Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Центральну виборчу комісію

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.448 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV від 06.07.20
05, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446

Законами
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 602-V від 12.01.20
07, ВВР, 2007, N 13, ст.134
N 698-V від 22.02.20
07, ВВР, 2007, N 20, ст.282
N 1095-V від 29.05.20
07, ВВР, 2007, N 28, ст.382 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 від 09.07.20
07 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI від 28.12.20
07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2487-VI від 10.07.20
10 -
набирає чинності з 31.07.2010 р. )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії

1. Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

2. Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

3. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Комісії

1. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

2. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Стаття 3. Незалежність Комісії

1. Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

2. Комісія та її члени зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

3. Порядок утворення, склад, повноваження та організація діяльності Комісії визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

4. Члени Комісії відповідно до цього Закону є посадовими особами.

5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

6. Центральна виборча комісія в установленому порядку забезпечується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також офіційними матеріалами, що розповсюджуються центральними органами виконавчої та судової влади.

7. Гарантії незалежності Комісії у здійсненні своїх повноважень встановлюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

Стаття 4. Відкритість і публічність у діяльності Комісії

1. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно.

2. На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації.

3. На засіданні Комісії при розгляді заяви чи скарги мають право бути присутніми представники заявника, скаржника, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих сторін.

4. Інші особи, крім зазначених у частинах другій та третій цієї статті, мають право бути присутніми на засіданні Комісії на запрошення або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення.

5. Рішення Комісії публікуються в центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках, в порядку та в строки, встановлені законом.

6. Комісія має друкований орган - "Вісник Центральної виборчої комісії".

Стаття 5. Місцезнаходження Комісії

1. Місцезнаходженням Комісії є столиця України - місто Київ.

2. На будинку, де знаходиться Комісія, вивішується Державний Прапор України.

3. Державний Герб України та Державний Прапор України є обов'язковими атрибутами залу засідань Комісії.

Розділ II
Склад, порядок формування та організація
діяльності комісії

Стаття 6. Склад Комісії та порядок її формування

1. Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України.

2. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.

3. До складу Комісії входять 15 членів Комісії.

4. Кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях і групах, а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради України.

5. Із числа членів Комісії в порядку, передбаченому цим Законом, обираються Голова Комісії, два заступники Голови Комісії та секретар Комісії.

6. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше п'яти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

7. Комісія працює на постійній основі. Член Комісії є державним службовцем.

8. Строк повноважень члена Комісії - 7 років.

Стаття 7. Вимоги до членів Комісії

1. Членом Комісії може бути громадянин України, який на день призначення досяг двадцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні не менше п'яти останніх років та володіє державною мовою.

2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним.

3. Член Комісії не може бути народним депутатом України або мати інший представницький мандат, входити до складу інших виборчих комісій та комісій з референдумів, бути членом ініціативної групи всеукраїнського чи місцевого референдуму, займатися підприємницькою діяльністю, бути повіреним третіх осіб у справах Комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку. Член Комісії не може входити до складу органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.

4. Член Комісії не може бути кандидатом у Президенти України, кандидатом у народні депутати України, депутати місцевої ради чи Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреною особою, представником чи уповноваженою особою політичної партії (виборчого блоку партій), що беруть участь у виборах. При набутті членом Комісії зазначеного статусу Комісія приймає рішення про зупинення його повноважень на період перебування у відповідному статусі.

5. Член Комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в її діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

Стаття 8. Присяга члена Комісії

1. Член Комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу такого змісту:

"Я (прізвище, ім'я та по батькові), присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі".

Особа, яка склала присягу члена Комісії, ставить свій підпис під текстом присяги.

2. Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування Верховною Радою України рішення про його призначення.

3. Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу.

4. Члену Комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом Президента України.

Стаття 9. Обрання Голови Комісії,
заступників Голови Комісії та секретаря Комісії

1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії.

2. Засідання Комісії з виборів Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу.

3. Вибори заступників Голови Комісії та секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії.

4. Кандидатури на посаду заступників Голови Комісії та секретаря Комісії пропонуються Головою Комісії.

5. Порядок обрання Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії встановлюється Регламентом Центральної виборчої комісії.

Стаття 10. Організація діяльності Комісії

1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду на своїх засіданнях.

2. Діяльність Комісії організовує Голова Комісії.

3. Порядок організації роботи Комісії визначається цим Законом, Регламентом Центральної виборчої комісії, а також іншими актами, що приймаються Комісією на виконання цього та інших законів України.

4. Регламент Центральної виборчої комісії, а також інші акти Комісії, зазначені у частині третій цієї статті, приймаються Комісією і затверджуються її постановами.

Стаття 11. Засідання Комісії

1. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії.

2. Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання.

3. Засідання Комісії веде її Голова або, за дорученням Голови чи за погодженням між його заступниками, один із його заступників. У разі відсутності Голови та його заступників або невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії.

4. Засідання Комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин передбаченого цим Законом складу Комісії.

5. Порядок денний засідання Комісії пропонує її Голова, а в разі його відсутності - головуючий на засіданні. Порядок денний засідання затверджується рішенням Комісії.

6. У засіданні Комісії можуть брати участь особи, зазначені у частинах другій, третій, четвертій статті 4 цього Закону. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення цих осіб права участі в засіданні Комісії, якщо вони перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених у частині другій статті 4, таке рішення приймається двома третинами голосів від складу Комісії.

7. Комісія веде протокол засідання, який підписується Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, - головуючим на засіданні Комісії, а також секретарем Комісії.

Стаття 12. Рішення Комісії

1. За результатами розгляду на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови.

2. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення.

3. Постанова Комісії повинна містити:

1) найменування Комісії;

2) найменування рішення Комісії;

3) дату та місце ухвалення рішення Комісії, порядковий номер постанови;

4) встановлені факти та підстави для ухвалення рішення Комісії, а також акти законодавства України, за наявності - рішення судових органів, якими керувалася Комісія при прийнятті рішення;

5) висновок Комісії.

4. Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.

5. Член Комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, має право викласти окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання Комісії.

6. Рішення Комісії підписуються Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 11 цього Закону, - головуючим на засіданні Комісії.

7. Рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені лише самою Комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду.

8. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Стаття 13. Обов'язковість рішень Комісії

1. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.

2. У разі якщо рішення Комісії передбачає вжиття певними особами заходів для його виконання, про вжиті заходи на виконання рішення повинно бути повідомлено Комісію у встановлений нею строк.

3. Керівники, інші посадові чи службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій (виборчих блоків політичних партій), інших об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, виборчих комісій та комісій з референдуму в порядку, передбаченому законодавством, зобов'язані на запрошення Комісії прибути на її засідання, надавати необхідні відомості і матеріали, відповідати на запитання.

4. У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти Комісії та її членам у здійсненні ними своїх повноважень.

6. Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 14. Порядок подання звернення до Комісії

1. Виборці, виборчі комісії, комісії з референдумів, інші суб'єкти виборчого і референдумного процесів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, іноземці та особи без громадянства, а також органи влади іноземних держав, міжнародні організації мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та іншими законами України. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

2. Звернення, подані до Комісії, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Комісією.

3. Під зверненням за цим Законом слід розуміти:

1) заяву, в якій міститься прохання сприяти реалізації виборчих прав, права на участь у референдумі, надати консультативно-методичну допомогу чи рекомендації щодо підготовки та проведення виборів і референдумів, роз'яснення з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми або в якій висловлюються думки, рекомендації, поради щодо вдосконалення законодавства України з питань виборів і референдумів та правового регулювання виборів і референдумів в Україні, стосовно покращання діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів тощо;

2) скаргу, в якій міститься інформація про порушення законодавства України про вибори і референдуми та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, права на участь у референдумі, законних інтересів суб'єктів виборчого і референдумного процесів, поновити порушені виборчі права та право на участь у референдумі.

4. Скарги подаються і розглядаються в порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

5. Заява може бути подана до Комісії в письмовій або усній формі. В усній формі заяви подаються під час особистого прийому членами Комісії і фіксуються в порядку, встановленому Комісією.

6. Письмова заява, подана до Комісії, повинна містити:

1) назву Комісії або прізвище члена Комісії, до якого звертається особа;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника;

3) суть порушеного питання, виклад обставин і фактичних даних, що мають значення для вирішення заяви;

4) зміст прохання або рекомендації;

5) підпис заявника або його представника, якщо заявник - юридична особа;

6) дату подання заяви.

7. Заяви, оформлені без дотримання вимог, встановлених частиною шостою цієї статті, повертаються заявникові з відповідними роз'ясненнями в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.

8. Якщо вирішення питання, порушеного у заяві, не належить до повноважень Комісії, заява пересилається за належністю відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації, політичній партії, іншому об'єднанню громадян, посадовій чи службовій особі в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

9. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо вирішення по суті питання, порушеного у заяві, або надіслання заяви за належністю, така заява повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в строк, встановлений Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.

10. Скарга, подана до Комісії, повинна містити:

1) назву Комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, що подає скаргу, або точну назву та місцезнаходження (офіційну поштову адресу) суб'єкта подання скарги - юридичної особи чи іншого колективного суб'єкта виборчого процесу або процесу референдуму;

3) назву суб'єкта оскарження та його поштову адресу;

4) суть порушеного питання (предмет скарги);

5) сформульовані вимоги;

6) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис заявника скарги (представника суб'єкта подання скарги - юридичної особи чи іншого колективного суб'єкта виборчого процесу або процесу референдуму);

10) дату підписання скарги.

11. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини десятої цієї статті, повертається суб'єктові подання скарги або його представнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.

Стаття 15. Порядок та строки розгляду звернень, поданих до Комісії

1. Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються у порядку, встановленому цим та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії.

2. Заяви та скарги, які подані до Комісії під час виборчого процесу чи процесу референдуму та стосуються цього процесу, розглядаються Комісією протягом п'яти днів з дня надходження заяви або скарги, якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми. Днем подачі такої заяви чи скарги вважається день фактичного отримання скарги Комісією.

3. Заяви та інші звернення, які не стосуються виборчого процесу чи процесу референдуму або подані не під час такого процесу, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених законом.

4. Скарга, подана до Комісії, розглядається на засіданні Комісії. За підсумком розгляду скарги Комісія приймає рішення.

5. Заява, подана до Комісії, за дорученням Голови Комісії або одного із його заступників попередньо розглядається членом Комісії.

6. За підсумком попереднього розгляду заяви член Комісії може рекомендувати Комісії розглянути її на засіданні Комісії та прийняти рішення з приводу такої заяви.

7. Якщо заява не вимагає прийняття рішення Комісії, член Комісії за дорученням Голови Комісії або одного з його заступників може надати відповідь заявнику від свого імені.

Стаття 16. Розгляд Комісією питань за власною ініціативою

1. Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку.

2. Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти у встановленому цим Законом порядку рішення стосовно:

1) надання виборчим комісіям, комісіям з референдумів роз'яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори та референдуми;

2) організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

3) організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів;

4) підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми;

5) інших питань, віднесених до повноважень Комісії.

Розділ III
Повноваження комісії

Стаття 17. Загальні повноваження Комісії

Комісія:

1) забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумах;

2) забезпечує дотримання передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України принципів і засад виборчого процесу та процесу референдуму;

3) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми;

4) забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України;

5) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів, приймає обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми;

6) готує пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів;

7) звертається в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України або окремих їх положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні;

8) є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону; ( Пункт 8 статті 17 в редакції Закону N 698-V від 22.02.2007 )

9) здійснює контроль за дотриманням політичними партіями (виборчими блоками політичних партій), іншими суб'єктами виборчого процесу та процесу референдуму вимог законодавства про вибори і референдуми;

10) забезпечує на виборах і референдумах акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видає їм посвідчення;

11) здійснює заходи щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів;

12) публікує інформацію про підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні, матеріали про свою діяльність, а також інші матеріали, що стосуються виборчого та референдумного процесів;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.

Стаття 18. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і
проведення виборів Президента України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів Президента України;

2) оголошує початок процесу виборів Президента України;

3) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів Президента України, спрямовує та контролює їх діяльність;

4) утворює територіальні виборчі округи з виборів Президента України;

5) формує територіальні виборчі комісії з виборів Президента України; здійснює повноваження територіальної виборчої комісії для закордонного виборчого округу;

6) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів Президента України у випадках, передбачених законом;

7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України;

8) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України в порядку та в межах, встановлених законом;

9) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, керівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;

11) реєструє кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, уповноважених представників у Центральній виборчій комісії;

12) встановлює форму та затверджує текст виборчого бюлетеня з виборів Президента України, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів;

13) звертається до Вищого адміністративного суду України щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України з підстав, встановлених законом; ( Пункт 13 статті 18 із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV від 06.07.2005 )

14) встановлює та офіційно оприлюднює результати виборів Президента України;

15) вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України у випадках, передбачених законом;

16) після складення присяги вручає новообраному Президенту України посвідчення Президента України;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та інших законів України.

Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і
проведення виборів народних депутатів України

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України;

2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів народних депутатів України, спрямовує та контролює їх діяльність;

3) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів народних депутатів України у випадках, передбачених законом;

4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України;

5) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) в порядку та в межах, встановлених законом;

( Пункт 6 статті 19 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

7) утворює територіальні виборчі округи з виборів народних депутатів України;

8) реєструє кандидатів у народні депутати України, їх довірених осіб, уповноважених представників у Центральній виборчій комісії;

9) приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;

10) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

11) встановлює форму та затверджує текст виборчих бюлетенів, забезпечує їх виготовлення;

12) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;

13) здійснює функції окружної виборчої комісії багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, встановлює результати виборів народних депутатів України в цьому окрузі та офіційно оприлюднює їх;

14) реєструє обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14, 1665-15 );

15) публікує списки обраних народних депутатів України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, належності до політичної партії (виборчого блоку політичних партій);

16) видає тимчасове посвідчення народного депутата України особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Після складення обраним народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка;

17) контролює діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;

18) визначає відповідно до закону порядок використання засобів масової інформації під час передвиборної агітації;

19) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14, 1665-15 ) та інших законів України.

Стаття 20. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і
проведення всеукраїнського референдуму

Комісія:

1) організовує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму;

2) реєструє ініціативні групи з всеукраїнського референдуму;

3) встановлює форму підписних листів для збирання підписів на підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;

4) очолює систему комісій, що утворюються для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, спрямовує діяльність цих комісій;

5) утворює комісії з всеукраїнського референдуму (крім дільничних);

6) приймає обов'язкові роз'яснення з питань застосування законодавства про всеукраїнський референдум, здійснює методичне забезпечення діяльності комісій з всеукраїнського референдуму;

7) затверджує кошториси витрат комісій з всеукраїнського референдуму з коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, контролює використання цих коштів, а також забезпечення комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму;

8) встановлює форми документів всеукраїнського референдуму, затверджує зразки скриньок для голосування, печаток комісій, визначає порядок зберігання та передачі документів до відповідних державних архівних установ;

9) встановлює форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі та забезпечує їх виготовлення;

10) заслуховує повідомлення комісій з всеукраїнського референдуму, а також керівників міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;

11) встановлює результати всеукраїнського референдуму в цілому по Україні, публікує в пресі повідомлення про його підсумки;

12) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються всеукраїнського референдуму, і приймає рішення з цих питань;

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 21. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і
проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих
рад, сільських, селищних, міських голів

Комісія:

1) здійснює контроль за організацією підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

2) здійснює контроль за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечує його однакове застосування на всій території України під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

3) здійснює контроль за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

4) призначає повторні і проміжні вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі, якщо у встановлений законом строк виборча комісія Автономної Республіки Крим не прийме рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

5) призначає повторні і проміжні вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо у встановлений законом строк відповідна територіальна виборча комісія, орган місцевого самоврядування не прийме рішення про призначення виборів депутата місцевої ради чи сільського, селищного, міського голови;

6) здійснює контроль за утворенням територіальних виборчих комісій місцевих виборів;

7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;

( Пункт 8 частини першої статті 21 виключено на підставі Закону N 2487-VI від 10.07.2010 )

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 22. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і
проведення місцевих референдумів

Комісія:

1) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності комісій, що утворюються для підготовки і проведення місцевого референдуму;

2) встановлює форму бюлетеня для голосування на місцевих референдумах, зразок скриньки для голосування на місцевих референдумах, а також форми інших документів щодо проведення місцевого референдуму;

3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 23. Повноваження Комісії щодо фінансового забезпечення
організації підготовки і проведення виборів і референдумів в Україні

1. Комісія вносить пропозиції щодо формування Державного бюджету України з питань фінансування виборів і референдумів в Україні.

2. Комісія здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів відповідно до цього та інших законів України.

3. Комісія формує кошторис, розподіляє кошти, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, діяльності відповідних виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, контролює правильне та цільове використання зазначених коштів, залучає до проведення перевірок працівників державної контрольно-ревізійної служби України.

4. Порядок обліку надходжень та витрат бюджетних коштів, що виділяються на підготовку та проведення виборів і всеукраїнських референдумів, коштів виборчих фондів кандидатів та виборчих фондів партій (виборчих блоків партій) визначається Комісією спільно з Міністерством фінансів України відповідно до законів України.

5. Комісія встановлює форми фінансового звіту виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму про надходження та витрати коштів, що виділяються на підготовку і проведення відповідно виборів або всеукраїнського референдуму, та фінансового звіту кандидатів на виборні посади, політичних партій (виборчих блоків політичних партій).

6. Комісія подає до Рахункової палати фінансові звіти про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідно виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, не пізніш як через три місяці з дня офіційного опублікування загальних результатів виборів або всеукраїнського референдуму.

Стаття 24. Міжнародне співробітництво Комісії

1. Комісія та її члени можуть обмінюватися досвідом з відповідними державними органами інших країн, міжнародними організаціями.

2. Комісія може вступати до міжнародних організацій (асоціацій) виборчих органів.

3. Члени Комісії можуть брати участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах як міжнародні спостерігачі з ініціативи Комісії, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних організацій, членами яких є Україна або Комісія.

Стаття 25. Використання Комісією
автоматизованої інформаційної системи

1. При проведенні виборів народних депутатів України, Президента України, всеукраїнського референдуму Комісія застосовує автоматизовану інформаційну систему.

2. Члени Комісії мають право ознайомлюватися з будь-якою інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі Комісії або виводиться з неї.

3. Під час процедури голосування автоматизована інформаційна система використовується виключно для спостереження за ходом і результатами голосування. Відомості про результати голосування, отримані через автоматизовану інформаційну систему, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.

Розділ IV
Правовий статус членів комісії

Стаття 26. Повноваження Голови Комісії

1. Голова Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів Голови Комісії.

2. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво її Секретаріатом, організовує їх роботу;

2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії;

3) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, результати всеукраїнського референдуму;

4) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань;

5) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму;

6) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами і організаціями, іноземними державами, виборцями;

7) вносить на затвердження комісії положення про Секретаріат Комісії, його структуру, штат та положення про патронатну службу;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, працівників патронатної служби, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та інших законів України;

9) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати у строк, визначений чинним законодавством України;

10) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії;

11) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Комісії;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Голова Комісії є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату.

4. Голова Комісії у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії та її Секретаріату.

Стаття 27. Повноваження заступників Голови Комісії

1. Заступники Голови Комісії набувають своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії.

2. Заступник Голови Комісії:

1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії;

2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені цим Законом, за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;

3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів;

4) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;

5) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 28. Повноваження секретаря Комісії

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії.

2. Секретар Комісії:

1) забезпечує підготовку засідань Комісії та питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;

2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання засідання та питання, які передбачається внести на її розгляд;

3) підписує протоколи засідань Комісії;

4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації;

5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;

7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 29. Повноваження членів Комісії

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступника Голови Комісії у разі виконання ним повноважень Голови Комісії у передбачених цим Законом випадках.

2. Член Комісії:

1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії;

2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

5) вносить до Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України з питань виборів і референдумів;

6) вносить пропозиції про залучення науковців і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Комісії;

7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату Комісії;

8) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Член Комісії при здійсненні повноважень має право:

1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій (виборчих блоків політичних партій) необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії;

2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, державної контрольно-ревізійної служби;

3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно виборчого процесу чи процесу референдуму, що є обов'язковими до розгляду;

4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку;

6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів;

7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення по них голосування;

8) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань щодо проведення виборів і референдумів;

9) ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами Комісії;

10) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії;

11) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією.

4. Член Комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний додержуватися вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, складеної присяги.

5. Члену Комісії забороняється брати участь у передвиборній та референдумній агітації.

Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена
Комісії

1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.

2. Член Комісії, строк повноважень якого закінчився, до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України не бере участі у засіданнях Комісії.

3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.

4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Комісії є:

1) особиста заява про складення повноважень;

2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;

3) припинення громадянства України;

4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього Закону;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) порушення членом Комісії присяги;

9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я.

5. Повноваження члена Комісії припиняються у разі його смерті.

6. Подання про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України.

7. Подання про дострокове припинення повноважень члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься заступником Голови Комісії Президенту України.

8. При виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень члена Комісії.

9. Верховна Рада України за результатами розгляду подання Президента України щодо дострокового припинення повноважень члена Комісії приймає відповідне рішення.

10. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня припинення повноважень члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.

11. Президент України одночасно з внесенням подання щодо припинення повноважень члена Комісії вносить подання про призначення члена Комісії замість вибулого.

Стаття 31. Дострокове припинення виконання повноважень
Голови, заступників Голови, секретаря Комісії

Повноваження Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії припиняються достроково за їх заявою або в разі припинення його повноважень як члена Комісії.

Стаття 31-1. Дострокове припинення повноважень всього складу
Комісії

1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії. ( Закон доповнено статтею 31-1 згідно із Законом N 1095-V від 29.05.2007 )

Стаття 32. Регламент Комісії

1. Порядок організації роботи Комісії, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Центральної виборчої комісії.

2. Регламент Центральної виборчої комісії, зміни та доповнення до нього затверджуються постановою Комісії.

3. Регламент Центральної виборчої комісії не може встановлювати додаткових повноважень Комісії або її членів, окрім встановлених цим та іншими законами України.

Розділ V
Секретаріат Комісії та служби Комісії

( Назва розділу V в редакції Закону
N 698-V від 22.02.2007 )

Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії

( Назва статті 33 в редакції Закону N 698-V від 22.02.2007 )

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом.

2. Положення про Секретаріат Комісії, його структура, штат та положення про патронатну службу затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.

3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців є державними службовцями. ( Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 698-V від 22.02.2007 )

4. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців. Положення про Службу, структура і штатний розпис Служби затверджується Комісією за пропозицією Голови Комісії. ( Статтю 33 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 698-V від 22.02.2007 )

Стаття 34. Патронатна служба

1. Організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії забезпечує патронатна служба Комісії.

2. До складу патронатної служби Комісії належать радники, помічники та секретарі Голови Комісії, помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, а також помічники інших членів Комісії.

3. Чисельність та штатний розпис патронатної служби Комісії затверджуються постановою Комісії з урахуванням обсягу фінансування Комісії.

Стаття 35. Регіональні представництва Комісії

1. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень Комісії, в регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Комісія може створювати свої регіональні представництва в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності Комісії.

2. Регіональні представництва Комісії є структурними підрозділами Секретаріату Комісії.

3. Організація діяльності регіональних представництв та межі їх повноважень регулюються Положенням про регіональні представництва Комісії, яке затверджується Комісією.

Розділ VI
Фінансування Комісії. Матеріальне
і соціальне забезпечення членів Комісії
та працівників секретаріату Комісії

Стаття 36. Фінансування Комісії

1. Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії та її Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України. ( Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 698-V від 22.02.2007 )

2. Комісія має рахунки в установах банків та інших кредитних установах.

3. Комісія подає щорічний звіт про використання коштів Державного бюджету України до Рахункової палати.

Стаття 37. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення
Комісії

1. Умови та порядок оплати праці, побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та іншого обслуговування Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби Служби розпорядника Державного реєстру виборців, визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України. ( Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 698-V від 22.02.2007 )

( Частину другу статті 37 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

3. Член Комісії, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом.

4. Члену Комісії надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

5. Член Комісії безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням. За членом Комісії, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування. Це положення не поширюється на колишнього члена Комісії, повноваження якого припинено достроково за підставами, передбаченими пунктами 4, 5, 6, 8 частини четвертої статті 30 цього Закону.

6. За членом Комісії зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи в Комісії.

7. У разі смерті члена Комісії Кабінет Міністрів України надає необхідну допомогу у його похованні.

Розділ VII
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 5, ст. 17; 2003 р., N 29, ст. 234; 2004 р., N 15, ст. 218).

3. Строк повноважень членів Комісії, призначених на посаду до набрання чинності цим Законом, становить 7 років.

( Пункт 4 Розділу VII виключено на підставі Кодексу N 2747-IV від 06.07.2005 )

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, крім законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" ( 118/98-ВР ) та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ), до набрання чинності новими законами України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

7. Центральній виборчій комісії:

у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 червня 2004 року
N 1932-IV