) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

19) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

20) забезпечує проведення реєстрації та ведення обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дисертацій;

21) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

22) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо державних інноваційних програм і необхідного обсягу коштів державного бюджету для їх кредитування;

23) проводить в установленому порядку державну реєстрацію технологічних парків, затверджує пріоритетні напрями діяльності технологічного парку;

24) проводить державну реєстрацію інноваційних проектів та проектів технологічних парків, забезпечує ведення Державного реєстру інноваційних проектів та державного реєстру проектів технологічних парків, проводить моніторинг і здійснює контроль за реалізацією таких проектів;

25) погоджує в установленому порядку рішення про створення наукових парків та проводить їх державну реєстрацію;

26) затверджує перелік пріоритетних напрямів діяльності наукових парків;

27) веде державний реєстр проектів наукових парків, у встановленому законодавством порядку скасовує державну реєстрацію таких проектів або вносить відповідні зміни до зазначеного державного реєстру;

28) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути (положення) про такі установи;

29) затверджує порядок формування і використання коштів спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ, які належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх діяльністю;

30) визначає разом з Держінвестицій порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для забезпечення їх фінансової підтримки;

31) доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам проводити конкурсний відбір пріоритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки таких проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

32) формує бази даних про інноваційні програми і проекти, міжнародні інноваційні програми і проекти, у реалізації яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів;

33) сприяє розвитку інноваційної інфраструктури та інфраструктури трансферу технологій, стимулює залучення інвестицій в цьому напрямі;

34) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості щодо набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;

35) узгоджує з реальними потребами виробників продукції програми наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, пов'язаних із створенням складових технологій, з урахуванням суспільних та державних потреб в такій продукції;

36) здійснює відбір на конкурсних засадах пропозицій щодо розроблення нових конкурентоспроможних технологій та/або їх складових для створення нових і модернізації існуючих виробництв і забезпечує їх фінансову підтримку;

37) формує державний реєстр технологій, зокрема, створених за рахунок коштів державного бюджету, а також технологій, що пропонуються для внесення до зазначеного реєстру суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій);

38) проводить державну експертизу та державну реєстрацію договорів з трансферу технологій, веде державний реєстр відповідних договорів;

39) здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на такі цілі державним бюджетом, а також організовує залучення коштів з інших джерел для фінансування зазначених заходів;

40) формує щороку разом із центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики державне замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

41) координує діяльність, пов'язану з трансфером технологій і прав на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

42) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

43) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

44) формує міжгалузевий перелік вітчизняних та іноземних технологій, організовує поширення інформації про технології, які можуть бути використані для технологічного оновлення вітчизняних підприємств;

45) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок;

46) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

47) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держкомнауки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

48) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 );

49) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держкомнауки має право:

1) у рамках міжнародного співробітництва:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

здійснювати обмін інформацією;

брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6. Держкомнауки в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомнауки в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Держкомнауки підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держкомнауки, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

7. Держкомнауки очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Держкомнауки вносить Прем'єр-міністрові України Віце-прем'єр-міністр України.

Голова Держкомнауки має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомнауки.

8. Голова Держкомнауки:

1) здійснює керівництво Держкомнауки та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомнауки завдань і функцій;

2) вносить в установленому порядку подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Держкомнауки, розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи Держкомнауки, затверджує програми та плани його роботи і звіти про їх виконання;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держкомнауки;

5) підписує нормативно-правові акти Держкомнауки;

6) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомнауки;

7) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Голови Держкомнауки;

8) приймає рішення щодо розподілу коштів державного бюджету, головним розпорядником яких є Держкомнауки;

9) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомнауки;

10) затверджує положення про структурні підрозділи Держкомнауки;

11) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Держкомнауки;

12) вносить в установленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держкомнауки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомнауки, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови Держкомнауки (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів Держкомнауки, керівників академій наук.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держкомнауки.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Держкомнауки.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Держкомнауки.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також інших питань у Держкомнауки можуть утворюватися науковоко-ординаційні (методичні) ради, комісії, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує Голова Держкомнауки.

11. Граничну чисельність працівників Держкомнауки затверджує Кабінет Міністрів України.

12. Структуру Держкомнауки затверджує Голова за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

13. Штатний розпис і кошторис Держкомнауки затверджує Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Держкомнауки є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2006 р., N 52, ст. 3508), слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

2. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751), слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344):

1) у пункті 1 слова "Міністерства освіти і науки" замінити словами "Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку";

2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого зазначеною постановою, слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".

4. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):

1) позицію "Комісія з науки і техніки з метою розвитку" пункту 1, у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ)", "Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)", "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)", "Секретаріат Договору про Антарктику" та "Український науково-технологічний центр" пункту 3 слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки";

2) позицію "Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)" пункту 2 доповнити словом ", Держкомнауки";

3) позицію "Робоча група з питань культури, освіти і науки" пункту 3 доповнити словом ", Держкомнауки";

4) позицію "Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)" пункту 3 доповнити словом ", Держкомнауки".

5. У Положенні про Міністерство освіти і науки України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1757 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3410; 2007 р., N 94, ст. 3438; 2008 р., N 16, ст. 416):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності" замінити словами "науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності у системі вищої освіти";

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

в абзаці четвертому слова "та науково-технічного" виключити;

в абзаці п'ятому слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

абзац шостий виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 21 слова "забезпечує проведення комплексного аналізу" і "прогнозування" замінити відповідно словами "проводить комплексний аналіз" і "здійснює прогнозування";

у підпункті 22 слова "техніки, пріоритетів інноваційної діяльності" замінити словом "освіти";

у підпункті 23 слова "наукових, науково-технічних програм" замінити словами "програм у сфері освіти і науки";

підпункт 24 виключити;

у підпункті 25 слова "та науково-технічної" виключити;

у підпункті 26 слово ", техніки" замінити словами "і освіти";

підпункт 27 після слова "установ" доповнити словами "у системі освіти";

підпункт 28 виключити;

у підпункті 34 слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "в установленому порядку";

підпункт 35 виключити;

у підпункті 37 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

підпункт 40-1 викласти у такій редакції:

"40-1) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ), у частині охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності;";

4) у підпункті 5 пункту 5 слова "науково-технічного" замінити словом "наукового";

5) у підпунктах 1 і 2 пункту 7 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної";

6) у першому реченні абзацу третього пункту 10 слова "науково-технічної, інноваційної" замінити словом "науково-педагогічної".

6. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824):

у позиції "Держінвестицій" цифру "5" замінити цифрою "4";

доповнити додаток ( 954-2008 ) такою позицією:

"Держкомнауки 4".

7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226):

у позиції "МОН" цифри "407" замінити цифрами "371";

доповнити додаток ( 464-2009 ) такою позицією:

"Держкомнауки 97".

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376

               ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій, що передаються
до сфери управління Держкомнауки

------------------------------------------------------------------
|Код згідно з ЄДРПОУ| Найменування |
|-------------------+--------------------------------------------|
|16308272 |Український інститут науково-технічної і |
| |економічної інформації |
|-------------------+--------------------------------------------|
|26252929 |Державний фонд фундаментальних досліджень |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736372 |Державна науково-технічна бібліотека України|
|-------------------+--------------------------------------------|
|21574751 |Національний антарктичний науковий центр |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13675648 |Державне підприємство "Державний науковий |
| |дослідний центр "Фонон" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|24590746 |Державне підприємство "Український державний|
| |центр науково-технічної та інноваційної |
| |експертизи" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02700090 |Науково-дослідний інститут "Миколаївська |
| |астрономічна обсерваторія" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13673284 |Державне підприємство "Український науковий |
| |центр розвитку інформаційних технологій" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|22900497 |Державне підприємство "Базовий центр |
| |критичних технологій "Мікротек" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|23254708 |Волинський державний науковий та |
| |інформаційний центр |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13439358 |Державне підприємство "Дніпропетровський |
| |державний центр науково-технічної |
| |і економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736484 |Державне підприємство "Житомирський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736366 |Державне підприємство "Запорізький державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736490 |Державне підприємство "Івано-Франківський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|03056656 |Державне підприємство "Київський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736432 |Державне підприємство "Львівський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|13927709 |Державне підприємство "Полтавський державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736515 |Державне підприємство "Рівненський державний|
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|31066098 |Державне підприємство "Сумський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736478 |Державне підприємство "Хмельницький |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736538 |Державне підприємство "Черкаський державний |
| |центр науково-технічної і економічної |
| |інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|02736544 |Державне підприємство "Чернігівський |
| |державний центр науково-технічної і |
| |економічної інформації" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|24931105 |Редакція газети "Світ" |
------------------------------------------------------------------