Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2007 р. N 736
Київ

Про запровадження державних
форвардних закупівель зерна

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 794 від 04.06.20
07
N 33 від 30.01.20
08
N 121 від 18.02.20
09
N 847 від 23.07.20
09
N 1063 від 07.10.20
09
N 849 від 10.08.20
11
N 1409 від 23.11.20
11
N 879 від 24.09.20
12)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити державні форвардні закупівлі зерна.

2. Затвердити Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 липня 2005 р. N 546 "Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1622).

4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством фінансів передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для формування державного інтервенційного фонду, зокрема для проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 847 від 23.07.2009, N 1409 від 23.11.2011)

(Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 794 від 04.06.2007)

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2007 р. N 736

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2012 р. N 879)

Порядок
проведення державних форвардних закупівель зерна

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна (далі - форвардні закупівлі) з метою формування державного інтервенційного фонду.

Форвардні закупівлі передбачають придбання зерна у сільськогосподарських товаровиробників (далі - товаровиробники) на умовах авансового платежу в розмірі 50 відсотків вартості зерна, розрахованої на підставі мінімальної інтервенційної ціни на момент укладення форвардного біржового контракту (далі - контракт).

Остаточний розрахунок за контрактом проводиться за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), що склалися протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах на момент поставки, за вирахуванням середньозваженого відсотка за наданими строком до 12 календарних місяців кредитами банків, визначеного на підставі інформації, наданої Національним банком.

Строк поставки зерна та остаточного розрахунку визначається умовами контракту.

Форвардні закупівлі здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України та Законів України "Про державну підтримку сільського господарства України" і "Про зерно та ринок зерна в Україні".

2. Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, шляхом укладення на Аграрній біржі між Аграрним фондом та товаровиробником контракту, форма якого затверджується Мінагрополітики.

Аграрний фонд здійснює форвардні закупівлі зерна майбутнього врожаю.

3. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації повідомлення про проведення форвардних закупівель, визначений обсяг таких закупівель та розмір мінімальної партії зерна. Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення.

4. Обсяг форвардних закупівель визначається виходячи із загального обсягу формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду згідно з вимогами законодавства.

5. Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на умовах форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку, форма якої встановлюється Мінагрополітики.

До заявки додаються такі документи:

довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідка про посівні площі об'єктів державного цінового регулювання за останні п'ять років та довідка про врожайність об'єктів державного цінового регулювання за останні п'ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг;

копія Статуту юридичної особи та у разі, коли Статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та договору застави.

Укладення контракту здійснюється за наявності договору страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю та/або стандартного договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків посівів озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі від повної загибелі, укладеного відповідно до умов законодавства, та оригіналу або засвідченої копії платіжного доручення про сплату страхового внеску.

Контракт оформляється у п'яти примірниках.

Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.

6. Укладений контракт Аграрна біржа передає Аграрному фонду для прийняття ним остаточного рішення щодо виплати авансу товаровиробнику в разі подання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та укладення договору складського зберігання зерна між Аграрним фондом та сертифікованим зерновим складом, який зазначений у заявці.

7. Для виплати авансу товаровиробникові Аграрний фонд подає Казначейству оригінал контракту.

Виплата товаровиробникові авансу проводиться Казначейством на підставі оригіналу контракту шляхом перерахування коштів на поточний рахунок товаровиробника. Товаровиробник у день надходження авансу на поточний рахунок видає Аграрному фонду податкову накладну на відповідну суму.

8. Остаточний розрахунок з товаровиробником за умови виконання контракту в повному обсязі проводиться Аграрним фондом на підставі поданих йому таких документів:

складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду;

акта передавання-приймання на весь обсяг зерна;

картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Держсільгоспінспекцією;

податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом.

Доставка зерна до суб'єкта його зберігання здійснюється за кошти товаровиробника.

У разі неможливості постачання товаровиробником зерна згідно з контрактом проведення остаточного розрахунку можливе лише після внесення до контракту відповідних змін.

Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний фонд подає Казначейству оригінал контракту, згідно з яким виплачувався аванс товаровиробнику, і акт приймання-передавання зерна в повному обсязі.

9. Казначейство на підставі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, перераховує кошти на поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений контрактом.

10. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Аграрний фонд щомісяця подає Мінагрополітики звіт про обсяг форвардних закупівель.

(Порядок в редакції Постанови КМ N 879 від 24.09.2012)