Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ
20.09.2010 N 295

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2010 р. за N 932/18227

Про внесення змін до наказу
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
від 18.04.2006 N 39

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) наказую:

1. Внести до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2006 за N 558/12432, такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, який забезпечує ведення реєстру документів дозвільного характеру (далі - Реєстр), є розпорядником Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів;".

1.2. У пункті 4:

слово "адміністраторами" замінити на "державними адміністраторами".

1.3. Абзац п'ятий пункту 5 виключити.

2. Затвердити Зміни до Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2006 за N 558/12432, що додаються.

3. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (Жерибор Т.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомпідприємництва Яцишину Г.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова М.Ю.Бродський

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
20.09.2010 N 295

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2010 р. за N 932/18227

Зміни
до Тимчасового порядку формування, ведення
та користування реєстром документів
дозвільного характеру

1. Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Терміни, що використовуються в Тимчасовому порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). Інші терміни вживаються у такому значенні:

Держкомпідприємництво - розпорядник Реєстру, який забезпечує ведення Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів;

запит - документ установленої уповноваженим органом форми, який подається державному адміністратору і на підставі якого формується довідка з Реєстру;

довідка з Реєстру - документ, що підтверджує внесення відомостей про документи дозвільного характеру до Реєстру або про відсутність таких відомостей у Реєстрі.".

2. У пункті 2.1:

2.1 слово "адміністратор" замінити словами "державний адміністратор";

2.2 у абзаці першому після слів "та дозвільні органи" доповнити словами "(центральні органи виконавчої влади)".

2.3 у абзаці другому після слів "Тимчасовим порядком" слова "та договорами, укладеними з технічним адміністратором Реєстру." виключити.

3. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Для ведення Реєстру використовується уніфіковане програмне забезпечення, яке постачається державним адміністраторам та дозвільним органам технічним адміністратором Реєстру.

Підставою для видачі логіна та пароля користувачу реєстру документів дозвільного характеру є засвідчені в установленому порядку копії розпорядження про призначення на посаду державного адміністратора, паспорта та ідентифікаційного номера державного адміністратора. Вказані копії документів надсилаються до Держкомпідприємництва протягом десяти календарних днів з дати видання такого розпорядження.

Розпорядження про звільнення з посади державного адміністратора є підставою для блокування логіна та пароля користувача Реєстру документів дозвільного характеру.".

4. У пункті 2.4:

4.1 підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) про дату і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);";

4.2 підпункт "и" викласти в такій редакції:

"и) про дату надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.".

5. У пункті 3.4:

5.1 абзац сьомий викласти в такій редакції:

"дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);";

5.2 абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства".

6. Пункт 3.7 Тимчасового порядку виключити.

7. У тексті Тимчасового порядку слово "адміністратор" у всіх відмінках замінити словами "державний адміністратор" у відповідних відмінках.

Директор департаменту дозвільної системи О.В.Андрєєв