Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2003 р. N 1399
Київ

Про затвердження Порядку зарахування та
використання коштів, що підлягають перерахуванню
Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам),
дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням
територіальних центрів соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 35 від 25.01.20
12)

Відповідно до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (додається).

2. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

подання в місячний строк адміністраціями будинків-інтернатів (пансіонатів), дитячих будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян органам Пенсійного фонду списків осіб, які подали особисті письмові заяви про перерахування цим установам різниці між сумою призначеної їм пенсії і сумою пенсії, яка виплачується їм та непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення";

здійснення контролю за своєчасністю, повнотою зарахування та цільовим використанням коштів, перерахованих будинкам-інтернатам (пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 567 "Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18. ст. 928).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2003 р. N 1399

Порядок
зарахування та використання коштів, що підлягають
перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам
(пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним
відділенням територіальних центрів соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - установа) відповідно до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після зарахування особи до цієї установи органам Пенсійного фонду за місцем перебування особи на обліку та за місцезнаходженням установи відповідне повідомлення.

До органів Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи також надсилається письмова заява особи про перерахування установі різниці між сумою призначеної особі пенсії і сумою пенсії, яка виплачується їй та непрацездатним членам її сім'ї відповідно до частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та довідка про вартість утримання особи в установі.

У разі недієздатності особи заяву подає її опікун (піклувальник), щодо дитини - батьки або опікун (піклувальник). Якщо недієздатній особі не призначено опікуна чи піклувальника, заява про перерахування зазначеної частини пенсії подається адміністрацією установи за погодженням з органами опіки та піклування.

3. Орган Пенсійного фонду за місцем перебування особи на обліку в десятиденний строк після отримання повідомлення про зарахування особи до установи надсилає органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням цієї установи пенсійну справу особи.

4. Після отримання зазначених у пункті 2 цього Порядку документів орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи у п'ятиденний строк оформляє розпорядження з визначенням суми, яку належить виплачувати особі та непрацездатним членам її сім'ї, які перебувають на її утриманні згідно з частиною першою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та суми, яку належить перераховувати установі згідно з частиною четвертою цієї ж статті. Визначення суми, яка перераховується установі, проводиться першого числа місяця, що настає за місяцем зарахування особи до установи.

Орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи на підставі зазначеного розпорядження робить відповідний запис в особовому рахунку особи та до 20 числа місяця, за який проводиться виплата пенсії, перераховує кошти установі.

Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно з додатком.

У разі зміни розміру пенсії (перерахунок у зв'язку з підвищенням заробітної плати, прийняттям рішення Кабінету Міністрів України про збільшення розміру пенсій тощо) проводиться перерахунок сум, які належить виплачувати особі та перераховувати установі.

5. У разі відрахування особи з установи, її перебування на канікулах, лікуванні тощо адміністрація цієї установи в триденний строк повідомляє про це орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи, який оформляє розпорядження про припинення (тимчасове зупинення) перерахування частики пенсії установі за весь період відсутності особи з дня її вибуття до дня повернення включно та подальшу виплату пенсії особі в установленому порядку.

У разі смерті особи адміністрація установи повертає органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи перераховану частину пенсії померлого з дня, що настає за днем смерті особи.

6. Адміністрація установи відкриває в органах Казначейства або банках, що здійснюють їх фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів на виконання окремих доручень згідно з частиною четвертою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення", про що повідомляє орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

7. Спрямування і використання коштів, що надходять до установи відповідно до цього Порядку, здійснюється згідно з бюджетним законодавством за спеціальним фондом кошторису установи.

Зазначені кошти використовуються на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (згідно з кодами економічної класифікації 1130 і 2110) лише для поліпшення умов перебування в установі престарілих, інвалідів та дітей.

8. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зарахованих до установи на платній основі.

Додаток
до Порядку

Зразок

Список
N ____ від "___" ____________ 200_ р.

 
осіб, які подали заяви про перерахування _______________________________________
                                                                   (найменування будинку-інтернату (пансіонату),
___________________________________________________________________________
дитячого будинку-інтернату, стаціонарного відділення територіального центру соціального
___________________________________________________________________________
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, його адреса та розрахунковий рахунок)__________________________________________________________________________
                                                (найменування банківської установи)
МФО _________ Код ________________
за __________ 200_ р. по ____________________________________ району
різниці між сумою призначеної їм пенсії і сумою пенсії, яка виплачується їм та непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

N
п/п
Прізвище, ім'я та по батькові особи
Номер особового рахунка (пенсійного посвідчення), посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда Сума, що підлягає перерахуванню

______________

Усього

Керівник
_______
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
_______
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
М.П.

Перераховано _________________________________________________________________
                                               (назва органу Пенсійного фонду)
платіжним дорученням від "___" ____________ 200_ р. N _____

Відповідальна особа ________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)