Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.04.2012 N 423

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2012 р. за N 601/20914

Про затвердження Порядку надання інформації щодо
відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13.08.2010 N137 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2010 за N 915/18210.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
02.04.2012 N 423

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2012 р. за N 601/20914

Порядок
надання інформації щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного (далі - суб'єкт), на запит Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - документальне звернення Держфінмоніторингу України, яке направляється до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

здійснені операції - фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період, що передує даті отримання суб'єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за запитом про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

операції, які будуть здійснені, - фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період до тридцяти календарних днів після дати отримання суб'єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу України, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в письмовій формі тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

ІІ. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

2.1. Держфінмоніторинг України направляє суб'єкту запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій у разі, якщо існують підозри, що фінансові операції клієнта пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, за формою згідно з додатком до цього Порядку.

2.2. У запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), та період, за який повинна бути надана інформація.

2.3. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг України про операції, які будуть здійснені, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції, крім операцій, про які він відповідно до Закону та в строки, встановлені Законом, зобов'язаний повідомляти.

2.4. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, що не перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг України може вказати ознаки, за якими суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

2.5. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, який перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг України вказує ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій.

2.6. Суб'єкт протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту повідомляє Держфінмоніторинг України про здійснені операції, про які раніше не було повідомлено.

2.7. У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у запиті, суб'єкт направляє до Держфінмоніторингу України довідку про відсутність таких фінансових операцій, з посиланням на дату та номер запиту. Така довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які будуть здійснені, надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів після закінчення визначеного у запиті періоду. Довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) здійснених фінансових операцій надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів після отримання суб'єктом запиту.

ІІІ. Вимоги до форми, змісту та способу направлення запиту та
інформації на такий запит

3.1. Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подається до Держфінмоніторингу України у вигляді повідомлень.

3.2. Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій направляється Держфінмоніторингом України суб'єкту у такий спосіб:

суб'єкту - банку (філії іноземного банку) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України чи у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу України та підписаного Головою Держфінмоніторингу України, або його заступником, або директором Департаменту фінансових розслідувань, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання суб'єктом - банком (філією іноземного банку) запиту є час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти Національного банку України чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу України;

суб'єкту - небанківській установі, в якій запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом України, - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти чи у вигляді листа, викладеного в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу України та підписаного Головою Держфінмоніторингу України, або його заступником, або директором Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур'єрським або фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою отримання суб'єктом - небанківською установою запиту є час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка небанківської установи про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу України.

3.3. Довідка про відсутність фінансових операцій за період, визначений у запиті, направляється до Держфінмоніторингу України у такий спосіб:

суб'єктом - банком (філією іноземного банку) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України чи у вигляді довідки, яка підписується керівником суб'єкта або відповідальною особою та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом України довідки є час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти Національного банку України, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу України про час та дату отримання відповіді;

суб'єктом - небанківською установою - у вигляді довідки, яка підписується керівником суб'єкта або відповідальною особою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрським чи фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом України довідки є час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу України про час та дату отримання відповіді.

3.4. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну, зазначених у пунктах 3.2 та 3.3 цього розділу, визначаються Держфінмоніторингом України за погодженням з Національним банком України.

ІV. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу України заяв
про збільшення терміну подання запитуваної інформації

4.1. У разі неможливості суб'єкта забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 2.3 та 2.6 розділу II цього Порядку, він подає до Держфінмоніторингу України заяву про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі - заява).

4.2. Заява подається до Держфінмоніторингу України у день одержання запиту, але не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

4.3. Заяви подаються суб'єктами до Держфінмоніторингу України у такий спосіб:

1) суб'єктами - банками (філіями іноземних банків) - виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) на адресу Держфінмоніторингу України. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом України заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу України;

2) суб'єктами - небанківськими установами:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу України оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом України заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу України оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом України заяви від небанківської установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу України.

4.4. У заяві має бути така інформація:

1) реквізити суб'єкта - повне найменування; код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ); обліковий ідентифікатор; номер телефону/факсу для зворотного зв'язку;

2) дата, номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу України);

3) кількість операцій, які необхідно надати суб’єкту до Держфінмоніторингу України у вигляді повідомлень у зв’язку з виконанням запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

4) дата, час отримання запиту;

5) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит;

6) строки, необхідні для підготовки інформації на запит;

7) посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата запиту не збігається з датою його отримання, суб'єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох запитів.

Зразок заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій наведено в додатку 2 до цього Порядку.

4.5. У разі недотримання суб’єктом вимог, встановлених пунктом 4.4 цього розділу, Держфінмоніторинг України залишає заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб'єкта:

банк (філію іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення;

небанківську установу - засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення з подальшим направленням оригіналу повідомлення рекомендованим листом.

Після отримання суб'єктом від Держфінмоніторингу України такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу України заяву з дотриманням строків, передбачених пунктом 4.2 цього розділу.

V. Порядок розгляду Держфінмоніторингом України заяв про
збільшення терміну подання запитуваної інформації

5.1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом України здійснюється до закінчення наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання суб'єктом запиту.

5.2. Погодження збільшення термінів подання інформації здійснюється Держфінмоніторингом України за результатами розгляду обґрунтованості причин неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 2.3 та 2.6 розділу II цього Порядку, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг України.

5.3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг України приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу України запитувальної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, який ведеться за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та направляє суб'єкту витяг з Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу України запитувальної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Реєстр), в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом України рішення щодо погодження термінів подання запитуваної інформації.

5.4. Витяги з Реєстру направляються суб'єкту у такий спосіб:

1) суб'єктам - банкам (філіям іноземних банків) - виключно засобами ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку). Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку);

2) суб'єктам - небанківським установам:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом України витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу України.

Витяг з Реєстру направляється суб'єкту в день прийняття рішення, але не пізніше наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

У разі необхідності за наявності письмового звернення суб'єкта Держфінмоніторинг України надсилає суб'єкту завірений витяг з Реєстру.

5.5. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Держфінмоніторингом України за погодженням з Національним банком України.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку надання інформації
щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій

________________________________
(найменування та місцезнаходження
суб'єкта первинного фінансового
моніторингу)

Запит
про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових
операцій клієнта

Відповідно до вимог пункту 11 частини другої статті 6, пункту 11 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Держфінмоніторинг України просить забезпечити відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта _______________ за період _____________.

__________________
          (посада)
____________________
            (підпис)
__________________
             (П.І.Б.)

Додаток 2
до Порядку надання інформації
щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій

Заява
про збільшення терміну подання запитуваної інформації щодо
відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку надання інформації
щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій

Реєстр
розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу
України запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу)
фінансових операцій

N з/п Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу Відомості про запит Відомості про заяву Рішення про погодження
найменування код за ЄДРПОУ обліковий ідентифікатор дата номер дата отримання дата номер дата та час отримання дата кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту(ів) кінцевий термін подання повідомлень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

__________________
            (посада)
________________
         (підпис)
______________________________
                (прізвище, ініціали)
"___" _____________ року