Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 вересня 2014 р. N 428
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 558

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1188; 2013 р., N 23, ст. 770) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. N 428

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 558

1. У пункті 2 постанови слова "передбачати згідно із статтею" замінити словами і цифрами "передбачати згідно із статтями 89 і", а після слів "на фінансування місцевих" доповнити словами "і державних".

2. У Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзаци третій - п’ятий викласти у такій редакції:

"10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.";

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).";

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова "за місцем проживання особи" замінити словами "за місцем проживання, перебування особи";

перше речення абзацу п’ятого викласти у такій редакції: "У разі коли до заяв не додані всі необхідні документи, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково.";

4) у пункті 6:

в абзаці першому підпункту 1 слово "непрацюючою" виключити;

абзаци четвертий і п’ятий підпункту 2 викласти у такій редакції:

"копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. N 577);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;";

5) доповнити Порядок пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1. Для підтвердження відсутності даних про доходи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, використовуються відомості Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, що отримані в порядку щоквартального електронного інформаційного обміну між Мінсоцполітики і ДФС з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Порядок обміну такою інформацією затверджується Мінсоцполітики і ДФС.

У разі коли фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради готує та надсилає протягом двох днів запит до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем попереднього проживання, перебування такої особи про одержання компенсації.";

6) пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:

"7. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради протягом десяти днів після одержання заяв із необхідними документами розглядає їх та приймає рішення про призначення компенсації чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення, про що інформує заявника письмово протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

8. Компенсація призначається:

на час встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.";

7) у пункті 9:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Перерахунок розміру компенсації у зв’язку із зміною групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради на підставі копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка надсилається зазначеному підрозділу, органами медико-соціальної експертизи без подання заяв, зазначених у пункті 6, і оформляється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.";

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

"Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.

Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданих заяв разом із новими висновками лікарсько-консультаційної комісії і оформлюється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.";

8) в абзаці першому пункту 11 цифри "10" замінити цифрою "1";

9) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Сума компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні послуги, і залишилася недоотриманою у зв’язку з її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім’ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності - входить до складу спадщини.";

10) пункт 13 доповнити реченням такого змісту: "Зазначене рішення долучається до особової справи фізичної особи, яка надає соціальні послуги.";

11) у пункті 15:

в абзаці першому:

перше речення після слів "умови їх призначення" доповнити словами "та виплати";

третє речення після слів "надміру виплачені суми" доповнити словами "за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації";

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Якщо одержувачем компенсації приховано або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради:

визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення;

повідомляє отримувачу компенсаційної виплати про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті.

Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менше календарного місяця, виплата компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надавалися соціальні послуги.

Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом восьмим;

12) у тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради" у відповідному відмінку і числі.