Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 лютого 1995 р. N 134
Київ

Про затвердження Положення про порядок
здійснення державного гірничого нагляду

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 234 від 01.03.20
06
N 1570 від 08.11.20
06
N 868 від 19.09.20
12 )

Відповідно до статті 63 Кодексу України "Про надра" ( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 1995 р. N 134

Положення
про порядок здійснення державного
гірничого нагляду

1. Державний гірничий нагляд - це нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами (далі - користувачі) актів законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини.

2. Державний гірничий нагляд покладається на Держпромгірнагляд та його органи на місцях. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 від 01.03.2006 )

3. Державний гірничий нагляд здійснюється шляхом:

проведення комплексних обстежень;

вибіркових перевірок;

погодження нормативної документації.

4. Під час проведення комплексних обстежень перевіряється:

повнота вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;

своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт, пов'язаних з їх вивченням, встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;

правильність розробки родовищ корисних копалин;

повнота видобування запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованість і своєчасність їх списання;

додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;

правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки корисних копалин.

5. Комплексні обстеження проводяться не менше ніж один раз на:

три роки - стосовно розробки цінних корисних копалин;

п'ять років - стосовно розробки родовищ будівельних матеріалів, переробки мінеральної сировини та експлуатації підземних споруд.

6. Вибіркові перевірки щодо наявності і виконання проектів ведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а також обліку, стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат, здійснюються у разі потреби.

7. Органи державного гірничого нагляду погоджують відповідно до своєї компетенції:

спеціальні дозволи на види діяльності, пов'язані з наданням надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу; ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570 від 08.11.2006 )

завдання на проектування та проектні рішення на дослідно-промислові роботи, будівництво гірничодобувних об'єктів або підземних споруд, об'єктів зберігання, складування, поховання шкідливих речовин, відходів виробництва, скидання стічних вод щодо додержання вимог раціонального використання і охорони надр, а також об'єктів, на яких здійснюється переробка мінеральної сировини, щодо повного і комплексного вилучення наявних компонентів та використання її відходів;

правила, інструкції та інші нормативні документи з питань використання і охорони надр, вилучення корисних компонентів у процесі переробки мінеральних ресурсів, маркшейдерсько-геодезичних робіт та вивчення родовищ корисних копалин.

Розгляд та прийняття відповідних рішень стосовно документації та інших матеріалів з питань гірничого нагляду не повинен перевищувати місячного терміну.

8. Для прийняття відповідних експертних рішень з окремих питань щодо вивчення та розробки родовищ корисних копалин, використання мінеральної сировини, впровадження заходів з безпечної експлуатації будівель та споруд органи державного гірничого нагляду можуть вимагати від користувачів створення за їх рахунок експертних груп із залученням відповідних фахівців.

9. У разі порушення вимог щодо гірничого вивчення надр, їх охорони, а також інших вимог, установлених законодавством, органи державного гірничого нагляду мають право:

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень норм і правил ведення робіт під час геологічного вивчення надр, їх використання та охорони;

припиняти роботи, пов'язані з користуванням надрами, зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв і дільниць, робочих місць та обладнання у порядку, встановленому чинним законодавством України;

притягати до адміністративної відповідальності винних працівників;

вимагати від користувачів надр обгрунтування щодо списання корисних копалин;

давати рекомендації щодо впровадження нових прогресивних технологій переробки мінеральної сировини;

надсилати (надавати) користувачам подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати прокурору або органу досудового розслідування матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення. ( Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 19.09.2012 )

10. Рішення органів державного гірничого нагляду можуть бути оскаржені в порядку, встановленому чинним законодавством.