Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 січня 2011 р. N 18
Київ

Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень,
перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 217 від 21.03.20
12)

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, що додається.

(Назва постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. N 18

Порядок
передачі бюджетних призначень,
перерозподілу видатків бюджету
і надання кредитів з бюджету

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передбачених частинами шостою, восьмою та дев'ятою статті 23 Бюджетного кодексу України, а саме:

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

(Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями.

(Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Дія цього Порядку не поширюється на розподіл бюджетних призначень резервного фонду бюджету, порядок використання коштів якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734).

2. Підставою для передачі бюджетних призначень є норми законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України (рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

3. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюються у разі встановлення відповідних норм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

(Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

4. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого (інших) та між відповідальними виконавцями бюджетних програм в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється як за бюджетною програмою в цілому, так і за частиною бюджетної програми.

Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

5. У проекті рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету (далі - проект рішення) обов'язково зазначаються:

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

1) під час передачі бюджетних призначень:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, який передає бюджетне призначення;

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому передається бюджетне призначення;

код та назва бюджетної програми, виконання якої частково або повністю передається;

назва бюджетної програми, на яку передаються бюджетні призначення (у разі потреби - назва нової бюджетної програми або напрям використання бюджетних коштів);

обсяг передачі бюджетних призначень у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

функції або послуги в рамках бюджетної програми, повноваження на виконання яких передається;

за потреби новий відповідальний виконавець бюджетної програми;

2) під час перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також щодо збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету):

(Абзац перший підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл;

(Абзац другий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

коди та назви бюджетних програм, щодо яких здійснюється перерозподіл (у разі потреби - назва нової бюджетної програми або напрям використання бюджетних коштів);

(Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

обсяг перерозподілу у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а в разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами;

(Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 217 від 21.03.2012)

3) під час перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

код та назва бюджетної програми, щодо якої здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

назви адміністративно-територіальних одиниць, за якими здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

(Абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

обсяг перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи у грошовому виразі (тис. гривень), у тому числі в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

(Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

До проекту рішення додаються розрахунки та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.

(Абзац шостий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

6. Проект рішення обов'язково погоджується з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) та в установленому порядку подається до Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

7. Після прийняття Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради) рішення про:

передачу бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів, якому передані бюджетні призначення, звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідної передачі;

(Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу;

(Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу, крім перерозподілу виключно субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту, передбаченого частиною шостою статті 102 Бюджетного кодексу України.

(Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

8. Передача бюджетних призначень до нового головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет).

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 217 від 21.03.2012)

9. Мінфін (місцевий фінансовий орган) вносить в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету (місцевого бюджету).