Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 вересня 1996 р. N 1072
Київ

Про затвердження Положення про центр
медико-соціальної реабілітації дітей

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 730 від 09.07.
97
N 1038 від 27.06.20
00
N 1299 від 20.08.20
03
N 1572 від 17.11.20
04
N 305 від 20.04.20
05
N 1235 від 23.11.20
11 )

( У назві та тексті Постанови, крім пункту 2, слово
"неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з
Постановою КМ N 1235 від 23.11.2011 )

Відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей (додається).

2. Витрати на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх у 1996 році здійснити за рахунок загальних асигнувань на охорону здоров'я. У подальшому Міністерству фінансів передбачати асигнування на утримання цих центрів під час формування проектів консолідованого Державного бюджету України.

3. Установити, що часткове відшкодування витрат на утримання дітей у центрах медико-соціальної реабілітації дітей здійснюється за рахунок батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) у розмірі 20 відсотків коштів, що припадають на одного члена сім'ї.

4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів у місячний термін:

розробити і затвердити Порядок відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації, а також забезпечення їх медикаментами і медичною апаратурою;

розробити і затвердити Тимчасові нормативи забезпечення дітей у центрах медико-соціальної реабілітації харчуванням, одягом, взуттям, предметами для навчання і дозвілля, комунально-побутовими послугами. ( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 730 від 09.07.97 )

Прем'єр-міністр України П.Лазаренко

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 1996 р. N 1072

Положення
про центр медико-соціальної реабілітації
дітей

( У назві та тексті Положення слово "неповнолітніх" у всіх
відмінках замінено словом "дитина" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1235 від
23.11.2011 )

Загальна частина

1. Центр медико-соціальної реабілітації дітей (далі - центр) - це лікувально-реабілітаційний заклад для дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також для дітей, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.

2. Основними завданнями центру є створення умов і забезпечення лікування дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, проведення психологічної корекції та заходів соціальної реабілітації, а також реабілітації дітей з девіантними формами поведінки, що призводить до їх соціальної дезаптації, надання психологічної допомоги їх сім'ям, робота з батьками.

3. Центр провадить свою діяльність на принципах доброзичливого ставлення до дітей, невтручання в їх особисте життя. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1299 від 20.08.2003 )

4. На основі цього Положення центр розробляє власний статут, що реєструється в установленому порядку.

У статуті зазначаються повна назва закладу, адреса, підпорядкованість, а також визначаються мета і завдання діяльності центру, органи управління ним, порядок їх формування та повноваження, основні вимоги встановленого режиму, права, обов'язки і відповідальність учасників лікувально-реабілітаційного, корекційно-профілактичного та навчально-виховного процесів, чисельність працівників центру, порядок використання майна, питання фінансово-господарської діяльності тощо.

5. Створення, реорганізація та ліквідація центру здійснюється управліннями охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій відповідно до законодавства України за погодженням з Мінмолодьспортом і МОЗ. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1299 від 20.08.2003, N 1572 від 17.11.2004, N 305 від 20.04.2005 )

6. Центри створюються у державній системі охорони здоров'я при обласних (міських) наркологічних диспансерах з урахуванням потреб кожного регіону.

7. Відкриття центру дозволяється за наявності приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, усіх видів комунально-побутових послуг.

8. Центр під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, службами у справах дітей та соціальними службами для молоді, органами охорони здоров'я, освіти, правоохоронними органами, навчальними закладами та іншими суб'єктами виховно-профілактичної та лікувально-реабілітаційної діяльності. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

9. Центр користується правами юридичної особи, має рахунки в установах банків, власний бланк, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Умови прийняття та утримання дітей у центрі

10. До центру направляються діти віком від 11 років. Питання прийняття дітей до центру розглядається його керівництвом на підставі заяв, поданих їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками), а у разі відсутності останніх - на основі рішення служби у справах дітей. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

11. Направлення дітей до центру здійснюється службою у справах дітей на підставі висновку медико-експертної комісії місцевих закладів охорони здоров'я за місцем проживання про можливість їх утримання у центрі.

12. До центру не приймаються діти з гострою соматичною патологією, хворі на туберкульоз та інші інфекційні захворювання.

13. Для прийняття до центру необхідно подати такі документи:

рішення служби у справах дітей про направлення до центру;

паспорт або свідоцтво про народження;

заяву батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників);

копію табеля про успішність із навчального закладу, якщо дитина навчалася; ( Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

виписку з індивідуальної медичної картки (форма N 26) і вставний листок до неї (форма N 25-1/у), а також із картки профілактичних щеплень (форма N 063/у);

результати лабораторних аналізів.

Термін медичних довідок не повинен перевищувати місячної давності.

14. Діти перебувають у центрі протягом терміну, необхідного для лікування, але не більше двох років.

15. Діти, які перебувають у центрі, навчаються, залучаються до праці, беруть участь у прибиранні приміщень з дотриманням правил техніки безпеки, санітарії та особистої гігієни. Їм надається можливість відвідувати гуртки, секції, дитячі організації, творчо розвиватися.

16. Порядок утримання осіб, розміщених у центрі, регламентується правилами внутрішнього розпорядку закладу.

Організація лікувально-реабілітаційного,
корекційно-профілактичного та навчально-виховного
процесів у центрі

17. Центр забезпечує своєчасність, доступність і ефективність надання дітям висококваліфікованої лікувальної, психологічної, соціальної допомоги та реабілітації, організацію їх навчання та виховання.

18. Прийняті до центру діти залежно від характеру захворювання проходять необхідне медичне обстеження та оглядаються фахівцями відповідного профілю. За їх результатами встановлюється діагноз, призначається лікування, про що робиться відповідний запис в історії хвороби.

19. Діти, які проходять курс лікування, не рідше одного разу на місяць оглядаються лікарями медико-експертної комісії центру для вирішення питання щодо їх подальшого перебування чи виписки з центру.

20. Організація лікувально-реабілітаційного, корекційно-профілактичного та навчально-виховного процесів здійснюється на основі диференційованого підходу до дітей з урахуванням їх віку, ступеня педагогічної занедбаності, а також інших обставин, від яких залежить ефективність заходів профілактичного впливу, передавання дітей батькам (усиновителям) або опікунам (піклувальникам) чи влаштування до навчально-виховних, інших дитячих закладів.

21. Працівниками центру розробляються нові форми і методи лікування, психологічної корекції, соціальної адаптації та навчання.

22. З метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації дітей, виявлення та усунення конкретних причин і умов їх дискомфортності працівники центру:

проводять психолого-педагогічні обстеження дітей, вивчають нервово-психологічний стан здоров'я, умови їх життя і виховання у сім'ї, індивідуальні особливості розвитку, особисті якості, інтереси;

проводять індивідуальні та групові виховні заходи, психо-терапевтичні заняття з дітьми, звертаючи особливу увагу на розвиток позитивних нахилів та інтересів, усунення недоліків у поведінці, залучення до навчання та праці, життєве та професійне самовизначення, удосконалення взаємовідносин з дорослими, однолітками;

надають дітям різнобічні кваліфіковані (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) консультації;

інформують дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ); ( Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1235 від 23.11.2011 )

сприяють у прийнятті рішення про зміну або створення нових сприятливих умов життєдіяльності дітей у сім'ї, навчально-виховних закладах, за місцем роботи та в інших сферах;

надають батькам (усиновителям) або опікунам (піклувальникам), педагогічним колективам закладів освіти, колективам підприємств, установ та організацій рекомендації щодо наступної адаптації у них дітей, профілактики і корекції відхилень в інтелектуальному та психічному їх розвитку, відновлення соціального статусу в колективі однолітків за місцем навчання, роботи, усунення ситуацій, які призводять до травмування психіки, створення сприятливого мікроклімату в сім'ї.

23. Діти, які перебувають на лікуванні, навчаються за загальноосвітньою або індивідуальною навчальною програмою на базі центру.

Навчально-виховний процес організовується відповідно до нормативних документів МОН. ( Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

24. Діти, які перебувають у центрі, не повинні вживати алкоголь, тютюн, наркотичні засоби чи психотропні речовини.

25. За невиконання правил внутрішнього розпорядку діти виключаються з центру за рішенням медико-експертної комісії.

26. Організаційно-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації лікарів, психологів, соціальних працівників можуть здійснюватися центром самостійно або за його замовленням структурним підрозділом управління охорони здоров'я чи освіти обласної (міської) державної адміністрації.

Управління центром

27. Управління центром здійснюється завідувачем, який призначається головним лікарем обласного (міського) наркологічного закладу згідно із законодавством України.

28. Завідувач центру повинен мати вищу медичну освіту (лікар психіатр-нарколог) і досвід роботи з наркологічними хворими не менш як 5 років.

29. Завідувач центром:

керує діяльністю центру;

забезпечує реалізацію покладених на нього завдань;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників лікувально-реабілітаційного, корекційно-профілактичного та навчально-виховного процесів;

організовує лікувально-реабілітаційний, корекційно-профілактичний та навчально-виховний процеси; здійснює контроль за їх реалізацією;

відповідно до законодавства приймає на посади і звільняє з посад працівників центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, затверджує та виконує кошторис, укладає угоди, відкриває банківські рахунки і є розпорядником кредитів;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки всіх працівників, несе відповідальність за свою діяльність відповідно до законодавства про охорону здоров'я.

30. Поточну роботу в центрі виконують штатні спеціалісти (лікарі, педагоги, психологи, соціальні працівники та інший медичний і обслуговуючий персонал), які працюють за трудовим договором або у визначених законами випадках за контрактом і несуть відповідальність за свою діяльність (а медичні працівники - і за дотримання лікарської таємниці) відповідно до законодавства. ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1038 від 27.06.2000 )

31. Особливості умов роботи працівників центру встановлюються відповідно до колективного договору, графіків змінності, а також контракту (для тих працівників, які працюють за контрактом).

32. Інші питання, пов'язані з управлінням центром, регламентуються інструкціями, які затверджує головний лікар обласного (міського) наркологічного закладу та завідувач центру.

Фінансово-господарська діяльність

33. Фінансово-господарська діяльність центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних та інших фондів, що утворюються з добровільних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій, фізичних осіб.

34. Часткове відшкодування витрат на утримання дітей у центрах здійснюється за рахунок батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) у порядку, визначеному МОЗ за погодженням з Мінфіном.

Розмір часткового відшкодування зазначених витрат установлюється Кабінетом Міністрів України. Діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також діти з малозабезпечених сімей перебувають на повному державному утриманні.

35. Центр, якщо інше не передбачено законодавством, має право придбавати, орендувати необхідне обладнання, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов дітей.

36. Центр користується приміщенням та обладнанням і розпоряджається ними у порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

37. Діти забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям, предметами для навчання і дозвілля, комунально-побутовими послугами згідно з нормативами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

38. Центр веде документацію відповідно до затвердженої номенклатури справ, складає в установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність.

Контроль за діяльністю центру

39. Центр підпорядкований і підзвітний засновнику чи уповноваженому ним органу.

40. Контроль за дотриманням центром існуючих стандартів утримання, виховання, лікування та реабілітації дітей здійснюється відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

41. Зміст, форми і періодичність контролю за діяльністю центру, не пов'язаного з профілактичним, корекційно-виховним та лікувально-реабілітаційним процесом, встановлюється засновником або уповноваженим ним органом.