Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 листопада 2011 р. N 1126
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1126

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 349 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 449), від 7 червня 1999 р. N 986 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 6 червня 2007 р. N 798 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1674), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699) і від 8 грудня 2009 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522):

1) у пункті 8:

абзаци чотирнадцятий і сімнадцятий викласти в такій редакції:

"у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення;";

"у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";

абзац вісімнадцятий виключити;

2) у пункті 15 слова "займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)" замінити словами "займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності";

3) у пункті 40:

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.";

в абзаці тринадцятому слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;

4) підпункти "ї" та "й" пунктів 63 і 64 викласти в такій редакції:

"ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення.";

5) пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Особи рядового або начальницького складу, засуджені за вчинення злочину або притягнуті до адміністративної відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня отримання органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.".

2. У підпункті 7 пункту 4 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 510 "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 30; Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 180; 2002 р., N 1, ст. 4, N 47, ст. 2146; 2003 р., N 40, ст. 2111; 2010 р., N 25, ст. 981), слова "виявляє факти" замінити словами "бере участь у виявленні фактів".

3. У Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001 р., N 4, ст. 134; 2007 р., N 72, ст. 2704; 2010 р., N 11, ст. 522):

1) у розділі 1:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;";

у пункті 14 слова ", зокрема, у близьких осіб" виключити;

2) у розділі 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).";

в абзаці четвертому слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції".

4. У Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613; 2001 р., N 51, ст. 2289; 2003 р., N 25, ст. 1199, N 30, ст. 1546; 2010 р., N 1, ст. 14, N 11, ст. 522):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) абзаци шостий - тринадцятий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"попередження про встановлені Законами України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу і проходженням служби;

довідка про результати спеціальної перевірки;

фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів.".

5. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522):

1) абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:

"копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).";

2) пункт 17-1 виключити;

3) у пункті 21 слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції".

6. У Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1754 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2142; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2010 р., N 11, ст. 522):

1) абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 10 замінити абзацами такого змісту:

"копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, з висновком про можливість перебування у довготерміновому відрядженні, в тому числі до держав з важкими кліматичними умовами;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).";

2) абзац перший пункту 14 виключити;

3) в абзаці першому пункту 18 слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції".

7. У Положенні про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 629 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1810; 2010 р., N 11, ст. 522, N 14, ст. 673):

1) в абзаці п'ятому пункту 12 слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) в абзаці п'ятому пункту 43-1 слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;

3) абзац другий пункту 47 викласти в такій редакції:

"У разі коли стосовно особи рядового чи начальницького складу складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, така особа може бути відсторонена від виконання службових повноважень керівником відповідного органу цивільного захисту до закінчення розгляду справи судом.";

4) у пункті 99:

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

9) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";

підпункт 10 виключити;

5) в абзаці третьому пункту 100 цифри "10" замінити цифрою "8", а слова "з дня набрання рішенням суду законної сили" замінити словами "з дня отримання органом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили".

8. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 869 "Деякі питання організації діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 1890; 2010 р., N 74, ст. 2630) позицію "Відділ з питань запобігання та протидії корупції" замінити позицією "Відділ з питань запобігання та виявлення корупції".

9. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1828 "Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637; 2009 р., N 58, ст. 2030; 2010 р., N 11, ст. 522, ст. 537, N 24, ст. 980):

1) у пункті 3:

в абзаці третьому слова "в установленому законодавством порядку відомості про майно, доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, у порядку, встановленому законодавством" замінити словами "декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );

абзац четвертий виключити;

2) абзац сьомий пункту 33 викласти в такій редакції:

"дотримуватися вимог антикорупційного законодавства;";

3) у підпункті 6 пункту 67:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.";

в абзаці четвертому слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;

4) доповнити Положення ( 1828-2006 ) пунктом 71-1 такого змісту:

"71-1. У разі коли стосовно особи рядового чи начальницького складу винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочину, пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем, така особа підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом. У разі коли стосовно особи рядового чи начальницького складу складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, така особа може бути відсторонена від виконання службових повноважень керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації до закінчення розгляду справи судом.";

5) у пункті 92:

у підпункті 6-1 слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;

підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення - у триденний строк з дня отримання органом або підрозділом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації копії відповідного судового рішення;

10) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";

підпункт 11 виключити;

в останньому абзаці слова "Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції та" замінити словами "Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );

6) абзаци третій і четвертий пункту 94 виключити.

10. У розділі 1 додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 58, ст. 2307; 2010 р., N 1, ст. 14) позицію "відділ (сектор) з питань запобігання та протидії корупції" замінити позицією "відділ (сектор) з питань запобігання та виявлення корупції".

11. У розділі 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2280; 2010 р., N 57, ст. 1947) позицію "відділ з питань запобігання та протидії корупції" замінити позицією "відділ з питань запобігання та виявлення корупції".

12. У розділі II Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461; 2009 р., N 96, ст. 3310):

1) позицію "240 Факти корупції" замінити такою позицією:

"240 Інше";

2) позицію "250 Інше" виключити.

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14):

1) у постанові ( 1422-2009 ):

у назві та пункті 1 слово "протидії" замінити словом "виявлення";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Рекомендувати керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням вимог затвердженого цією постановою Типового положення утворити та забезпечити функціонування підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників центрального апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

2) у Типовому положенні про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, затвердженому зазначеною постановою ( 1422-2009 ):

у назві Типового положення ( 1422-2009 ) слово "протидії" замінити словом "виявлення";

у пункті 1:

в абзаці першому слова "Підрозділ з питань запобігання та протидії корупції" замінити словами "Підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції";

в абзацах другому - четвертому слова "спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції" замінити словами "спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції";

у пункті 3 слова "та підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом" виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Основними завданнями підрозділу є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.";

у пункті 5:

підпункт 3 після слів "сприяє його усуненню" доповнити словами ", а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу виконавчої влади, вносить керівнику відповідного органу пропозиції щодо їх усунення";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;";

абзаци другий і четвертий підпункту 5, підпункти 6 і 7 виключити;

у підпункті 8 слова ", Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" виключити;

пункт 6 та підпункт 3 пункту 8 виключити;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. На посади керівника, його заступника та спеціалістів підрозділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.";

пункти 9-13, 15 і 16 виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1126

Перелік
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 279).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 532 "Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1397).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1135 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3326).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 44 "Про внесення зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 "Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 416 "Деякі питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1134).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1013 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 1057 "Питання реалізації антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 78, ст. 2640).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1315 "Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3263).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1338 "Про заходи щодо посилення протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3310).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1346 "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3356).

13. Пункти 1 та 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1432 "Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522).

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1688 "Про схвалення Засад антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 550).

16. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 16 грудня 2009 р. N 1686 "Про затвердження плану заходів з проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 192 "Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 "Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2524).