Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 січня 2011 р. N 148-р
Київ

Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1152 від 31.10.20
11

Розпорядженнями КМ
N 414-р від 27.06.20
12
N 467-р від 25.06.20
12

Постановою КМ
N 631 від 01.08.20
13)

(У тексті Розпорядження слова
"державної контрольно-ревізійної служби"
замінено словами "Державної фінансової інспекції"
згідно з Розпорядженням КМ
N 414-р від 27.06.2012)

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

1) забезпечити:

безперешкодне надання органам Державної фінансової інспекції документів, необхідних для проведення контрольних заходів;

у разі звернення органу Державної фінансової інспекції участь посадових осіб такого органу у засіданнях комітетів з конкурсних торгів;

усунення за результатами контрольних заходів, проведених органами Державної фінансової інспекції, виявлених порушень і вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації, зазначеної у Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. N 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 45, ст. 1839);

2) розглядати у разі виявлення органами Державної фінансової інспекції на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, фактів порушень, не виявлених під час проведення підрозділами внутрішнього аудиту у системі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади внутрішніх аудитів, питання щодо відповідності займаній посаді керівників таких підрозділів;

(Підпункт 2 пункту 1 в редакції Розпорядження КМ N 414-р від 27.06.2012)

3) невідкладно розглянути відповідно до законодавства питання доцільності перебування на посаді керівників бюджетних установ та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, якими не забезпечено здійснення належного контролю за збереженням і використанням державних ресурсів, допущено факти порушення законодавства з фінансових питань, перешкоджання проведенню органами Державної фінансової інспекції контрольних заходів або невиконання їх законних вимог щодо усунення виявлених порушень;

4) поінформувати в місячний строк Кабінет Міністрів України та Державну фінансову інспекцію про результати проведеної роботи.

2. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції:

1) невідкладно розглянути відповідно до законодавства питання щодо відповідності займаній посаді керівників:

державного науково-виробничого підприємства "Об'єднання Комунар", державних підприємств "Одеський морський торговельний порт", "Завод "Електроважмаш" у зв'язку з недопущенням посадових осіб органів Державної фінансової інспекції до проведення контрольних заходів;

державної акціонерної холдингової компанії "Артем", державних підприємств "Українська авіаційна транспортна компанія", "Макіїввугілля", "Донбасантрацит" у зв'язку з допущеними порушеннями законодавства з фінансових питань під час провадження фінансово-господарської діяльності;

2) застосовувати до керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які не виконали за підсумками звітного періоду фінансовий план за показником "Чистий прибуток (збиток)", заходи впливу відповідно до умов укладених з ними контрактів;

3) вжити в місячний строк заходів до усунення в повному обсязі виявлених органами Державної фінансової інспекції порушень законодавства з фінансових питань:

у системі Міністерства внутрішніх справ - у 2008-2009 роках; Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства промислової політики, Міністерства транспорту та зв'язку, Міністерства палива та енергетики, Державного комітету із земельних ресурсів - у 2010 році;

пов'язаних із:

- забезпеченням збереження та обліку об'єктів незавершеного будівництва у системі Міністерства оборони;

- проведенням перерозподілу імунобіологічних препаратів, застосуванням штрафних санкцій за порушення строків їх постачання, а також порушень, допущених закладами санітарно-епідеміологічної служби та навчальними закладами, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я;

- списанням у 2008-2009 роках Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту бюджетних коштів на проведення молодіжних заходів;

- використанням Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи бюджетних коштів, передбачених для проведення заходів у сфері цивільного захисту;

- делегуванням Міністерством охорони навколишнього природного середовища повноважень на видачу висновків щодо транскордонного переміщення небезпечних хімічних речовин та надання інформаційно-консультаційних послуг державному підприємству "Національний центр поводження з небезпечними відходами";

- оплатою Державним департаментом з питань виконання покарань фактично не отриманого цукру;

- відсутністю порядку розрахунку цін на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, яка призвела до заниження тарифів на платні послуги та недоотримання державним бюджетом коштів.

3. Звернути увагу керівників місцевих державних адміністрацій на незадовільне виконання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в частині здійснення на відповідних територіях державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) розглядати на засіданнях колегій не рідше одного разу на півріччя питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, визначати дієві заходи з її зміцнення, давати оцінку діям (бездіяльності) відповідних посадових осіб і подавати Державній фінансовій інспекції копії рішень колегій щодо виконання вимог органів Державної фінансової інспекції за результатами контрольних заходів (у п'ятиденний строк після засідання) та звіти про їх виконання (щопівроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом);

2) забезпечити:

погодження з органами Державної фінансової інспекції проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів;

обов'язкове коригування обсягів фінансової підтримки установ культури і мистецтва протягом бюджетного періоду залежно від результатів їх діяльності та отриманих доходів;

3) у місячний строк розробити та затвердити:

вичерпний перелік заходів та програм у сфері культури і мистецтва, для здійснення та виконання яких надається підтримка за рахунок бюджетних коштів;

граничний відсоток фінансової підтримки установ культури і мистецтва за рахунок бюджетних коштів (за типами установ).

5. Державній фінансовій інспекції:

1) забезпечити:

разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у двомісячний строк проведення за участю органів місцевого самоврядування семінарів, нарад з працівниками органів Державної фінансової інспекції, інших контролюючих органів, місцевих фінансових органів з метою профілактики порушень законодавства з фінансових питань, надання роз'яснень щодо застосування його положень;

організацію та проведення навчання, підвищення кваліфікації керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з використанням сучасних методів дистанційного навчання (застосуванням програмно-технічного забезпечення);

(Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 414-р від 27.06.2012)

проведення перевірок державних закупівель за результатами моніторингу інформації, розміщеної в офіційному державному друкованому виданні "Вісник державних закупівель";

(Абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 631 від 01.08.2013)

під час здійснення державного фінансового контролю проведення перевірки дотримання керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки умов трудових договорів (контрактів) у частині виконання основних показників діяльності підприємства;

у разі виявлення фактів ухвалення комітетом з конкурсних торгів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади неправомірних рішень інформування про такі факти Кабінету Міністрів України та керівництва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

за результатами контрольних заходів, проведених органами Державної фінансової інспекції:

- оприлюднення інформації про порушення законодавства з фінансових питань;

- надання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів рекомендацій щодо їх ефективного витрачання;

2) розробити та забезпечити внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк проектів:

- постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення збитків внаслідок порушень, пов'язаних з укладенням та виконанням договорів у сфері державних закупівель";

- Закону України "Про внесення змін до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо спрощення порядку розкриття банківської таємниці органам Державної фінансової інспекції";

у п'ятимісячний строк - проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення служб внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та організацію їх діяльності" (разом з Міністерством фінансів);

3) запровадити щорічне оцінювання фахового рівня керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади шляхом проведення тестування у порядку, встановленому Міністерством фінансів.

(Підпункт 3 пункту 5 в редакції Розпорядження КМ N 414-р від 27.06.2012)

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) у двомісячний строк:

разом з Міністерством фінансів внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо врегулювання на законодавчому рівні питання спрямування суб'єктами господарювання внесків до їх статутного капіталу (за рахунок бюджетних коштів) виключно на капітальні видатки;

разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти Закону України "Про особливості здійснення закупівель послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб";

внести зміни до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки стосовно формування дохідної частини фінансового плану;

забезпечити створення на власному веб-сайті бази даних про споживчі ціни на товари та послуги, що склалися на внутрішньому ринку, в розрізі регіонів;

розробити і затвердити Порядок подання Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків на безоплатній основі інформації про ціни на окремі групи товарів, що склалися на зовнішньому та внутрішньому ринку, на письмовий запит Державної фінансової інспекції;

2) разом з Державною службою статистики відповідно до компетенції подавати інформацію про споживчі ціни та ціни виробників на товари та послуги за минулі періоди у п'ятиденний строк з дня надходження письмового запиту Державної фінансової інспекції.

7. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з Національною академією наук щороку здійснювати аналіз проведення фундаментальних досліджень, результативності провадження наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій, а також відповідності проведених прикладних розробок пріоритетним напрямам науки і техніки і до 15 червня року, що настає за звітним, подавати Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 від 31.10.2011)

8. Міністерству охорони здоров'я у шестимісячний строк:

1) розробити і затвердити Інструкцію з ведення обліку лікарських засобів, перев'язувальних засобів та виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я;

2) привести у відповідність з вимогами Бюджетного кодексу України Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, зокрема щодо фінансування таких закладів одночасно з державного та місцевих бюджетів;

3) переглянути:

затверджені Міністерством штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я з метою їх оптимізації;

тарифи на роботи (послуги), що виконуються (надаються) за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, з метою їх встановлення на економічно обґрунтованому рівні.

9. Міністерству культури розробити і затвердити до 1 серпня 2012 р. примірні штати бюджетних установ у сфері культури.

(Пункт 9 в редакції Розпорядження КМ N 467-р від 25.06.2012)

10. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробити і внести у двомісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1544" з метою врегулювання питання сплати зборів з урахуванням фактично понесених витрат.

11. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту:

1) до 1 вересня 2011 р. внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Розпорядженням Президента України від 4 квітня 2003 р. N 85 "Про забезпечення навчальних закладів підручниками та посібниками" в частині забезпечення учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів навчальною літературою до початку навчального року;

2) у двомісячний строк:

опрацювати інформацію про результати інвентаризації комп'ютерних програм, які використовуються центральними органами виконавчої влади, та внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення захисту майнових прав на програмне забезпечення, створене за рахунок бюджетних коштів;

внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення реєстру комп'ютерних програм та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на легалізацію програмного забезпечення;

разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі вжити заходів до приведення показників державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у відповідність з показниками працевлаштування випускників на підприємствах, в установах та організаціях державного сектору економіки, забезпечити безумовне дотримання вимог Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460), зокрема шляхом укладення тристоронніх договорів між студентом, вищим навчальним закладом і роботодавцем.

12. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" до 1 вересня 2011 р. забезпечити:

1) внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання пільгового забезпечення молоді житлом, в частині здійснення Установою та її регіональними управліннями контролю за станом будівництва житла для молоді на всіх його етапах;

2) утворення на базі управління житлового будівництва Установи державного підприємства.

13. Державному агентству земельних ресурсів розробити і забезпечити внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 142 Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій, за рішенням Кабінету Міністрів України".

14. Національній та галузевим академіям наук до 1 липня 2011 р.:

1) провести оцінку ефективності провадження діяльності науковими установами, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам і за її результатами здійснити оптимізацію мережі таких установ;

2) забезпечити здійснення підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у їх віданні, державної реєстрації речових прав на їх нерухоме майно та оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками;

3) подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу" стосовно:

права Національної та галузевих академій наук виступати засновником підприємств та передавати майно у спільну інвестиційну діяльність за рішенням Кабінету Міністрів України;

посилення контролю з боку Кабінету Міністрів України за використанням Національною та галузевими академіями наук державних коштів і майнового комплексу зазначених академій;

списання, передачі у комунальну власність або спільну діяльність та відчуження майна Національної та галузевих академій наук на суму понад 10 тис. гривень за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

передачі в оренду державного майна, наданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове користування, на загальних підставах;

вилучення земельних ділянок Національної та галузевих академій наук за згодою їх президій на підставі рішення Кабінету Міністрів України відповідно до Земельного кодексу України.

15. Рекомендувати органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію регіональних та місцевих програм з метою їх оптимізації, визначення мети, конкретних заходів та обсягів фінансування, а також узгодити їх з державними цільовими програмами в частині очікуваних результатів, фінансового забезпечення та строків дії.

16. Покласти персональну відповідальність за виконання в установлені строки законних вимог органів Державної фінансової інспекції та сприяння у проведенні контрольних заходів, а також виконання цієї постанови на міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ