Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2009 р. N 1294
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 405 від 3 вересня 2014
р.)

Про затвердження Порядку видачі сертифіката
відповідності послуг із зберігання зерна
та продуктів його переробки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 849 від 10.08.20
11
N 1115 від 20.10.20
11
N 692 від 18.07.20
12
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1294

Порядок
видачі сертифіката відповідності послуг
із зберігання зерна та продуктів
його переробки

( У тексті Порядку слова "Держконтрольсільгосппрод" та
"технічні умови" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Держсільгоспінспекція" та "стандарти,
нормативно-правові акти" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1115 від
20.10.2011 )

1. Цей Порядок регламентує організацію державного регулювання ринку зерна в Україні шляхом сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і поширюється на суб'єкти зберігання зерна - зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні та комбікормові підприємства), суб'єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та інші суб'єкти господарювання, що беруть участь у процесі зберігання зерна, та органи сертифікації послуг зернових складів.

2. Контроль за виконанням цього Порядку покладається на Держсільгоспінспекцію, що є спеціально уповноваженим державним органом у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

4. Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує, що послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки відповідають правилам і стандартам, нормативно-правовим актам зберігання зерна та продуктів його переробки на зерновому складі (далі - правила і стандарти, нормативно-правові акти). Якщо у власності або оренді, лізингу юридичної особи перебуває кілька територіально відокремлених зерносховищ, він повинен мати сертифікат за місцем розташування кожного зерносховища. Форма сертифіката затверджується Держсільгоспінспекцією. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 від 18.07.2012 )

5. Процедура видачі сертифіката здійснюється у три етапи:

1) подання заявки та визначених пунктом 9 Порядку документів до територіального органу Держсільгоспінспекції за місцем розташування зерносховища;

2) надання послуг з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу;

3) оформлення та видача сертифіката. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

6. Надання послуги з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу та технічний нагляд проводяться територіальними органами Держсільгоспінспекції за місцем розташування зернового складу (далі - територіальний орган).

Послуги з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу надаються на платній основі на підставі договору, укладеного між заявником та територіальним органом. Вартість таких послуг визначена у постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 599 (Офіційний вісник України, 2011 p., N 44, ст. 1788). ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 від 18.07.2012 )

7. Строк дії сертифіката - безстроково. У разі коли суб’єкт господарювання не є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування ним. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

8. Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікація послуг) є одним з основних напрямів здійснення державного контролю за відповідністю правилам і стандартам, нормативно-правовим актам послуг, що надаються зерновими складами, підтвердженням якої є видача сертифіката.

9. Для проведення сертифікації послуг суб'єкт зберігання зерна подає територіальному органу заявку в двох примірниках та засвідчені в установленому порядку копії:

( Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

переліку послуг, які надає зерновий склад;

правовстановлювального документа на зерносховище; ( Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Абзац сьомий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробничо-технологічної лабораторії та додатка до нього щодо галузі атестації.

( Абзац дев'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Абзац десятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Абзац одинадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011; в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

10. Подання суб'єктом зберігання зерна необхідних документів не в повному обсязі є підставою для відмови у проведенні сертифікації. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

11. Територіальний орган Держсільгоспінспекції реєструє заявку та додані до неї засвідчені в установленому порядку копії документів у журналі обліку. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

12. У разі прийняття позитивного рішення щодо проведення сертифікації послуг територіальний орган укладає із заявником договір про організацію та проведення комплексу робіт із сертифікації.

У договорі обов'язково зазначаються:

вартість послуг;

строки виконання;

вимоги до надання послуг із сертифікації послуг.

13. Начальник територіального органу своїм наказом утворює комісію з проведення сертифікації послуг (далі - комісія).

14. Під час сертифікації послуг комісія:

проводить перевірки:

- наявності договорів на енерго-, газо- та водопостачання;

- матеріально-технічного стану суб'єкта зберігання зерна;

- наявності нормативної, технологічної, дозвільної та іншої документації;

- наявності договорів складського зберігання зерна та продуктів його переробки;

- правильності визначення якості зерна та продуктів його переробки шляхом проведення порівняльних випробувань на обладнанні лабораторії суб'єкта зберігання зерна або у випробувальній лабораторії територіального органу; ( Абзац сьомий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

- правильності ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки;

- наявності технічної можливості підключення до Інтернету, якщо суб'єкт зберігання зерна сертифікується вперше;

- ведення обліку та обігу складських документів на зерно та реєстру зернового складу, якщо зерновий склад сертифікується не вперше;

- проектно-технічної і нормативної документації на об'єкти виробничого та допоміжного призначення, документації про технологію, обладнання, прилади, зерно та продукти його переробки, методи визначення якості зерна та продуктів його переробки; ( Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

здійснює контроль за виконанням технологічних процесів;

проводить аналіз одержаних результатів на відповідність вимогам Технічного регламенту зернового складу та приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката. ( Абзац тринадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

15. На підставі матеріалів перевірок, зазначених у пункті 14 цього Порядку, комісія складає акт проведення сертифікації послуг, у якому зазначаються:

відомості про територіальний орган, що проводила сертифікацію;

відомості про суб'єкт зберігання зерна;

найменування нормативних документів, на відповідність яким проводилися перевірки;

висновки щодо відповідності (невідповідності) послуг вимогам правил і стандартів, нормативно-правових актів;

пропозиції щодо доцільності видачі сертифіката.

16. Акт проведення сертифікації послуг складається у трьох примірниках і підписується головою та членами комісії. Один примірник акта залишається у територіальному органі Держсільгоспінспекції, а другий - надсилається суб’єкту зберігання зерна.

Третій примірник акта проведення сертифікації послуг надсилається Держсільгоспінспекції не пізніше ніж протягом 20 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів до територіального органу. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

17. На підставі акта проведення сертифікації послуг Держсільгоспінспекція видає сертифікат та надсилає його до територіального органу Держсільгоспінспекції. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

19. Держсільгоспінспекція видає сертифікат протягом не більш як 10 днів після надходження акта проведення сертифікації послуг від територіального органу, але не більш як 30 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів до територіального органу.

Сертифікат та одна його копія надсилаються територіальному органу для реєстрації та видачі сертифіката суб’єкту звернення.

Друга копія сертифіката надсилається державному підприємству "Держреєстри України" для включення до реєстру сертифікатів, яке проводиться безоплатно. ( Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

20. У разі невідповідності послуг вимогам правил і стандартів, нормативно-правових актів Держсільгоспінспекція приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом не більш як 30 днів після надходження документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, до територіального органу. ( Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

( Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

22. У разі відмови у видачі сертифіката повторна сертифікація послуг може бути проведена відповідно до цього Порядку після усунення виявлених недоліків.

23. Якщо зерновий склад змінив назву, юридичну адресу, форму власності, власника та місткість, сертифікація послуг проводиться повторно відповідно до цього Порядку.

24. У разі втрати (пошкодження) сертифіката зерновий склад письмово повідомляє про це територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг, та Держсільгоспінспекцію.

Замість втраченого (пошкодженого) сертифіката на підставі письмового звернення зернового складу Держсільгоспінспекція видає засвідчену в установленому порядку копію сертифіката. ( Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

25. Контроль за дотриманням зерновим складом правил і стандартів, нормативно-правових актів та моніторинг кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки здійснює територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг. ( Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

26. Територіальні органи щороку проводять технічний нагляд.

Комісія визначає обсяг, зміст і порядок проведення технічного нагляду і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка затверджується начальником територіального органу. ( Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 692 від 18.07.2012 )

27. Позаплановий технічний нагляд проводиться комісією у разі:

письмового звернення до територіального органу поклажодавця щодо порушення зерновим складом Технічного регламенту зернового складу, вимог нормативних і технічних документів під час приймання, доробки, зберігання та відвантаження зерна, що призвело до втрати ваги, неправильного визначення або погіршення якості зерна та продуктів його переробки;

потреби у перевірці здійснення коригувальних заходів, якщо дія сертифіката зупинена;

звернення судових та правоохоронних органів згідно із законодавством.

28. За результатами технічного нагляду комісія складає звіт з висновком щодо відповідності послуг зернового складу встановленим вимогам.

Один примірник звіту надсилається зерновому складу.

Копія звіту надсилається Держсільгоспінспекції. ( Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

29. У разі виявлення невідповідності послуг, які надає зерновий склад, правилам і стандартам, нормативно-правовим актам територіальний орган має право зупинити дію сертифіката на строк, що не перевищує 30 діб, або анулювати його.

30. Дія сертифіката може бути зупинена у разі виявлення невідповідності послуг, які надає зерновий склад, правилам і стандартам, нормативно-правовим актам та Технічному регламенту зернового складу, якщо такі порушення можуть бути повністю усунені протягом строку, визначеного пунктом 29 цього Порядку.

31. Про зупинення дії сертифіката територіальний орган приймає рішення, яке надсилає зерновому складу, Держсільгоспінспекції і державному підприємству "Держреєстри України" для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

Дія сертифіката поновлюється у разі своєчасного усунення зерновим складом недоліків, які призвели до зупинення дії сертифіката, про що територіальний орган повідомляє листом Держсільгоспінспекцію та державне підприємство "Держреєстри України" для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

У разі зупинення дії сертифіката складські документи на зерно не видаються.

32. Підставою для анулювання сертифіката є недотримання зерновим складом правил і стандартів, нормативно-правових актів під час надання послуг та у разі подання ним відповідної заяви.

33. Територіальний орган приймає рішення про анулювання сертифіката, три примірники якого надсилає на затвердження Держсільгоспінспекції.

Два затверджених примірники повертаються територіальному органу, один з яких надсилається зерновому складу.

Держсільгоспінспекція повідомляє державне підприємство "Держреєстри України" про анулювання сертифіката для внесення такої інформації до реєстру сертифікатів.

34. У разі анулювання сертифіката - зерновому складу забороняється приймати зерно, видача складських документів на зерно припиняється, комісія проводить інвентаризацію бланків складських документів на зерно із складенням акта в трьох примірниках, один з яких надсилається державному підприємству "Держреєстри України", другий - територіальному органу, третій - залишається у зернового складу. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

35. У разі анулювання сертифіката сертифікація проводиться відповідно до цього Порядку за умови усунення порушень, які призвели до анулювання попереднього сертифіката. ( Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

36. Після закінчення строку дії сертифікат зберігається у зернового складу протягом трьох років.

37. Для розгляду спірних питань, які виникають під час проведення сертифікації послуг, при Держсільгоспінспекції утворюється комісія з апеляції.

38. Зерновий склад має право оскаржити рішення територіального органу про відмову у видачі або анулюванні сертифіката у судовому порядку або подати письмову апеляцію з доданням копій усіх документів комісії з апеляції не пізніше ніж протягом семи днів після надходження рішення територіального органу.

Подана апеляція не зупиняє дії прийнятого рішення.

39. Рішення комісії з апеляції доводиться до відома зернового складу та територіального органу.

40. Кошти, які надходять від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий територіальним органом в органах Державного казначейства, і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

41. Відповідальним за дотримання порядку надання платних послуг є начальник територіального органу.

42. Контроль за обліком коштів, отриманих за надання платних послуг, їх цільовим використанням, а також за правильністю встановлення розміру плати за надання послуг здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.