Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 вересня 2012 р. N 868
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України у зв'язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. N 868

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
у зв'язку з прийняттям Кримінального
процесуального кодексу України

1. У пункті 20 Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 55 (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 71; 2000 р., N 39, ст. 1658), слова "до органів дізнання чи попереднього слідства" замінити словами "прокурору або органові досудового розслідування".

2. У Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнення з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 1993 р. N 545 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 258):

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифри "статтею 459-1 Цивільного кодексу УРСР" замінити словами і цифрами "статтею 1206 Цивільного кодексу України";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо злочин вчинено неповнолітньою особою або суспільно небезпечне діяння вчинено малолітньою особою, витрати на лікування потерпілого відшкодовуються особами, визначеними статтями 1178 і 1179 зазначеного Кодексу.";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Визначена сума коштів на лікування потерпілого стягується судом з обвинуваченого або фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, при ухваленні вироку за позовом закладу охорони здоров'я або прокурора.";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому:

у першому реченні слово "постановленні" замінити словом "ухваленні";

друге речення викласти в такій редакції: "У такому ж порядку відшкодовуються витрати на стаціонарне лікування особи, яка постраждала від злочину, в разі закриття кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами.".

3. В абзаці першому пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 27, ст. 1959; 2007 р., N 47, ст. 1933; 2010 р., N 16, ст. 744; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249), слова ", дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення" замінити словами "чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення".

4. У Положенні про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 17):

1) у пункті 19:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"повідомлення такій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також засудження до позбавлення волі;";

в абзаці сьомому слово "народного" виключити;

2) у пункті 30:

в абзаці четвертому слова "скоїла злочин" замінити словами "вчинила кримінальне правопорушення";

в абзаці шостому слова "органи внутрішніх справ і прокуратури" замінити словами "прокурора або орган досудового розслідування".

5. В абзаці десятому підпункту "б" та абзаці дванадцятому підпункту "в" пункту 5 Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 227 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 195; 1997 р., число 45, с. 30), слова "слідчих органів, органів дізнання внутрішніх справ або прокуратури" замінити словами "слідчого або прокурора".

6. Абзац п'ятий пункту 3 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249; Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1966; 2009 р., N 17, ст. 515), викласти в такій редакції:

"Довідки про посвідчені заповіти і довіреності надаються посадовою, службовою особою протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів досудового розслідування, оперативних підрозділів у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів, з обов'язковим зазначенням номера справи (кримінального провадження) та прикладенням гербової печатки відповідного органу.".

7. Підпункт 6 пункту 9 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986, N 22, ст. 1609; 2007 р., N 30, ст. 1216, N 33, ст. 1341; 2010 р., N 9, ст. 450, N 68, ст. 2460; 2011 р., N 84, ст. 3078), викласти в такій редакції:

"6) проводять згідно із законодавством перевірки, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;".

8. В абзаці другому пункту 3 Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. N 778 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 30; Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1557), слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами ", що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування".

9. У першому реченні пункту 16 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2239; 2012 р., N 39, ст. 1474), слово "злочину" замінити словом "кримінального".

10. В абзаці сьомому пункту 9 Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. N 134 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 126; 2006 р., N 9, ст. 552, N 45, ст. 3014), слова "у разі потреби передавати матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності" замінити словами "передавати прокурору або органу досудового розслідування матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення".

11. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 39, ст. 1605, N 91, ст. 3301; 2012 р., N 20, ст. 744):

1) у пункті 22:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;";

у підпункті 4 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) в абзаці другому пункту 24 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) абзац четвертий пункту 25 викласти в такій редакції:

"Якщо розпочато кримінальне провадження у зв'язку з підробкою чи використанням паспорта/проїзного документа або його пред'явнику повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, такий паспорт/проїзний документ може бути долучено до матеріалів кримінального провадження, про що інформується територіальний орган або підрозділ, що його видав.".

12. У Положенні про спеціальні моторизовані військові частини міліції військ внутрішньої та конвойної охорони, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1995 р. N 319 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 46, ст. 1513):

1) у підпункті 2 пункту 3 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

2) у підпункті 3 пункту 4:

в абзаці другому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

в абзаці шостому слово "злочину" замінити словом "кримінального".

13. В абзаці третьому пункту 21 додатка до Правил охорони ліній електрозв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 135, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1465 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2904), слова "до слідчих органів" замінити словами "прокурору або органу досудового розслідування".

14. В абзаці другому пункту 4 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. N 658 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 370; Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 713; 2006 р., N 5, ст. 236, N 42, ст. 2810; 2011 р., N 30, ст. 1301), слова "службового розслідування або перебування під слідством" замінити словами "стосовно нього службового розслідування або здійснення кримінального провадження".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 869 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1396), від 26 червня 2007 р. N 870 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1970) та від 11 лютого 2010 р. N 115 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 457):

1) у постанові:

у вступній частині слова і цифри "статті 92 Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами і цифрами "статей 121, 122 Кримінального процесуального кодексу України";

у назві та пункті 1 слово "відшкодування" замінити словами "компенсації (відшкодування)", а слова "дізнання, досудового слідства" - словами "досудового розслідування";

2) в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Інструкції слово "відшкодування" замінити словами "компенсації (відшкодування)", а слова "дізнання, досудового слідства" - словами "досудового розслідування";

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до законодавства (статті 121, 122 Кримінального процесуального кодексу України, стаття 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за свідками, потерпілими, законними представниками потерпілих, цивільними позивачами, представниками цивільних позивачів, а також експертами, спеціалістами і перекладачами зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв'язку з явкою та викликом до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення (далі - орган, який зробив виклик).";

в абзаці другому слово "винагорода" замінити словами "компенсація (здійснюється відшкодування)";

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

"Крім того, всім зазначеним у цьому пункті особам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов'язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, компенсуються (відшкодовуються) такі витрати:

вартість проїзду до місця виклику і назад;

витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення;

добові.

Такі витрати не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження.";

пункти 2-6 викласти в такій редакції:

"2. Сума компенсації (відшкодування) за втрачений заробіток обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати.

3. Сума компенсації (відшкодування) за відрив від звичайних занять обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія, і не може перевищувати її розміру, обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять.

4. Винагорода за виконану роботу експертам, спеціалістам, перекладачам сплачується, якщо така робота не є їх службовим обов'язком.

5. Розмір винагороди експерта, якщо виконана робота не є його службовим обов'язком, не може перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Мін'юсту.

6. Розмір винагороди спеціаліста або перекладача, якщо виконана робота не є їх службовим обов'язком, обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати.";

у пункті 7 слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінальних провадженнях", а слова "абзацах другому, третьому і четвертому пункту" - словом "пункті";

у пункті 9:

у першому реченні слово "винагороди" замінити словами "компенсації (відшкодування)";

друге речення після слова "пунктах" доповнити цифрою "2,";

перше речення пункту 10 викласти в такій редакції: "Компенсація (відшкодування) витрат (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові) військовослужбовцям, які викликаються до органу досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, цивільні позивачі, представники цивільних позивачів, експерти, спеціалісти, перекладачі, провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами.";

у пункті 11 слова "з кримінальних справ та справ" замінити словами "у кримінальних провадженнях та справах";

у пункті 12 слова "за кримінальними справами та справами про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, досудового слідства" замінити словами "у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних проваджень, що призначаються органами досудового розслідування, прокуратури";

у пункті 13 слова і цифри "дізнання, досудового слідства чи суду для виконання функцій, передбачених статтями 128-1 і 270-1 Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами і цифрами "досудового розслідування, прокуратури чи суду для виконання функцій, передбачених статтями 71 і 360 Кримінального процесуального кодексу України".

16. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 40, ст. 2111; 2006 р., N 42, ст. 2806; 2007 р., N 53, ст. 2170; 2008 р., N 39, ст. 1293; 2011 р., N 26, ст. 1063):

1) у пункті 4:

у підпункті 8 слова "із злочинністю, в тому числі пов'язаною" замінити словами "правопорушеннями, в тому числі пов'язаними";

у підпункті 9 слово "злочинних" замінити словом "протиправних";

підпункти 11 і 36 викласти в такій редакції:

"11) бере у межах своєї компетенції та відповідно до законодавства участь у розкритті кримінальних правопорушень і розшуку осіб, які їх вчинили;";

"36) проводить згідно із законодавством перевірки, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами;";

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова ","Про оперативно-розшукову діяльність"," замінити словом "та";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) вживати відповідно до законодавства необхідних заходів для розшуку осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень або переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, та викрадених транспортних засобів;";

у підпункті 4 слово "злочинців" замінити словами "осіб на підставах та в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством";

у підпункті 7 слова "адміністративного правопорушення або злочину" замінити словами "кримінального або адміністративного правопорушення";

у підпункті 12 слова "факти злочинів на транспорті, розшук злочинців" замінити словами "факти правопорушень на транспорті, розшук осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень або переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання,";

3) у першому реченні пункту 7 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

17. У Типовому положенні про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18; 2010 р., N 82, ст. 2880; 2012 р., N 24, ст. 917):

1) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) з дозволу слідчого або прокурора знайомитися з матеріалами досудового розслідування, бути присутнім під час проведення слідчих дій;";

у підпункті 4 слова ", а також слідчих органів" виключити;

2) пункт 7 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) подавати інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду на письмову вимогу оперативних підрозділів, органів досудового розслідування чи прокуратури у зв'язку з кримінальним провадженням".

18. У другому реченні абзацу сьомого розділу 3 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001 р., N 4, ст. 134; 2007 р., N 72, ст. 2704; 2010 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 53, ст. 2134), слова "перебування претендента під слідством" замінити словами "здійснення стосовно нього кримінального провадження".

19. В абзаці четвертому пункту 4 Порядку здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1210 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1173; 2012 р., N 56, ст. 2242), слова "служби та до слідчих органів" замінити словами "служби, прокурору чи органу досудового розслідування".

20. В абзаці п'ятому пункту 2 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4, ст. 117; 2002 р., N 18, ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2010 р., N 68, ст. 2465; 2012 р., N 11, ст. 401, N 24, ст. 917, N 49, ст. 1925), слова "у процесі розслідування кримінальних справ, регулюється кримінально-процесуальним" замінити словами "під час кримінального провадження, регулюється кримінальним процесуальним".

21. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978):

1) у пункті 40:

у першому реченні абзацу третього слова "органів внутрішніх справ для подальшого проведення перевірки" замінити словами "відповідного органу досудового розслідування";

в абзаці четвертому:

у першому реченні слова "внутрішніх справ для проведення" замінити словами "досудового";

третє речення викласти в такій редакції: "Заміна тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з внесенням до них запису "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено" здійснюється в установленому МВС порядку (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) після набрання законної сили виправдувальним вироком за відповідним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження, крім випадків, коли провадження було закрито за нереабілітуючими обставинами.";

2) в абзаці першому пункту 41 слова "слідчого або" та ", а також транспортних засобів, що є речовими доказами у кримінальній справі і приєднані до неї постановою особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду" виключити.

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 821 "Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 884; 2008 р., N 43, ст. 1418):

1) у назві, пунктах 1-3 слово "справах" замінити словом "провадженнях";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві слово "справах" замінити словом "провадженнях";

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм оплати праці адвокатів з надання правової допомоги в кримінальних провадженнях, які здійснювали захист за призначенням слідчого, прокурора, слідчого судді (суду).";

в абзаці другому слова "справах у таких випадках є постанова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, ухвала суду чи постанова судді" замінити словами "провадженнях у таких випадках є постанова слідчого, прокурора, ухвала слідчого судді (суду)";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "постанови, ухвали про звільнення громадянина від оплати правової допомоги або про призначення адвоката" замінити словами "відповідної постанови, ухвали", а слово "справі" - словами "кримінальному провадженні";

в абзаці другому слова "особі, яка провадила дізнання, слідчому, прокурору чи суду для приєднання до кримінальної справи" замінити словами "слідчому, прокурору чи слідчому судді (суду), який долучає його до кримінального провадження";

у пункті 3 слова "при провадженні дізнання, досудового слідства чи розгляді кримінальної справи судом" замінити словами "під час здійснення кримінального провадження";

пункт 4 виключити;

додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку оплати праці адвокатів з
надання громадянам правової допомоги
в кримінальних провадженнях за
рахунок держави

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. N 868)

Довідка
про участь адвоката у кримінальному
провадженні (видається один раз на місяць)";

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

у додатку 2 до Порядку слова "особі, яка провадила дізнання," виключити.

23. У Положенні про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2000 р. N 748 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 18, ст. 751):

1) в абзаці другому пункту 4 і абзаці десятому пункту 7 слова "органів дізнання, досудового слідства" замінити словами "органу досудового розслідування, прокурора";

2) у пункті 33 слова "злочину командиром військової частини проводиться дізнання згідно із законодавством або справа передається в установленому порядку органові, який проводить досудове слідство" замінити словами "кримінального правопорушення командир військової частини передає відповідні матеріали прокурору або органу досудового розслідування".

24. В абзаці другому пункту 4 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р., N 47, ст. 1575; 2010 р., N 1, ст. 14; 2011 р., N 79, ст. 2912), слова "щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої" замінити словами "якій повідомлено про підозру", а слова "до розгляду справи судом," та "і законами України" виключити.

25. У пункті 3 розділу VI Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1540 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1781), слова "до органів дізнання чи попереднього слідства" замінити словами "прокурору або органу досудового розслідування".

26. В абзаці другому пункту 10 Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121), слова "перебувають під слідством" замінити словами "стосовно яких здійснюється кримінальне провадження".

27. У Типовому статуті громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1872 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2259; 2003 р., N 37, ст. 1981):

1) у пункті 2 слова "адміністративних правопорушень і злочинів" замінити словами "кримінальних і адміністративних правопорушень";

2) у пункті 3 слова "із злочинністю" замінити словами "з кримінальними";

3) у підпункті 1 пункту 7:

в абзаці другому слова "адміністративним проступкам і злочинам" замінити словами "кримінальним і адміністративним правопорушенням";

в абзаці третьому слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

в абзаці четвертому слова "і розкритті злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

4) у пункті 8:

у підпункті 2 слова "адміністративних правопорушень і злочинів" замінити словами "кримінальних і адміністративних правопорушень";

у підпункті 4:

в абзаці другому слова "адміністративних правопорушень і злочинів" замінити словами "кримінальних і адміністративних правопорушень";

в абзаці третьому слова "боротьбі із злочинами" замінити словами "запобіганні та припиненні кримінальних правопорушень";

у підпункті 5 слова "адміністративним правопорушенням і злочинам" замінити словами "кримінальним і адміністративним правопорушенням";

5) у підпункті 1 пункту 32 слова "адміністративних правопорушень і злочинів" замінити словами "кримінальних і адміністративних правопорушень";

6) у пункті 33:

у підпунктах 1 і 2 слова "адміністративних правопорушень і злочинів" замінити словами "кримінальних і адміністративних правопорушень";

у підпункті 5 слова "адміністративних правопорушень чи злочинів" замінити словами "кримінальних чи адміністративних правопорушень";

7) у пункті 40:

у підпункті 4 слова "адміністративні правопорушення чи злочин" замінити словами "кримінальні чи адміністративні правопорушення";

у підпункті 5 слова "із злочинністю" замінити словами "з кримінальними правопорушеннями".

28. У Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543; 2009 р., N 64, ст. 2249; 2012 р., N 8, ст. 292):

1) у пункті 6:

в абзаці четвертому слова "до органу внутрішніх справ" замінити словами "прокурору та органу досудового розслідування";

абзац п'ятий виключити;

2) у пункті 8 слова "органами внутрішніх справ або прокуратури" замінити словами "органом досудового розслідування";

3) в абзаці десятому пункту 12 слова "органам внутрішніх справ, прокуратури" замінити словами "прокурору, органу досудового розслідування";

4) у додатку 1 до Порядку слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу досудового розслідування".

29. У пункті 4 Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 852; 2002 р., N 12, ст. 579; 2006 р., N 16, ст. 1201):

1) в абзаці другому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) в абзаці четвертому слово "арештом" замінити словом "вартою".

30. У Положенні про дисципліну працівників гірничих підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 294 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 567):

1) у пункті 8 слова "визнаних судом кримінальним злочином" виключити;

2) у пункті 17 слова "до відповідних правоохоронних органів" замінити словами "прокурору або органу досудового розслідування";

3) в абзаці третьому пункту 18 слова "провадження в кримінальній справі" замінити словами "кримінального провадження".

31. У Положенні про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292; 2007 р., N 1, ст. 30):

1) в абзаці дванадцятому пункту 18 слова "органів дізнання та досудового слідства списки осіб, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство" замінити словами "від органів досудового розслідування - списки осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування";

2) в абзаці четвертому пункту 23 слова "органів дізнання та досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

3) абзац дев'ятий пункту 38 викласти в такій редакції:

"справи призовників, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження";

4) абзац шостий пункту 43 викласти в такій редакції:

"Після одержання від органів досудового розслідування, а також від судів повідомлень про здійснення щодо призовників кримінального провадження особові справи передаються до відповідної картотеки до прийняття стосовно них рішення. В обліковій картці таких призовників чорнилом (кульковою ручкою), а в графі 5 обліково-алфавітної книги олівцем робиться відмітка, коли і яким органом призовнику повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення або яким судом ведеться розгляд справи.";

5) у пункті 50 слова "дізнання та досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

6) у пункті 54:

в абзаці восьмому слова "дізнання та досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

в абзаці дев'ятому слова "перебувають під слідством чи судом," замінити словами "стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, перебувають";

7) в абзаці сьомому пункту 57 слова "проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом" замінити словами "здійснюється кримінальне провадження";

8) у додатку 4-2 до Положення слова "дізнання та попереднього слідства, судового органу про притягнення до кримінальної відповідальності" замінити словами "досудового розслідування або суду про здійснення кримінального провадження";

9) у додатках 11-1 і 13-1 до Положення слова "перебувають під слідством" замінити словами "стосовно яких здійснюється кримінальне провадження".

32. В абзаці другому пункту 9 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 674 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741; 2006 р., N 21, ст. 1562; 2011 р., N 71, ст. 2673), слова "злочину, негайно повідомляти про це відповідні правоохоронні органи" замінити словами "кримінального правопорушення, негайно повідомляти про це відповідний орган досудового розслідування".

33. У підпункті "ґ" пункту 6 Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1050 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30, ст. 1425; 2011 р., N 93, ст. 3380), слово "арешту" замінити словами "взяття під варту".

34. В абзаці другому пункту 3 Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1049, N 51, ст. 2675; 2010 р., N 43, ст. 1413), слова "дізнання або досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування".

35. У додатку до Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085; 2011 р., N 9, ст. 419; 2012 р., N 24, ст. 917):

1) у позиції "МВС" слова "слідства, суду" замінити словами "органів досудового розслідування, слідчого судді, суду";

2) у позиції "СБУ" слова "стосовно яких порушено кримінальні справи за ознаками злочинів" замінити словами "яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень".

36. В абзаці другому пункту 10 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 905; 2010 р., N 86, ст. 3043; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 37, ст. 1379), слова "провадженні за кримінальними справами" замінити словами "кримінальному провадженні".

37. У підпункті 7 пункту 16 Статуту Національної радіокомпанії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2494), слово "підсудного" замінити словами "підозрюваного, обвинуваченого".

38. У Положенні про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 629 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1810; 2010 р., N 11, ст. 522, N 14, ст. 673; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471, N 55, ст. 2213):

1) абзац перший пункту 47 викласти в такій редакції:

"Особа рядового або начальницького складу, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, підлягає відстороненню від виконання обов'язків за посадою в порядку, визначеному законом.";

2) у пункті 71 слова "провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом" замінити словами "здійснюється кримінальне провадження".

39. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 446; 2008 р., N 18, ст. 504; 2012 р., N 7, ст. 249):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "один з батьків перебуває під арештом, слідством," замінити словами "стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває";

2) в абзаці восьмому пункту 6 слова "перебування одного з батьків під арештом, слідством," замінити словами "здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування".

40. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009 р., N 11, ст. 319, N 39, ст. 1305):

1) в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 та назвах додатків 13-1, 24-1, 29-1 і 34-1 слова "займаються розслідуванням кримінальних справ" замінити словами "здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень";

2) у додатку 14 слова "займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ" замінити словами "здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень".

41. У Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689; 2011 р., N 71, ст. 2684):

1) у пункті 29:

абзац другий викласти в такій редакції:

"клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ);";

в абзаці третьому слова "порушення кримінальної справи проти посадових осіб об'єкта контролю - підконтрольної установи" замінити словами "повідомлення посадовій особі підконтрольної установи, що ревізується, про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення";

2) в абзаці другому пункту 48 слова "за порушеними кримінальними справами" замінити словами "у зв'язку із здійсненням кримінального провадження".

42. У Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1623; 2009 р., N 74, ст. 2533; 2011 р., N 2, ст. 106, N 101, ст. 3707):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (далі - суди), перелік яких затверджено Радою суддів України та погоджено з Державною судовою адміністрацією, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею.

Ухвали слідчих суддів, постановлені під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, включаються до Реєстру після винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження чи ухвалення вироку.";

2) в абзаці восьмому пункту 3 слово "(постанова)" виключити, а слово "кримінальних," замінити словами "кримінальному провадженні, у";

3) пункти 14-1 і 19-1 викласти в такій редакції:

"14-1. Електронні копії ухвал слідчих суддів, постановлених під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, надсилаються адміністраторові Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу".";

"19-1. Електронні копії ухвал слідчих суддів, постановлених під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, які надійшли до адміністратора Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу", відкриваються для загального доступу після надходження повідомлення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження або електронної копії ухвали про закриття кримінального провадження чи вироку.".

43. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637; 2009 р., N 58, ст. 2030; 2010 р., N 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., N 24, ст. 980, N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471):

1) у пункті 60:

в абзаці першому слова "провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом" замінити словами "здійснюється кримінальне провадження,";

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"Особі начальницького складу, якій чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове спеціальне звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

До строку вислуги у спеціальному званні зараховується час, коли особі чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, а також час перерви у службі у зв'язку з незаконним засудженням особи начальницького складу або незаконним звільненням із служби у Держспецзв'язку.";

2) абзаци восьмий і десятий пункту 71 викласти в такій редакції:

"у разі здійснення кримінального провадження стосовно особи рядового чи начальницького складу - до закриття кримінального провадження чи набрання законної сили вироком суду;";

"у разі складення стосовно особи рядового чи начальницького складу протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення - до розгляду справи судом;";

3) у першому реченні пункту 71-1 слова "стосовно особи рядового чи начальницького складу винесено постанову про притягнення як обвинуваченої" замінити словами "особі рядового чи начальницького складу повідомлено про підозру", а слова ", до розгляду справи судом" виключити;

4) у пункті 94:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню із служби за підпунктами 6 і 8 пункту 92, якщо підставою для звільнення є ті дії осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи ухвалення вироку суду.";

в абзаці другому слово "справу" замінити словами "кримінальне провадження".

44. У Порядку та умовах виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 707 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1461; 2009 р., N 31, ст. 1044):

1) абзаци четвертий і шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"припинення або запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням;";

"виявлення кримінальних правопорушень і участь у їх розкритті та розшуку осіб, які їх вчинили;";

2) в абзаці другому пункту 8 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

45. Абзац перший пункту 11 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 915 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2115) замінити двома абзацами такого змісту:

"11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

46. Назву § 151 і пункт 4 § 151 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), викласти в такій редакції:

"§ 151. Розгляд документів прокурорського реагування та надання тимчасового доступу до документів";

"4. Тимчасовий доступ до документів (постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, листів, інших документів) із зазначенням їх реквізитів надається уповноваженим особам протягом робочого дня за дорученням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів на підставі оригіналу ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з наданою копією ухвали слідчого судді, суду, яка реєструється у Секретаріаті Кабінету Міністрів після пред'явлення оригіналу такої ухвали, особі, зазначеній в ухвалі, надається тимчасовий доступ до документів, зокрема, можливість ознайомлення з ними або виготовлення копії відповідних документів або, якщо це передбачено в ухвалі, їх вилучення (здійснення виїмки). Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів надають допомогу у складенні опису документів, що вилучаються (виїмка яких здійснюється). У разі вилучення документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів залишаються опис, а також копії таких документів, які виготовляються у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів не мають права відмовляти у наданні можливості ознайомлення з документами, виготовлення з них копій або вилучення (виїмки) документів у разі, коли це передбачено в ухвалі слідчого судді, суду і тимчасовий доступ до документів, зокрема їх вилучення (виїмка), здійснюється особою, зазначеною у відповідній ухвалі, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів, яка за викликом слідчого судді, суду бере участь у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до документів Кабінету Міністрів, згідно з яким передбачається вилучення (виїмка) документів, зобов'язана вжити заходів для доведення відсутності реальної загрози зміни або знищення таких документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

У разі вилучення документів Секретаріат Кабінету Міністрів відповідно до частини третьої статті 100 Кримінального процесуального кодексу звертається з клопотанням про повернення в установленому порядку оригіналів вилучених документів.".

47. В абзаці другому пункту 16 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 65, ст. 2516; 2008 р., N 21, ст. 600; 2011 р., N 84, ст. 3078), слова "дізнання чи досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування".

48. У Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1169 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 73, ст. 2725):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (далі - дозвіл), зокрема на негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, застосування аудіо-, відеоконтролю особи чи місця, здійснення спостереження за особою, застосування технічних засобів для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж (далі - захід), а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів (далі - інформація).";

2) пункти 8 і 13 виключити;

3) у пункті 14 слова "розслідування кримінальної справи" замінити словами "здійснення досудового розслідування злочинів";

4) у тексті постанови слова "подання" і "постанова" у всіх відмінках замінити словами "клопотання" і "ухвала" у відповідному відмінку.

49. В абзаці другому пункту 14 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1331 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3255), слово "злочину" замінити словом "кримінального".

50. У Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 34, ст. 1135):

1) в абзаці першому пункту 5 слова "додається до кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки" замінити словами "долучається до матеріалів кримінального провадження";

2) в абзаці першому пункту 9 слова і цифри "дізнавача, слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебувають матеріали перевірки, що проводиться згідно з вимогами статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України або кримінальної справи" замінити словами "слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, які здійснюють кримінальне провадження";

3) в абзаці другому пункту 10 слова "кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки" замінити словами "кримінального провадження";

4) у додатку 1 до Порядку слова "Номер кримінальної справи або матеріалу дослідчої перевірки" замінити словами "Номер кримінального провадження";

5) у додатку 2 до Порядку слова "Номер кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки" замінити словами "Номер кримінального провадження".

51. Підпункт 7 пункту 24 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298, N 67, ст. 2574, N 77, ст. 2859; 2012 р., N 37, ст. 1373, N 39, ст. 1474), викласти в такій редакції:

"7) батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);".

52. В абзаці третьому пункту 6 Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1086 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 98, ст. 3224; 2011 р., N 89, ст. 3231), слова "закрито на підставі порушення за тим самим фактом кримінальної справи" замінити словами "за тим самим фактом закрито у зв'язку з передачею матеріалів прокурору або органу досудового розслідування".

53. У підпункті 3 пункту 4 Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 190 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 574), слова "слідство" замінити словом "провадження".

54. У Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 7, ст. 249):

1) в абзаці дванадцятому пункту 5 слова "не перебуває під слідством" замінити словами "стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження";

2) в абзаці дев'ятому пункту 14 слова "перебуває під слідством" замінити словами "стосовно нього здійснюється кримінальне провадження".

55. У Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2121; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 85, ст. 3112):

1) у пункті 1 слова "чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи" замінити словами "чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження";

2) у пункті 6 та додатку 1 до Порядку слова "слідства або дізнання" замінити словом "розслідування";

3) у додатку 2 до Порядку слово "дізнання," виключити, а слово "слідства" замінити словом "розслідування".

56. Пункт 22 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1032 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2568), викласти в такій редакції:

"22. Зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є відповідне судове рішення, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, забороняється.".

57. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26) слова "Внести до постанов Кабінету Міністрів України" замінити словами "Внести до постанови Кабінету Міністрів України", а слова "та від 23 листопада 2006 р. N 1640 "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3133; 2007 р., N 90, ст. 3306)" виключити.

58. У Порядку та умовах виплати компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або одноразової допомоги у разі його загибелі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 174 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 623):

1) в абзаці другому пункту 12 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

2) у пункті 13 слова "У разі порушення проти працівника прокуратури кримінальної справи" замінити словами "Якщо стосовно працівника прокуратури розпочато кримінальне провадження,".

59. Абзац четвертий переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 673 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2023), викласти в такій редакції:

"здійснення стосовно військовозобов'язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;".

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 50 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 284; 2012 р., N 12, ст. 447, N 48, ст. 1888):

1) у назві і тексті постанови слово "справах" замінити словом "провадженнях";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і абзаці першому пункту 1 слово "справах" замінити словом "провадженнях";

у підпункті 1 пункту 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"оплату праці адвокатів, які надавали правову допомогу в кримінальних провадженнях, у визначених законом випадках.";

в абзаці другому слова "в такому разі" виключити, а слово "справах" замінити словом "провадженнях".

61. У Порядку і правилах обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1065):

1) в абзаці одинадцятому пункту 42 слова "порушено кримінальну справу проти страхувальника/вигодонабувача" замінити словами "стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження";

2) у додатку 2 до Порядку і правил абзац одинадцятий пункту 25 викласти в такій редакції:

"відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли за фактом настання страхового випадку стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження, до прийняття відповідного рішення компетентним органом".

62. Підпункт 2 пункту 67 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 703 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2035), виключити.

63. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. N 804 "Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 57, ст. 2296) слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування".

64. У Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2431):

1) в абзаці п'ятому пункту 7 слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

2) підпункт 1 пункту 41 викласти в такій редакції:

"1) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;";

3) в абзаці третьому пункту 42 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення", а слова "розслідування відповідної кримінальної справи" - словами "досудового розслідування відповідного кримінального правопорушення".

65. У підпункті 3 пункту 5 Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 93, ст. 3384), слова "у встановленому законодавством порядку визнані потерпілими у кримінальних справах" замінити словами "відповідно до кримінального процесуального законодавства є потерпілими у кримінальних провадженнях".

66. У Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3426):

1) у підпункті 16 абзацу першого пункту 15 та абзаці другому пунктів 31 і 40 слова "порушення кримінальної справи" замінити словами "початку досудового розслідування";

2) у пункті 16:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;";

у підпункті 6 слова "слідчих органів" замінити словами "відповідною постановою про закриття кримінального провадження";

3) в абзаці шістнадцятому додатка 6 до Порядку слова "порушення кримінальної справи" замінити словами "початку досудового розслідування".

67. У пункті 2 Порядку і умов проведення конкурсу та вимогах до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3718; 2012 р., N 43, ст. 1668), слова "провадження дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальних справ у суді" замінити словами "кримінального провадження".

68. У пункті 1 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3719; 2012 р., N 43, ст. 1668), слова "дізнання та досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування".

69. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 15 "Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 4, ст. 151, N 5, ст. 177):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами і цифрами "статті 182 Кримінального процесуального кодексу України";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "органу дізнання," виключити, а слова "Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами "Кримінального процесуального кодексу України";

у пункті 3:

в абзаці другому слово ", підсудним" виключити;

в абзаці четвертому слова "державному, комунальному суб'єкту господарювання" замінити словами "суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності";

у пункті 4 слова "у постанові (ухвалі) судді чи" замінити словами "в ухвалі слідчого судді,";

у пункті 6 слова "посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа" замінити словами "слідчому, прокурору або суду, який здійснює кримінальне провадження";

у пункті 7 слова "Кримінально-процесуальним кодексом України" замінити словами "Кримінальним процесуальним кодексом України";

в абзаці четвертому пункту 8 слова "постанови (ухвали) судді чи" замінити словами "ухвали слідчого судді,";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду протягом п'яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.".

70. В абзаці третьому пункту 3 та другому реченні пункту 6 Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 16 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 4, ст. 152), слова "провадять оперативно-розшукову діяльність, попереднє слідство" замінити словами "здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування".

71. У Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1107):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова "перебування під слідством" замінити словами "здійснення стосовно нього кримінального провадження";

2) у додатку 1 до Порядку слова "перебування під слідством" замінити словами "здійснення стосовно нього кримінального провадження".

72. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 305 "Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1114, N 54, ст. 2171):

1) у назві, пункті 1 і абзаці другому пункту 2 слова "кримінально-процесуальному" і "справах" замінити словами "кримінальному процесуальному" та "провадженнях" відповідно;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві, пункті 1 та абзаці першому пункту 4 слова "кримінально-процесуальному" і "справах" замінити відповідно словами "кримінальному процесуальному" і "провадженнях";

у пункті 2:

в абзаці другому слова "кримінально-процесуальному" замінити словами "кримінальному процесуальному";

в абзаці третьому:

слово "справах" замінити словом "провадженнях";

слова "кримінальній справі, який" замінити словами "кримінальному провадженні, який";

слова "у кримінальній справі, у якій" замінити словами ", у якій";

у додатку до Порядку слово "справи" замінити словами "кримінального провадження", а слово "дослідчих" - словом "процесуальних";

у Методиці, затвердженій зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору у кримінальних провадженнях, виходячи з установленого розміру оплати за годину роботи адвоката, розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одному кримінальному провадженні, з урахуванням особливостей стадій кримінального провадження, протягом яких адвокат здійснював захист, повноти участі адвоката у відповідних процесуальних діях, а також ступеня складності кримінального провадження.";

у пункті 2:

в абзацах першому і третьому слова "провадження у кримінальній справі" замінити словами "кримінального провадження";

в абзаці четвертому слова "в одній кримінальній справі" замінити словами "в одному кримінальному провадженні";

в абзаці шостому слова "провадження у справі" замінити словами "кримінального провадження";

в абзацах сьомому та восьмому слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

у пункті 3:

в абзацах першому, другому, п'ятому і восьмому слова "провадження у справі" замінити словами "кримінального провадження";

в абзаці третьому слова "у справі" замінити словами "у кримінальному провадженні", а слова "у цій справі" - словами "у цьому кримінальному провадженні";

абзац одинадцятий після слова "стадій" доповнити словом "кримінального";

у таблиці 1:

слова "провадження у справі" замінити словами "кримінального провадження";

слова "досудове слідство/додаткове розслідування" замінити словами "досудове розслідування";

слова "досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

слова "розгляді справи" замінити словами "судовому провадженні";

у пункті 4:

в абзацах першому, сьомому, дев'ятому, одинадцятому і дванадцятому слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

абзаци четвертий і десятий викласти в такій редакції:

"кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;";

спів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;";

в абзаці п'ятому слова "взяття під варту" замінити словами "тримання під вартою";

в абзаці шостому слова "справ для стадій досудового слідства і" замінити словами "кримінального провадження для стадій досудового розслідування і судового";

у пункті 5 слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

у пункті 6:

в абзаці першому слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

в абзаці другому слова "обвинуваченими у справі особами" замінити словами "підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні";

у таблиці 3 слова "слухання справи колегіальним складом суду" замінити словами "здійснення судового провадження судом колегіально";

у пункті 7 і таблиці 4 слово "справа" у всіх відмінках замінити словами "кримінальне провадження" у відповідному відмінку;

у таблиці 5 слово "справи" у всіх відмінках замінити словами "кримінального провадження" у відповідному відмінку, а слова "співобвинувачених особи у справі" - словами "підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні";

у пункті 10 слова "взяття під варту" замінити словами "тримання під вартою";

в абзаці першому пункту 11 слово "справи" замінити словами "кримінального провадження", а слово "слідства" - словом "розслідування";

абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом в судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та (або) підготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин під час досудового розслідування.";

додаток до Методики викласти в такій редакції:

"Додаток
до Методики

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. N 868)

Розрахунок
розміру винагороди адвоката за надання
вторинної правової допомоги у
кримінальному провадженні
".

З Додатком до Методики можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

73. У Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 417 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1476):

1) у пункті 5 слова "органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою" замінити словами "є потерпілою", а слова "справі на підставі винесеної постанови чи ухвали" - словами "кримінальному провадженні";

2) у підпункті 7 пункту 12 слова "довідку про порушення кримінальної справи" замінити словами "витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань";

3) у додатку 3 до Порядку слова "кримінальному процесі" замінити словами "кримінальному провадженні".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. N 868

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640 "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3133).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1356 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 90, ст. 3306).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 587 "Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1475).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1290 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 93, ст. 3176).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 та від 23 листопада 2006 р. N 1640, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26).