Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2004 р. N 1553
Київ

Про затвердження Положення про Державний фонд
документації із землеустрою

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1022 від 26.07.20
06
N 930 від 10.10.20
12 )

Відповідно до статей 25 і 32 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний фонд документації із землеустрою, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1553

Положення
про Державний фонд документації із землеустрою

( У тексті Положення слово "Держкомзем" у всіх відмінках
замінено словом "Держземагентство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 930
від 10.10.2012 )

1. Державний фонд документації із землеустрою (далі - Державний фонд) формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

2. Документація із землеустрою, включена до Державного фонду, є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

3. Державний фонд складається з:

Головного фонду документації із землеустрою (далі - Головний фонд);

регіональних фондів документації із землеустрою (далі - регіональні фонди) - Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

місцевих фондів документації із землеустрою (далі - місцеві фонди) - адміністративних районів та міст обласного значення.

4. Головний фонд створюється, формується і ведеться Держземагентством.

Головний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та централізованого обліку відомостей про документи регіональних і місцевих фондів.

5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласним, Київським та Севастопольським міським головним управлінням земельних ресурсів Держземагентства.

Регіональний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та обліку відомостей про документи місцевих фондів.

6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться районним (міським) відділом (управлінням) земельних ресурсів Держземагентства.

Місцевий фонд призначений для обліку та зберігання документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

7. Для формування Державного фонду Держземагентство забезпечує:

організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою;

ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

8. Для формування регіональних і місцевих фондів територіальні органи Держземагентства забезпечують:

організацію надходження документації із землеустрою, її облік та зберігання;

надання інформації щодо наявності документації із землеустрою для централізованого її обліку;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт до:

Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Передача документації із землеустрою здійснюється згідно з актом приймання-передачі встановленої форми, який складається у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1.

10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду у формі затверджених програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду, підлягає обліку за її видами. Облік документації ведеться у журналах за формою згідно з додатком 3.

Документація, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, обліковується в окремому журналі.

Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі.

На лицьовому боці кожного зареєстрованого документа проставляється штамп або робиться напис "Державний фонд документації із землеустрою".

12. Облік документації із землеустрою у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах в розрізі населених пунктів та містах обласного значення.

Місцевий фонд один раз на півріччя надає регіональному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у місцевому фонді.

Облік документації із землеустрою у регіональному фонді ведеться по Автономній Республіці Крим, областях у розрізі адміністративних районів та по мм. Києву і Севастополю.

Для централізованого обліку регіональний фонд щороку надає Головному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у регіональному та місцевому фондах.

Облік документації із землеустрою у Головному фонді та централізований облік відомостей стосовно документів Державного фонду ведеться по Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю.

13. Документи Головного фонду зберігаються у Держземагентстві, регіонального фонду - у Рескомземі Автономної Республіки Крим та обласних, Київському і Севастопольському міських головних управліннях земельних ресурсів Держземагентства, місцевого фонду - у районних (міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів Держземагентства.

14. Матеріали Державного фонду постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ.

15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою один раз на два роки проводиться її інвентаризація.

16. Використання матеріалів Державного фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

17. Матеріали Державного фонду надаються у користування за письмовим запитом. При цьому забороняється:

копіювання топографічних, картографічних, аерознімальних та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;

передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачено умовами їх використання;

передача матеріалів із землеустрою, які є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, підприємствам, установам та організаціям, якими не створено належних умов для забезпечення її зберігання.

18. Відомості, що містяться в документації із землеустрою, надаються:

органам державної влади та органам місцевого самоврядування безоплатно;

підприємствам, установам, організаціям та громадянам за плату.

Розмір оплати цих послуг встановлюється законодавством.

Кошти, отримані від надання відомостей, спрямовуються на забезпечення функціонування Державного фонду.

Додаток 1
до Положення

                АКТ
приймання-передачі документації до Державного фонду
документації із землеустрою

     Я, _____________________________________________________
(для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
посада особи, що передає матеріали, найменування та
місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(для фізичної особи-підприємця - прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання)
відповідно до Закону України "Про землеустрій" і Положення про
Державний фонд документації із землеустрою передав на зберігання
матеріали за переліком (на звороті);
я, _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада особи,
що приймає матеріали)
__________________________________________________________________
(назва фонду та його місцезнаходження)
прийняв на зберігання до Державного фонду документації із
землеустрою документацію за переліком (на звороті).

Акт складено ___ ____________ 200_ р. у двох примірниках, з
яких один залишається у Державному фонді документації із
землеустрою, другий видається особі, що передає документацію.


Здав ____________________ Прийняв ____________________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

               ПЕРЕЛІК
матеріалів, що передаються до Державного фонду
документації із землеустрою

------------------------------------------------------------------
N | Вид матеріалів |Кількість|Кількість аркушів
з/п| | томів | у картографічних
| |(аркушів)| матеріалах
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення

               ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються
та зберігаються у Державному фонді
документації із землеустрою

------------------------------------------------------------------
Вид матеріалів | Орган, |Місце зберігання
|який веде облік| матеріалів
| матеріалів |
------------------------------------------------------------------
Документація із землеустрою, проведеного
на загальнодержавному рівні

Документація із землеустрою щодо Держземагентство м. Київ
визначення та встановлення
в натурі (на місцевості)
державного кордону

Державні цільові програми -"- -"-
використання та охорони земель

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
організації і встановлення меж
територій природно-заповідного
фонду, іншого природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення
загальнодержавного значення

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
встановлення і зміни меж
областей, районів та мм. Києва
і Севастополя

Схеми землеустрою і -"- -"-
техніко-економічне обґрунтування
використання та охорони земель
областей

Інші види документації із -"- -"-
землеустрою, проведеного на
загальнодержавному рівні

Регіональні програми Рескомзем м. Сімферополь,
використання та охорони земель Автономної обласні центри,
Республіки мм. Київ і
Крим, обласні, Севастополь
Київське та
Севастопольське
міські головні
управління
земельних
ресурсів
Держземагентства

Схеми землеустрою і -"- -"-
техніко-економічне обґрунтування
використання та охорони земель
адміністративних районів і
регіонів

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
встановлення і зміни меж міст,
селищ та сіл

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
встановлення і зміни меж
територій природно-заповідного
фонду, іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого,
рекреаційного та
історико-культурного призначення
місцевого значення

Інші види документації із -"- -"-
землеустрою, проведеного на
регіональному рівні

Проекти землеустрою щодо районні та районні центри,
формування земель комунальної міські відділи міста обласного
власності територіальних громад і (управління) значення
проекти розмежування земель земельних
державної та комунальної ресурсів
власності населених пунктів Держземагентства

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
відведення земельних ділянок

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
створення нових та впорядкування
існуючих землеволодінь і
землекористувань

Проекти землеустрою, що -"- -"-
забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь

Проекти землеустрою щодо -"- -"-
впорядкування території
населених пунктів

Робочі проекти землеустрою -"- -"-

Технічна документація із -"- -"-
землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості)

Технічна документація із -"- -"-
землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують
право на земельну ділянку

Спеціальні тематичні карти і -"- -"-
атласи стану земель та їх
використання

Матеріали земельно-оціночних -"- -"-
робіт

Матеріали інвентаризації земель -"- -"-

Інші види документації із -"- -"-
землеустрою, проведеного на
місцевому рівні

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1022 від 26.07.2006, N 930 від 10.10.2012 )

Додаток 3
до Положення

               ЖУРНАЛ
обліку документації із землеустрою
_________________________ область,
район (місто) __________________

-------------------------------------------------------------------------------------
Дата |Найменування|Вид документації|Кількість|Кількість | Рішення про |Примітка
надходження| розробника | |сторінок |аркушів у |затвердження,|
| | | |картогра- | дата і номер|
| | | | фічних | |
| | | |матеріалах| |
-------------------------------------------------------------------------------------