Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2011 р. N 1223
Київ

Про внесення змін до Порядку
подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308, N 71, ст. 2684), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності підпунктом 3 пункту 1 Закону України від 12 травня 2011 р. N 3332-VI "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1223

Зміни,
що вносяться до Порядку подання фінансової звітності
( 419-2000 )

1. У пункті 2:

1) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р., а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) - починаючи з 1 січня 2013 року;

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) - починаючи з 1 січня 2014 року.".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

2) абзац одинадцятий після слів "державної податкової служби" доповнити словами "у порядку, передбаченому Податковим кодексом України ( 2755-17 ) для подання податкової декларації".

2. Пункт 11 доповнити реченням такого змісту: "Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.".