Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ
18.04.2006 N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 558/12432

Про Тимчасовий порядок формування, ведення
та користування реєстром документів
дозвільного характеру

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 82 від 22.09.20
06
N 100 від 01.08.20
08
N 295 від 20.09.20
10 )

( У тексті Наказу та Тимчасового порядку формування,
ведення та користування реєстром документів дозвільного
характеру слова "Держпідприємництва України" в усіх
відмінках замінено словом "Держкомпідприємництва" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 100 від 01.08.2008 )

На виконання вимог частини третьої статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), з метою врегулювання порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру (додається), що діє до внесення відповідних змін до законодавства України, яке регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

2. Установити, що:

Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, який забезпечує ведення реєстру документів дозвільного характеру (далі - Реєстр), є розпорядником Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів; ( Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" Держкомпідприємництва є технічним адміністратором Реєстру, що здійснює створення Реєстру, забезпечує його функціонування, має повний прямий доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру і відповідає за збереження даних у Реєстрі та захист від несанкціонованого доступу до Реєстру, захист даних від руйнування, технічне навчання адміністраторів, забезпечення адміністраторів та дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, бланками довідок з реєстру документів дозвільного характеру, а також здійснює інформаційно-довідкове обслуговування Реєстру та виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 82 від 22.09.2006 )

3. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держкомпідприємництва (Боделан А.В.) у строк до 18 вересня 2006 року розробити програмне забезпечення з ведення Реєстру та здійснювати заходи з його технічного адміністрування та супроводження.

4. Установити, що до створення Реєстру облік відомостей, визначених Тимчасовим порядком формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, здійснюється державними адміністраторами та дозвільними органами, уповноваженими видавати документи дозвільного характеру, у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів дозвільного характеру. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

5. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.), державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держкомпідприємництва (Боделан А.В.) до 19 червня 2006 року розробити та подати на затвердження:

Форму запиту про надання довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

Форму та опис довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

Форму повідомлення про відмову в наданні довідки з реєстру документів дозвільного характеру.

( Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 82 від 22.09.2006 )

6. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

7. Відділу інформаційного забезпечення та взаємодії із засобами масової інформації (Кухар В.Б.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

8. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Управлінню стратегічного планування та зв'язків з територіями (Жерибор Т.В.) довести цей наказ до відома представництв Держкомпідприємництва після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

9. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.), Управлінню стратегічного планування та зв'язків з територіями (Жерибор Т.В.) та державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держкомпідприємництва (Боделан А.В.) забезпечити розповсюдження зазначеного в пункті 3 цього наказу програмного забезпечення серед адміністраторів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад та інших дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова А.Дашкевич

Затверджено
Наказ Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
18.04.2006 N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 558/12432

Тимчасовий порядок
формування, ведення та користування
реєстром документів дозвільного характеру

( У тексті Тимчасового порядку слово "адміністратор"
у всіх відмінках замінено словами "державний
адміністратор" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 295
від 20.09.2010 )

1. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок (далі - Тимчасовий порядок) розроблено з метою реалізації положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) та регламентує формування, ведення і користування реєстром документів дозвільного характеру.

1.2. Терміни, що використовуються в Тимчасовому порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). Інші терміни вживаються у такому значенні:

Держкомпідприємництво - розпорядник Реєстру, який забезпечує ведення Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів;

запит - документ установленої уповноваженим органом форми, який подається державному адміністратору і на підставі якого формується довідка з Реєстру;

довідка з Реєстру - документ, що підтверджує внесення відомостей про документи дозвільного характеру до Реєстру або про відсутність таких відомостей у Реєстрі. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

1.3. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та може використовуватись у інших загальнодержавних реєстрах, держателем чи розпорядником яких є Держкомпідприємництво, у визначеному чинним законодавством порядку.

2. Формування та ведення Реєстру

2.1. Державний адміністратор та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади) вносять відповідні відомості у Реєстр. ( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

Державний адміністратор приймає запити та видає довідки з Реєстру, а також виконує інші функції, передбачені Тимчасовим порядком. ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

2.2. Для ведення Реєстру використовується уніфіковане програмне забезпечення, яке постачається державним адміністраторам та дозвільним органам технічним адміністратором Реєстру.

Підставою для видачі логіна та пароля користувачу реєстру документів дозвільного характеру є засвідчені в установленому порядку копії розпорядження про призначення на посаду державного адміністратора, паспорта та ідентифікаційного номера державного адміністратора. Вказані копії документів надсилаються до Держкомпідприємництва протягом десяти календарних днів з дати видання такого розпорядження.

Розпорядження про звільнення з посади державного адміністратора є підставою для блокування логіна та пароля користувача Реєстру документів дозвільного характеру. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

2.3. Реєстр формується за результатами діяльності:

- державного адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

- за офіційними повідомленнями відповідного місцевого дозвільного органу про документи дозвільного характеру, які видані, переоформлені, анульовані або дія яких призупинена;

- дозвільного органу.

2.4. До Реєстру вносяться відомості:

а) про заявника:

щодо юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер телефону, факсу (для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа); щодо фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону, факсу); щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; щодо фізичних осіб - іноземців або осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання за межами України;

б) про дату надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

в) про об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

г) про назву документа дозвільного характеру, який було видано; ( Підпункт "г" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 82 від 22.09.2006 )

ґ) про дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування);

д) про дату і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови); ( Підпункт "д" пункту 2.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

е) про дату і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

є) про термін дії документа дозвільного характеру;

ж) про дату і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

з) про дату, номер, серію довідки з Реєстру, про дату і підстави відмови у видачі довідки з Реєстру, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та найменування юридичної особи, яка зверталася за видачею довідки з Реєстру;

и) про дату надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства. ( Підпункт "и" пункту 2.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

2.5. Місцеві дозвільні органи зобов'язані щоденно подавати відомості, визначені у пункті 2.4 Тимчасового порядку, державному адміністратору для внесення запису до Реєстру відповідно до Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Держпідприємництва України від 5 грудня 2005 року N 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за N 1/11875.

У разі призначення у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (район/місто) двох або більше державних адміністраторів, міська рада або районна державна адміністрація своїм рішенням визначають одного з них уповноваженим для внесення записів до Реєстру на підставі відомостей, що подані місцевими дозвільними органами.

2.6. Державний адміністратор та дозвільний орган зобов'язані щоденно після отримання відомостей, визначених у пункті 2.4 Тимчасового порядку, внести відповідний запис до Реєстру.

2.7. Посадові особи дозвільних органів та державні адміністратори несуть відповідальність за повноту і достовірність даних у Реєстрі.

3. Видача довідки з Реєстру

3.1. Довідка з Реєстру видається на запит будь-якої фізичної, юридичної особи або уповноважених ними осіб протягом п'яти робочих днів.

До запиту додається документ про внесення плати за видачу довідки.

3.2. У запиті зазначаються такі відомості про особу, яка звернулась із запитом, що вносяться до Реєстру:

для юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа);

для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб - іноземців або осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання за межами України);

У разі, якщо особа діє від імені іншої особи, також реквізити відповідного документа, що підтверджує її повноваження.

3.3. Довідка з Реєстру формується з використанням таких показників:

за видом документа дозвільного характеру на визначеній території України (область, район, місто);

за найменуванням юридичної особи або за прізвищем, ім'ям та по батькові фізичної особи-підприємця;

за ідентифікаційним кодом юридичної особи або ідентифікаційним номером фізичної особи-підприємця.

3.4. До довідки можуть бути внесені такі відомості:

- про документ дозвільного характеру:

дата надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва документа дозвільного характеру, який було видано; ( Абзац п'ятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 82 від 22.09.2006 )

дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування);

дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру (дату видачі) або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови); ( Абзац сьомий пункту 3.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

дата і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

термін дії документа дозвільного характеру;

дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

дата, номер, серія довідки з Реєстру, про дату і підстави відмови у видачі довідки з Реєстру, в тому числі, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та найменування юридичної особи, яка зверталася за видачею довідки з Реєстру;

дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства; ( Абзац дванадцятий пункту 3.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

- про юридичну особу:

найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

номер телефону, факсу;

- про фізичну особу-підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові;

місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

номер телефону, факсу.

3.5. Довідка видається державним адміністратором на бланку суворої звітності та завіряється підписом державного адміністратора. Форма і опис бланка довідки затверджується Держкомпідприємництвом.

Порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо використання бланків довідок з Реєстру встановлюється Держкомпідприємництвом. ( Абзац другий пункту 3.5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 100 від 01.08.2008 ) ( Пункт 3.5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 82 від 22.09.2006 )

3.6. Державний адміністратор відмовляє у видачі довідки, якщо:

у запиті про надання довідки відсутні, нечітко або неповністю визначені відомості, передбачені пунктами 3.2, 3.3 Тимчасового порядку;

відсутній документ про внесення плати за надання довідки або плата внесена не в повному обсязі.

Відмова у видачі довідки надається письмово протягом двох робочих днів з дня надходження запиту із зазначенням причин відмови.

( Пункт 3.7 виключено на підставі Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 295 від 20.09.2010 )

Начальник Управління дозвільної системи О.Андрєєв