Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Прийнято та надано чинності
Наказ Держспоживстандарту
України
11.10.2010 N 4
57

Національний класифікатор України

Класифікація видів економічної діяльності
ДК 009:2010

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 530 від 29.11.20
10 )

Чинний від 01.01.2012 р.

Вступ

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.

Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу.

Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 - 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) - у 1989, 1997, 2002 роках.

Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв'язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров'я людини тощо.

У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн - членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA - це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE - похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.

В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 - 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1).

Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

1 Сфера застосування

Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Крім того, КВЕД призначений забезпечувати

- статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;

- проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків - рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці "витрати-випуск");

- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.

Тобто КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ.

Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

2 Нормативні посилання

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи:

- Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)

- Господарський кодекс України ( 436-15 )

- Закон України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

- Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

3 Загальні положення

Об'єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін "галузь" визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.

Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість.

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.

Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД - розділ, група, клас - позначають цифровими кодами.

   Структура кодового позначення об'єкта КВЕД
Y XX.XX,

 де Y    - секція (літери латинської абетки від A до U)
XX - розділ
XX.X - група
XX.XX - клас

КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 - 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) - з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 - 2006).

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС - NACE (Rev. 2).

           Кількісна структура КВЕД
за класифікаційними рівнями

------------------------------------------------------------------
| Секції | Розділи (XX) | Групи (XX.X) | Класи (XX.XX) |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| A | 3 | 13 | 39 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| B | 5 | 10 | 15 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| C | 24 | 95 | 230 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| D | 1 | 3 | 8 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| E | 4 | 6 | 9 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| F | 3 | 9 | 22 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| G | 3 | 21 | 91 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| H | 5 | 15 | 23 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| I | 2 | 7 | 8 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| J | 6 | 13 | 26 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| K | 3 | 10 | 18 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| L | 1 | 3 | 4 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| M | 7 | 15 | 19 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| N | 6 | 19 | 33 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| O | 1 | 3 | 9 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| P | 1 | 6 | 11 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| Q | 3 | 9 | 12 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| R | 4 | 5 | 15 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| S | 3 | 6 | 19 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| T | 2 | 3 | 3 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| U | 1 | 1 | 1 |
|-----------+-----------------+----------------+-----------------|
| 21 | 88 | 272 | 615 |
------------------------------------------------------------------

Задля відображення зв'язків національної статистичної класифікації з міжнародними у КВЕД наведено коди NACE (Rev. 1.1, 2006) та ISIC (Rev. 4, 2008).

Ведення КВЕД здійснює Держкомстат.

Підставою для внесення змін до КВЕД є відповідні зміни в базовій міжнародній статистичній класифікації NACE.

4 Терміни та визначення понять

У цьому розділі наведено основні терміни та визначення понять, що їх використовують у контексті КВЕД. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.

Аутсорсинг - угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу допоміжні функції.

Термін "аутсорсинг" також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб'єктів.

Замовник - це суб'єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб'єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій.

Підрядник (субпідрядник) - це суб'єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції.

Діяльність замовників і підрядників класифікують за встановленими правилами.

Валову додану вартість за основною ціною визначають як різницю між випуском продукції за основною ціною та проміжним споживанням за цінами покупців.

Виключний побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов'язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів.

Виробництво - це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності.

Термін "виробництво" призначено не тільки стосовно сільського господарства, добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг. Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Обсяг виробництва вимірюють за допомогою різних методів у натуральному чи вартісному вираженні.

Готова продукція - це продукція, процес перероблення якої завершено.

Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб'єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Другорядні види економічної діяльності - це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг.

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Засоби виробництва - це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва.

Звичайний (ординарний) побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов'язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин).

Напівфабрикати - це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення).

Оброблення - це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів).

Основний вид економічної діяльності - це вид діяльності суб'єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій).

Перероблення - це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.

Переробна промисловість - усі види економічної діяльності, віднесені до секції C "Переробна промисловість". До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C.

Продукція - це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг.

Товари - це матеріальні об'єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності.

Послуги - це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Проміжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб'єкти для виробничих потреб.

Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" та F "Будівництво".

Устатковання виробничого призначення - це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).

Устатковання побутового призначення - це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини).

У тексті КВЕД вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань.

5 Структура Класифікації видів економічної діяльності

------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | NACE | ISIC |
| | |(Rev. 1.1)|(Rev. 4)|
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| A | СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ | | A |
| | ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 01 |Сільське господарство, мисливство та | | 01 |
| |надання пов'язаних із ними послуг | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.1 |Вирощування однорічних і дворічних | | 011 |
| |культур | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.11|Вирощування зернових культур (крім | 01.11* | 0111 |
| |рису), бобових культур і насіння |----------+--------|
| |олійних культур | 01.12* | 0111 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.12|Вирощування рису | 01.11* | 0112 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.13|Вирощування овочів і баштанних культур| 01.11* | 0113 |
| | коренеплодів і бульбоплодів |----------+--------|
| | | 01.12* | 0113 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.14|Вирощування цукрової тростини | 01.11* | 0114 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.15|Вирощування тютюну | 01.11* | 0115 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.16|Вирощування прядивних культур | 01.11* | 0116 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.19|Вирощування інших однорічних і | 01.11* | 0119 |
| |дворічних культур |----------+--------|
| | | 01.12* | 0119 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.2 |Вирощування багаторічних культур | | 012 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.21|Вирощування винограду | 01.13* | 0121 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.22|Вирощування тропічних і субтропічних | 01.13* | 0122 |
| |фруктів | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.23|Вирощування цитрусових | 01.13* | 0123 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.24|Вирощування зерняткових і кісточкових | 01.13* | 0124 |
| |фруктів | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.25|Вирощування ягід, горіхів, інших | 01.12* | 0125 |
| |плодових дерев і чагарників |----------+--------|
| | | 01.13* | 0125 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.26|Вирощування олійних плодів | 01.11* | 0126 |
| | |----------+--------|
| | | 01.13* | 0126 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.27|Вирощування культур для виробництва | 01.13* | 0127 |
| |напоїв | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.28|Вирощування пряних, ароматичних і | 01.11* | 0128 |
| |лікарських культур |----------+--------|
| | | 01.12* | 0128 |
| | |----------+--------|
| | | 01.13* | 0128 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.29|Вирощування інших багаторічних культур| 01.11* | 0129 |
| | |----------+--------|
| | | 02.01* | 0129 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.3 |Відтворення рослин | | 013 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.30|Відтворення рослин | 01.12* | 0130 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.4 |Тваринництво | | 014 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.41|Розведення великої рогатої худоби | 01.21* | 0141* |
| |молочних порід | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.42|Розведення іншої великої рогатої | 01.21* | 0141* |
| |худоби та буйволів | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.43|Розведення коней та інших тварин | 01.22* | 0142 |
| |родини конячих | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.44|Розведення верблюдів та інших тварин | 01.25* | 0143 |
| |родини верблюдячих | | |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.45|Розведення овець і кіз | 01.22* | 0144 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.46|Розведення свиней | 01.23* | 0145 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.47|Розведення свійської птиці | 01.24* | 0146 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.49|Розведення інших тварин | 01.22* | 0149 |
| | |----------+--------|
| | | 01.25* | 0149 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.5 |Змішане сільське господарство | | 015 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|01.50|Змішане сільське господарство     | 01.30  | 0150 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.6 |Допоміжна діяльність у сільському   |     | 016  |
|   |господарстві та післяурожайна     |     |    |
|   |діяльність              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.61|Допоміжна діяльність у рослинництві  | 01.41* | 0161 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.62|Допоміжна діяльність у тваринництві  | 01.42  | 0162 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.72* | 0162 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.63|Післяурожайна діяльність       | 01.11* | 0163 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 01.13* | 0163 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 01.41* | 0163 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.64|Оброблення насіння для відтворення  | 01.11* | 0164 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 01.12* | 0164 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 01.13* | 0164 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 01.41* | 0164 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.7 |Мисливство, відловлювання тварин і  |     | 017  |
|   |надання пов'язаних із ними послуг   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|01.70|Мисливство, відловлювання тварин і  | 01.50* | 0170 |
|   |надання пов'язаних із ними послуг   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 02 |Лісове господарство та лісозаготівлі |     |  02  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.1 |Лісівництво та інша діяльність у   |     | 021  |
|   |лісовому господарстві         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.10|Лісівництво та інша діяльність у   | 01.12* | 0210 |
|   |лісовому господарстві         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|   |                   | 02.01* | 0210 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.2 |Лісозаготівлі             |     | 022  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.20|Лісозаготівлі             | 02.01* | 0220 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.3 |Збирання дикорослих недеревних    |     | 023  |
|   |продуктів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.30|Збирання дикорослих недеревних    | 01.12* | 0230 |
|   |продуктів               |----------+--------|
|   |                   | 01.13* | 0230 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 02.01* | 0230 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.4 |Надання допоміжних послуг у лісовому |     | 024  |
|   |господарстві             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|02.40|Надання допоміжних послуг у лісовому | 02.02  | 0240 |
|   |господарстві             |----------+--------|
|   |                   | 74.14* | 0240 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 03 |Рибне господарство          |     |  03  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.1 |Рибальство              |     | 031  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.11|Морське рибальство          | 05.01* | 0311 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.12|Прісноводне рибальство        | 05.01* | 0312 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.2 |Рибництво (аквакультура)       |     | 032  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.21|Морське рибництво (аквакультура)   | 05.02* | 0321 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|03.22|Прісноводне рибництво (аквакультура) | 01.25* | 0322 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 05.02* | 0322 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| B |ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ  |     |  B  |
|   |КАР'ЄРІВ               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 05 |Добування кам'яного та бурого вугілля |     |  05  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|05.1 |Добування кам'яного вугілля      |     | 051  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|05.10|Добування кам'яного вугілля      | 10.10* | 0510 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|05.2 |Добування бурого вугілля       |     | 052  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|05.20|Добування бурого вугілля       | 10.20* | 0520 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 06 |Добування сирої нафти та природного  |     |  06  |
|   |газу                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|06.1 |Добування сирої нафти         |     | 061  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|06.10|Добування сирої нафти         | 11.10* | 0610 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|06.2 |Добування природного газу       |     | 062  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|06.20|Добування природного газу       | 11.10* | 0620 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 07 |Добування металевих руд        |     |  07  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|07.1 |Добування залізних руд        |     | 071  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|07.10|Добування залізних руд        | 13.10* | 0710 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|07.2 |Добування руд кольорових металів   |     | 072  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|07.21|Добування уранових і торієвих руд   | 12.00* | 0721 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|07.29|Добування руд інших кольорових металів| 13.20* | 0729 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 08 |Добування інших корисних копалин і  |     |  08  |
|   |розроблення кар'єрів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.1 |Добування каменю, піску та глини   |     | 081  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.11|Добування декоративного та      | 14.11* | 0810* |
|   |будівельного каменю, вапняку, гіпсу, |----------+--------|
|   |крейди та глинистого сланцю      | 14.12* | 0810* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.13* | 0810* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.12|Добування піску, гравію, глин і    | 14.21* | 0810* |
|   |каоліну                |----------+--------|
|   |                   | 14.22* | 0810* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.9 |Добування корисних копалин та     |     | 089  |
|   |розроблення кар'єрів, н. в. і. у.   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.91|Добування мінеральної сировини для  | 14.30* | 0891 |
|   |хімічної промисловості та виробництва |     |    |
|   |мінеральних добрив          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.92|Добування торфу            | 10.30* | 0892 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.93|Добування солі            | 14.40* | 0893 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|08.99|Добування інших корисних копалин та  | 14.50* | 0899 |
|   |розроблення кар'єрів, н. в. і. у.   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 09 |Надання допоміжних послуг у сфері   |     |  09  |
|   |добувної промисловості та розроблення |     |    |
|   |кар'єрів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|09.1 |Надання допоміжних послуг у сфері   |     | 091  |
|   |добування нафти та природного газу  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|09.10|Надання допоміжних послуг у сфері   | 11.10* | 0910 |
|   |добування нафти та природного газу  |----------+--------|
|   |                   | 11.20  | 0910 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|09.9 |Надання допоміжних послуг у сфері   |     | 099  |
|   |добування інших корисних копалин і  |     |    |
|   |розроблення кар'єрів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|09.90|Надання допоміжних послуг у сфері   | 10.10* | 0990 |
|   |добування інших корисних копалин і  |----------+--------|
|   |розроблення кар'єрів         | 10.20* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 10.30* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 12.00* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 13.10* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 13.20* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.11* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.12* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.13* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.21* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.22* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.30* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.40* | 0990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 14.50* | 0990 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| C |ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ        |     |  C  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 10 |Виробництво харчових продуктів    |     |  10  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.1 |Виробництво м'яса та м'ясних продуктів|     | 101  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.11|Виробництво м'яса           | 15.11  | 1010* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.12* | 1010* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|10.12|Виробництво м'яса свійської птиці   | 15.12* | 1010* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.13|Виробництво м'ясних продуктів     | 15.13* | 1010* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.2 |Перероблення та консервування риби,  |     | 102  |
|   |ракоподібних і молюсків        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.20|Перероблення та консервування риби,  | 15.20* | 1020 |
|   |ракоподібних і молюсків        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.3 |Перероблення та консервування фруктів |     | 103  |
|   |і овочів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.31|Перероблення та консервування картоплі| 15.31  | 1030* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.32|Виробництво фруктових і овочевих соків| 15.32  | 1030* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.39|Інші види перероблення та       | 01.41* | 1030* |
|   |консервування фруктів і овочів    |----------+--------|
|   |                   | 15.33* | 1030* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 51.31* | 1030* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.4 |Виробництво олії та тваринних жирів  |     | 104  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.41|Виробництво олії та тваринних жирів  | 01.13* | 1040* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.41  | 1040* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.42  | 1040* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.42|Виробництво маргарину і подібних   | 15.43  | 1040* |
|   |харчових жирів            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.5 |Виробництво молочних продуктів    |     | 105  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.51|Перероблення молока, виробництво масла| 15.51  | 1050* |
|   |та сиру                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.52|Виробництво морозива         | 15.52  | 1050* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.6 |Виробництво продуктів         |     | 106  |
|   |борошномельно-круп'яної промисловості,|     |    |
|   |крохмалів і крохмальних продуктів   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.61|Виробництво продуктів         | 15.61  | 1061 |
|   |борошномельно-круп'яної промисловості |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.62|Виробництво крохмалів і крохмальних  | 15.62* | 1062 |
|   |продуктів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.7 |Виробництво хліба, хлібобулочних і  |     | 107* |
|   |борошняних виробів          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.71|Виробництво хліба та хлібобулочних  | 15.81* | 1071* |
|   |виробів; виробництво борошняних    |     |    |
|   |кондитерських виробів, тортів і    |     |    |
|   |тістечок нетривалого зберігання    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.72|Виробництво сухарів і сухого печива; | 15.82  | 1071* |
|   |виробництво борошняних кондитерських |     |    |
|   |виробів, тортів і тістечок тривалого |     |    |
|   |зберігання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.73|Виробництво макаронних виробів і   | 15.85* | 1074 |
|   |подібних борошняних виробів      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.8 |Виробництво інших харчових продуктів |     | 107* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.81|Виробництво цукру           | 15.83  | 1072 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.82|Виробництво какао, шоколаду та    | 15.84  | 1073 |
|   |цукрових кондитерських виробів    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.83|Виробництво чаю та кави        | 15.86  | 1079* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.84|Виробництво прянощів і приправ    | 14.40* | 1079* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.87  | 1079* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.85|Виробництво готової їжі та страв   | 15.13* | 1075 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.20* | 1075 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.33* | 1075 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.81* | 1075 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.85* | 1075 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.86|Виробництво дитячого харчування та  | 15.88  | 1079* |
|   |дієтичних харчових продуктів     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.89|Виробництво інших харчових продуктів, | 15.13* | 1079* |
|   | не віднесених до інших угруповань  |----------+--------|
|   |                   | 15.62* | 1079* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.81* | 1079* |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 15.89  | 1079* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.9 |Виробництво готових кормів для тварин |     | 108  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.91|Виробництво готових кормів для тварин,| 15.71  | 1080* |
|   |що утримуються на фермах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|10.92|Виробництво готових кормів для    | 15.72  | 1080* |
|   |домашніх тварин            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 11 |Виробництво напоїв          |     |  11  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.0 |Виробництво напоїв          |     | 110  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.01|Дистиляція, ректифікація та змішування| 15.91  | 1101 |
|   |спиртних напоїв            |----------+--------|
|   |                   | 15.92* | 1101 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 51.34* | 1101 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.02|Виробництво виноградних вин      | 01.13* | 1102* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 15.93  | 1102* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 51.34* | 1102* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.03|Виробництво сидру та інших      | 15.94  | 1102* |
|   |плодово-ягідних вин          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.04|Виробництво інших недистильованих   | 15.95  | 1102* |
|   |напоїв із зброджуваних продуктів   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.05|Виробництво пива           | 15.96  | 1103* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.06|Виробництво солоду          | 15.97  | 1103* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|11.07|Виробництво безалкогольних напоїв;  | 15.98  | 1104 |
|   |виробництво мінеральних вод та інших |     |    |
|   |вод, розлитих у пляшки        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 12 |Виробництво тютюнових виробів     |     |  12  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|12.0 |Виробництво тютюнових виробів     |     | 120  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|12.00|Виробництво тютюнових виробів     | 16.00  | 1200 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 13 |Текстильне виробництво        |     |  13  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.1 |Підготування та прядіння текстильних |     | 131* |
|   |волокон                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.10|Підготування та прядіння текстильних | 17.11  | 1311 |
|   |волокон                |----------+--------|
|   |                   | 17.12  | 1311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.13  | 1311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.14  | 1311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.15  | 1311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.16  | 1311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.17  | 1311 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.2 |Ткацьке виробництво          |     | 131* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.20|Ткацьке виробництво          | 17.21  | 1312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.22  | 1312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.23  | 1312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.24  | 1312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 17.25  | 1312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 18.30* | 1312 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.3 |Оздоблення текстильних виробів    |     | 131* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.30|Оздоблення текстильних виробів    | 17.30  | 1313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 52.74* | 1313 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.9 |Виробництво інших текстильних виробів |     | 139  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.91|Виробництво трикотажного полотна   | 17.60  | 1391 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 18.30* | 1391 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.92|Виробництво готових текстильних    | 17.40* | 1392 |
|   |виробів, крім одягу          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.93|Виробництво килимів і килимових    | 17.51  | 1393 |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|13.94|Виробництво канатів, мотузок, шпагату | 17.52* | 1394 |
|   |та сіток               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.95|Виробництво нетканих текстильних   | 17.53  | 1399* |
|   |матеріалів і виробів із них, крім   |     |    |
|   |одягу                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.96|Виробництво інших текстильних виробів | 17.54* | 1399* |
|   |технічного та промислового призначення|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|13.99|Виробництво інших текстильних виробів,| 17.54* | 1399* |
|   | н. в. і. у.             |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 1399* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 14 |Виробництво одягу           |     |  14  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.1 |Виробництво одягу, крім хутряного   |     | 141  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.11|Виробництво одягу зі шкіри      | 18.10* | 1410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.12|Виробництво робочого одягу      | 18.21  | 1410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.13|Виробництво іншого верхнього одягу  | 18.22  | 1410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.14|Виробництво спіднього одягу      | 18.23  | 1410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.19|Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 17.71* | 1410* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 18.24* | 1410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.2 |Виготовлення виробів із хутра     |     | 142  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.20|Виготовлення виробів із хутра     | 18.30* | 1420 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.3 |Виробництво трикотажного та в'язаного |     | 143  |
|   |одягу                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.31|Виробництво панчішно-шкарпеткових   | 17.71* | 1430* |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|14.39|Виробництво іншого трикотажного та  | 17.72  | 1430* |
|   |в'язаного одягу            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 15 |Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та|     |  15  |
|   |інших матеріалів           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|15.1 |Дублення шкур і оздоблення шкіри;   |     | 151  |
|   |виробництво дорожніх виробів, сумок, |     |    |
|   |лимарно-сідельних виробів; вичинка та |     |    |
|   |фарбування хутра           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|15.11|Дублення шкур і оздоблення шкіри;   | 18.30* | 1511 |
|   |вичинка та фарбування хутра      |----------+--------|
|   |                   | 19.10  | 1511 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|15.12|Виробництво дорожніх виробів, сумок, | 19.20* | 1512 |
|   | лимарно-сідельних виробів зі шкіри та|----------+--------|
|   |інших матеріалів           | 36.63* | 1512 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|15.2 |Виробництво взуття          |     | 152  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|15.20|Виробництво взуття          | 19.30* | 1520 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 16 |Оброблення деревини та виготовлення  |     |  16  |
|   |виробів з деревини та корка, крім   |     |    |
|   |меблів; виготовлення виробів із    |     |    |
|   |соломки та рослинних матеріалів для  |     |    |
|   |плетіння               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.1 |Лісопильне та стругальне виробництво |     | 161  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.10|Лісопильне та стругальне виробництво | 02.01* | 1610 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.10  | 1610 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.2 |Виготовлення виробів з деревини, корка|     | 162  |
|   |соломки та рослинних матеріалів для  |     |    |
|   |плетіння               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.21|Виробництво фанери, дерев'яних плит і | 20.20  | 1621 |
|   |панелей, шпону            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.22|Виробництво щитового паркету     | 20.30* | 1622* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.23|Виробництво інших дерев'яних     | 20.30* | 1622* |
|   |будівельних конструкцій і столярних  |     |    |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.24|Виробництво дерев'яної тари      | 20.40* | 1623 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|16.29|Виробництво інших виробів з деревини; | 19.30* | 1629 |
|   |виготовлення виробів з корка, соломки |----------+--------|
|   |та рослинних матеріалів для плетіння | 20.51* | 1629 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.52* | 1629 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 1629 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

| 17 |Виробництво паперу та паперових    |     |  17  |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.1 |Виробництво паперової маси, паперу та |     | 170* |
|   |картону                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.11|Виробництво паперової маси      | 21.11  | 1701* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.12|Виробництво паперу та картону     | 21.12  | 1701* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.2 |Виготовлення виробів з паперу та   |     | 170* |
|   |картону                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.21|Виробництво гофрованого паперу та   | 21.21  | 1702 |
|   |картону, паперової та картонної тари |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.22|Виробництво паперових виробів     | 17.54* | 1709* |
|   |господарсько-побутового та      |----------+--------|
|   |санітарно-гігієнічного призначення  | 21.22* | 1709* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.23|Виробництво паперових канцелярських  | 21.23  | 1709* |
|   |виробів                |----------+--------|
|   |                   | 22.22* | 1709* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.24|Виробництво шпалер          | 21.24  | 1709* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|17.29|Виробництво інших виробів з паперу та | 21.25* | 1709* |
|   |картону                |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 1709* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 18 |Поліграфічна діяльність, тиражування |     |  18  |
|   |записаної інформації         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.1 |Поліграфічна діяльність і надання   |     | 181  |
|   |пов'язаних із нею послуг       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.11|Друкування газет           | 22.21  | 1811* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.12|Друкування іншої продукції      | 21.22* | 1811* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 21.25* | 1811* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 22.22* | 1811* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.13|Виготовлення друкарських форм і    | 22.24  | 1812* |
|   |надання інших поліграфічних послуг  |----------+--------|
|   |                   | 22.25  | 1812* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.14|Брошурувально-палітурна діяльність і | 22.23  | 1812* |
|   |надання пов'язаних із нею послуг   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.2 |Тиражування звуко-, відеозаписів і  |     | 182  |
|   |програмного забезпечення       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|18.20|Тиражування звуко-, відеозаписів і  | 22.31  | 1820 |
|   |програмного забезпечення       |----------+--------|
|   |                   | 22.32  | 1820 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 22.33  | 1820 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 19 |Виробництво коксу та продуктів    |     |  19  |
|   |нафтоперероблення           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|19.1 |Виробництво коксу та коксопродуктів  |     | 191  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|19.10|Виробництво коксу та коксопродуктів  | 23.10  | 1910 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 24.14* | 1910 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|19.2 |Виробництво продуктів         |     | 192  |
|   |нафтоперероблення           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|19.20|Виробництво продуктів         | 10.10* | 1920 |
|   |нафтоперероблення           |----------+--------|
|   |                   | 10.20* | 1920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 10.30* | 1920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 23.20  | 1920 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 20 |Виробництво хімічних речовин і    |     |  20  |
|   |хімічної продукції          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.1 |Виробництво основної хімічної     |     | 201  |
|   |продукції, добрив і азотних сполук,  |     |    |
|   |пластмас і синтетичного каучуку в   |     |    |
|   |первинних формах           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.11|Виробництво промислових газів     | 24.11  | 2011* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.12|Виробництво барвників і пігментів   | 24.12  | 2011* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.13|Виробництво інших основних      | 23.30* | 2011* |
|   |неорганічних хімічних речовин     |----------+--------|
|   |                   | 24.13  | 2011* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|20.14|Виробництво інших основних органічних | 15.92* | 2011* |
|   |хімічних речовин           |----------+--------|
|   |                   | 24.14* | 2011* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.15|Виробництво добрив і азотних сполук  | 24.15* | 2012 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.16|Виробництво пластмас у первинних   | 24.16  | 2013* |
|   |формах                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.17|Виробництво синтетичного каучуку в  | 24.17  | 2013* |
|   |первинних формах           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.2 |Виробництво пестицидів та іншої    |     | 202* |
|   |агрохімічної продукції        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.20|Виробництво пестицидів та іншої    | 24.20  | 2021 |
|   |агрохімічної продукції        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.3 |Виробництво фарб, лаків і подібної  |     | 202* |
|   |продукції, друкарської фарби та мастик|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.30|Виробництво фарб, лаків і подібної  | 24.30  | 2022 |
|   |продукції, друкарської фарби та мастик|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.4 |Виробництво мила та мийних засобів,  |     | 202* |
|   |засобів для чищення та полірування,  |     |    |
|   |парфумних і косметичних засобів    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.41|Виробництво мила та мийних засобів,  | 24.51* | 2023* |
|   |засобів для чищення та полірування  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.42|Виробництво парфумних і косметичних  | 24.51* | 2023* |
|   |засобів                |----------+--------|
|   |                   | 24.52  | 2023* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.5 |Виробництво іншої хімічної продукції |     | 202* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.51|Виробництво вибухових речовин     | 24.61  | 2029* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2029* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.52|Виробництво клеїв           | 24.62* | 2029* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.53|Виробництво ефірних олій       | 24.63  | 2029* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.59|Виробництво іншої хімічної продукції, | 24.62* | 2029* |
|   | н. в. і. у.             |----------+--------|
|   |                   | 24.64  | 2029* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 24.66* | 2029* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.6 |Виробництво штучних і синтетичних   |     | 203  |
|   |волокон                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|20.60|Виробництво штучних і синтетичних   | 24.70  | 2030 |
|   |волокон                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 21 |Виробництво основних фармацевтичних  |     |  21  |
|   |продуктів і фармацевтичних препаратів |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|21.1 |Виробництво основних фармацевтичних  |     | 210* |
|   |продуктів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|21.10|Виробництво основних фармацевтичних  | 24.41  | 2100* |
|   |продуктів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|21.2 |Виробництво фармацевтичних препаратів |     | 210* |
|   |і матеріалів             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|21.20|Виробництво фармацевтичних препаратів | 23.30* | 2100* |
|   |і матеріалів             |----------+--------|
|   |                   | 24.42* | 2100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 22 |Виробництво гумових і пластмасових  |     |  22  |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.1 |Виробництво гумових виробів      |     | 221  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.11|Виробництво гумових шин, покришок і  | 25.11  | 2211 |
|   |камер; відновлення протектора гумових |----------+--------|
|   |шин і покришок            | 25.12  | 2211 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.19|Виробництво інших гумових виробів   | 19.30* | 2219 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.13* | 2219 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.62* | 2219 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2219 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.2 |Виробництво пластмасових виробів   |     | 222  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.21|Виробництво плит, листів, труб і   | 25.21* | 2220* |
|   |профілів із пластмас         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.22|Виробництво тари з пластмас      | 25.22  | 2220* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|22.23|Виробництво будівельних виробів із  | 25.23* | 2220* |
|   |пластмас               |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2220* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|22.29|Виробництво інших виробів із пластмас | 19.30* | 2220* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.24* | 2220* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2220* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 23 |Виробництво іншої неметалевої     |     |  23  |
|   |мінеральної продукції         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.1 |Виробництво скла та виробів зі скла  |     | 231  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.11|Виробництво листового скла      | 26.11  | 2310* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.12|Формування й оброблення листового скла| 26.12  | 2310* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.13|Виробництво порожнистого скла     | 26.13  | 2310* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.14|Виробництво скловолокна        | 26.14  | 2310* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.19|Виробництво й оброблення інших скляних| 26.15* | 2310* |
|   |виробів, у тому числі технічних    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.2 |Виробництво вогнетривких виробів   |     | 239* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.20|Виробництво вогнетривких виробів   | 26.26  | 2391 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.3 |Виробництво будівельних матеріалів із |     | 239* |
|   |глини                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.31|Виробництво керамічних плиток і плит | 26.30  | 2392* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.32|Виробництво цегли, черепиці та інших | 26.40* | 2392* |
|   |будівельних виробів із випаленої глини|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.4 |Виробництво іншої продукції з фарфору |     | 239* |
|   |та кераміки              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.41|Виробництво господарських і      | 26.21  | 2393* |
|   |декоративних керамічних виробів    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.42|Виробництво керамічних        | 26.22  | 2393* |
|   |санітарно-технічних виробів      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.43|Виробництво керамічних        | 26.23  | 2393* |
|   |електроізоляторів та ізоляційної   |     |    |
|   |арматури               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.44|Виробництво інших керамічних виробів | 26.24  | 2393* |
|   |технічного призначення        |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2393* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.49|Виробництво інших керамічних виробів | 26.25  | 2393* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.5 |Виробництво цементу, вапна та гіпсових|     | 239* |
|   |сумішей                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.51|Виробництво цементу          | 26.51  | 2394* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.52|Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 26.52  | 2394* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.53  | 2394* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.6 |Виготовлення виробів із бетону, гіпсу |     | 239* |
|   |та цементу              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.61|Виготовлення виробів із бетону для  | 26.61  | 2395* |
|   |будівництва              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.62|Виготовлення виробів із гіпсу для   | 26.62  | 2395* |
|   |будівництва              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.63|Виробництво бетонних розчинів, готових| 26.63  | 2395* |
|   |для використання           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.64|Виробництво сухих будівельних сумішей | 26.64  | 2395* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.65|Виготовлення виробів із волокнистого | 26.65  | 2395* |
|   |цементу                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.69|Виробництво інших виробів із бетону  | 26.66  | 2395* |
|   |гіпсу та цементу           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.7 |Різання, оброблення та оздоблення   |     | 239* |
|   |декоративного та будівельного каменю |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.70|Різання, оброблення та оздоблення   | 26.70  | 2396 |
|   |декоративного та будівельного каменю |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.9 |Виробництво абразивних виробів і   |     | 239* |
|   |неметалевих мінеральних виробів, не  |     |    |
|   |віднесених до інших угруповань    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|23.91|Виробництво абразивних виробів    | 26.81* | 2399* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|23.99|Виробництво неметалевих мінеральних  | 26.82  | 2399* |
|   |виробів, н. в. і. у.         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 24 |Металургійне виробництво       |     |  24  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.1 |Виробництво чавуну, сталі та     |     | 241* |
|   |феросплавів              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.10|Виробництво чавуну сталі та      | 27.10  | 2410* |
|   |феросплавів              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.2 |Виробництво труб, порожнистих профілів|     | 241* |
|   |і фітингів зі сталі          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.20|Виробництво труб, порожнистих профілів| 27.22  | 2410* |
|   |і фітингів зі сталі          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.3 |Виробництво іншої продукції первинного|     | 241* |
|   |оброблення сталі           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.31|Холодне волочіння прутків і профілів | 27.31  | 2410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.32|Холодний прокат вузької штаби     | 27.32  | 2410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.33|Холодне штампування та гнуття     | 27.33  | 2410* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.11* | 2410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.34|Холодне волочіння дроту        | 27.34  | 2410* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.4 |Виробництво дорогоцінних та інших   |     | 242  |
|   |кольорових металів          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.41|Виробництво дорогоцінних металів   | 27.41  | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.42|Виробництво алюмінію         | 27.42  | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.43|Виробництво свинцю, цинку й олова   | 27.43  | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.44|Виробництво міді           | 27.44  | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.45|Виробництво інших кольорових металів | 27.45  | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.46|Виробництво ядерних матеріалів    | 23.30* | 2420* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.5 |Лиття металів             |     | 243  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.51|Лиття чавуну             | 27.21  | 2431* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 27.51  | 2431* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.52|Лиття сталі              | 27.52  | 2431** |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.53|Лиття легких кольорових металів    | 27.53  | 2432* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|24.54|Лиття інших кольорових металів    | 27.54  | 2432* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 25 |Виробництво готових металевих виробів,|     |  25  |
|   |крім машин і устатковання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.1 |Виробництво будівельних металевих   |     | 251* |
|   |конструкцій і виробів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.11|Виробництво будівельних металевих   | 28.11* | 2511* |
|   |конструкцій і частин конструкцій   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.12|Виробництво металевих дверей і вікон | 28.12* | 2511* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.2 |Виробництво металевих баків,     |     | 251* |
|   |резервуарів і контейнерів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.21|Виробництво радіаторів і котлів    | 28.22* | 2512* |
|   |центрального опалення         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.29|Виробництво інших металевих баків,  | 28.21* | 2512* |
|   |резервуарів і контейнерів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.3 |Виробництво парових котлів, крім   |     | 251* |
|   |котлів центрального опалення     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.30|Виробництво парових котлів, крім   | 28.30* | 2513 |
|   |котлів центрального опалення     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.4 |Виробництво зброї та боєприпасів   |     | 252  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.40|Виробництво зброї та боєприпасів   | 29.60* | 2520 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.5 |Кування, пресування, штампування,   |     | 259* |
|   |профілювання; порошкова металургія  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.50|Кування, пресування, штампування,   | 28.40  | 2591 |
|   |профілювання; порошкова металургія  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.6 |Оброблення металів та нанесення    |     | 259* |
|   |покриття на метали; механічне     |     |    |
|   |оброблення металевих виробів     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|25.61|Оброблення металів та нанесення    | 28.51  | 2592* |
|   |покриття на метали          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.62|Механічне оброблення металевих виробів| 28.52* | 2592* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.7 |Виробництво столових приборів,    |     | 259* |
|   |інструментів і металевих виробів   |     |    |
|   |загального призначення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.71|Виробництво столових приборів     | 28.61* | 2593* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.75* | 2593* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.72|Виробництво замків і дверних петель  | 28.63* | 2593* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.73|Виробництво інструментів       | 28.62* | 2593* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.56* | 2593* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.9 |Виробництво інших готових металевих  |     | 259* |
|   |виробів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.91|Виробництво сталевих бочок і подібних | 28.71* | 2599* |
|   |контейнерів              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.92|Виробництво легких металевих паковань | 28.72  | 2599* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.93|Виробництво виробів із дроту, ланцюгів| 28.73  | 2599* |
|   |і пружин               |----------+--------|
|   |                   | 28.74* | 2599* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.94|Виробництво кріпильних і       | 28.74* | 2599* |
|   |ґвинтонарізних виробів        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|25.99|Виробництво інших готових металевих  | 28.75* | 2599* |
|   |виробів, н. в. і. у.         |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2599* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2599* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 26 |Виробництво комп'ютерів, електронної |     |  26  |
|   |та оптичної продукції         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.1 |Виробництво електронних компонентів і |     | 261  |
|   |плат                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.11|Виробництво електронних компонентів  | 24.66* | 2610* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.10* | 2610* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.20* | 2610* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.30* | 2610* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.10* | 2610* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.30* | 2610* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.12|Виробництво змонтованих електронних  | 32.10* | 2610* |
|   |плат                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.2 |Виробництво комп'ютерів і       |     | 262  |
|   |периферійного устатковання      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.20|Виробництво комп'ютерів і       | 30.02* | 2620 |
|   |периферійного устатковання      |----------+--------|
|   |                   | 32.30* | 2620 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.3 |Виробництво обладнання зв'язку    |     | 263  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.30|Виробництво обладнання зв'язку    | 31.62* | 2630 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.20* | 2630 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.30* | 2630 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.4 |Виробництво електронної апаратури   |     | 264  |
|   |побутового призначення для приймання, |     |    |
|   |записування та відтворювання звуку й |     |    |
|   |зображення              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.40|Виробництво електронної апаратури   | 32.30* | 2640 |
|   |побутового призначення для приймання, |----------+--------|
|   |записування та відтворювання звуку й | 36.50* | 2640 |
|   |зображення              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.5 |Виробництво інструментів і обладнання |     | 265  |
|   |для вимірювання, дослідження та    |     |    |
|   |навігації; виробництво годинників   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.51|Виробництво інструментів і обладнання | 31.62* | 2651 |
|   |для вимірювання, дослідження та    |----------+--------|
|   |навігації               | 33.20* | 2651 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.52|Виробництво годинників        | 33.50* | 2652 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|26.6 |Виробництво радіологічного,      |     | 266  |
|   |електромедичного й          |     |    |
|   |електротерапевтичного устатковання  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.60|Виробництво радіологічного,      | 33.10* | 2660 |
|   |електромедичного й          |     |    |
|   |електротерапевтичного устатковання  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.7 |Виробництво оптичних приладів і    |     | 267  |
|   |фотографічного устатковання      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.70|Виробництво оптичних приладів і    | 32.30* | 2670 |
|   |фотографічного устатковання      |----------+--------|
|   |                   | 33.20* | 2670 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.40* | 2670 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.8 |Виробництво магнітних і оптичних   |     | 268  |
|   |носіїв даних             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|26.80|Виробництво магнітних і оптичних   | 24.65  | 2680 |
|   |носіїв даних             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 27 |Виробництво електричного устатковання |     |  27  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.1 |Виробництво електродвигунів,     |     | 271  |
|   |генераторів, трансформаторів,     |     |    |
|   |електророзподільчої та контрольної  |     |    |
|   |апаратури               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.11|Виробництво електродвигунів,     | 31.10* | 2710* |
|   | генераторів і трансформаторів    |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2710* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.12|Виробництво електророзподільчої та  | 31.20* | 2710* |
|   |контрольної апаратури         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.2 |Виробництво батарей і акумуляторів  |     | 272  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.20|Виробництво батарей і акумуляторів  | 31.40  | 2720 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.3 |Виробництво проводів, кабелів і    |     | 273  |
|   |електромонтажних пристроїв      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.31|Виробництво волоконно-оптичних кабелів| 31.30* | 2731 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.40* | 2731 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.32|Виробництво інших видів електронних і | 31.30* | 2732 |
|   |електричних проводів і кабелів    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.33|Виробництво електромонтажних пристроїв| 25.23* | 2733 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.24* | 2733 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.20* | 2733 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.4 |Виробництво електричного       |     | 274  |
|   |освітлювального устатковання     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.40|Виробництво електричного       | 31.50  | 2740 |
|   |освітлювального устатковання     |----------+--------|
|   |                   | 31.61* | 2740 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2740 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.5 |Виробництво побутових приладів    |     | 275  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.51|Виробництво електричних побутових   | 29.71* | 2750* |
|   |приладів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.52|Виробництво неелектричних побутових  | 29.72* | 2750* |
|   |приладів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.9 |Виробництво іншого електричного    |     | 279  |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|27.90|Виробництво іншого електричного    | 29.43* | 2790 |
|   |устатковання             |----------+--------|
|   |                   | 31.20* | 2790 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.30* | 2790 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2790 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.10* | 2790 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 28 |Виробництво машин і устатковання, н. |     |  28  |
|   |в. і. у.               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.1 |Виробництво машин і устатковання   |     | 281* |
|   |загального призначення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.11|Виробництво двигунів і турбін, крім  | 29.11* | 2811 |
|   |авіаційних, автотранспортних і    |----------+--------|
|   |мотоциклетних двигунів        | 29.12* | 2811 |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 34.30* | 2811 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.12|Виробництво гідравлічного та     | 29.12* | 2812 |
|   |пневматичного устатковання      |----------+--------|
|   |                   | 29.13* | 2812 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.13|Виробництво інших помп і компресорів | 29.12* | 2813* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.14|Виробництво інших кранів і клапанів  | 29.13* | 2813* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.15|Виробництво підшипників, зубчастих  | 29.14* | 2814 |
|   |передач, елементів механічних передач |     |    |
|   |і приводів              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.2 |Виробництво інших машин і устатковання|     | 281* |
|   |загального призначення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.21|Виробництво духових шаф, печей і   | 29.21* | 2815 |
|   |пічних пальників           |----------+--------|
|   |                   | 29.71* | 2815 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.72* | 2815 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.22|Виробництво підіймального та     | 29.22* | 2816 |
|   |вантажно-розвантажувального      |----------+--------|
|   |устатковання             | 35.50* | 2816 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.23|Виробництво офісних машин і      | 30.01  | 2817 |
|   |устатковання, крім комп'ютерів і   |----------+--------|
|   |периферійного устатковання      | 32.30* | 2817 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.12* | 2817 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.24|Виробництво ручних електромеханічних і| 29.41* | 2818 |
|   |пневматичних інструментів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.25|Виробництво промислового холодильного | 29.23* | 2819* |
|   |та вентиляційного устатковання    |----------+--------|
|   |                   | 29.71* | 2819* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.29|Виробництво інших машин і устатковання| 29.24* | 2819* |
|   |загального призначення, н. в. і. у.  |----------+--------|
|   |                   | 29.43* | 2819* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.20* | 2819* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.3 |Виробництво машин і устатковання для |     | 282* |
|   |сільського та лісового господарства  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.30|Виробництво машин і устатковання для | 29.31* | 2821 |
|   |сільського та лісового господарства  |----------+--------|
|   |                   | 29.32* | 2821 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.53* | 2821 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.4 |Виробництво металообробних машин і  |     | 282  |
|   |верстатів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.41|Виробництво металообробних машин   | 28.62* | 2822* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.42* | 2822* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.49|Виробництво інших верстатів      | 28.62* | 2822* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.43* | 2822* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2822* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.9 |Виробництво інших машин і устатковання|     | 282* |
|   |спеціального призначення       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.91|Виробництво машин і устатковання для | 29.51* | 2823 |
|   |металургії              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.92|Виробництво машин і устатковання для | 28.62* | 2824 |
|   |добувної промисловості та будівництва |----------+--------|
|   |                   | 29.52* | 2824 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 34.10* | 2824 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.93|Виробництво машин і устатковання для | 29.53* | 2825 |
|   |виготовлення харчових продуктів і   |     |    |
|   |напоїв, перероблення тютюну      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.94|Виробництво машин і устатковання для | 29.54* | 2826 |
|   |виготовлення текстильних, швейних,  |----------+--------|
|   |хутряних і шкіряних виробів      | 29.56* | 2826 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.95|Виробництво машин і устатковання для | 29.55* | 2829* |
|   |виготовлення паперу та картону    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.96|Виробництво машин і устатковання для | 29.56* | 2829* |
|   |виготовлення пластмас і гуми     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|28.99|Виробництво інших машин і устатковання| 29.56* | 2829* |
|   |спеціального призначення, н. в. і. у. |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 2829* |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 33.20* | 2829* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.40* | 2829* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 35.30* | 2829* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.50* | 2829* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 2829* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 29 |Виробництво автотранспортних засобів, |     |  29  |
|   |причепів і напівпричепів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.1 |Виробництво автотранспортних засобів |     | 291  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.10|Виробництво автотранспортних засобів | 34.10* | 2910 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.2 |Виробництво кузовів для        |     | 292  |
|   |автотранспортних засобів, причепів і |     |    |
|   |напівпричепів             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.20|Виробництво кузовів для        | 34.20* | 2920 |
|   |автотранспортних засобів, причепів і |     |    |
|   |напівпричепів             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.3 |Виробництво вузлів, деталей і приладдя|     | 293  |
|   |для автотранспортних засобів     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.31|Виробництво електричного й      | 31.61* | 2930* |
|   |електронного устатковання для     |     |    |
|   |автотранспортних засобів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|29.32|Виробництво інших вузлів, деталей і  | 34.30* | 2930* |
|   |приладдя для автотранспортних засобів |----------+--------|
|   |                   | 36.11* | 2930* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 30 |Виробництво інших транспортних засобів|     |  30  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.1 |Будування суден і човнів       |     | 301  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.11|Будування суден і плавучих конструкцій| 35.11* | 3011 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.11* | 3011 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.12|Будування прогулянкових і спортивних | 35.12* | 3012 |
|   |човнів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.2 |Виробництво залізничних локомотивів і |     | 302  |
|   |рухомого складу            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.20|Виробництво залізничних локомотивів і | 31.62* | 3020 |
|   |рухомого складу            |----------+--------|
|   |                   | 35.20* | 3020 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.11* | 3020 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.3 |Виробництво повітряних і космічних  |     | 303  |
|   |літальних апаратів, супутнього    |     |    |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.30|Виробництво повітряних і космічних  | 29.60* | 3030 |
|   |літальних апаратів, супутнього    |----------+--------|
|   |устатковання             | 35.30* | 3030 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.11* | 3030 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.4 |Виробництво військових транспортних  |     | 304  |
|   |засобів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.40|Виробництво військових транспортних  | 29.60* | 3040 |
|   |засобів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.9 |Виробництво транспортних засобів, н. |     | 309  |
|   |в. і. у.               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.91|Виробництво мотоциклів        | 34.10* | 3091 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 35.41  | 3091 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.92|Виробництво велосипедів, дитячих та  | 35.42  | 3092 |
|   |інвалідних колясок          |----------+--------|
|   |                   | 35.43* | 3092 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 3092 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|30.99|Виробництво інших транспортних засобів| 35.50* | 3099 |
|   |і обладнання, не віднесених до інших |     |    |
|   |угруповань              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 31 |Виробництво меблів          |     |  31  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|31.0 |Виробництво меблів          |     | 310  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|31.01|Виробництво меблів для офісів і    | 35.50* | 3100* |
|   |підприємств торгівлі         |----------+--------|
|   |                   | 36.11* | 3100* |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 36.12* | 3100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|31.02|Виробництво кухонних меблів      | 36.11* | 3100* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.13* | 3100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|31.03|Виробництво матраців         | 36.15  | 3100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|31.09|Виробництво інших меблів       | 36.11* | 3100* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.14* | 3100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 32 |Виробництво іншої продукції      |     |  32  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.1 |Виробництво ювелірних виробів,    |     | 321  |
|   |біжутерії та подібних виробів     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.11|Карбування монет           | 36.21  | 3211* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.12|Виробництво ювелірних і подібних   | 33.50* | 3211* |
|   |виробів                |----------+--------|
|   |                   | 36.22  | 3211* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.13|Виробництво біжутерії та подібних   | 33.50* | 3212 |
|   |виробів                |----------+--------|
|   |                   | 36.61  | 3212 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.2 |Виробництво музичних інструментів   |     | 322  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.20|Виробництво музичних інструментів   | 36.30* | 3220 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.3 |Виробництво спортивних товарів    |     | 323  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.30|Виробництво спортивних товарів    | 36.40* | 3230 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.4 |Виробництво ігор та іграшок      |     | 324  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.40|Виробництво ігор та іграшок      | 36.50* | 3240 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.5 |Виробництво медичних і стоматологічних|     | 325  |
|   |інструментів і матеріалів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.50|Виробництво медичних і стоматологічних| 17.40* | 3250 |
|   |інструментів і матеріалів       |----------+--------|
|   |                   | 24.42* | 3250 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.13* |    |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.24* |    |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.10* |    |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.20* |    |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.40* |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.9 |Виробництво продукції, н. в. і. у.  |     | 329  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.91|Виробництво мітел і щіток       | 36.62* | 3290* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|32.99|Виробництво іншої продукції, н. в. і. | 18.10* | 3290* |
|   |у.                  |----------+--------|
|   |                   | 18.24* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 19.20* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.51* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.52* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 22.11* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.13* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.24* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.75* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.10* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.40* | 3290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.63* | 3290* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 33 |Ремонт і монтаж машин і устатковання |     |  33  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.1 |Ремонт і технічне обслуговування   |     | 331  |
|   |готових металевих виробів, машин і  |     |    |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.11|Ремонт і технічне обслуговування   | 28.11* | 3311 |
|   |готових металевих виробів       |----------+--------|
|   |                   | 28.21* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.22* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 28.30* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.61* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.62* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.63* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.71* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.75* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.60* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 34.20* | 3311 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 35.50* | 3311 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.12|Ремонт і технічне обслуговування машин| 28.52* | 3312 |
|   |і устатковання промислового      |----------+--------|
|   |призначення              | 29.11* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.12* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.13* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.14* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.21* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.22* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.23* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.24* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.31* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.32* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.41* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.42* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.43* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.51* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.52* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.53* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.54* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.55* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 29.56* | 3312 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.50* | 3312 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.13|Ремонт і технічне обслуговування   | 29.24* | 3313 |
|   |електронного й оптичного устатковання |----------+--------|
|   |                   | 31.10* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.10* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 32.30* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.10* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.20* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.40* | 3313 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.50* | 3313 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.14|Ремонт і технічне обслуговування   | 27.91* | 3314 |
|   |електричного устатковання       |----------+--------|
|   |                   | 31.10* | 3314 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.20* | 3314 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 31.62* | 3314 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.10* | 3314 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.20* | 3314 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.15|Ремонт і технічне обслуговування суден| 35.11* | 3315* |
|   |і човнів               |----------+--------|
|   |                   | 35.12* | 3315* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.16|Ремонт і технічне обслуговування   | 35.30* | 3315* |
|   |повітряних і космічних літальних   |     |    |
|   |апаратів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|33.17|Ремонт і технічне обслуговування інших| 35.20* | 3315* |
|   |транспортних засобів         |----------+--------|
|   |                   | 35.43* | 3315* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 35.50* | 3315* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.19|Ремонт і технічне обслуговування інших| 17.40* | 3319 |
|   |машин і устатковання         |----------+--------|
|   |                   | 17.52* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.40* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 20.51* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.13* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.21* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.24* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.15* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.40* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.81* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.30* | 3319 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.50* | 3319 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.2 |Установлення та монтаж машин і    |     | 332  |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|33.20|Установлення та монтаж машин і    | 25.21* | 3320 |
|   |устатковання             |----------+--------|
|   |                   | 26.15* | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.40* | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 26.81* | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  28*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  29*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  30*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  31*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  32*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  33*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 33.30  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  34*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  35*  | 3320 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   |  36*  | 3320 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| D |ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ |     |  D  |
|   |ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 35 |Постачання електроенергії, газу, пари |     |  35  |
|   |та кондиційованого повітря      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.1 |Виробництво, передача та розподілення |     | 351  |
|   |електроенергії            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.11|Виробництво електроенергії      | 40.11* | 3510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.12|Передача електроенергії        | 40.12  | 3510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.13|Розподілення електроенергії      | 40.13* | 3510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.14|Торгівля електроенергією       | 40.13* | 3510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.2 |Виробництво газу; розподілення    |     | 352  |
|   |газоподібного палива через місцеві  |     |    |
|   |(локальні) трубопроводи        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.21|Виробництво газу           | 40.21  | 3520* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.22|Розподілення газоподібного палива   | 40.22* | 3520* |
|   |через місцеві (локальні) трубопроводи |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.23|Торгівля газом через місцеві     | 40.22* | 3520* |
|   |(локальні) трубопроводи        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.3 |Постачання пари, гарячої води та   |  353  |    |
|   |кондиційованого повітря        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|35.30|Постачання пари, гарячої води та   | 40.30  | 3530 |
|   |кондиційованого повітря        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

| E |ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ,     |     |  E  |
|   |ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 36 |Забір, очищення та постачання води  |     |  36  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|36.0 |Забір, очищення та постачання води  |     | 360  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|36.00|Забір, очищення та постачання води  | 41.00  | 3600 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 37 |Каналізація, відведення й очищення  |     |  37  |
|   |стічних вод              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|37.0 |Каналізація, відведення й очищення  |     | 370  |
|   |стічних вод              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|37.00|Каналізація, відведення й очищення  | 90.01  | 3700 |
|   |стічних вод              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 38 |Збирання, оброблення й видалення   |     |  38  |
|   |відходів; відновлення матеріалів   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.1 |Збирання відходів           |     | 381  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.11|Збирання безпечних відходів      | 90.02* | 3811 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 90.03* | 3811 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.12|Збирання небезпечних відходів     | 23.30* | 3812 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 40.11* | 3812 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 90.02* | 3812 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.2 |Оброблення та видалення відходів   |     | 382  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.21|Оброблення та видалення безпечних   | 14.50* | 3821 |
|   |відходів               |----------+--------|
|   |                   | 24.15* | 3821 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 90.02* | 3821 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.22|Оброблення та видалення небезпечних  | 23.30* | 3822 |
|   |відходів               |----------+--------|
|   |                   | 90.02* | 3822 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.3 |Відновлення матеріалів        |     | 383  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.31|Демонтаж (розбирання) машин і     | 37.10* | 3830* |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|38.32|Відновлення відсортованих відходів  | 37.10* | 3830* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 37.20* | 3830* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 39 |Інша діяльність щодо поводження з   |     |  39  |
|   |відходами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|39.0 |Інша діяльність щодо поводження з   |     | 390  |
|   |відходами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|39.00|Інша діяльність щодо поводження з   | 90.03* | 3900 |
|   |відходами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| F |БУДІВНИЦТВО              |     |  F  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 41 |Будівництво будівель         |     |  41  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|41.1 |Організація будівництва будівель   |     | 410  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|41.10|Організація будівництва будівель   | 70.11* | 4100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|41.2 |Будівництво житлових і нежитлових   |     | 410* |
|   |будівель               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|41.20|Будівництво житлових і нежитлових   | 20.30* | 4100* |
|   |будівель               |----------+--------|
|   |                   | 25.23* | 4100* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.11* | 4100* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.21* | 4100* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.23* | 4100* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 42 |Будівництво споруд          | 70.11* |  42  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.1 |Будівництво доріг і залізниць     |     | 421  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.11|Будівництво доріг і автострад     | 45.23* | 4210* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.12|Будівництво залізниць і метрополітену | 45.21* | 4210* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.23* | 4210* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.13|Будівництво мостів і тунелів     | 45.21* | 4210* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.2 |Будівництво комунікацій        |     | 422  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|42.21|Будівництво трубопроводів       | 45.21* | 4220* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.24* | 4220* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.25* | 4220* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.22|Будівництво споруд електропостачання | 45.21* | 4220* |
|   |та телекомунікацій          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.9 |Будівництво інших споруд       |     | 429  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.91|Будівництво водних споруд       | 45.24* | 4290* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|42.99|Будівництво інших споруд, н. в. і. у. | 45.21* | 4290* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.23* | 4290* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 43 |Спеціалізовані будівельні роботи   |     |  43  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.1 |Знесення та підготовчі роботи на   |     | 431  |
|   |будівельному майданчику        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.11|Знесення               | 45.11* | 4311 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.12|Підготовчі роботи на будівельному   | 45.11* | 4312* |
|   |майданчику              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.13|Розвідувальне буріння         | 45.12  | 4312* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.2 |Електромонтажні, водопровідні та інші |     | 432  |
|   |будівельно-монтажні роботи      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.21|Електромонтажні роботи        | 45.31* | 4321 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.34* | 4321 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.22|Монтаж водопровідних мереж, систем  | 45.31* | 4322 |
|   |опалення та кондиціонування      |----------+--------|
|   |                   | 45.33  | 4322 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.29|Інші будівельно-монтажні роботи    | 29.22* | 4329 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.31* | 4329 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.32  | 4329 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.34* | 4329 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.3 |Роботи із завершення будівництва   |     | 433  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.31|Штукатурні роботи           | 45.41  | 4330* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.32|Установлення столярних виробів    | 20.30* | 4330* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 25.23* | 4330* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 28.12* | 4330* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.42  | 4330* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.33|Покриття підлоги й облицювання стін  | 45.43  | 4330* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.34|Малярні роботи та скління       | 45.44  | 4330* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.39|Інші роботи із завершення будівництва | 45.45* | 4330* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.9 |Інші спеціалізовані будівельні роботи |     | 439  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.91|Покрівельні роботи          | 20.30* | 4390* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.22* | 4390* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|43.99|Інші спеціалізовані будівельні роботи,| 45.21* | 4390* |
|   | н. в. і. у.             |----------+--------|
|   |                   | 45.22* | 4390* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.24* | 4390* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.25* | 4390* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.45* | 4390* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 45.50  | 4390* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| G |ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ |     |  G  |
|   |АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 45 |Оптова та роздрібна торгівля     |     |  45  |
|   |автотранспортними засобами та     |     |    |
|   |мотоциклами, їх ремонт        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.1 |Торгівля автотранспортними засобами  |     | 451  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.11|Торгівля автомобілями та легковими  | 50.10* | 4510* |
|   |автотранспортними засобами      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|45.19|Торгівля іншими автотранспортними   | 50.10* | 4510* |
|   |засобами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.2 |Технічне обслуговування та ремонт   |     | 452  |
|   |автотранспортних засобів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.20|Технічне обслуговування та ремонт   | 50.20* | 4520 |
|   |автотранспортних засобів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.3 |Торгівля деталями та приладдям для  |     | 453  |
|   |автотранспортних засобів       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.31|Оптова торгівля деталями та приладдям | 50.30* | 4530* |
|   |для автотранспортних засобів     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.32|Роздрібна торгівля деталями та    | 50.30* | 4530* |
|   |приладдям для автотранспортних засобів|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.4 |Торгівля мотоциклами, деталями та   |     | 454  |
|   |приладдям до них, технічне      |     |    |
|   |обслуговування і ремонт мотоциклів  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|45.40|Торгівля мотоциклами, деталями та   | 50.40  | 4540 |
|   |приладдям до них, технічне      |     |    |
|   |обслуговування і ремонт мотоциклів  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 46 |Оптова торгівля, крім торгівлі    |     |  46  |
|   |автотранспортними засобами та     |     |    |
|   |мотоциклами              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.1 |Оптова торгівля за винагороду чи на  |     | 461  |
|   |основі контракту           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.11|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.11  | 4610* |
|   |сільськогосподарською сировиною,   |     |    |
|   |живими тваринами, текстильною     |     |    |
|   |сировиною та напівфабрикатами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.12|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.12  | 4610* |
|   |паливом, рудами, металами та     |     |    |
|   |промисловими хімічними речовинами   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.13|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.13  | 4610* |
|   |деревиною, будівельними матеріалами та|     |    |
|   |санітарно-технічними виробами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.14|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.14  | 4610* |
|   |машинами, промисловим устаткованням, |     |    |
|   |суднами та літаками          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.15|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.15  | 4610* |
|   |меблями, господарськими товарами,   |     |    |
|   |залізними та іншими металевими    |     |    |
|   |виробами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.16|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.16  | 4610* |
|   |текстильними виробами, одягом, хутром,|     |    |
|   |взуттям і шкіряними виробами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.17|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.17  | 4610* |
|   |продуктами харчування, напоями та   |     |    |
|   |тютюновими виробами          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.18|Діяльність посередників, що      | 51.18  | 4610* |
|   |спеціалізуються в торгівлі іншими   |     |    |
|   |товарами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.19|Діяльність посередників у торгівлі  | 51.19  | 4610* |
|   |товарами широкого асортименту     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.2 |Оптова торгівля сільськогосподарською |     | 462  |
|   |сировиною та живими тваринами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.21|Оптова торгівля зерном, необробленим | 51.21  | 4620* |
|   |тютюном, насінням і кормами для тварин|----------+--------|
|   |                   | 51.25  | 4620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.22|Оптова торгівля квітами та рослинами | 51.22  | 4620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.23|Оптова торгівля живими тваринами   | 51.23  | 4620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.24|Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами| 51.24  | 4620* |
|   |та шкірою               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.3 |Оптова торгівля продуктами харчування,|     | 463  |
|   |напоями та тютюновими виробами    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.31|Оптова торгівля фруктами й овочами  | 51.31* | 4630* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 51.38* | 4630* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.32|Оптова торгівля м'ясом і м'ясними   | 51.32  | 4630* |
|   |продуктами              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.33|Оптова торгівля молочними продуктами, | 51.33  | 4630* |
|   |яйцями, харчовими оліями та жирами  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|46.34|Оптова торгівля напоями        | 51.34* | 4630* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.35|Оптова торгівля тютюновими виробами  | 51.35  | 4630* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.36|Оптова торгівля цукром, шоколадом і  | 51.36  | 4630* |
|   |кондитерськими виробами        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.37|Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та | 51.37  | 4630* |
|   |прянощами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.38|Оптова торгівля іншими продуктами   | 51.38* | 4630* |
|   |харчування, у тому числі рибою,    |     |    |
|   |ракоподібними та молюсками      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.39|Неспеціалізована оптова торгівля   | 51.39  | 4630* |
|   |продуктами харчування, напоями та   |     |    |
|   |тютюновими виробами          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.4 |Оптова торгівля товарами       |     | 464  |
|   |господарського призначення      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.41|Оптова торгівля текстильними товарами | 51.41  | 4641* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.42|Оптова торгівля одягом і взуттям   | 51.42  | 4641* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.43|Оптова торгівля побутовими      | 51.43* | 4649* |
|   |електротоварами й електронною     |----------+--------|
|   |апаратурою побутового призначення для | 51.47* | 4649* |
|   |приймання, записування, відтворювання |     |    |
|   |звуку й зображення          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.44|Оптова торгівля фарфором, скляним   | 51.44* | 4649* |
|   |посудом і засобами для чищення    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.45|Оптова торгівля парфумними та     | 51.45  | 4649* |
|   |косметичними товарами         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.46|Оптова торгівля фармацевтичними    | 51.46  | 4649* |
|   |товарами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.47|Оптова торгівля меблями, килимами й  | 51.43* | 4649* |
|   |освітлювальним приладдям       |----------+--------|
|   |                   | 51.47* | 4649* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.48|Оптова торгівля годинниками та    | 51.47* | 4649* |
|   |ювелірними виробами          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.49|Оптова торгівля іншими товарами    | 51.44* | 4649* |
|   |господарського призначення      |----------+--------|
|   |                   | 51.47* | 4649* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.5 |Оптова торгівля інформаційним і    |     | 465  |
|   |комунікаційним устаткованням     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.51|Оптова торгівля комп'ютерами,     | 51.84  | 4651 |
|   |периферійним устаткованням і     |     |    |
|   |програмним забезпеченням       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.52|Оптова торгівля електронним і     | 51.43* | 4652 |
|   |телекомунікаційним устаткованням,   |----------+--------|
|   |деталями до нього           | 51.86  | 4652 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.6 |Оптова торгівля іншими машинами й   |     | 466* |
|   |устаткованням             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.61|Оптова торгівля сільськогосподарськими| 51.88  | 4653 |
|   |машинами й устаткованням       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.62|Оптова торгівля верстатами      | 51.81  | 4659* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.63|Оптова торгівля машинами й      | 51.82  | 4659* |
|   |устаткованням для добувної      |     |    |
|   |промисловості та будівництва     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.64|Оптова торгівля машинами й      | 51.83  | 4659* |
|   |устаткованням для текстильного,    |     |    |
|   |швейного та трикотажного виробництва |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.65|Оптова торгівля офісними меблями   | 51.85* | 4659* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.66|Оптова торгівля іншими офісними    | 51.85* | 4659* |
|   |машинами й устаткованням       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.69|Оптова торгівля іншими машинами й   | 51.87  | 4659* |
|   |устаткованням             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.7 |Інші види спеціалізованої оптової   |     | 466* |
|   |торгівлі               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.71|Оптова торгівля твердим, рідким,   | 51.51  | 4661 |
|   |газоподібним паливом і подібними   |     |    |
|   |продуктами              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.72|Оптова торгівля металами та металевими| 51.52  | 4662 |
|   |рудами                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|46.73|Оптова торгівля деревиною,      | 51.44* | 4663* |
|   | будівельними матеріалами та     |----------+--------|
|   |санітарно-технічним обладнанням    | 51.47* | 4663* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 51.53  | 4663* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.74|Оптова торгівля залізними виробами,  | 51.54  | 4663* |
|   |водопровідним і опалювальним     |     |    |
|   |устаткованням і приладдям до нього  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.75|Оптова торгівля хімічними продуктами | 51.55* | 4669* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.76|Оптова торгівля іншими проміжними   | 51.55* | 4669* |
|   |продуктами              |----------+--------|
|   |                   | 51.56  | 4669* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.77|Оптова торгівля відходами та брухтом | 51.57  | 4669* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.9 |Неспеціалізована оптова торгівля   |     | 469  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|46.90|Неспеціалізована оптова торгівля   | 51.90  | 4690 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 47 |Роздрібна торгівля, крім торгівлі   |     |  47  |
|   |автотранспортними засобами та     |     |    |
|   |мотоциклами              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.1 |Роздрібна торгівля в неспеціалізованих|     | 471  |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.11|Роздрібна торгівля в неспеціалізованих| 52.11  | 4711 |
|   |магазинах переважно продуктами    |     |    |
|   |харчування, напоями та тютюновими   |     |    |
|   |виробами               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.19|Інші види роздрібної торгівлі в    | 52.12  | 4719 |
|   |неспеціалізованих магазинах      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.2 |Роздрібна торгівля продуктами     |     | 472  |
|   |харчування, напоями та тютюновими   |     |    |
|   |виробами в спеціалізованих магазинах |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.21|Роздрібна торгівля фруктами й овочами | 52.21  | 4721* |
|   |в спеціалізованих магазинах      |----------+--------|
|   |                   | 52.27  | 4721* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.22|Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними | 52.22  | 4721* |
|   |продуктами в спеціалізованих магазинах|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.23|Роздрібна торгівля рибою,       | 52.23  | 4721* |
|   |ракоподібними та молюсками в     |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.24|Роздрібна торгівля хлібобулочними   | 52.24  | 4721* |
|   |виробами, борошняними та цукровими  |     |    |
|   |кондитерськими виробами в       |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.25|Роздрібна торгівля напоями в     | 52.25  | 4722 |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.26|Роздрібна торгівля тютюновими виробами| 52.26  | 4723 |
|   |в спеціалізованих магазинах      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.29|Роздрібна торгівля іншими продуктами | 52.27* | 4721* |
|   |харчування в спеціалізованих магазинах|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.3 |Роздрібна торгівля пальним      |     | 473  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.30|Роздрібна торгівля пальним      | 50.50  | 4730 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.4 |Роздрібна торгівля інформаційним і  |     | 474  |
|   |комунікаційним устаткованням у    |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.41|Роздрібна торгівля комп'ютерами,   | 52.48* | 4741* |
|   |периферійним устаткованням і     |     |    |
|   |програмним забезпеченням у      |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.42|Роздрібна торгівля телекомунікаційним | 52.48* | 4741 * |
|   |устаткованням у спеціалізованих    |     |    |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.43|Роздрібна торгівля в спеціалізованих | 52.45* | 4742 |
|   |магазинах електронною апаратурою   |     |    |
|   |побутового призначення для приймання, |     |    |
|   |запису, відтворення звуку й      |     |    |
|   |зображення              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.5 |Роздрібна торгівля іншими товарами  |     | 475  |
|   |господарського призначення в     |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.51|Роздрібна торгівля текстильними    | 52.41  | 4751 |
|   |товарами в спеціалізованих магазинах |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.52|Роздрібна торгівля залізними виробами,| 52.46  | 4752 |
|   |будівельними матеріалами та      |     |    |
|   |санітарно-технічними виробами в    |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|47.53|Роздрібна торгівля килимами,     | 52.44* | 4753 |
|   | килимовими виробами, покриттям для  |----------+--------|
|   |стін і підлоги в спеціалізованих   | 52.48* | 4753 |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.54|Роздрібна торгівля побутовими     | 52.45* | 4759* |
|   |електротоварами в спеціалізованих   |     |    |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.59|Роздрібна торгівля меблями,      | 52.44* | 4759* |
|   | освітлювальним приладдям та іншими  |----------+--------|
|   |товарами для дому в спеціалізованих  | 52.45* | 4759* |
|   |магазинах               |----------+--------|
|   |                   | 52.48* | 4759* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.6 |Роздрібна торгівля товарами      |     | 476  |
|   |культурного призначення та товарами  |     |    |
|   |для відпочинку в спеціалізованих   |     |    |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.61|Роздрібна торгівля книгами в     | 52.47* | 4761* |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.62|Роздрібна торгівля газетами та    | 52.47* | 4761* |
|   |канцелярськими товарами в       |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.63|Роздрібна торгівля аудіо- та     | 52.45* | 4762 |
|   |відеозаписами в спеціалізованих    |     |    |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.64|Роздрібна торгівля спортивним     | 52.48* | 4763 |
|   |інвентарем у спеціалізованих магазинах|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.65|Роздрібна торгівля іграми та іграшками| 52.48* | 4764 |
|   |в спеціалізованих магазинах      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.7 |Роздрібна торгівля іншими товарами в |     | 477  |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.71|Роздрібна торгівля одягом у      | 52.42  | 4771* |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.72|Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними| 52.43  | 4771* |
|   |виробами в спеціалізованих магазинах |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.73|Роздрібна торгівля фармацевтичними  | 52.31  | 4772* |
|   |товарами в спеціалізованих магазинах |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.74|Роздрібна торгівля медичними й    | 52.32  | 4772* |
|   |ортопедичними товарами в       |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.75|Роздрібна торгівля косметичними    | 52.33  | 4772* |
|   |товарами та туалетними приналежностями|     |    |
|   |в спеціалізованих магазинах      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.76|Роздрібна торгівля квітами, рослинами,| 52.48* | 4773* |
|   |насінням, добривами, домашніми    |     |    |
|   |тваринами та кормами для них у    |     |    |
|   |спеціалізованих магазинах       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.77|Роздрібна торгівля годинниками та   | 52.48* | 4773* |
|   |ювелірними виробами в спеціалізованих |     |    |
|   |магазинах               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.78|Роздрібна торгівля іншими невживаними | 52.48* | 4773* |
|   |товарами в спеціалізованих магазинах |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.79|Роздрібна торгівля уживаними товарами | 52.50  | 4774 |
|   |в магазинах              |----------+--------|
|   |                   | 52.63* | 4774 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.8 |Роздрібна торгівля з лотків і на   |     | 478  |
|   |ринках                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.81|Роздрібна торгівля з лотків і на   | 52.62* | 4781 |
|   |ринках харчовими продуктами, напоями |     |    |
|   |та тютюновими виробами        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.82|Роздрібна торгівля з лотків і на   | 52.62* | 4782 |
|   |ринках текстильними виробами, одягом і|     |    |
|   |взуттям                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.89|Роздрібна торгівля з лотків і на   | 52.62* | 4789 |
|   |ринках іншими товарами        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.9 |Роздрібна торгівля поза магазинами  |     | 479  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.91|Роздрібна торгівля, що здійснюється  | 52.61  | 4791 |
|   |фірмами поштового замовлення або через|----------+--------|
|   |мережу Інтернет            | 52.63* | 4791 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|47.99|Інші види роздрібної торгівлі поза  | 52.63* | 4799 |
|   |магазинами              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

| H |ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,  |     |  H  |
|   |ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 49 |Наземний і трубопровідний транспорт  |     |  49  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.1 |Пасажирський залізничний транспорт  |     | 491* |
|   |міжміського сполучення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.10|Пасажирський залізничний транспорт  | 60.10* | 4911 |
|   |міжміського сполучення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.2 |Вантажний залізничний транспорт    |     | 491* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.20|Вантажний залізничний транспорт    | 60.10* | 4912 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.3 |Інший пасажирський наземний транспорт |     | 492* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.31|Пасажирський наземний транспорт    | 60.21* | 4921 |
|   |міського та приміського сполучення  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.32|Надання послуг таксі         | 60.22  | 4922* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.39|Інший пасажирський наземний транспорт,| 60.21* | 4922* |
|   | н. в. і. у.             |----------+--------|
|   |                   | 60.23  | 4922* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.4 |Вантажний автомобільний транспорт,  |     | 492* |
|   |надання послуг перевезення речей   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.41|Вантажний автомобільний транспорт   | 60.24* | 4923* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.42|Надання послуг перевезення речей   | 60.24* | 4923* |
|   |(переїзду)              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.5 |Трубопровідний транспорт       |     | 493  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|49.50|Трубопровідний транспорт       | 60.30  | 4930 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 50 |Водний транспорт           |     |  50  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.1 |Пасажирський морський транспорт    |     | 501* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.10|Пасажирський морський транспорт    | 61.10* | 5011 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.2 |Вантажний морський транспорт     |     | 501* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.20|Вантажний морський транспорт     | 61.10* | 5012 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.3 |Пасажирський річковий транспорт    |     | 502* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.30|Пасажирський річковий транспорт    | 61.20* | 5021 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.4 |Вантажний річковий транспорт     |     | 502* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|50.40|Вантажний річковий транспорт     | 61.20* | 5022 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 51 |Авіаційний транспорт         |     |  51  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|51.1 |Пасажирський авіаційний транспорт   |     | 511  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|51.10|Пасажирський авіаційний транспорт   | 62.10* | 5110 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 62.20* | 5110 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|51.2 |Вантажний авіаційний транспорт і   |     | 512  |
|   |космічний транспорт          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|51.21|Вантажний авіаційний транспорт    | 62.10* | 5120* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 62.20* | 5120* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|51.22|Космічний транспорт          | 62.30* | 5120 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 52 |Складське господарство та допоміжна  |     |  52  |
|   |діяльність у сфері транспорту     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.1 |Складське господарство        |     | 521  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.10|Складське господарство        | 63.12  | 5210 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.2 |Допоміжна діяльність у сфері     |     | 522  |
|   |транспорту              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.21|Допоміжне обслуговування наземного  | 11.10* | 5221 |
|   |транспорту              |----------+--------|
|   |                   | 50.20* | 5221 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 60.10* | 5221 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 63.21  | 5221 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.22|Допоміжне обслуговування водного   | 11.10* | 5222 |
|   |транспорту              |----------+--------|
|   |                   | 61.10* | 5222 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 61.20* | 5222 |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 63.22* | 5222 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.23|Допоміжне обслуговування авіаційного | 62.30* | 5223 |
|   |транспорту              |----------+--------|
|   |                   | 63.23* | 5223 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.24|Транспортне оброблення вантажів    | 63.11  | 5224 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|52.29|Інша допоміжна діяльність у сфері   | 63.40* | 5229 |
|   |транспорту              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 53 |Поштова та кур'єрська діяльність   |     |  53  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|53.1 |Діяльність національної пошти     |     | 531  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|53.10|Діяльність національної пошти     | 64.11* | 5310 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|53.2 |Інша поштова та кур'єрська діяльність |     | 532  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|53.20|Інша поштова та кур'єрська діяльність | 64.12  | 5320 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| I |ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ |     |  I  |
|   |ХАРЧУВАННЯ              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 55 |Тимчасове розміщування        |     |  55  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.1 |Діяльність готелів і подібних засобів |     | 551* |
|   |тимчасового розміщування       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.10|Діяльність готелів і подібних засобів | 55.10  | 5510* |
|   |тимчасового розміщування       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.2 |Діяльність засобів розміщування на  |     | 551* |
|   |період відпустки та іншого тимчасового|     |    |
|   |проживання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.20|Діяльність засобів розміщування на  | 55.21* | 5510* |
|   |період відпустки та іншого тимчасового|----------+--------|
|   |проживання              | 55.23* | 5510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.3 |Надання місць кемпінгами та стоянками |     | 552  |
|   |для житлових автофургонів і причепів |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.30|Надання місць кемпінгами та стоянками | 55.21* | 5520 |
|   |для житлових автофургонів і причепів |----------+--------|
|   |                   | 55.22  | 5520 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.9 |Діяльність інших засобів тимчасового |     | 559  |
|   |розміщування             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|55.90|Діяльність інших засобів тимчасового | 55.23* | 5590 |
|   |розміщування             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 56 |Діяльність із забезпечення стравами та|     |  56  |
|   |напоями                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.1 |Діяльність ресторанів, надання послуг |     | 561  |
|   |мобільного харчування         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.10|Діяльність ресторанів, надання послуг | 55.30  | 5610 |
|   |мобільного харчування         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.2 |Постачання готових страв       |     | 562  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.21|Постачання готових страв для подій  | 55.52* | 5621 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.29|Постачання інших готових страв    | 55.51  | 5629 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 55.52* | 5629 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.3 |Обслуговування напоями        |     | 563  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|56.30|Обслуговування напоями        | 55.40  | 5630 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| J |ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ     |     |  J  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 58 |Видавнича діяльність         |     |  58  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.1 |Видання книг, періодичних видань та  |     | 581  |
|   |інша видавнича діяльність       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.11|Видання книг             | 22.11* | 5811 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5811 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.12|Видання довідників і каталогів    | 22.11* | 5812 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5812 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.13|Видання газет             | 22.12  | 5813* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5813* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.14|Видання журналів і періодичних видань | 22.13  | 5813* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5813* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|58.19|Інші види видавничої діяльності    | 22.15  | 5819 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 22.22* | 5819 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5819 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.2 |Видання програмного забезпечення   |     | 582  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.21|Видання комп'ютерних ігор       | 72.21* | 5820* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5820* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|58.29|Видання іншого програмного      | 72.21* | 5820* |
|   |забезпечення             |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5820* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 59 |Виробництво кіно-та відеофільмів,   |     |  59  |
|   |телевізійних програм, видання     |     |    |
|   |звукозаписів             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.1 |Виробництво кіно- та відеофільмів,  |     | 591  |
|   |телевізійних програм         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.11|Виробництво кіно- та відеофільмів,  | 92.11* | 5911 |
|   | телевізійних програм         |----------+--------|
|   |                   | 92.20* | 5911 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.12|Компонування кіно- та відеофільмів,  | 92.11* | 5912 |
|   |телевізійних програм         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.13|Розповсюдження кіно- та відеофільмів, | 92.12  | 5913 |
|   |телевізійних програм         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.14|Демонстрація кінофільмів       | 92.13  | 5914 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.2 |Видання звукозаписів         |     | 592  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|59.20|Видання звукозаписів         | 22.14  | 5920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 5920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.87* | 5920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.11* | 5920 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.20* | 5920 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 60 |Діяльність у сфері радіомовлення та  |     |  60  |
|   |телевізійного мовлення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|60.1 |Діяльність у сфері радіомовлення   |     | 601  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|60.10|Діяльність у сфері радіомовлення   | 64.20* | 6010 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 6010 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.20* | 6010 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|60.2 |Діяльність у сфері телевізійного   |     | 602  |
|   |мовлення               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|60.20|Діяльність у сфері телевізійного   | 64.20* | 6020 |
|   |мовлення               |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 6020 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.20* | 6020 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 61 |Телекомунікації (електрозв'язок)   |     |  61  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.1 |Діяльність у сфері проводового    |     | 611  |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.10|Діяльність у сфері проводового    | 64.20* | 6110 |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.2 |Діяльність у сфері безпроводового   |     | 612  |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.20|Діяльність у сфері безпроводового   | 64.20* | 6120 |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.3 |Діяльність у сфері супутникового   |     | 613  |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.30|Діяльність у сфері супутникового   | 64.20* | 6130 |
|   |електрозв'язку            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.9 |Інша діяльність у сфері електрозв'язку|     | 619  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|61.90|інша діяльність у сфері електрозв'язку| 64.20* | 6190 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 62 |Комп'ютерне програмування,      |     |  62  |
|   |консультування та пов'язана з ними  |     |    |
|   |діяльність              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|62.0 |Комп'ютерне програмування,      |     | 620  |
|   |консультування та пов'язана з ними  |     |    |
|   |діяльність              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|62.01|Комп'ютерне програмування       | 72.21* | 6201 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.22* | 6201 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.40* | 6201 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|62.02|Консультування з питань інформатизації| 72.10  | 6202* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.22* | 6202* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|62.03|Діяльність із керування комп'ютерним | 72.30* | 6202* |
|   |устаткованням             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|62.09|Інша діяльність у сфері інформаційних | 30.02* | 6209 |
|   |технологій і комп'ютерних систем   |----------+--------|
|   |                   | 72.22* | 6209 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 72.60  | 6209 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 63 |Надання інформаційних послуг     |     |  63  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.1 |Оброблення даних, розміщення     |     | 631  |
|   |інформації на веб-вузлах і пов'язана з|     |    |
|   |ними діяльність; веб-портали     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.11|Оброблення даних, розміщення     | 72.30* | 6311 |
|   |інформації на веб-вузлах і пов'язана з|----------+--------|
|   |ними діяльність            | 72.40* | 6311 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.12|Веб-портали              | 72.40* | 6312 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.9 |Надання інших інформаційних послуг  |     | 639  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.91|Діяльність інформаційних агентств   | 92.40* | 6391 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|63.99|Надання інших інформаційних послуг, н.| 74.87* | 6399 |
|   |в. і. у.               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| K |ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   |     |  K  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 64 |Надання фінансових послуг, крім    |     |  64  |
|   |страхування та пенсійного забезпечення|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.1 |Грошове посередництво         |     | 641  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.11|Діяльність центрального банку     | 65.11  | 6411 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.19|Інші види грошового посередництва   | 65.12  | 6419 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.2 |Діяльність холдингових компаній    |     | 642  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.20|Діяльність холдингових компаній    | 65.23* | 6420 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.15* | 6420 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.3 |Трасти, фонди та подібні фінансові  |     | 643  |
|   |суб'єкти               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.30|Трасти, фонди та подібні фінансові  | 65.23* | 6430 |
|   |суб'єкти               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.9 |Надання інших фінансових послуг, крім |     | 649  |
|   |страхування та пенсійного забезпечення|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.91|Фінансовий лізинг           | 65.21  | 6491 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.92|Інші види кредитування        | 65.22* | 6492 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|64.99|Надання інших фінансових послуг (крім | 65.22* | 6499 |
|   |страхування та пенсійного       |----------+--------|
|   |забезпечення), н. в. і. у.      | 65.23* | 6499 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 65 |Страхування, перестрахування та    |     |  65  |
|   |недержавне пенсійне забезпечення, крім|     |    |
|   |обов'язкового соціального страхування |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.1 |Страхування              |     | 651  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.11|Страхування життя           | 66.01* | 6511 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.12|Інші види страхування, крім      | 66.03* | 6512 |
|   |страхування життя           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.2 |Перестрахування            |     | 652  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.20|Перестрахування            | 66.01* | 6520 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 66.02* | 6520 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 66.03* | 6520 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.3 |Недержавне пенсійне забезпечення   |     | 653  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|65.30|Недержавне пенсійне забезпечення   | 66.02* | 6530 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 66 |Допоміжна діяльність у сферах     |     |  66  |
|   |фінансових послуг і страхування    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|66.1 |Допоміжна діяльність у сфері     |     | 661  |
|   |фінансових послуг, крім страхування та|     |    |
|   |пенсійного забезпечення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.11|Управління фінансовими ринками    | 67.11  | 6611 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.12|Посередництво за договорами по цінних | 67.12* | 6612 |
|   |паперах або товарах          |----------+--------|
|   |                   | 67.13* | 6612 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.19|Інша допоміжна діяльність у сфері   | 67.13* | 6619 |
|   |фінансових послуг, крім страхування та|     |    |
|   |пенсійного забезпечення        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.2 |Допоміжна діяльність у сфері     |     | 662  |
|   |страхування та пенсійного забезпечення|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.21|Оцінювання ризиків та завданої шкоди | 67.20* | 6621 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.22|Діяльність страхових агентів і    | 67.20* | 6622 |
|   |брокерів               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.29|Інша допоміжна діяльність у сфері   | 67.20* | 6629 |
|   |страхування та пенсійного забезпечення|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.3 |Управління фондами          |     | 663  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|66.30|Управління фондами          | 67.12* | 6630 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| L |ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ      |     |  L  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 68 |Операції з нерухомим майном      |     |  68  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.1 |Купівля та продаж власного нерухомого |     | 681* |
|   |майна                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.10|Купівля та продаж власного нерухомого | 70.12  | 6810* |
|   |майна                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.2 |Надання в оренду й експлуатацію    |     | 681* |
|   |власного чи орендованого нерухомого  |     |    |
|   |майна                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.20|Надання в оренду й експлуатацію    | 70.20  | 6810* |
|   |власного чи орендованого нерухомого  |     |    |
|   |майна                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.3 |Операції з нерухомим майном за    |     | 682  |
|   |винагороду або на основі контракту  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.31|Агентства нерухомості         | 70.31  | 6820* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|68.32|Управління нерухомим майном за    | 70.32* | 6820* |
|   |винагороду або на основі контракту  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| M |ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА    |     |  M  |
|   |ДІЯЛЬНІСТЬ              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 69 |Діяльність у сферах права та     |     |  69  |
|   |бухгалтерського обліку        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|69.1 |Діяльність у сфері права       |     | 691  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|69.10|Діяльність у сфері права       | 74.11  | 6910 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|69.2 |Діяльність у сфері бухгалтерського  |     | 692  |
|   |обліку й аудиту; консультування з   |     |    |
|   |питань оподаткування         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|69.20|Діяльність у сфері бухгалтерського  | 74.12  | 6920 |
|   |обліку й аудиту; консультування з   |     |    |
|   |питань оподаткування         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 70 |Діяльність головних управлінь     |     |  70  |
|   |(хед-офісів); консультування з питань |     |    |
|   |керування               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|70.1 |Діяльність головних управлінь     |     | 701  |
|   |(хед-офісів)             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|70.10|Діяльність головних управлінь     | 74.15* | 7010 |
|   |(хед-офісів)             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|70.2 |Консультування з питань керування   |     | 702  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|70.21|Діяльність у сфері зв'язків із    | 74.14* | 7020* |
|   |громадськістю             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|70.22|Консультування з питань комерційної  | 05.01* | 7020* |
|   |діяльності й керування        |----------+--------|
|   |                   | 74.14* | 7020* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 71 |Діяльність у сферах архітектури та  |     |  71  |
|   |інжинірингу; технічні випробування та |     |    |
|   |дослідження              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|71.1 |Діяльність у сферах архітектури та  |     | 711  |
|   |інжинірингу, надання послуг технічного|     |    |
|   |консультування            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|71.11|Діяльність у сфері архітектури    | 74.20* | 7110* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|71.12|Діяльність у сфері інжинірингу,    | 74.20* | 7110* |
|   |геології та геодезії, надання послуг |     |    |
|   |технічного консультування в цих сферах|     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|71.2 |Технічні випробування та дослідження |     | 712  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|71.20|Технічні випробування та дослідження | 74.30  | 7120 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 72 |Наукові дослідження та розробки    |     |  72  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|72.1 |Дослідження й експериментальні    |     | 721  |
|   |розробки у сфері природничих і    |     |    |
|   |технічних наук            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|72.11|Дослідження й експериментальні    | 73.10* | 7210* |
|   |розробки у сфері біотехнологій    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|72.19|Дослідження й експериментальні    | 73.10* | 7210* |
|   |розробки у сфері інших природничих і |     |    |
|   |технічних наук            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|72.2 |Дослідження й експериментальні    |     | 722  |
|   |розробки у сфері суспільних і     |     |    |
|   |гуманітарних наук           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|72.20|Дослідження й експериментальні    | 73.10* | 7220 |
|   |розробки у сфері суспільних і     |----------+--------|
|   |гуманітарних наук           | 73.20* | 7220 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 73 |Рекламна діяльність і дослідження   |     |  73  |
|   |кон'юнктури ринку           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|73.1 |Рекламна діяльність          |     | 731  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|73.11|Рекламні агентства          | 74.40* | 7310* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|73.12|Посередництво в розміщенні реклами в | 74.40* | 7310* |
|   |засобах масової інформації      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|73.2 |Дослідження кон'юнктури ринку та   |     | 732  |
|   |виявлення громадської думки      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|73.20|Дослідження кон'юнктури ринку та   | 74.13  | 7320 |
|   |виявлення громадської думки      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 74 |Інша професійна, наукова та технічна |     |  74  |
|   |діяльність              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.1 |Спеціалізована діяльність із дизайну |     | 741  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.10|Спеціалізована діяльність із дизайну | 74.87* | 7410 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.2 |Діяльність у сфері фотографії     |     | 742  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.20|Діяльність у сфері фотографії     | 74.20* | 7420 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.81  | 7420 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.40* | 7420 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.3 |Надання послуг перекладу       |     | 749* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.30|Надання послуг перекладу       | 74.85* | 7490* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.9 |Інша професійна, наукова та технічна |     | 749* |
|   |діяльність, не віднесена до інших   |     |    |
|   |угруповань              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|74.90|Інша професійна, наукова та технічна | 63.40* | 7490* |
|   |діяльність, н. в. і. у.        |----------+--------|
|   |                   | 74.14* | 7490* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.20* | 7490* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.60* | 7490* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.87* | 7490* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 75 |Ветеринарна діяльність        |     |  75  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|75.0 |Ветеринарна діяльність        |     | 750  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|75.00|Ветеринарна діяльність        | 85.20  | 7500 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| N |ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО |     |  N  |
|   |ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 77 |Оренда, прокат і лізинг        |     |  77  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.1 |Надання в оренду автотранспортних   |     | 771  |
|   |засобів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|77.11|Надання в оренду автомобілів і    | 71.10  | 7710* |
|   |легкових автотранспортних засобів   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.12|Надання в оренду вантажних автомобілів| 71.21* | 7710* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.2 |Прокат побутових виробів і предметів |     | 772  |
|   |особистого вжитку           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.21|Прокат товарів для спорту та     | 71.40* | 7721 |
|   |відпочинку              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.22|Прокат відеозаписів і дисків     | 71.40* | 7722 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.29|Прокат інших побутових виробів і   | 71.40* | 7729 |
|   |предметів особистого вжитку      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.3 |Надання в оренду інших машин,     |     | 773  |
|   |устатковання та товарів        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.31|Надання в оренду сільськогосподарських| 71.31  | 7730* |
|   |машин і устатковання         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.32|Надання в оренду будівельних машин і | 71.32* | 7730* |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.33|Надання в оренду офісних машин і   | 71.33  | 7730* |
|   |устатковання, у тому числі комп'ютери |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.34|Надання в оренду водних транспортних | 71.22  | 7730* |
|   |засобів                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.35|Надання в оренду повітряних      | 71.23  | 7730* |
|   |транспортних засобів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.39|Надання в оренду інших машин,     | 71.21* | 7730* |
|   | устатковання та товарів. н. в. і. у. |----------+--------|
|   |                   | 71.32* | 7730* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 71.34  | 7730* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.4 |Лізинг інтелектуальної власності та  |     | 774  |
|   |подібних продуктів, крім творів,   |     |    |
|   |захищених авторськими правами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|77.40|Лізинг інтелектуальної власності та  | 74.87* | 7740 |
|   |подібних продуктів, крім творів,   |     |    |
|   |захищених авторськими правами     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 78 |Діяльність із працевлаштування    |     |  78  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.1 |Діяльність агентств працевлаштування |     | 781  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.10|Діяльність агентств працевлаштування | 74.50* | 7810 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.72* | 7810 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.2 |Діяльність агентств тимчасового    |     | 782  |
|   |працевлаштування           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.20|Діяльність агентств тимчасового    | 74.50* | 7820 |
|   |працевлаштування           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.3 |Інша діяльність із забезпечення    |     | 783  |
|   |трудовими ресурсами          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|78.30|Інша діяльність із забезпечення    | 74.50* | 7830 |
|   |трудовими ресурсами          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 79 |Діяльність туристичних агентств,   |     |  79  |
|   |туристичних операторів, надання інших |     |    |
|   |послуг із бронювання та пов'язана з  |     |    |
|   |цим діяльність            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|79.1 |Діяльність туристичних агентств і   |     | 791  |
|   |туристичних операторів        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|79.11|Діяльність туристичних агентств    | 63.30* | 7911 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|79.12|Діяльність туристичних операторів   | 63.30* | 7912 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|79.9 |Надання інших послуг бронювання та  |     | 799  |
|   |пов'язана з цим діяльність      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|79.90|Надання інших послуг бронювання та  | 63.30* | 7990 |
|   |пов'язана з цим діяльність      |----------+--------|
|   |                   | 69.32* | 7990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.34* | 7990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.62* | 7990 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.72* | 7990 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 80 |Діяльність охоронних служб та     |     |  80  |
|   |проведення розслідувань        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|80.1 |Діяльність приватних охоронних служб |     | 801  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|80.10|Діяльність приватних охоронних служб | 74.60* | 8010 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|80.2 |Обслуговування систем безпеки     |     | 802  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|80.20|Обслуговування систем безпеки     | 45.31* | 8020 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 74.60* | 8020 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|80.3 |Проведення розслідувань        |     | 803  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|80.30|Проведення розслідувань        | 74.60* | 8030 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 81 |Обслуговування будинків і територій  |     |  81  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.1 |Комплексне обслуговування об'єктів  |     | 811  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.10|Комплексне обслуговування об'єктів  | 70.32* | 8110 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 75.14* | 8110 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.2 |Діяльність із прибирання       |     | 812  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.21|Загальне прибирання будинків     | 74.70* | 8121 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.22|Інша діяльність із прибирання будинків| 74.70* | 8129* |
|   |і промислових об'єктів        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.29|Інші види діяльності із прибирання  | 74.70* | 8129* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 90.03* | 8129* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.3 |Надання ландшафтних послуг      |     | 813  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|81.30|Надання ландшафтних послуг      | 01.41* | 8130 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 82 |Адміністративна та допоміжна офісна  |     |  82  |
|   |діяльність, інші допоміжні комерційні |     |    |
|   |послуги                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.1 |Адміністративна та допоміжна офісна  |     | 821  |
|   |діяльність              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.11|Надання комбінованих офісних     | 74.85* | 8211 |
|   |адміністративних послуг        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.19|Фотокопіювання, підготування     | 64.11* | 8219 |
|   |документів та інша спеціалізована   |----------+--------|
|   |допоміжна офісна діяльність      | 74.85* | 8219 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.2 |Діяльність телефонних центрів     |     | 822  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.20|Діяльність телефонних центрів     | 74.86  | 8220 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.3 |Організування конгресів і торговельних|     | 823  |
|   |виставок               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.30|Організування конгресів і торговельних| 74.87* | 8230 |
|   |виставок               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.9 |Надання допоміжних комерційних послуг,|     | 829  |
|   |н. в. і. у.              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.91|Діяльність агентств зі стягування   | 74.87* | 8291 |
|   |платежів і бюро кредитних історій   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.92|Пакування               | 74.82  | 8292 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|82.99|Надання інших допоміжних комерційних | 74.85* | 8299 |
|   |послуг, н. в. і. у.          |----------+--------|
|   |                   | 74.87* | 8299 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 75.13* | 8299 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| O |ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА;    |     |  O  |
|   |ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 84 |Державне управління й оборона;    |     |  84  |
|   |обов'язкове соціальне страхування   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.1 |Державне управління загального    |     | 841  |
|   |характеру; соціально-економічне    |     |    |
|   |управління              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.11|Державне управління загального    | 75.11  | 8411 |
|   |характеру               |----------+--------|
|   |                   | 75.14* | 8411 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.12|Регулювання у сферах охорони здоров'я,| 75.12  | 8412 |
|   |освіти, культури та інших соціальних |     |    |
|   |сферах, крім обов'язкового соціального|     |    |
|   |страхування              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.13|Регулювання та сприяння ефективному  | 75.13* | 8413 |
|   |веденню економічної діяльності    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|84.2 |Надання державних послуг суспільству в|     | 842  |
|   |цілому                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.21|Міжнародна діяльність         | 75.21* | 8421 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.22|Діяльність у сфері оборони      | 75.22  | 8422 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.23|Діяльність у сфері юстиції та     | 75.23  | 8423* |
|   |правосуддя              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.24|Діяльність у сфері охорони      | 75.24  | 8423* |
|   |громадського порядку та безпеки    |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.25|Діяльність пожежних служб       | 75.25  | 8423* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.3 |Діяльність у сфері обов'язкового   |     | 843  |
|   |соціального страхування        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|84.30|Діяльність у сфері обов'язкового   | 75.30  | 8430 |
|   |соціального страхування        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| P |ОСВІТА                |     |  P  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 85 |Освіта                |     |  85  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.1 |Дошкільна освіта           |     | 851  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.10|Дошкільна освіта           | 80.10* | 8510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.2 |Початкова освіта           |     | 851  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.20|Початкова освіта           | 80.10* | 8510* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.3 |Середня освіта            |     | 852  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.31|Загальна середня освіта        | 80.21  | 8521 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.32|Професійно-технічна освіта      | 63.22* | 8522 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 63.23* | 8522 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 80.22  | 8522 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 80.42* | 8522 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.4 |Вища освіта              |     | 853  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.41|Професійно-технічна освіта на рівні  | 80.30* | 8530* |
|   |вищого професійно-технічного     |     |    |
|   |навчального закладу          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.42|Вища освіта              | 80.30* | 8530* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.5 |Інші види освіти           |     | 854  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.51|Освіта у сфері спорту та відпочинку  | 80.42* | 8541 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.62* | 8541 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 93.05* | 8541 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.52|Освіта у сфері культури        | 80.42* | 8542 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.34* | 8542 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.53|Діяльність шкіл із підготовки водіїв | 80.41  | 8549* |
|   |транспортних засобів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.59|Інші види освіти, н. в. і. у.     | 80.42* | 8549* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.6 |Допоміжна діяльність у сфері освіти  |     | 855  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|85.60|Допоміжна діяльність у сфері освіти  | 74.14* | 8550 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| Q |ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ|     |  Q  |
|   |ДОПОМОГИ               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 86 |Охорона здоров'я           |     |  86  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.1 |Діяльність лікарняних закладів    |     | 861  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.10|Діяльність лікарняних закладів    | 85.11* | 8610 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.2 |Медична та стоматологічна практика  |     | 862  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.21|Загальна медична практика       | 85.12* | 8620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.22|Спеціалізована медична практика    | 85.12* | 8620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.23|Стоматологічна практика        | 85.13* | 8620* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.9 |Інша діяльність у сфері охорони    |     | 869  |
|   |здоров'я               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|86.90|Інша діяльність у сфері охорони    | 85.14* | 8690 |
|   |здоров'я               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

| 87 |Надання послуг догляду із       |     |  87  |
|   |забезпеченням проживання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.1 |Діяльність із догляду за хворими із  |     | 871  |
|   |забезпеченням проживання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.10|Діяльність із догляду за хворими із  | 85.14* | 8710 |
|   |забезпеченням проживання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.2 |Надання послуг догляду із       |     | 872  |
|   |забезпеченням проживання для осіб з  |     |    |
|   |розумовими вадами та хворих на    |     |    |
|   |наркоманію              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.20|Надання послуг догляду із       | 85.11* | 8720 |
|   |забезпеченням проживання для осіб з  |----------+--------|
|   |розумовими вадами та хворих на    | 85.14* | 8720 |
|   |наркоманію              |----------+--------|
|   |                   | 85.31* | 8720 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.3 |Надання послуг догляду із       |     | 873  |
|   |забезпеченням проживання для осіб   |     |    |
|   |похилого віку та інвалідів      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.30|Надання послуг щодо догляду із    | 85.14* | 8730 |
|   |забезпеченням проживання для осіб   |----------+--------|
|   |похилого віку та інвалідів      | 85.31* | 8730 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.9 |Надання інших послуг догляду із    |     | 879  |
|   |забезпеченням проживання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|87.90|Надання інших послуг догляду із    | 85.31* | 8790 |
|   |забезпеченням проживання       |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 88 |Надання соціальної допомоги без    |     |  88  |
|   |забезпечення проживання        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|88.1 |Надання соціальної допомоги без    |     | 881  |
|   |забезпечення проживання для осіб   |     |    |
|   |похилого віку та інвалідів      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|88.10|Надання соціальної допомоги без    | 85.32* | 8810 |
|   |забезпечення проживання для осіб   |     |    |
|   |похилого віку та інвалідів      |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|88.9 |Надання іншої соціальної допомоги без |     | 889  |
|   |забезпечення проживання        |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|88.91|Денний догляд за дітьми        | 85.32* | 8890* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|88.99|Надання іншої соціальної допомоги без | 75.21* | 8890* |
|   |забезпечення проживання, н. в. і. у. |----------+--------|
|   |                   | 85.32* | 8890* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| R |МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА     |     |  R  |
|   |ВІДПОЧИНОК              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 90 |Діяльність у сфері творчості,     |     |  90  |
|   |мистецтва та розваг          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|90.0 |Діяльність у сфері творчості,     |     | 900  |
|   |мистецтва та розваг          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|90.01|Театральна та концертна діяльність  | 92.31* | 9000* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.34* | 9000* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|90.02|Діяльність із підтримання театральних | 92.31* | 9000* |
|   |і концертних заходів         |----------+--------|
|   |                   | 92.32* | 9000* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.34* | 9000* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|90.03|Індивідуальна мистецька діяльність  | 92.31* | 9000* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.40* | 9000* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|90.04|Функціювання театральних і концертних | 92.32* | 9000* |
|   |залів                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 91 |Функціювання бібліотек, архівів,   |     |  91  |
|   |музеїв та інших закладів культури   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|91.0 |Функціювання бібліотек, архівів,   |     | 910  |
|   |музеїв та інших закладів культури   |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|91.01|Функціювання бібліотек і архівів   | 75.14* | 9101 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.51  | 9101 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|91.02|Функціювання музеїв          | 92.52* | 9102* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|91.03|Діяльність із охорони та використання | 92.52* | 9102* |
|   |пам'яток історії, будівель та інших  |     |    |
|   |пам'яток культури           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|

|91.04|Функціювання ботанічних садів,    | 92.53  | 9103 |
|   |зоопарків і природних заповідників  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 92 |Організування азартних ігор      |     |  92  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|92.0 |Організування азартних ігор      |     | 920  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|92.00|Організування азартних ігор      | 92.71  | 9200 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 93 |Діяльність у сфері спорту,      |     |  93  |
|   |організування відпочинку та розваг  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.1 |Діяльність у сфері спорту       |     | 931  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.11|Функціювання спортивних споруд    | 92.61  | 9311* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.62* | 9311* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.12|Діяльність спортивних клубів     | 92.62* | 9312 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.13|Діяльність фітнес-центрів       | 93.04* | 9311* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.19|Інша діяльність у сфері спорту    | 92.62* | 9319 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.2 |Організування відпочинку та розваг  |     | 932  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.21|Функціювання атракціонів і тематичних | 92.33  | 9321 |
|   |парків                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|93.29|Організування інших видів відпочинку | 92.34* | 9329 |
|   |та розваг               |----------+--------|
|   |                   | 92.62* | 9329 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 92.72* | 9329 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| S |НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ      |     |  S  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 94 |Діяльність громадських організацій  |     |  94  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.1 |Діяльність організацій промисловців і |     | 941  |
|   |підприємців, професійних організацій |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.11|Діяльність організацій промисловців і | 91.11  | 9411 |
|   |підприємців              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.12|Діяльність професійних громадських  | 91.12  | 9412 |
|   |організацій              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.2 |Діяльність професійних спілок     |     | 942  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.20|Діяльність професійних спілок     | 91.20  | 9420 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.9 |Діяльність інших громадських     |     | 949  |
|   |організацій              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.91|Діяльність релігійних організацій   | 91.31  | 9491 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.92|Діяльність політичних організацій   | 91.32  | 9492 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|94.99|Діяльність інших громадських     | 01.50* | 9499 |
|   |організацій, н. в. і. у.       |----------+--------|
|   |                   | 91.33  | 9499 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 95 |Ремонт комп'ютерів, побутових виробів |     |  95  |
|   |і предметів особистого вжитку     |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.1 |Ремонт комп'ютерів і обладнання    |     | 951  |
|   |зв'язку                |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.11|Ремонт комп'ютерів і периферійного  | 72.50* | 9511 |
|   |устатковання             |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.12|Ремонт обладнання зв'язку       | 32.20* | 9512 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 52.74* | 9512 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.2 |Ремонт побутових виробів і предметів |     | 952  |
|   |особистого вжитку           |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.21|Ремонт електронної апаратури     | 52.72* | 9521 |
|   |побутового призначення для приймання, |     |    |
|   |запису, відтворення звуку й      |     |    |
|   |зображення              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.22|Ремонт побутових приладів, домашнього | 29.32* | 9522 |
|   |та садового обладнання        |----------+--------|
|   |                   | 52.72* | 9522 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.23|Ремонт взуття та шкіряних виробів   | 52.71  | 9523 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 52.74* | 9523 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.24|Ремонт меблів і домашнього начиння  | 36.11* | 9524 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.12* | 9524 |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 36.13* | 9524 |
|   |                   |----------+--------|

|   |                   | 36.14* | 9524 |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.25|Ремонт годинників і ювелірних виробів | 52.73  | 9529* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|95.29|Ремонт інших побутових виробів і   | 17.40* | 9529* |
|   |предметів особистого вжитку      |----------+--------|
|   |                   | 36.30* | 9529* |
|   |                   |----------+--------|
|   |                   | 52.74* | 9529* |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 96 |Надання інших індивідуальних послуг  |     |  96  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.0 |Надання інших індивідуальних послуг  |     | 960  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.01|Прання та хімічне чищення текстильних | 93.01  | 9601 |
|   |і хутряних виробів          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.02|Надання послуг перукарнями та салонами| 93.02  | 9602 |
|   |краси                 |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.03|Організування поховань і надання   | 93.03  | 9603 |
|   |суміжних послуг            |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.04|Діяльність із забезпечення фізичного | 93.04* | 9609* |
|   |комфорту               |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|96.09|Надання інших індивідуальних послуг, | 93.05* | 9609* |
|   |н. в. і. у.              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| T |ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ    |     |  T  |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 97 |Діяльність домашніх господарств як  |     |  97  |
|   |роботодавців для домашньої прислуги  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|97.0 |Діяльність домашніх господарств як  |     | 970  |
|   |роботодавців для домашньої прислуги  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|97.00|Діяльність домашніх господарств як  | 95.00  | 9700 |
|   |роботодавців для домашньої прислуги  |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 98 |Діяльність домашніх господарств як  |     |  98  |
|   |виробників товарів та послуг для   |     |    |
|   |власного споживання          |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|98.1 |Діяльність домашніх господарств як  |     | 981  |
|   |виробників товарів для власного    |     |    |
|   |споживання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|98.10|Діяльність домашніх господарств як  | 96.00  | 9810 |
|   |виробників товарів для власного    |     |    |
|   |споживання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|98.2 |Діяльність домашніх господарств як  |     | 982  |
|   |виробників послуг для власного    |     |    |
|   |споживання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|98.20|Діяльність домашніх господарств як  | 97.00  | 9820 |
|   |виробників послуг для власного    |     |    |
|   |споживання              |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| U |ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ     |     |  U  |
|   |ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
| 99 |Діяльність екстериторіальних     |     |  99  |
|   |організацій і органів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|99.0 |Діяльність екстериторіальних     |     | 990  |
|   |організацій і органів         |     |    |
|-----+--------------------------------------+----------+--------|
|99.00|Діяльність екстериторіальних     | 99.00  | 9900 |
|   |організацій і органів         |     |    |
------------------------------------------------------------------

_______________
   * Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між
позиціями статистичних класифікацій.

Додаток А
(обов'язковий)

           СТАНДАРТНІ УГРУПОВАННЯ
        ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

 Таблиця A*10/11

------------------------------------------------------------------
|Код A*10/11 | Секції ISIC (Rev. 4) / |     Назва     |
|      |NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010|             |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   1   |      A      |Сільське господарство,  |
|      |             |лісове господарство та  |
|      |             |рибне господарство    |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   2   |   B, C, D та E    |Переробна промисловість, |
|      |             |добувна промисловість,  |
|      |             |розроблення кар'єрів та |
|      |             |інша промисловість    |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   2a   |      C      |З них:          |
|      |             |Переробна промисловість |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   3   |      F      |Будівництво       |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   4   |    G, H та I    |Оптова та роздрібна   |
|      |             |торгівля, транспорт і  |
|      |             |складське господарство, |
|      |             |тимчасове розміщування й |
|      |             |організація харчування  |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   5   |      J      |Інформація та      |
|      |             |телекомунікації     |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   6   |      K      |Фінансова та страхова  |
|      |             |діяльність        |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   7   |      L      |Операції з нерухомим   |
|      |             |майном(1)        |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   8   |     M та N     |Професійна, наукова та  |
|      |             |технічна діяльність,   |
|      |             |діяльність у сфері    |
|      |             |адміністративного та   |
|      |             |допоміжного       |
|      |             |обслуговування      |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   9   |    O, P та Q    |Державне управління й  |
|      |             |оборона, освіта, охорона |
|      |             |здоров'я та надання   |
|      |             |соціальної допомоги   |
|------------+-------------------------+-------------------------|
|   10   |   R, S, T та U    |Інші послуги       |
------------------------------------------------------------------

_______________
   (1) У  тому  числі  нарахована орендна плата за житло,
використовуване власниками.

 Таблиця A*38

------------------------------------------------------------------
| |Код A*38|Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД|Розділи |
| |    |          2010          |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|1 |  A  |Сільське господарство, лісове господарство |01 - 03 |
| |    |та рибне господарство           |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|2 |  B  |Добувна промисловість і розроблення    |05 - 09 |
| |    |кар'єрів                  |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|3 |  CA  |Виробництво харчових продуктів, напоїв і  |10 - 12 |
| |    |тютюнових виробів             |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|4 |  CB  |Текстильне виробництво, виробництво одягу, |13 - 15 |
| |    |шкіри, виробів зі шкіри та інших      |    |
| |    |матеріалів                 |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|5 |  CC  |Виготовлення виробів з деревини, паперу та |16 - 18 |
| |    |поліграфічна діяльність          |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|6 |  CD  |Виробництво коксу та продуктів       |  19  |
| |    |нафтоперероблення             |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|7 |  CE  |Виробництво хімічних речовин і хімічної  |  20  |
| |    |продукції                 |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|8 |  CF  |Виробництво основних фармацевтичних    |  21  |
| |    |продуктів і фармацевтичних препаратів   |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|9 |  CG  |Виробництво гумових і пластмасових виробів,|22 + 23 |
| |    |іншої неметалевої мінеральної продукції  |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|10|  CH  |Металургійне виробництво, виробництво   |24 + 25 |
| |    |готових металевих виробів, крім машин і  |    |
| |    |устатковання                |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|11|  CI  |Виробництво комп'ютерів, електронної та  |  26  |
| |    |оптичної продукції             |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|12|  CJ  |Виробництво електричного устатковання   |  27  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|13|  CK  |Виробництво машин і устатковання, н. в. і. |  28  |
| |    |у.                     |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|14|  CL  |Виробництво транспортних засобів      |29 + 30 |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|15|  CM  |Інші види переробної промисловості, ремонт |31 - 33 |
| |    |і монтаж машин і устатковання       |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|16|  D  |Постачання електроенергії, газу, пари та  |  35  |
| |    |кондиційованого повітря          |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|17|  E  |Водопостачання; каналізація, поводження з |36 - 39 |
| |    |відходами                 |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|18|  F  |Будівництво                |41 - 43 |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|19|  G  |Оптова та роздрібна торгівля; ремонт    |45 - 47 |
| |    |автотранспортних засобів і мотоциклів   |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|20|  H  |Транспорт, складське господарство, поштова |49 - 53 |
| |    |та кур'єрська діяльність          |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|21|  I  |Тимчасове розміщування й організація    |55 + 56 |
| |    |харчування                 |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|22|  JA  |Видавнича діяльність, радіомовлення та   |58 - 60 |
| |    |телебачення                |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|23|  JB  |Телекомунікації (електрозв'язок)      |  61  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|24|  JC  |Комп'ютерне програмування та надання інших |62 + 63 |
| |    |інформаційних послуг            |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|25|  K  |Фінансова та страхова діяльність      |64 - 66 |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|26|  L  |Операції з нерухомим майном(2)       |  68  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|27|  MA  |Діяльність у сферах права, бухгалтерського |69 - 71 |
| |    |обліку, архітектури та інжинірингу,    |    |
| |    |технічні випробування та дослідження    |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|28|  MB  |Наукові дослідження та розробки      |  72  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|29|  MC  |Інша професійна, наукова та технічна    |73 - 75 |
| |    |діяльність                 |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|30|  N  |Діяльність у сфері адміністративного та  |77 - 82 |
| |    |допоміжного обслуговування         |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|31|  O  |Державне управління й оборона; обов'язкове |  84  |
| |    |соціальне страхування           |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|32|  P  |Освіта                   |  85  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|33|  QA  |Охорона здоров'я              |  86  |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|34|  QB  |Надання послуг догляду та соціальної    |87 + 88 |
| |    |допомоги                  |    |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|35|  R  |Мистецтво, розваги та відпочинок      |90 - 93 |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|36|  S  |Надання інших видів послуг         |94 - 96 |
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|37| T(3) |Діяльність домашніх господарств      |97 + 982|
|--+--------+-------------------------------------------+--------|
|38|  U3  |Діяльність екстериторіальних організацій і | 992  |
| |    |органів                  |    |
------------------------------------------------------------------

_______________
   (2) У  тому  числі  нарахована орендна плата за житло,
використовуване власниками.
   (3) Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у
межі виробничої діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть
порожніми, але їх вносять до таблиці для повноти інформації.