Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2008 р. N 711
Київ

Про затвердження Порядку залучення інвесторів
для будівництва та/або реконструкції об'єктів
у рамках підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 466 від 16.06.20
10
N 911 від 11.10.20
10
N 849 від 10.08.20
11
N 233 від 08.04.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування міст Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова застосовувати Порядок, затверджений цією постановою, під час проведення конкурсу з метою залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 711

Порядок
залучення інвесторів для будівництва
та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру організації і проведення відкритого конкурсу з метою залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів, перелік яких визначено у додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297) (далі - об'єкти). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466 від 16.06.2010 )

2. Дія цього Порядку поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, які прийняли рішення про проведення відкритого конкурсу з метою залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єкта виключно коштом інвестора (далі - конкурс).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

замовник - центральний та/або місцевий орган виконавчої влади, який приймає рішення щодо будівництва та/або реконструкції об'єкта та проведення конкурсу; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

заявка - письмово оформлений намір, поданий відповідно до вимог та у строки, зазначені в оголошенні про конкурс;

конкурсна документація - комплект документів, що містить інформацію про об'єкт будівництва та/або реконструкції, умови та процедуру проведення конкурсу;

конкурсна пропозиція - пропозиція щодо будівництва та/або реконструкції об'єкта, яка готується та подається замовникові відповідно до вимог конкурсної документації;

реєстраційний внесок - плата, що вноситься учасником за реєстрацію його участі у конкурсі та використовується для організації та проведення такого конкурсу. Сума реєстраційного внеску встановлюється замовником і поверненню не підлягає;

учасник - суб'єкт господарювання, допущений до участі у конкурсі. ( Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

Конкурсна комісія

4. З метою організації і проведення конкурсу замовник утворює конкурсну комісію у складі не менше п'яти осіб, призначає голову і відповідального секретаря комісії та затверджує відповідне положення. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

До складу конкурсної комісії входять представники замовника, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Мінекономіки та центрального або місцевого органу виконавчої влади, який прийняв рішення про проведення конкурсу, а також можуть бути запрошені представники інших центральних та/або місцевих органів виконавчої влади. ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

5. Голова і відповідальний секретар конкурсної комісії обов'язково є представниками замовника.

6. Конкурсна комісія:

визначає відповідно до цього Порядку строки проведення конкурсу;

забезпечує розроблення і затвердження умов проведення конкурсу, конкурсної документації та оголошення про проведення конкурсу;

визначає порядок реєстрації учасників;

надає учасникам необхідну для підготовки конкурсних пропозицій інформацію;

розглядає подані учасниками конкурсні пропозиції, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

залучає за дорученням замовника експертів та інших спеціалістів до проведення оцінки конкурсних пропозицій;

проводить оцінку конкурсних пропозицій і визначає переможця конкурсу;

розглядає претензії учасників конкурсу щодо прийнятих комісією рішень;

повідомляє переможця про результати конкурсу.

7. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

8. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

9. Засідання конкурсної комісії є відкритим. У разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо конкурсних пропозицій відповідного учасника конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях його пояснення.

Оголошення про конкурс

10. Замовник забезпечує не пізніше ніж за 10 днів до дати попереднього розкриття конкурсних пропозицій опублікування в газетах "Урядовий кур'єр" та/або "Голос України", а також розміщення на офіційному веб-сайті замовника та/або Інформаційного центру "Україна-2012" оголошення про проведення конкурсу українською та англійською мовами. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

11. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

назва конкурсу;

опис об'єкта будівництва та/або реконструкції, зокрема найменування, характеристики;

відомості, які повинна містити заявка;

строк подання заявки, конкурсних пропозицій і строк проведення конкурсу;

порядок реєстрації учасників конкурсу та отримання конкурсної документації;

сума реєстраційного внеску та умови її сплати;

порядок подання конкурсної пропозиції;

дата попереднього розкриття конкурсних пропозицій;

відомості про мову, якою проводиться конкурс;

дата розкриття конкурсних пропозицій з метою визначення переможця;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

номери телефонів для довідок.

За рішенням замовника до оголошення додається інша інформація.

12. Учасниками конкурсу не можуть бути юридичні особи, що:

визнані в установленому законодавством порядку боржниками і щодо яких застосовано такі судові процедури банкрутства, як санація (відновлення платоспроможності) або ліквідація;

перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;

мають на дату оголошення конкурсу заборгованість більш як за два місяці з виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів і Пенсійного фонду України;

зазначили у заявці неправдиву інформацію;

не мають відповідного кадрового, науково-технічного та виробничого потенціалу для реалізації проекту.

Конкурсна документація

13. Конкурсна документація містить:

запрошення до участі у конкурсі;

умови конкурсу, порядок його проведення;

строк подання заявки, конкурсної пропозиції та порядок її реєстрації;

вимоги до розроблення, оформлення і подання заявки і конкурсних пропозицій, порядок їх підписання та завірення, внесення виправлень, упакування, надписування, опечатування та способу доставки;

порядок проведення з переможцем конкурсу переговорів щодо укладення договору про будівництво та/або реконструкцію об'єкта (далі - договір);

інформацію про об'єкт;

вимоги УЄФА до об'єкта (у разі наявності); ( Абзац восьмий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

перелік видів діяльності, які відповідно до закону підлягають ліцензуванню;

істотні умови договору;

інформацію про критерії проведення оцінки конкурсних пропозицій учасників;

відомості щодо основних обов'язків інвестора та замовника;

особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

За рішенням замовника до конкурсної документації можуть бути включені інші документи.

14. Істотні умови договору установлюються конкурсною комісією з урахуванням особливостей об'єкта, вимог УЄФА та можливих варіантів реалізації проекту будівництва та/або реконструкції об'єкта.

Подання і розгляд заявок

15. Строк, протягом якого приймаються заявки, не повинен бути меншим ніж 10 днів з дати оголошення конкурсу. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

16. До заявки додаються:

нотаріально завірені копії установчих документів (для нерезидентів - копії з проставленням апостиля або легалізовані в установленому порядку); ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010; в редакції Постанови КМ N 849 від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 233 від 08.04.2013 )

довідка органів державної податкової служби про відсутність на дату оголошення конкурсу заборгованості більш як за два місяці з виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України - для резидентів;

баланс підприємства (форма 1) за останніх три роки - для резидентів;

звіт про фінансові результати (форма 2) за останніх три роки - для резидентів;

звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3) за останніх три роки - для резидентів;

аудиторський звіт за останніх три роки;

відомості щодо досвіду роботи з реалізації проектів будівництва та/або реконструкції об'єктів, наявності професійних кадрів, будівельної чи виробничої бази;

документи (протоколи намірів, гарантійні листи), що свідчать про домовленість учасника із співвиконавцями будівництва та/або реконструкції об'єкта (підрядниками, співінвесторами, кредиторами, постачальниками), якщо учасник вважає за необхідне залучити їх до реалізації проекту.

17. Заявка, прошиті та пронумеровані документи, що додаються до неї, підписуються уповноваженими посадовими особами учасника, скріплюються його печаткою та подаються в установлений строк конкурсній комісії.

18. Конкурсна пропозиція, у якій не допускаються виправлення, подається конкурсній комісії в установлений строк у запечатаному конверті.

19. Конкурсна комісія після реєстрації конкурсної пропозиції видає учасникові довідку з описом прийнятих документів і зазначенням реєстраційного номера.

20. У разі коли останній день подання конкурсної пропозиції припадає на святковий, вихідний або неробочий день, строком закінчення її подання є робочий день, що настає за ним.

21. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення установленого строку їх подання, повертаються учасникові в нерозпечатаному конверті.

22. Учасник має право відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення останнього дня (включно) її подання шляхом письмового звернення. Датою відкликання конкурсної пропозиції є дата реєстрації такого звернення.

23. Попереднє розкриття конкурсних пропозицій та документів, що додаються до них, здійснюється на засіданні конкурсної комісії у присутності уповноважених представників учасників. Під час попереднього розкриття перевіряється наявність усіх необхідних документів та їх відповідність вимогам конкурсної документації, про що робиться запис у протоколі засідання конкурсної комісії, після чого у присутності уповноваженого представника учасника конверт з конкурсною пропозицією запечатується повторно та скріплюється печаткою замовника.

Конкурсна пропозиція, що не відповідає вимогам конкурсної документації, повертається учасникові. У такому випадку учасник має право подати повторно до закінчення строку розкриття конкурсних пропозицій з метою визначення переможця, але не пізніше ніж за тиждень до дати такого розкриття конкурсну пропозицію з урахуванням зауважень, зроблених під час попереднього розкриття.

Засідання конкурсної комісії, на якому здійснюється попереднє розкриття конкурсних пропозицій, є відкритим для замовника та представників учасників, а на якому визначається переможець, - відкритим також для інших осіб.

Члени конкурсної комісії відповідають за збереження інформації, яка стала їм відома із заявки та документів, що додаються до неї, і конкурсних пропозицій учасників, та несуть відповідальність за її розголошення відповідно до закону.

Проведення конкурсу та оголошення переможця

24. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

( Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

найкоротший строк будівництва та/або реконструкції об'єкта та введення його в експлуатацію;

( Абзац четвертий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

досвід реалізації подібних проектів учасником і залученими ним співвиконавцями; ( Абзац п'ятий пункту 24 в редакції Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

найбільш вигідна та надійна пропозиція щодо джерел, порядку та обсягів фінансування проекту; ( Абзац шостий пункту 24 в редакції Постанови КМ N 911 від 11.10.2010 )

надання гарантій, які підтверджують змогу учасника забезпечити виконання істотних умов договору.

За рішенням замовника можуть бути встановлені додаткові критерії визначення переможця конкурсу, зокрема строк будівництва згідно з вимогами УЄФА, мінімізація вартості будівництва, відповідність екологічним стандартам та рівень задоволення громадських потреб.

25. Конкурс оголошується таким, що не відбувся:

у разі коли надійшло менше ніж дві конкурсні пропозиції протягом строку їх подання;

якщо вимогам конкурсної документації відповідають менше ніж дві конкурсні пропозиції;

у випадку, передбаченому пунктом 28 цього Порядку.

26. За результатами конкурсу конкурсна комісія складає протокол, у якому зазначає:

присутніх на засіданні членів конкурсної комісії;

найменування об'єкта будівництва та/або реконструкції;

строк дії договору;

відомості про учасників;

конкурсні пропозиції;

інформацію про результати голосування за кожною конкурсною пропозицією;

обґрунтування визначення переможця конкурсу та двох учасників, які можуть бути запрошені до проведення переговорів з укладення договору в разі настання випадку, передбаченого абзацом першим пункту 28 цього Порядку.

Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. ( Абзац дев'ятий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

Переможець та інші учасники інформуються про результати конкурсу у триденний строк після підписання протоколу.

Укладення договору

27. Замовник надсилає протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу відповідне повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження остаточного варіанта договору та його підписання і публікує протягом десяти робочих днів результати конкурсу в засобах масової інформації, зазначених у пункті 10 цього Порядку. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

28. У разі коли договір не підписано протягом 10 днів з вини переможця конкурсу, рішення про переможця конкурсу анулюється. ( Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

У такому разі замовник має право розпочати переговори з учасниками, які визначені у протоколі такими, що можуть бути запрошені в порядку черговості до переговорів з укладення договору.

У разі недосягнення згоди з учасниками, які були запрошені до переговорів відповідно до абзацу восьмого пункту 26 цього Порядку, або закінчення строку переговорів конкурс визнається таким, що не відбувся.

29. Замовник протягом трьох робочих днів після підписання договору інформує Мінекономіки, яке веде реєстр відповідних договорів.

30. Учасники мають право звернутися до дати проведення засідання конкурсної комісії з метою визначення переможця або у дводенний строк після такого засідання до конкурсної комісії із скаргою, якщо вони вважають, що у зв'язку з діями або бездіяльністю конкурсної комісії їх права порушено. ( Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

Конкурсна комісія зобов'язана у дводенний строк з дати надходження такої скарги надіслати учасникові аргументовану відповідь та у разі виявлення факту порушення відновити порушене право такого учасника. ( Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 від 11.10.2010 )

31. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розв'язуються у судовому порядку.