Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2005 р. N 1291
Київ

Про затвердження Типового положення
про соціально-реабілітаційний
центр (дитяче містечко)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 872 від 26.06.20
07
N 1235 від 23.11.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) (далі - центр), що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 872 від 26.06.2007 )

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з урахуванням соціальних потреб кожного регіону утворити центри та забезпечити організацію їх діяльності.

3. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції затвердити умови оплати праці працівників центру.

4. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту разом з Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Міністерством фінансів та Міністерством економіки затвердити типові штатні нормативи центру.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2005 р. N 1291

Типове положення
про соціально-реабілітаційний
центр (дитяче містечко)

( У назві та тексті Типового положення слова
"соціально-реабілітаційний центр - дитяче
містечко" і "служба у справах неповнолітніх"
у всіх відмінках замінено відповідно словами
"соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)"
і "служба у справах дітей" у відповідному відмінку,
а слова "приймальника-розподільника для неповнолітніх
органів внутрішніх справ" - словами
"приймальника-розподільника для дітей органів
внутрішніх справ згідно з Постановою КМ N 872
від 26.06.2007 )

Загальна частина

1. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) (далі - центр) - заклад соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років (далі - діти), надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого влаштування дітей.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також положенням про центр, яке затверджується службою у справах дітей.

3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується місцевою державною адміністрацією і підпорядковується службі у справах дітей.

4. Центр може бути утворено за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають санітарним і технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

5. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел.

6. План роботи центру погоджується із службою у справах дітей.

7. Типові нормативи оснащення центрів затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

8. Основними завданнями центру є:

соціальний захист дітей;

створення соціально-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, навчання, праці та змістовного дозвілля;

надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги;

інформування дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ); ( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1235 від 23.11.2011 )

проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;

створення умов для здобуття дітьми освіти у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах за місцезнаходженням центру;

забезпечення оволодіння дітьми професійними навичками та їх трудове навчання;

забезпечення влаштування дітей після досягнення ними повноліття (працевлаштування, навчання у вищих навчальних закладах тощо);

сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у соціальному супроводженні дітей, що вибули з центру і виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

участь у проведенні місцевими органами виконавчої влади заходів для подолання безпритульності у відповідному регіоні;

робота із сім'ями дітей щодо нормалізації умов їх виховання;

розроблення рекомендацій для педагогічних та соціальних працівників і батьків або осіб, що їх замінюють, з питань соціально-психологічної адаптації дітей.

Структура центру

9. Центр може мати такі структурні підрозділи:

відділення роботи з безпритульними дітьми;

відділення екстреної (первинної) допомоги;

відділення соціальної реабілітації;

відділення ресоціалізації;

відділення сімейної адаптації;

юридична служба;

служба "Телефон довіри для дітей";

відділення тимчасового проживання;

відділення професійної орієнтації та трудового навчання;

інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана із соціально-психологічною реабілітацією дітей.

Робота структурних підрозділів центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, які затверджуються директором центру.

Предмет діяльності центру

10. Центр приймає дітей, що:

заблудилися;

бродяжать або жебракують, місцезнаходження батьків яких не встановлено;

залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;

залишили сім'ю чи навчальний заклад;

втратили зв'язок з батьками під час стихійного лиха, техногенної аварії, катастрофи;

повернулися з місць позбавлення волі;

підкинуті та безпритульні;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, яким перебування в сім'ї загрожує життю і здоров'ю.

До центру не приймаються діти, що:

перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

психічно хворі з вираженими симптомами хвороби;

вчинили правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення їх до приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ.

11. Центр приймає дітей на підставі направлення служби у справах дітей за місцем проживання, органів внутрішніх справ, за клопотанням органів опіки та піклування, управління освітою, у справах сім'ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.

Центр приймає також дітей, що особисто звертаються по допомогу. У такому разі з'ясовуються обставини, через які вони звернулися до центру, і за рішенням директора діти направляються до місця свого постійного проживання чи перебування або залишаються в центрі.

12. Центром проводиться обов'язкова реєстрація прийнятих дітей в журналі обліку, крім того на них заводяться особові справи за формою, встановленою Мінсім'ямолодьспортом.

В особовій справі зберігаються такі документи:

направлення до центру;

медична картка дитини (форма N 026/у);

виписка з історії хвороби дитини з результатами медичного обстеження, у тому числі лабораторних аналізів крові, сечі, висіву із зіву на дифтерію, висіву калу на збудників кишкових інфекцій, ентеробіоз;

картка профілактичних щеплень (форма N 063/о);

довідка від дільничного лікаря-педіатра про відсутність інфекційних захворювань за місцем проживання дитини;

свідоцтво про народження;

дані про батьків або осіб, що їх замінюють;

довідка (атестат) про освіту, а в разі її відсутності - висновок психолого-медико-педагогічної комісії;

акт обстеження умов проживання дитини;

опис майна, що належить дитині на правах власності, та відомості про особу (орган), що відповідає за його зберігання;

пенсійна книжка дитини, що отримує пенсію;

копія рішення суду про стягнення аліментів (у разі отримання їх на дитину одним з батьків або особою, що їх замінює).

У разі прийняття дитини до відділень реабілітації та ресоціалізації зазначені документи подаються органом, що направив її до центру, а в разі прийняття до відділення екстреної (первинної) допомоги готуються юридичною службою центру протягом 30 діб.

13. Центр інформує орган, який видав направлення до нього, про прийняття дитини.

14. Відділення екстреної (первинної) допомоги, реабілітації, ресоціалізації формують групи кількістю до 10 осіб, що об'єднують дітей за віком, родинним принципом, характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації. У таких відділеннях кількість дітей не може перевищувати 50.

15. Центр забезпечує дітей засобами особистої гігієни, одягом та взуттям згідно з мінімальними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також харчуванням, у тому числі дієтичним, згідно з нормами харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, встановленими Кабінетом Міністрів України.

16. Центр забезпечує навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, розташованих поблизу центру та їх Медичне обслуговування, яке здійснюють державні та комунальні заклади охорони здоров'я.

17. Батьки або особи, що їх замінюють, родичі можуть відвідувати дітей, прийнятих до центру з дозволу директора.

18. Центр забезпечує перебування в ньому дітей протягом періоду, визначеного службою у справах дітей.

19. Рішення про вибуття дитини з центру у разі, коли вона не досягла повноліття, приймається службою у справах дітей на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії.

20. Центр забезпечує супровід дітей, що вибувають з нього до закладів соціального захисту, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, працівником центру або батьками-вихователями, прийомними батьками.

Супровід дітей до місця їх проживання у разі вибуття з центру здійснюється батьками або особами, що їх замінюють, родичами з письмового дозволу служби у справах дітей. Таким особам видаються документи дитини, що зберігалися в центрі.

21. Центр забезпечує дітей, що вибувають з нього і направляються в сім'ю, навчальний заклад чи до інших центрів, продуктами харчування та коштами на проїзд, а також засобами особистої гігієни, одягом та взуттям відповідно до сезону згідно з мінімальними нормами забезпечення вихованців центру, затвердженими Мінсім'ямолодьспортом.

22. Центр надає також допомогу дітям, що проживають у сім'ях, інтернатних та інших закладах і потребують соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів реабілітації.

Облік таких дітей ведеться за обліково-статистичною формою, встановленою Мінсім'ямолодьспортом. Ці діти можуть отримувати допомогу протягом строку, необхідного для їх реабілітації, але не більше ніж 12 місяців.

Керівництво центром

23. Керівництво центром здійснює його директор, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником центру або уповноваженим ним органом.

24. На посаду директора призначається особа, що має вищу педагогічну, медичну або юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки.

25. Директор центру:

організовує роботу центру, розпоряджається його коштами, діє від імені центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

захищає особисті і майнові права та інтереси дітей;

забезпечує влаштування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

несе відповідальність за соціальний захист дітей, що перебувають в центрі;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції працівників з урахуванням завдань, покладених на заклад;

заохочує працівників центру та застосовує до них дисциплінарні стягнення;

забезпечує підвищення кваліфікації працівників центру та проведення їх атестації;

виконує інші функції.

26. Атестація педагогічних та медичних працівників центру проводиться органами управління освіти, охорони здоров'я за місцезнаходженням центру.

27. Центр є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, бланки, печатку і штамп встановленого зразка.