Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2010 р. N 141
Київ

Про затвердження Порядку набуття
юридичною особою статусу оптового ринку
сільськогосподарської продукції

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 849 від 10.08.20
11
N 1409 від 23.11.20
11
N 949 від 17.10.20
12)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 141

Порядок
набуття юридичною особою статусу
оптового ринку сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

2. Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається юридичній особі на конкурсній основі.

3. Конкурс проводить комісія з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - комісія), яка утворюється Мінагрополітики. Склад комісії, положення про неї та умови проведення конкурсу затверджуються зазначеним Міністерством.

4. Про проведення конкурсу Мінагрополітики публікує в друкованому засобі масової інформації та розміщує на веб-сторінці Міністерства не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення, в якому зазначаються:

дата проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

місце, дата і час початку проведення засідання комісії;

телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

5. Кінцевий строк подання юридичною особою, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - претендент), документів для участі в конкурсі визначається Мінагрополітики і не може становити менш як 10 календарних днів з дня розміщення оголошення.

6. Претендент подає до Мінагрополітики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції, що розробляється претендентом або за його дорученням відповідною спеціалізованою організацією;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;

проект правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції, розроблених відповідно до затверджених Мінагрополітики Типових правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції у двох примірниках;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

(Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011)

(Абзац сьомий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012)

документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нотаріально посвідчену копію установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

(Абзац восьмий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 від 17.10.2012)

Мінагрополітики з урахуванням особливостей відповідного регіону може передбачати відповідно до затверджених умов проведення конкурсу подання претендентом інших документів.

Претендент додатково має право подавати Мінагрополітики будь-які документи для обґрунтування запропонованого ним проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

7. Перевірка відповідності поданих претендентом документів вимогам законодавства та достовірності зазначеної в них інформації проводиться відповідним структурним підрозділом Мінагрополітики.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або ті, що проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання; подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.

8. Подані претендентом документи розглядаються комісією протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

9. Переможці конкурсу визначаються за критеріями, встановленими Мінагрополітики, з урахуванням:

економічної доцільності розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції на відповідній території;

результатів аналізу проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції та механізму його реалізації;

фінансово-економічного обґрунтування вартості та строку реалізації проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

10. Рішення комісії за результатами проведення конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

11. Мінагрополітики видає на підставі рішення комісії наказ про надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та вмотивовану відмову у наданні такого статусу іншим претендентам.

12. Переможцю конкурсу Мінагрополітики видає свідоцтво про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції за формою згідно з додатком.

13. Мінагрополітики може за рішенням комісії позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції на підставі:

заяви юридичної особи про позбавлення її такого статусу;

припинення юридичної особи;

виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними у поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах, та фактичними даними;

виявлення факту порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції вимог Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції", цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

Юридичній особі, яка позбавлена статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, надсилається повідомлення про це у двотижневий строк з дати прийняття відповідного рішення.

14. Про внесення змін до документів, які були подані комісії для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, юридична особа протягом тижня повідомляє комісію, а в разі внесення змін до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у зазначеному статусі забезпечує їх погодження з комісією.

15. Спори, пов'язані з набуттям юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції або позбавленням її такого статусу, розв'язуються у судовому порядку.

Додаток
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Свідоцтво N _________
про надання юридичній особі статусу
оптового ринку сільськогосподарської продукції

Найменування _________________________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________
Місцезнаходження______________________________________________________
Підстави для видачі свідоцтва ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата для видачі свідоцтва "___" _____________ _______ року
Міністр аграрної політики та продовольства ____________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
М.П.

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1409 від 23.11.2011)