Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2012 р. N 800
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. N 800

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому примітки до списку N 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), цифри "0,15" замінити цифрами "0,08".

2. У пункті 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2011 р., N 52, ст. 2070), у графі "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" останній абзац викласти у такій редакції:

"копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (у разі культивування та/або використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, крім рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка)".

3. В Умовах запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024; 2011 р., N 85, ст. 3112):

1) пункт 2 після слів "відходів таких рослин" доповнити словами ", якщо інше не встановлено законом";

2) у пункті 3:

абзац перший після слова "вимогам" доповнити словами ", за винятком культивування, використання, зберігання та знищення рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка";

абзац другий після слова "дозволу" доповнити словами ", за винятком використання таких об'єктів і приміщень для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка";

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин юридична особа зобов'язана вжити таких заходів до забезпечення режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки зазначених рослин:

цілодобова охорона об'єктів і приміщень, в яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - об'єкти), згідно з порядком, що встановлюється ДСКН;

унеможливлення потрапляння сторонніх осіб на об'єкти;

організація пропускного режиму на об'єктах;

ведення журналу обліку осіб, допущених на об'єкти, за формою, що затверджується ДСКН;

обладнання контрольно-пропускних пунктів на об'єктах;

ведення журналу обліку рослин, які зберігаються та знищуються, відходів таких рослин за формою, що затверджується ДСКН.

У разі провадження юридичною особою діяльності, пов'язаної з отриманням з рослин готової продукції, вона веде також журнал обліку такої продукції.

Культивування для промислових цілей, використання, зберігання та знищення рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка, здійснюються без вжиття заходів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту.";

4) доповнити Умови пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. У разі культивування рослин виду мак снотворний, у висушеній соломі яких вміст морфіну перевищував 0,15 відсотка, та рослин роду коноплі для промислових цілей, юридична особа повинна у строк, визначений приписом органу внутрішніх справ або розпорядженням ДСКН, знищити такі рослини за власний рахунок, крім виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу перевищував 0,08 відсотка.

У разі невжиття заходів для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин винна особа несе відповідальність згідно із законом.".