Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 70
Київ

Про реалізацію статей 19 і 20
Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 930 від 03.09.20
09
N 1171 від 22.12.20
10
N 849 від 10.08.201
1 )

Відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю;

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування;

Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів;

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету;

Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству праці та соціальної політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
реєстрації підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб, що використовують найману працю

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - роботодавці), у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду).

2. Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.

3. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці, та виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі - довідка).

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих. ( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи-підприємця, подає заяву, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця. ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Господарські об'єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), разом із заявою, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію довідки подають: ( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

копію установчого договору та/або статуту господарського об'єднання;

перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання, за формою, затвердженою Мінпраці;

виписки або витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання. ( Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Оригінали документів пред'являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

4. Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою - дата на поштовому штемпелі.

5. Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

6. Документи, надіслані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи - підприємця.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
подання підприємствами, установами, організаціями
та фізичними особами, що використовують найману
працю, звітів про зайнятість і працевлаштування
інвалідів та інформації, необхідної для організації
їх працевлаштування

1. Цей Порядок визначає процедуру подання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - роботодавці), звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) та інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів - центру зайнятості.

2. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Датою надходження звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою - дата на поштовому штемпелі.

Інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів роботодавці подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, також подають (надсилають) копію довідки органу державної податкової служби про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред'являється під час подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У разі надсилання звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

3. Роботодавець, який має відокремлені підрозділи, подає звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовлений з урахуванням даних цих підрозділів. У разі зміни їх кількості роботодавець разом із звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів подає відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарське об'єднання, утворене відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), разом із зведеним звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовленим з урахуванням даних об'єднання та підприємств, що увійшли до його складу (далі - підприємства), подає:

окремі звіти об'єднання та підприємств про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

перелік підприємств за формою, затвердженою Мінпраці;

копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

Якщо до складу господарського об'єднання входить підприємство, яке зареєстроване або повинно бути зареєстроване в іншому відділенні Фонду, відділення Фонду, якому господарське об'єднання подає звіт, інформує про це відповідне відділення Фонду.

4. Звіти роботодавців про зайнятість і працевлаштування інвалідів зберігаються у відділеннях Фонду протягом трьох років.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
зарахування кількості робочих місць для
працевлаштування інвалідів до нормативу таких
робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу
яких входять підприємства громадських організацій
інвалідів

1. Цей Порядок визначає процедуру зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів.

2. Підприємства, в тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити лише до складу одного господарського об'єднання.

3. Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі, коли:

кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, є більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об'єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;

підприємства, що входять до складу господарського об'єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються зазначеним підприємством;

сума річної заробітної плати інвалідів, яка не менша ніж сума адміністративно-господарських санкцій, що повинна бути сплачена підприємством за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, входить у вартість замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.

4. Рішення щодо зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, приймається відділенням Фонду соціального захисту інвалідів протягом 30 календарних днів після подання господарським об'єднанням звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарському об'єднанні та підприємствах, що входять до його складу, здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженої наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
сплати підприємствами, установами, організаціями та
фізичними особами, що використовують найману працю,
суми адміністративно-господарських санкцій
та пені за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів

1. Цей Порядок визначає процедуру сплати підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - роботодавці), суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - сума адміністративно-господарських санкцій).

2. Роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

Обчислення суми адміністративно-господарських санкцій проводиться роботодавцями самостійно згідно з порядком заповнення звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів, затвердженим Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

3. У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

4. Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення.

Порядок нарахування пені та встановлення строку її сплати затверджуються Мінпраці.

5. Органи Державного казначейства за запитом інформують відділення Фонду про суму адміністративно-господарських санкцій та пеню, що надійшли до державного бюджету. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
використання суми адміністративно-господарських
санкцій та пені за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів,
що надійшли до державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм використання Фондом соціального захисту інвалідів та його відділеннями суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі - сума санкцій та пеня).

2. Сума санкцій та пеня використовуються для:

1) надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів):

реабілітаційних установ для інвалідів, дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ, відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для інвалідів, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, стаціонарів первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики;

спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, навчально-реабілітаційних центрів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, у яких навчаються учні та студенти з числа інвалідів (у тому числі забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів). Перелік зазначених обладнання, літератури та аудіозаписів затверджує Міністерство соціальної політики;

2) фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням Національного комітету спорту інвалідів). Форму розрахунку витрат на зазначені заходи затверджує Міністерство соціальної політики;

3) надання підприємствам, установам та організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю (далі - роботодавці), цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

4) фінансування витрат на:

професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на отримання допомоги по безробіттю, у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;

професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;

5) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі:

інвалідам I і II групи - шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім'ю інваліда), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів. Перелік цих друкованих видань визначає Міністерство соціальної політики;

бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення;

інвалідам шляхом оплати:

- протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);

- вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії;

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів для:

- здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);

- технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;

- технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, центрам професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек;

роботодавцям - для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;

6) надання роботодавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні;

7) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1171 від 22.12.2010 )

3. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям у разі наявності хоча б однієї з таких підстав: ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1171 від 22.12.2010 )

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та отримання у році звернення фінансової допомоги на безповоротній основі; ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1171 від 22.12.2010 )

сплати суми санкцій та пені. ( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1171 від 22.12.2010 )

Фінансова допомога на безповоротній основі надається роботодавцям, які виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та у році звернення за допомогою не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямом використання коштів, а також інвалідам - відповідно до абзаців другого, четвертого - шостого підпункту 5 пункту 2 цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1171 від 22.12.2010 )

Підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільова позика надаються за наявності рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія). ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

4. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років.

5. Строк повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики обчислюється з дати перерахування коштів на рахунок відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) до повного їх погашення. Строк і порядок повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики зазначаються у договорі про надання такої допомоги та позики.

У договорі про надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики передбачається забезпечення виконання зобов'язань, а також зазначається неможливість односторонньої відмови від виконання зобов'язання або зміни умов договору.

6. Розмір фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики визначається відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів.

7. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика не надається у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до восьми чоловік;

роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій та пені;

роботодавець не подав відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів протягом останнього року, за винятком роботодавця, у якого чисельність штатних працівників не перевищує восьми осіб; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1171 від 22.12.2010 )

роботодавець зменшив протягом останнього року чисельність (штат) працюючих інвалідів більше ніж на 10 відсотків; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1171 від 22.12.2010 )

роботодавець порушив протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання стосовно надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), внаслідок чого до нього застосовані санкції; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання (устатковання), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних робіт чи надання послуг;

роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду;

роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Відділення Фонду не надають фінансову допомогу та цільову позику неприбутковим установам та організаціям, крім установ, організацій та закладів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

8. Мінпраці щороку затверджує кошторис Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік за його поданням в установленому законодавством порядку.

9. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджується Мінпраці. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

10. Роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані.

11. Інваліди (законні представники інвалідів) звертаються:

для фінансування витрат на навчання - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання; ( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

для передплати друкованих періодичних видань - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;

для забезпечення технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності) - до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання;

для отримання послуг з професійного навчання (професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) з метою подальшого працевлаштування - до державної служби зайнятості за місцем реєстрації проживання. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

11-1. Кошти фінансової допомоги та цільової позики перераховуються відділеннями Фонду на рахунки роботодавців, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби.

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, витрачають бюджетні кошти згідно з планом, який складається та затверджується відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

Відділення Фонду для перерахування коштів фінансової допомоги та цільової позики роботодавцям, що не мають статусу бюджетної установи, подають територіальним органам Державної казначейської служби інформацію про включення їх до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти фінансової допомоги та цільової позики здійснюється відповідно до закону. ( Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1171 від 22.12.2010 )

12. Фінансова допомога та цільова позика мають цільове спрямування і використовуються на умовах, визначених відповідним договором.

Роботодавцям забороняється нецільове використання фінансової допомоги та цільової позики.

Нецільовим використанням фінансової допомоги та цільової позики є спрямування коштів на придбання товарів, робіт і послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень). ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

12-1. Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, щокварталу після перерахування коштів на рахунки, відкриті роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства, звітують перед відділеннями Фонду та Комісією (у межах її повноважень) про їх використання. Строк подання звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики визначається умовами відповідного договору і становить не менш як три роки з дати завершення його виконання.

Форма звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики затверджується Мінпраці. ( Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

12-2. Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги або цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з дати завершення виконання умов договору про надання фінансової допомоги або цільової позики. ( Порядок доповнено пунктом 12-2 згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1171 від 22.12.2010 )

12-3. Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві фінансову допомогу та цільову позику. ( Порядок доповнено пунктом 12-3 згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

13. Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державного казначейства на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінпраці.

У кошторисах передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів, пов'язаної з реєстрацією та веденням обліку роботодавців, здійсненням контролю за надходженням суми санкцій та пені.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Порядок
проведення перевірки підприємств, установ, організацій
та фізичних осіб, що використовують найману працю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - роботодавці), щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

2. Предметом проведення перевірки є:

реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду;

подання роботодавцями до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

сплата роботодавцями суми адміністративно-господарських санкцій та пені.

3. Відділення Фонду за наказом його керівника може проводити планові та позапланові, виїзні та невиїзні перевірки.

Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час роботодавця, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 03.09.2009 )

4. Планові виїзні перевірки проводяться не частіше одного разу на календарний рік відповідно до квартальних планів робіт, що затверджуються наказом керівника відділення Фонду до 25 числа місяця, що передує місяцю, в якому проводитиметься перевірка, з урахуванням критеріїв розподілу роботодавців за ступенем ризику їх діяльності.

Невиїзні перевірки проводяться на підставі звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду письмово повідомляє не пізніше ніж за десять днів до початку проведення планової перевірки роботодавця про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і закінчення.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів відділення Фонду або вручається особисто роботодавцю під розписку.

Роботодавець має право не допускати уповноважену посадову особу відділення Фонду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки.

Роботодавець повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

5. Позапланова виїзна перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за рішенням суду, у разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення роботодавцем вимог законодавства, за бажанням роботодавця та у разі неподання роботодавцем звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів або подання такого звіту з помилками, що призвели до несплати суми адміністративно-господарських санкцій або сплати їх у неповному обсязі. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

6. Роботодавець повинен створити умови для проведення планових та позапланових виїзних перевірок уповноваженою посадовою особою відділення Фонду за умови пред'явлення ним службового посвідчення і направлення на перевірку, підписані керівником та скріплені печаткою відділення Фонду. У направленні на перевірку зазначається дата його видачі, назва відділення, мета, вид перевірки (планова або позапланова), підстава, дата її початку і закінчення, посада та прізвище уповноваженої особи.

7. Строк проведення планової перевірки для юридичних осіб - роботодавців, крім суб'єктів малого підприємництва, не перевищує 15 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки для юридичних осіб - роботодавців, крім суб'єктів малого підприємництва, не перевищує 10 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. Подальше продовження строку проведення планової та позапланової перевірки не допускається.

У разі наявності у роботодавця відокремлених підрозділів та розміщення їх в інших регіонах відділення Фонду можуть замовляти їх перевірки відділенням Фонду, в регіонах яких вони розташовані. У такому разі вибірково проводяться планові виїзні перевірки відокремлених підрозділів. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

8. Роботодавець зобов'язаний надавати уповноваженій посадовій особі відділення Фонду для ознайомлення і перевірки такі документи:

повідомлення про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду;

статут або установчий договір;

штатний розпис;

особові картки;

трудові книжки працівників;

звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів;

копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;

накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору;

трудові договори (контракти), цивільно-правові договори та інші документи первинного та бухгалтерського обліку;

табель обліку використання робочого часу та розрахунок заробітної плати;

відомості нарахування заробітної плати;

розрахунково-платіжні, розрахункові та платіжні відомості;

табель виходу на роботу;

платіжні доручення;

товарні накладні, податкові накладні на придбання товарів (робіт, послуг), акти прийняття-передачі, що підтверджують цільове використання коштів;

бухгалтерські документи, які підтверджують взяття на баланс обладнання, придбаного за рахунок суми адміністративно-господарських санкцій та пені;

договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);

розрахунок витрат, що підтверджує виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів.

9. Для проведення перевірок підприємств, організацій громадських організацій інвалідів залучаються представники відповідних комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

10. У разі виявлення фактів невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів уповноважена посадова особа, яка проводила перевірку, складає протокол про адміністративне правопорушення.

Форма протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення затверджуються Мінпраці.

11. Після проведення планової та позапланової перевірки уповноважена посадова особа відділення Фонду складає акт у двох примірниках, у якому зазначається:

дата його складення;

тип перевірки (планова або позапланова);

її вид (виїзна або невиїзна);

предмет перевірки;

найменування відділення Фонду, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, яка проводила перевірку;

найменування роботодавця.

Уповноважена посадова особа відділення Фонду зазначає в акті стан дотримання роботодавцем законодавства, а у разі недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний закон.

Два примірники акта підписуються в останній день перевірки уповноваженою посадовою особою відділення Фонду та роботодавцем.

У разі коли роботодавець не згоден з висновками, викладеними в акті, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження роботодавця щодо проведення перевірки є невід'ємною частиною акта.

У разі відмови роботодавця від підписання акта в ньому робиться відповідна позначка.

Перший примірник акта залишається у відділенні Фонду, другий передається роботодавцю, в якого проводилася перевірка.

У примірнику акта, що залишається у відділенні Фонду, робиться позначка про дату вручення акта роботодавцю та проставляється підпис особи, яка його отримала.

Відділення Фонду повідомляє роботодавця про результати розгляду зауважень протягом 10 робочих днів після підписання акта. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 930 від 03.09.2009 )

12. Роботодавець може усунути виявлені порушення під час проведення перевірки або протягом десяти робочих днів після підписання акта.

13. Керівники відділень Фонду на підставі актів перевірок вживають заходів до усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 70

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314 "Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 181).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767 "Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2375).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 19 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 67).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 813 "Про внесення змін до Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1697).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. N 1686 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3336).