Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2013 р. N 631
Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірок
державних закупівель Державною фінансовою
інспекцією та її територіальними органами і
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721; 2011 р., N 71, ст. 2684) і розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 148 "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 594; 2012 р., N 50, ст. 1989) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 631

Порядок
проведення перевірок державних закупівель Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Держфінінспекцією та її територіальними органами перевірок державних закупівель.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки державних закупівель - документ, який складається особою (особами) контролюючого органу за результатами перевірки державних закупівель. Заперечення, зауваження до акта перевірки (за їх наявності) та висновки на них є невід’ємною частиною акта;

документи об’єкта контролю - будь-які документи (оригінали або належним чином завірені копії), що стосуються державної закупівлі протягом усього періоду її проведення починаючи з планування та оприлюднення інформації про державну закупівлю і до повного виконання зобов’язань за договором, укладеним за результатами процедури закупівель;

звернення - заява суб’єкта права звернення, яка надійшла до контролюючого органу, щодо факту порушення законодавства про державні закупівлі, внаслідок чого порушено законні права та інтереси суб’єкта права звернення;

об’єкт контролю - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель";

перевірка державних закупівель - перевірка, яка проводиться за наявності підстав, передбачених цим Порядком, щодо об’єкта контролю за його місцезнаходженням чи за місцем розташування об’єкта його права власності;

суб’єкт права звернення - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі шляхом подання пропозиції конкурсних торгів або заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, або цінової пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Терміни "контролюючий орган", "зустрічна звірка", "інспектування" вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206; 2011 р., N 71, ст. 2684) (далі - Порядок проведення інспектування).

Організація і проведення перевірок державних закупівель

3. Питання здійснення державних закупівель перевіряються контролюючим органом під час проведення інспектування з урахуванням вимог Порядку проведення інспектування, а також під час державного фінансового аудиту.

4. Перевірки державних закупівель проводяться за письмовим рішенням керівника контролюючого органу або його заступника за наявності однієї з таких підстав:

наявність доручення або рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення перевірок державних закупівель, якщо відповідні питання не можуть бути перевірені під час планових виїзних ревізій;

виникнення потреби у перевірці відомостей про порушення об’єктом контролю законодавства у сфері державних закупівель, що надішли до контролюючого органу, або перевірці відомостей, наведених у зверненні (за умови закінчення строку подання скарги про відповідні порушення до органу оскарження згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"), якщо об’єкт контролю не надав пояснення та їх документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів з дня його надходження;

виявлення контролюючим органом вищестоящого рівня під час перевірки (в порядку здійснення контролю за достовірністю висновків контролюючого органу нижчестоящого рівня) актів перевірки державних закупівель невідповідності їх вимогам законодавства. Перевірка державних закупівель може бути ініційована контролюючим органом вищестоящого рівня, якщо розпочато службове розслідування стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу нижчестоящого рівня, які проводили перевірку державних закупівель, або у разі повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

у разі надходження скарги від об’єкта контролю на дії або бездіяльність посадових осіб контролюючого органу.

5. За результатами розгляду звернення суб’єкта права звернення керівник контролюючого органу або його заступник приймає одне з таких рішень:

призначити перевірку державних закупівель щодо викладених у зверненні відомостей про порушення законодавства у сфері державних закупівель або перевірити відомості під час проведення інспектування чи державного фінансового аудиту за умови закінчення строку подання скарги про відповідні порушення до органу оскарження згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";

передати звернення за належністю відповідному органу;

відмовити у розгляді звернення, в якому не зазначена зворотна адреса та/або яке не підписане суб’єктом права звернення, а також якщо неможливо встановити авторство;

розглянути звернення по суті питання без призначення перевірки державних закупівель.

Авторові звернення надсилається повідомлення про прийняте рішення.

6. У зверненні зазначаються повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, факти порушення законодавства, документи, що свідчать про такі порушення (у разі наявності). Звернення підписується суб’єктом права звернення із зазначенням дати подання звернення, зворотної адреси та контактного номера телефону.

7. Повідомлення про проведення перевірки державних закупівель та зустрічної звірки не надсилається об’єкту контролю.

8. У ході підготовки до перевірки державних закупівель посадові особи контролюючого органу складають у двох примірниках програму перевірки державних закупівель, в якій зазначаються найменування об’єкта контролю, тема, період перевірки та питання, що підлягають перевірці відповідно до компетенції контролюючого органу. Програма затверджується керівником контролюючого органу або його заступником.

Посадові особи контролюючого органу під час проведення перевірки державних закупівель для вивчення питань у повному обсязі можуть вносити за письмовим погодженням з керівником контролюючого органу або його заступником зміни до програми перевірки державних закупівель.

Один примірник програми перевірки державних закупівель (змін до неї) видається керівникові об’єкта контролю чи його заступникові під розписку на примірнику контролюючого органу для ознайомлення. Якщо керівник об’єкта контролю чи його заступник відмовляється ставити підпис, про це зазначається у вступній частині акта перевірки.

9. До участі в перевірці державних закупівель (для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок) можуть залучатися на договірних засадах кваліфіковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій.

10. Для проведення перевірки державних закупівель контролюючий орган оформляє на кожну посадову особу контролюючого органу та залученого кваліфікованого фахівця направлення у двох примірниках встановленого Мінфіном зразка.

11. Склад, кількість посадових осіб контролюючого органу та строки проведення перевірки державних закупівель визначаються контролюючим органом з урахуванням обсягу передбачених програмою перевірки питань в межах 45 робочих днів.

12. У разі проведення перевірки державних закупівель посадовими особами контролюючого органу у складі групи керівник контролюючого органу або його заступник призначає керівником групи одного з її членів.

13. Посадові особи контролюючого органу в разі проведення перевірки державних закупівель зобов’язані поставити підпис в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (у разі наявності такого журналу). Факт ненадання об’єктом контролю зазначеного журналу фіксується в акті перевірки.

14. Перед початком перевірки державних закупівель посадові особи контролюючого органу та залучені кваліфіковані фахівці повинні видати керівникові об’єкта контролю чи його заступникові направлення під розписку на примірнику контролюючого органу. Якщо керівник об’єкта контролю чи його заступник відмовляється ставити підпис, про це зазначається у вступній частині акта перевірки.

15. Керівник об’єкта контролю, в якому проводиться перевірка державних закупівель, та керівник підприємства, установи чи організації, в яких проводиться зустрічна звірка, зобов’язані забезпечити місце для роботи посадових осіб контролюючого органу та залучених спеціалістів, створити умови для зберігання документів та надати можливість користуватися зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, необхідною для виконання ними службових обов’язків.

16. Під час проведення перевірки державних закупівель проводиться документальна та/або фактична перевірка питань програми перевірки державних закупівель.

17. Під час документальної перевірки здійснюється контроль за дотриманням законодавства у сфері державних закупівель шляхом вивчення документів об’єкта контролю. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання та обробки інформації на вимогу посадової особи контролюючого органу керівник об’єкта контролю повинен забезпечити оформлення відповідних документів на паперовому носії у необхідній кількості примірників, а також у разі перевірки процедури електронного реверсивного аукціону - безперешкодний доступ до електронних документів.

Надання об’єктом контролю завірених копій документів посадовим особам контролюючого органу для підтвердження фактів виявлення порушень забезпечується головою комітету з конкурсних торгів, іншою уповноваженою ним особою або керівником об’єкта контролю чи його заступником.

Надання копій бухгалтерських документів (у разі потреби) забезпечується головним бухгалтером чи його заступником або уповноваженою на це посадовою особою об’єкта контролю.

Якщо об’єкт контролю не надав завірені копії документів, про це зазначається в акті перевірки державних закупівель.

18. Фактична перевірка здійснюється під час проведення перевірки державних закупівель шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об’єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та проведення інших дій відповідно до повноважень контролюючого органу. При цьому об’єкт контролю забезпечує доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать об’єкту контролю або використовуються ним.

Посадові особи контролюючого органу мають право вимагати від керівника об’єкта контролю або його заступника створення належних умов для проведення фактичної перевірки за участю матеріально відповідальних осіб об’єкта контролю, а в разі перевірки обсягу виконаних робіт - також представників суб’єкта господарювання - виконавця робіт.

19. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, перешкоджання об’єктом контролю проведенню перевірки державних закупівель (недопущення посадових осіб контролюючого органу та залучених спеціалістів до проведення перевірки державних закупівель, ненадання необхідних для перевірки державних закупівель документів, затримка у наданні документів та інше) контролюючий орган вчиняє відповідні дії за процедурою, визначеною пунктом 23 Порядку проведення інспектування.

20. Перевірка державних закупівель може бути зупинена у разі необхідності проведення значної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливе проведення на належному рівні перевірки, а також за обґрунтованим зверненням об’єкта контролю. У такому разі загальна тривалість перевірки не може перевищувати 60 робочих днів з дня її початку. При цьому строк, на який зупинено перевірку, не включається до строку проведення перевірки, визначеного пунктом 11 цього Порядку.

21. Рішення про зупинення та поновлення проведення перевірки приймає керівник контролюючого органу або його заступник за письмовим поданням посадової особи контролюючого органу, що проводить перевірку державних закупівель.

У разі зупинення перевірки державних закупівель на строк понад три робочих дні контролюючий орган надсилає об’єкту контролю письмове повідомлення про дату її зупинення:

особисто керівникові або головному бухгалтерові об’єкта контролю під розписку;

через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з відміткою на повідомленні про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об’єкта контролю та за підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням.

22. З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю контролюючий орган може проводити зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях за процедурою, передбаченою пунктом 26 Порядку проведення інспектування.

23. Під час перевірки державних закупівель посадові особи контролюючого органу можуть вилучати оригінали документів за процедурою, передбаченою пунктом 20 Порядку проведення інспектування.

24. Для здійснення на належному рівні контролю за дотриманням законодавства у сфері державних закупівель посадові особи контролюючого органу мають право в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні":

одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів контролю письмові пояснення з питань, які виникають у ході проведення перевірки державних закупівель;

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на контролюючий орган завдань.

У разі відмови відповідних осіб від надання письмових пояснень, відомостей або інформації про цей факт зазначається в акті перевірки державних закупівель.

Оформлення та реалізація результатів
перевірки державних закупівель

25. У разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель посадові особи контролюючого органу, не чекаючи закінчення перевірки, мають право рекомендувати керівникові об’єкта контролю вжити невідкладних заходів для усунення та недопущення їх у подальшому.

26. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті перевірки.

27. Складення акта перевірки державних закупівель, його підписання та реалізація результатів перевірки здійснюються за процедурами, передбаченими пунктами 35, 38-47, абзацами першим і другим пункту 48, пунктами 49-52 Порядку проведення інспектування, з урахуванням норм, установлених цим Порядком.

Акт перевірки державних закупівель підписує керівник об’єкта контролю, голова комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер об’єкта контролю, а у разі їх відсутності - інші уповноважені на виконання їх функцій особи та посадова особа контролюючого органу.

У разі проведення перевірки державних закупівель посадовими особами контролюючого органу і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки підписує керівник групи.

28. Результати перевірки державних закупівель, проведеної контролюючим органом, можуть бути оскаржені об’єктом контролю, щодо якого проведено перевірку, в передбаченому законом порядку.

29. За результатами перевірки державних закупівель керівник структурного підрозділу, який проводив таку перевірку, може вносити на розгляд керівника контролюючого органу або його заступника пропозицію щодо проведення перевірки всього комплексу питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю шляхом інспектування або державного фінансового аудиту.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 631

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955 і розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 148

1. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955:

1) у пункті 1, абзаці першому пунктів 3 і 7 слова ", перевірки державних закупівель" виключити;

2) в абзаці першому пункту 4 слова "перевірки державних закупівель;" виключити.

2. В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 148 слово "позапланове" виключити.