Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 28 від 31.07.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Про затвердження Правил користування
електричною енергією

Згідно з указами Президента України від 8 грудня 1994 року N 738/94 та від 14 березня 1995 року N 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією (додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з 13 серпня 1996 року.

Голова Комісії З.Буцько

Затверджено
постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
N 28 від 31.07.96

Правила
користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95 і визначають взаємовідносини споживачів електроенергії, електропостачальних та електропередавальних організацій.

Термін дії даних Правил поширюється на період до завершення реструктуризації електроенергетичної галузі, зміни форм власності в електроенергетиці та визначення майнових і ринкових стосунків суб'єктів оптового ринку електричної енергії.

Правила є обов'язковими для споживачів, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

НКРЕ в установленому порядку буде вносити зміни до цих Правил, враховуючи зміни в чинному законодавстві, а також реальні зміни взаємовідносин в процесі розвитку ринку електричної енергії.

1.2. В Правилах вживаються такі визначення:

Аварійне розвантаження.

Режим роботи енергетичної системи, при якому проводиться зменшення потужності електроспоживання для упередження порушення сталості роботи енергосистеми.

Договірна величина споживання електроенергії.

Узгоджена в договорі між електропостачальною організацією і споживачем кількість енергії за відповідний розрахунковий період.

Електропостачальна організація (Ліцензіат-постачальник).

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом. (На перехідний період електропостачальною організацією є Державна акціонерна електропостачальна компанія та(або) незалежні постачальники електроенергії, які працюють на договірних умовах).

Електропередавальна організація (Ліцензіат-передавач).

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав від НКРЕ ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, що знаходяться у його власності або повному господарському віданні. (На перехідний період електропередавальною організацією є Державна акціонерна електропостачальна компанія та(або) основний споживач, до мереж якого приєднані електромережі субспоживачів).

Електростанція споживача (Блок-станція).

Електростанція, яка належить споживачеві, працює в енергетичній системі України і підпорядковується її диспетчерському управлінню.

Межа балансової належності.

Точка розподілу електричної мережі між електропередавальною організацією і споживачем, яка визначається згідно з балансовою належністю електромережі.

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Постачання електричної енергії роздрібним споживачам, яке здійснює незалежний постачальник електроенергії, за нерегульованим тарифом, який визначається відповідно до договору із споживачем.

Постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Постачання електричної енергії роздрібним споживачам, яке здійснює місцева електропостачальна компанія за тарифом, що регулюється згідно з умовами, визначеними у ліцензіях на постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Розрахунковий період.

Період часу, за який визначається кількість спожитої електричної енергії та здійснюються взаєморозрахунки за потужність і спожиту електроенергію між споживачем та електропостачальною організацією. Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в договорі.

Споживач електричної енергії (Споживач).

Це промислові та прирівнені до них підприємства, організації, установи, електрифікований залізничний та міський транспорт, комерційні та сільськогосподарські виробники, невиробничі підприємства, організації, установи, а також міське та сільське населення, які приєднані до електричних мереж і використовують електроенергію за допомогою наявних струмоприймачів.

Субспоживач.

Споживач, якому електрична енергія постачається електропостачальною організацією через мережі електропередавальних організацій та основного споживача, до мереж якого він приєднананий.

Форс-мажорні обставини.

Надзвичайна і непереборна за даних умов сила (стихія, страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вина чи невиконання з боку суб'єкта договірних відносин своїх зобов'язань, (дію яких неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу), яка є обставиною, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

1.3. Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) суб'єкти підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії незалежно від форм власності повинні отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.

Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України видає ліцензії та контролює ліцензовану діяльність виробників електричної енергії, а також організацій, що передають та постачають електроенергію споживачам.

1.4. При порушенні умов та правил здійснення ліцензованої підприємницької діяльності з виробництва, передачі або постачання електричної енергії НКРЕ може зупинити чи анулювати дію ліцензії.

1.5. Ліцензіати-постачальники і ліцензіати-передавачі електричної енергії повинні повідомити інших ліцензіатів, з якими вони знаходяться у відповідних договірних відносинах, та споживачів, яким вони постачають та передають електричну енергію, про зупинення дії або анулювання ліцензії.

Зупинення дії та анулювання ліцензії не відміняє зобов'язання їх перед постачальниками та споживачами, яким вони постачають та передають електричну енергію.

1.6. Організація, що постачає електричну енергію за регульованим тарифом, якщо це не веде до порушення умов та правил її ліцензії, не може відмовити в постачанні електричної енергії іншим постачальникам та споживачам електричної енергії за умов дотримання ними вимог даних Правил та інших нормативно-технічних документів.

Електропередавальна організація, якщо це не веде до порушення умов та правил її ліцензії, не може відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, а також в приєднанні до її мереж інших передавачів або споживачів за умов дотримання ними вимог даних Правил та інших нормативно-технічних документів.

1.7. Користування електричною енергією здійснюється на основі договору, що укладається між електропостачальною організацією і споживачем електричної енергії (крім населення) (додаток 1; таблиці відсутні). До договору додається акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності споживача і електропередавальної організації, від мереж якої живляться електроустановки споживача. Умови договору можуть змінюватися за узгодженням сторін.

Міське та сільське населення користується електроенергією за єдиною розрахунковою книжкою, в якій викладені основні положення Правил щодо користування електричною енергією населенням.

1.8. Договір на користування електричною енергією укладається споживачем з електропостачальною організацією за умови наявності в останньої ліцензії НКРЕ.

У договорі наводяться відомості про приєднаних до мереж споживача інших субспоживачів (найменування, потужність, електроспоживання, розрахункові електролічильники, тарифи та інші відомості).

1.9. Укладання, зміни, розірвання чи продовження договору на користування електричною енергією здійснюється тільки відповідно до вимог чинного законодавства та цих Правил.

1.10. Споживачі, які передають електричну енергію субспоживачам або відпускають електроенергію від своїх електростанцій (блок-станцій), укладають з електропостачальною організацією договір на загальну (сумарну) кількість електроенергії, що передається, з урахуванням електроспоживання населенням.

Взаємини споживачів, що передають електроенергію субспоживачам, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договорами на користування електроенергією, що укладаються між ними. Якщо основний споживач отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії, то взаємини регулюються умовами та правилами цієї ліцензії, договорами на передачу електричної енергії та договором між субспоживачем та електропостачальною організацією на постачання електроенергії.

1.11. При необхідності в договір між електропостачальною організацією та споживачем можуть бути включені додаткові умови, що не суперечать чинному законодавству і цим Правилам.

Невирішені спірні питання між споживачем та електропостачальною організацією вирішуються НКРЕ.

1.12. Нагляд за охороною праці, енергозбереженням та енергетичний нагляд за електроустановками споживачів в Україні здійснюється персоналом підрозділів державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством України.

2. Технічні умови на підключення
електроустановок споживачів

2.1. Технічні умови на приєднання нових електроустановок, збільшення електричної потужності або зміни вимог до надійності електропостачання споживачів видаються електропередавальною організацією, до мереж якої приєднуються нові чи додаткові потужності.

Запит на отримання технічних умов подається безпосередньо споживачем.

2.2. У запиті, підписаному керівником, мають бути такі вихідні дані:

а) назва об'єкту;

б) місце розташування та ситуаційний план;

в) розрахункове навантаження;

г) введення потужностей по роках;

д) категорійність струмоприймачів споживача за надійністю електроспоживання;

е) дозвіл в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на цій ділянці і за цією адресою;

ж) інші необхідні для видачі технічних умов дані, за вимогою електропередавальної організації.

2.3. Електропередавальна організація після одержання вихідних даних, згідно із запитом від споживача, видає технічні умови в місячний термін.

При зміні вихідних даних споживач повинен звернутися до електропередавальної організації за уточненням технічних умов.

2.4. В технічних умовах на підключення електроустановок споживача визначаються:

а) точки підключення (підстанція, електростанція або лінії електропередачі, розподільче обладнання, секції розподільчого обладнання, комірки), напруга, на якій мають бути виконані повітряні або кабельні лінії, що живлять об'єкт, очікуваний рівень напруги в точках підключення; в окремих випадках визначається необхідність розробки варіанту спорудження ТЕЦ на базі теплового споживання або розробки варіантів схеми живлення мережі;

б) прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

в) обгрунтовані вимоги щодо підсилення існуючої мережі у зв'язку з підключенням нового споживача (збільшення перерізу проводів, потужності трансформаторів, спорудження нових об'єктів мережі тощо);

г) вимоги до компенсації реактивної потужності;

д) вимоги до обліку електроенергії;

е) характеристики мережі електропередавальної організації в точці підключення споживача, необхідні для вибору типу і потужності засобів поліпшення якості електроенергії;

є) спеціальні вимоги щодо встановлення стабілізуючих пристроїв і приладів контролю якості електричної енергії у її приймачів згідно з державним стандартом;

ж) вимоги щодо регулювання добового графіка навантаження;

з) обгрунтовані вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

и) специфічні вимоги щодо електроустановок споживачів, до яких приєднуються лінії живлення електропередавальної організації (необхідність резервного живлення, автоматичного захисту на вводах, допустимість паралельної роботи живильних ліній, виділення відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення для збереження електроживлення цих струмоприймачів при виникненні дефіциту потужності в енергосистемі і т.п.);

і) резервна потужність для споживачів, які будуть підключені у перспективі на договірних умовах;

ї) режим роботи електротермічного устаткування, систем електричного опалення і електроводонагрівання;

й) термін дії технічних умов;

к) вартість або умови визначення вартості підключення;

л) розрахункові значення струмів короткого замикання, вимоги до релейного захисту, автоматики, зв'язку, ізоляції і захисту від перенапруги;

м) рекомендації щодо використання типових проектів електроустановок;

н) інші обгрунтовані вимоги, необхідні для виконання проекту електропостачання.

2.5. Виконання технічних умов на підключення є обов'язковим для всіх споживачів і проектних організацій, яким доручається виконання проекту електропостачання. Термін дії, що вказується в технічних умовах, визначається нормативами часу на проектування, будівництво і реконструкцію об'єкта, його черги чи окремого будівництва і може бути продовжений після погодження з електропередавальною організацією. Технічні умови після закінчення терміну їх дії вважаються недійсними. Нові технічні умови і дозвіл на підключення нових або додаткових потужностей споживач одержує в порядку, встановленому цими Правилами. Якщо проектні роботи в установлений термін не були виконані, а схема розвитку або навантаження електромереж за цей час змінилася, електропередавальна організація має право в односторонньому порядку змінити частково або відмінити повністю технічні умови.

2.6. Споживач за участю проектної організації подає на узгодження з електропередавальною організацією, до початку будівельних робіт на об'єкті, відповідні розділи проекту електропостачання підприємства.

В окремих випадках, коли при проектуванні об'єкту, його черги чи окремого виробництва виникає необхідність часткового відступу від вказаних узгоджених проектних рішень і технічних умов, ці відступи повинні попередньо узгоджуватися проектними організаціями з електропередавальною організацією, яка раніше узгодила проектні рішення і видала технічні умови.

Робочі креслення, розроблені в точній відповідності з проектом, погодженню не підлягають.

В двотижневий термін електропередавальна організація перевіряє відповідність прийнятих проектних рішень технічним умовам і Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ) та видає відповідне технічне рішення.

В окремих випадках, коли необхідно провести додаткову перевірку, термін розгляду проекту може бути збільшений до 1 місяця. В тих випадках, коли в розглянутій проектній документації виявлено відхилення від вимог технічних умов чи діючих нормативних документів, електропередавальна організація надсилає споживачу листа з обгрунтуванням відмови в погодженні проекту для внесення проектною організацією змін та доповнень для повторного погодження. Після узгодження проектної документації замовник отримує від електропередавальної організації дозвіл на тимчасове електропостачання будівельних механізмів при спорудженні об'єкту.

Замовник (субспоживач), який отримав технічні умови на підключення від мереж основного споживача, погоджує з останнім проектну документацію на підключення свого об'єкта, черги об'єкта чи окремого будівництва.

2.7. Будівництво нових, розширення і реконструкція діючих електроустановок споживачів виконуються за рахунок коштів споживачів.

2.8. Для отримання від електропередавальної організації технічних умов та дозволу на підключення об'єкта до мереж електропередавальної організації замовник вносить на рахунок електропередавальної організації плату у розмірі, визначеному кошторисом, погодженим з НКРЕ.

3. Допуск до експлуатації електроустановок споживачів

3.1. Електроустановки споживачів, що заново вводяться або реконструюються, повинні бути виконані відповідно до Правил улаштування електроустановок, будівельних норм і правил та інших нормативних документів, бути забезпеченими проектною документацією, погодженою в установленому порядку, та технічною приймально-здавальною документацією.

3.2. Перед пуском в експлуатацію нові або реконструйовані електроустановки проходять приймально-здавальні випробовування і приймаються споживачем від монтажно-налагоджувальної організації за актом відповідно до діючих правил. Після цього споживач за участю головного підрядника надає інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці необхідну проектну і технічну приймально-здавальну та випробувальну документацію, надає можливість технічного огляду електроустановки, після чого отримує дозвіл на допуск до експлуатації, який оформлюється у вигляді акта допуску.

3.3. Якщо нові електроустановки споживача (підстанції, мережі тощо) є транзитними чи приєднуються глухими відпайками до ліній електромереж 35 кВ і вище та переходять у власність або повне господарське відання чи передаються у користування електропередавальній організації, технічне приймання та допуск до експлуатації виконує електропередавальна організація.

3.4. Допуск до експлуатації електроустановки може бути здійснений тільки при наявності у споживача відповідного електротехнічного персоналу та особи відповідальної за стан електрогосподарства або договору на обслуговування електроустановок споживача електропередавальною організацією.

3.5. Подання напруги на нові електроустановки здійснюється при наявності акта допуску їх до експлуатації після укладання договору на користування електроенергією, перевірки та установки приладів обліку.

3.6. Електропередавальна організація та інспектори з енергонагляду та нагляду за охороною праці, що надали дозвіл на допуск до експлуатації електроустановки, не несуть відповідальність за правильність її експлуатації споживачем.

3.7. При виявленні в електроустановках споживачів недоліків в монтажі, відхилень від виданих технічних умов на приєднання, відхилень від узгодженої проектної документації, Правил улаштування електроустановок, Будівельних норм та правил та інших нормативних документів або при відсутності підготовленого персоналу для обслуговування зазначених установок допуск їх до експлуатації до усунення виявлених недоліків забороняється.

3.8. Електроустановки споживачів із сезонним характером роботи (дитячі, спортивні табори відпочинку, будинки відпочинку, зони відпочинку і т.п.) щорічно перед їх включенням пред'являються для технічного огляду і допуску їх до експлуатації інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці.

Інспекторам з енергонагляду та нагляду за охороною праці пред'являються протоколи випробувань електроустаткування.

Подання напруги на електроустановки із сезонним характером роботи здійснюється після технічного огляду і видачі дозволу на допуск до експлуатації.

4. Взаємовідносини сторін при
експлуатації електроустановок

4.1. Межа відповідальності між споживачами і електропередавальною організацією за стан і обслуговування електроустановок визначається їх балансовою належністю і фіксується в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін, який додається до договору.

4.2. Межа відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

а) при повітряному відгалуженні - на перших ізоляторах, встановлених на будівлі або трубостояку;

б) при кабельному вводі - на наконечниках кабеля живлення на вводі в будівлю.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа відповідальності.

Відповідальність за стан контактних з'єднань на межі балансової належності електромережі в будинках, що належать житловим організаціям, установам та іншим невиробничим споживачам, несе електропередавальна організація.

4.3. Межа відповідальності за стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

а) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільчих пристроїв і на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільчих пристроїв;

б) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільчих ліній.

Відповідальність за технічний стан зазначених в підпунктах а) і б) з'єднань несе організація, яка експлуатує підстанції (розподільчі пристрої).

Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження (глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям, встановлюється на опорі основної лінії, де виконана відпайка. Відповідальність за стан затискачів, що приєднують відпайку, несе організація, яка є власником основної лінії.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

4.4. Споживач несе відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію електроустановок, які знаходяться в його віданні, за збереження засобів обліку та управління електроспоживанням, пристроїв АЧР та інших засобів системної автоматики, що встановлені на його підстанціях, за раціональним витрачанням електроенергії, додержанням оперативної дисципліни відповідно до цих Правил, своєчасне виконання приписів інспекторів з нагляду за охороною праці, енергонагляду та енергозбереження.

4.5. При наявності особливих умов виробництва та експлуатації електроустаткування (підземні, вибухонебезпечні виробництва, електротяга тощо), що не враховані відповідними нормативно-технічними документами, споживачі зобов'язані мати спеціальні інструкції з експлуатації та безпеки обслуговування цього устаткування.

4.6. З метою забезпечення надійної, економічної та безпечної експлуатації електроустаткування споживач зобов'язаний:

а) вдосконалювати схему електропостачання з виділенням відповідальних навантажень на зарезервовані зовнішні лінії живлення, що забезпечують подачу електроенергії для покриття технологічної та аварійної броні при проведенні енергосистемою аварійних розвантажень;

б) виконувати вимоги електропередавальної організації щодо характеристик та уставок релейного захисту та автоматики, а також уставок автоматів та запобіжних пристроїв;

в) узгоджувати з електропередавальною організацією застосування схеми автоматичного включення резерву (АВР);

г) здійснювати відповідно до договору з електропостачальною організацією безперервний, періодичний або епізодичний контроль за показниками якості електроенергії на межі балансової належності та в інших точках елетромереж у відповідності з вимогами Державного стандарту;

д) вживати заходів щодо покращення якості електроенергії у своїх мережах;

е) забезпечувати необхідний облік електроенергії та потужності відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок;

є) вживати протиаварійних, протипожежних заходів та заходів з техніки безпеки;

ж) забезпечувати в будь-який час доби безперешкодний доступ представників відповідних державних органів (за їх службовим посвідченням), яким згідно з чинним законодавством надано право контролю за режимом електроспоживання, раціональним та економним користуванням електричною енергією, нагляду за технічним станом електрогосподарства та перевірки ліцензованої діяльності, а також виконувати їх приписи.

4.7. Споживач оперативно сповіщає органи з нагляду за охороною праці, енергонагляд, електропередавальну та електропостачальну організації відповідно до їх повноважень про:

а) порушення схеми обліку електроенергії, несправності в роботі розрахункових систем і приладів обліку;

б) порушення, які пов'язані з відключенням ліній живлення, пошкодженням основного устаткування, ураження електричним струмом людей і тварин, а також пожежі, викликані несправністю електроустановок;

в) випадки несправності устаткування і пристроїв РЗА, які належать електропередавальній організації та знаходяться в приміщенні або на території споживача;

г) порушення умов застосування графіків обмежень та аварійних відключень.

Споживач сповіщає НКРЕ про порушення електропостачальною чи електропередавальною організаціями умов та правил здійснення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії.

4.8. Електропередавальна організація зобов'язана:

а) вдосконалювати схему електропостачання з виділенням відповідних навантажень на зарезервовані лінії живлення;

б) здійснювати контроль за показниками якості електроенергії у своїх мережах;

в) вживати заходів щодо поліпшення якості електроенергії у власних мережах;

д) забезпечувати весь необхідний облік електроенергії та потужності;

е) вживати протиаварійних, протипожежних заходів та заходів з техніки безпеки;

є) оперативно сповіщати споживачів про:

- всі порушення схеми обліку електроенергії, пошкодження розрахункових приладів обліку електроенергії на відхідних до споживача лініях електропередачі та струмопроводах;

- порушення, що пов'язані з перервою електропостачання, їх причини і терміни відновлення нормального режиму електропостачання;

- всі несправності устаткування, пристроїв РЗА, живильних та розподільчих ліній споживача, які знаходяться в приміщенні або на території електропередавальної організації;

- застосування графіків обмежень і аварійних відключень, їх час початку та закінчення, величину зниження споживання електроенергії та потужності.

4.9. Виведення в ремонт, а також ввімкнення після ремонту ліній електропередач, розподільчих пунктів і трансформаторних підстанцій споживача, через які транзитом передається електроенергія іншим споживачам, виконується тільки з дозволу електропостачальної організації, який оформляється відповідно до встановленого порядку.

4.10. Споживач забезпечує доступ персоналу електропередавальної організації для виконання оперативних переключень, обслуговування розрахункових приладів обліку, протиаварійної системної автоматики, виконання робіт, пов'язаних із спорудженням і ремонтом електричних мереж електропередавальної організації, що розташовані на його території.

Електропередавальна організація забезпечує доступ персоналу споживача для обслуговування і ремонту його електроустаткування, яке розташоване на її території.

Організація, яка виконувала роботи, після закінчення останніх повинна за свій рахунок привести в належний стан приміщення та територію, де виконувались роботи.

4.11. Електропостачальна організація несе відповідальність за дотримання вимог договору на користування електричною енергією та за якість електричної енергії.

4.12. Електропостачальна організація сплачує споживачам у разі перерви електропостачання з її вини штраф, додаткові виплати або нарахування згідно з діючим законодавством України.

Час перерви визначається спільно за документацією споживача, електропостачальної і електропередавальної організації з моменту припинення або обмеження подачі електричної енергії до встановлення необхідного рівня напруги і частоти. Якщо перерва в електропостачанні викликана технологічними порушеннями в роботі мереж передавальної організації, час перерви зменшується на проміжок часу, який регламентується Правилами улаштування електроустановок відповідно до категорії надійності електропостачання струмоприймачів.

4.13. Електропостачальна організація не несе матеріальної відповідальності перед споживачем за недопостачання електричної енергії, яке викликане:

а) форс-мажорними обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації;

б) неправильними діями персоналу споживача;

в) умовами обмеження або припинення подачі електроенергії споживачам, передбаченими у розділах 8, 9 цих Правил та обумовленими в договорі;

г) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення.

4.14. Електрична енергія, що недопоставлена споживачу з вини електропостачальної організації, визначається як різниця між середньодобовим споживанням електроенергії за найближчий розрахунковий період з нормальним електропостачанням, який передував обмеженню, і фактичним середньодобовим споживанням за розрахунковий період, де мало місце недовідпущення електроенергії споживачу.

Електропостачальна організація за узгодженням із споживачем може відшкодувати невідпущену йому кількість електричної енергії у дні, що залишилися в поточному або в наступному розрахункових періодах, без сплати штрафних санкцій.

4.15. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами граничних величин, що зазначені в договорі на користування електроенергією, електропостачальна організація сплачує споживачу штраф, визначений чинним законодавством.

Електропостачальна організація не несе відповідальність перед споживачем за відпуск електричної енергії низької якості за ту кількість діб, протягом яких споживач не дотримувався встановленого режиму електропостачання і допускав перевищення встановленої договірної потужності.

5. Встановлення та експлуатація
технічних засобів обліку і
управління електроспоживанням

5.1. Електроустановки споживачів електричної енергії повинні бути забезпечені необхідними приладами обліку електроенергії для розрахунків за спожиту електроенергію, технічними засобами контролю і управління електроспоживанням, а також приладами контролю якості електроенергії, що встановлюються відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.

На тягових підстанціях для врахування перетоків електропередавальної організації через тягові мережі споживача мають встановлюватися, як розрахункові, лічильники прямого та зворотнього напрямку струму.

5.2. Приєднання до мереж електропередавальної організації, а також до мереж споживача електроустановок, що не мають розрахункових засобів обліку електроенергії, забороняється.

5.3. Для розрахунків між споживачем та електропостачальною організацією використовуються прилади диференційованого за періодами часу обліку електроенергії, а також однотарифні, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювань та допущені до застосування в Україні.

Місця встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з Правилами улаштування електроустановок.

5.4. Облік електроенергії здійснюється відповідно до діючої системи розрахунків.

5.5. Для кожної тарифної групи споживачів мають бути встановлені окремі розрахункові засоби обліку електроенергії.

5.6. Придбання, встановлення і атестація розрахункових приладів обліку електроенергії, автоматизованих систем обліку, технічних засобів контролю та управління електроспоживанням, приладів контролю якості електроенергії, пристроїв для передачі інформації електропередавальній організації здійснюється за рахунок споживачів.

5.7. Технічні засоби, перелічені в п.5.6., встановлюються споживачами:

а) на об'єктах електропередавальної організації, що приймаються нею до експлуатації та технічного обслуговування згідно з договором;

б) на об'єктах споживача, які знаходяться на його балансі.

За угодою сторін технічні засоби, встановлені на об'єктах споживача, можуть бути передані електропостачальній організації, що працює за регульованим тарифом в експлуатацію і технічне обслуговування згідно з договором.

5.8. Відповідальність за:

а) технічний стан вимірювальних трансформаторів, вторинних кіл трансформаторів струму і напруги, в тому числі ліній зв'язку автоматизованих систем обліку, несе та організація, в експлуатації якої вони знаходяться;

б) схоронність зазначеного вище устаткування несе організація, на території якої вони розташовані.

5.9. Для контрольного обліку електроенергії (контроль за виконанням встановлених норм витрат електроенергії) додатково встановлюються прилади обліку в окремих цехах, на енергомістких агрегатах, технологічних лініях, в будинках.

5.10. Технічні (контрольні) засоби обліку електренергії знаходяться на балансі споживача. Їх обслуговування здійснюється споживачем або іншою організацією за договором.

5.11. Всі розрахункові електролічильники, що призначені для розрахунків населення з електропостачальною організацією за спожиту електроенергію, мають знаходитися в експлуатації та обслуговуванні електропостачальної організації, що працює за регульованим тарифом, за рахунок останньої.

Розрахункові електролічильники (поквартирні і для обліку загальнобудинкових витрат електроенергії) мають бути придбані, встановлені, підключені та передані на баланс електропостачальній організації, яка працює за регульованим тарифом, або на обслуговування згідно з договором:

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

б) при розділі обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділення обліку.

5.12. В житлових будинках (квартирах), в тому числі в тих, що належать громадянам на правах приватної власності, встановлюється, як правило, один розрахунковий електролічильник.

При наявності декількох власників (квартиронаймачів) встановлюється розрахунковий електролічильник для кожного з них.

Загальні потреби будинку (освітлення сходових кліток, робота ліфтів, насосів тощо) мають бути забезпечені окремим обліком.

5.13. Ремонт, перевірка і заміна розрахункових приладів обліку електроенергії здійснюються електропостачальною організацією, що працює за регульованим тарифом, за рахунок:

а) електропостачальної організації - для приладів обліку, що знаходяться на її балансі;

б) споживача - для приладів обліку, що знаходяться на його балансі.

При виявленні неправильної роботи приладів обліку електроенергії з вини електропередавальної організації - плата за їх ремонт, перевірку та заміну зі споживача не стягується.

5.14. При порушенні схеми обліку електроенергії, пошкодженні або викраденні розрахункових приладів обліку електроенергії з вини споживача, їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за його рахунок.

5.15. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електроенергії та пломб покладається на організацію, в приміщенні якої вони встановлені.

В житлових будинках відповідальність за збереження і цілісність поквартирних електролічильників та пломб, встановлених на сходових клітинах, і розрахункових електролічильників, що враховують витрату електроенергії на загальнобудинкові потреби, покладається на власника будинку.

Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових приладів обліку електроенергії, що встановлені в квартирі, та пломб на них несе квартиронаймач чи власник.

5.16. Розрахункові прилади обліку електроенергії мають бути опломбовані представником Державного стандарту, а кришки клемників для їх підключення мають бути опломбовані представником організації, на яку покладені такі обов'язки. Періодична перевірка розрахункових приладів обліку повинна здійснюватись в термін, встановлений Державним стандартом.

5.17. Всі електричні кола приладів обліку електроенергії, лінії зв'язку автоматизованих систем обліку, приводи роз'єднувачів трансформаторів напруги, що живлять розрахункові прилади обліку, зборки затискачів у проводці до приладів обліку, вимірювальні трансформатори струму, що використовуються для розрахункових електролічильників, повинні мати пристрої для пломбування і пломбуватися представником організації, на яку покладені такі обов'язки.

5.18. Перестановка, заміна, зміна завантаження вимірювальних трансформаторів, які живлять розрахункові прилади обліку електроенергії, а також будь-які роботи, пов'язані з порушенням або зміною схеми обліку електроенергії, здійснюється тільки за згодою електропостачальної організації.

Під час проведення вищезазначених робіт облік електроенергії може здійснюватись за тимчасовими схемами, узгодженими з електропередавальною організацією. При неможливості створення тимчасових схем обліку електроенергії, розрахунки за електроенергію здійснюються відповідно до договору на користування електричною енергією.

6. Відпуск електричної енергії споживачам
та режими її споживання

6.1. Відпуск електричної енергії всім споживачам здійснюється електропостачальною організацією відповідно до укладених договорів.

6.2. Відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з поквартальним розподілом подаються споживачами в електропостачальну організацію, що працює за регульованим тарифом, в термін обумовлений договором.

6.3. У разі необхідності змінити договірну величину споживання електричної енергії споживач може звернутися до електропостачальної організації не пізніше 20 числа поточного розрахункового місяця, за відповідним коригуванням договірної величини відпуску електричної енергії.

Електропостачальна організація повинна у першу чергу задовільняти потреби у забезпеченні відпуску електричної енергії споживачам, які систематично і в строк оплачують спожиту електроенергію.

6.4. Рівні споживання електричної енергії та потужності, участь споживачів у графіках обмеження та аварійного відключення, порядок їх застосування при виникненні аварійної ситуації та наявності дефіциту паливно-енергетичних ресурсів визначаються згідно з діючими нормативними документами.

6.5. Електропостачальна організація, що працює за регульованим тарифом погоджує споживачам договірні величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження. Ці величини встановлюються, виходячи з режиму роботи енергосистеми України і доводяться до відома споживача окремими письмовими повідомленнями не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу (місяця) і є невід'ємною частиною договору.

Години максимуму навантаження фіксуються в договорі із споживачем і не повинні перевищувати:

з жовтня по березень: вранці - 2 год., ввечері - 4год.;

з квітня по вересень: вранці - 3 год., ввечері - 2год.

6.6. При наявності у споживача власної електростанції договір на користування електричною енергією укладається на кількість електричної енергії, яка споживається безпосередньо від мережі електропередавальної організації.

6.7. Для визначення режимів роботи споживачів і електропостачальної організації, що працює за регульованим тарифом, споживачі двічі на рік подають в електропостачальну організацію добові графіки споживання електричної енергії та потужності в установлений характерний робочий день літнього і зимового періоду.

6.8. Контроль за дотриманням встановлених режимів електроспоживання здійснюється електропостачальною організацією, що працює за регульваним тарифом.

6.9. В разі порушення споживачем встановлених режимів електроспоживання або при наявності заборгованості електропостачальна організація, що працює за регульваним тарифом, безпосередньо або через електропередавальну організацію має право, заздалегідь попередивши споживача, частково або повністю припинити йому подачу електроенергії.

Після попередження споживач зобов'язанний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

6.10. Споживачі повинні забезпечити виконання технічних умов на їх енергопостачання та усунути виявлені порушення, звернувши особливу увагу на наявність резервних джерел живлення та їх технічний стан.

Споживачі, які мають резервні джерела живлення, несуть повну відповідальність за їх технічний стан і готовність до пуску. Всі збитки та можливі негативні наслідки від несвоєчасного включення резервного живлення покладаються на власників резервних джерел живлення.

6.11. У разі нестачі палива та під час аварійних ситуацій до споживачів-неплатників застосовуються у першу чергу графіки обмеження електропостачання та відключення.

7. Відповідальність при експлуатації
електроустановок житлових будинків

7.1. Відповідальність за технічний стан, техніку безпеки, експлуатацію і ремонт електроустаткування загальнобудинкових потреб (ввідно-розподільчі пристрої, внутрішня електромережа для освітлення сходів, дворів, номерних ліхтарів, підвальних приміщень і горищ, приміщень домоуправлінь, електромережа та електродвигуни ліфтів, насосів тощо) лежить на власнику будинку або організації, у віданні якої знаходиться жилий будинок.

7.2. Відповідальність за технічний стан і ремонт електричної проводки та електроустаткування (приладів, апаратів тощо) в квартирах, на підсобних, присадибних і садових ділянках, в гаражах та інших об'єктах, які знаходяться в приватному (особистому) користуванні окремих громадян, а також за техніку безпеки під час користування електричною енергією, покладається на власників індивідуальних будівель та квартиронаймачів чи орендарів.

7.3. Ремонт внутрішньобудинкової та внутрішньоквартирних електропроводок здійснює власник будинку або організація, у віданні якої знаходиться житловий будинок.

8. Розрахунки за користування електричною енергією

8.1. Розрахунки із споживачами за користування електричною енергією, яка відпускається електропостачальними організаціями і електростанціями споживачів (блок-станціями), здійснюються відповідно до діючих тарифів згідно з договором на користування електроенергією.

8.2. Розрахунки споживачів за користування електричною енергією здійснюються з електропостачальними організаціями:

- за роздрібними тарифами, затвердженими НКРЕ, які працюють за регульованим тарифом;

- за договірною ціною - які працюють за нерегульованим тарифом.

8.3. Показання розрахункових лічильників підтверджуються споживачами документом, який направляється до електропостачальної організації відповідно до договору. При непред'явленні споживачем відомостей про показання розрахункових лічильників в установлені в договорі терміни електропостачальна організація, яка працює за регульовним тарифом, проводить нарахування, виходячи з установленої потужності та кількості годин користування електричною енергією, без наступного перерахунку. Відновлення розрахунків здійснюється за приладами обліку після спільного складання акта, в якому фіксуються показання приладів обліку електроенергії.

Електропостачальна організація, яка працює за нерегульованим тарифом, розрахунки зі споживачами здійснює відповідно до договору.

8.4. При живленні від одного джерела електропостачання декількох споживачів різних тарифних груп за тимчасової відсутності роздільного обліку електроенергії розрахунки із споживачами здійснюються диференційовано за відповідними тарифами. Розрахунки здійснюються на підставі договору або акта, який складається представниками електропостачальної організації і споживача, в якому визначається частка участі в сумарному електроспоживанні кожного споживача відповідної тарифної групи.

8.5. У разі перебільшення договірних величин споживання електричної енергії або потужності за розрахунковий період споживачі сплачують електропостачальній організації, яка працює за регульованим тарифом, додаткову доплату відповідно до чинного законодавства України.

Підвищена плата за перевищення договірної величини споживання електричної енергії і потужності не застосовується, якщо перевищення стало наслідком форс-мажорних обставин.

8.6. У разі тимчасового порушення обліку електроенергії не з вини споживача розрахунок за спожиту електроенергію здійснюється за середньодобовим споживанням попереднього розрахункового періоду до порушення обліку або наступного після відновлення обліку періоду електропостачальною організацією за погодженням із споживачем.

8.7. У разі звільнення споживачем займаного приміщення, останній повідомляє про це електропостачальну організацію за 7 днів і здійснює повний розрахунок за електроенергію по день виїзду включно, після чого електропостачальна організація припиняє подачу електроенергії на об'єкт. Оформлення нового споживача і підключення його електроустановок до мережі здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами.

8.8. У разі встановлення розрахункових електролічильників не на межі розділу балансової належності електромережі втрати електроенергії на ділянці мережі від межі розділу до місця встановлення електролічильників відносяться на рахунок організації, на балансі якої знаходиться зазначена ділянка мережі.

Процент втрат електроенергії в мережах на ділянці від місця встановлення електролічильників до межі розділу мережі визначається розрахунковим шляхом і зазначається в договорі.

Втрати електроенергії в мережах споживача, пов'язані з передачею енергії іншим споживачам, враховуються пропорційно частці її споживання різними споживачами.

Розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюються за діючим тарифом на підставі показань розрахункових електролічильників незалежно від місця їх встановлення.

8.9. При передачі електроенергії від електропередавальної організації транзитом через мережі споживача в електромережу електропередавальної організації частина втрат електроенергії в мережах споживача відноситься до втрат в мережах електропередавальної організації з врахуванням пропорції відношення кількості електроенергії, переданої споживачем в мережу електропередавальної організації, до всієї кількості електроенергії, що надійшла в мережу споживача.

8.10. Оплата за транзит електроенергії мережами споживача здійснюється згідно з договором і враховує фактичні витрати споживача на передачу електроенергії.

8.11. Умови врахування надбавок та знижок за реактивну потужність та енергію визначаються в додатку до договору на користування електричною енергією і розраховуються електропостачальною організацією за методикою, затвердженою в установленому порядку, на підставі замірів реактивної потужності або розрахункових значень.

8.12. При наявності декількох ліній живлення фактичне навантаження споживача визначається як сумарне півгодинне навантаження в години добового максимуму навантаження енергосистеми (півгодинного максимального навантаження) кожної з ліній живлення.

8.13. Контроль за фактичним півгодинним навантаженням споживача, який має дві та більше точок обліку здійснюється автоматизованою системою контролю та обліку електроенергії за умовою наявністі останньої. Умови контролю мають бути обумовлені в договорі на користування електричною енергією.

При живленні електроустановок споживача від власної електростанції (блок-станції) і від мереж та підстанцій електропередавальної організації контроль за фактичним навантаженням споживача здійснюється за допомогою приладів, які призначені для обліку електроенергії та розрахунків споживача з електропостачальною організацією.

8.14. Розрахунки за відпущену електроенергію побутовим споживачам можуть проводитись:

- методом самообслуговування за єдиними розрахунковими книжками, які видаються електропостачальною організацією або житлово-комунальними організаціями. В цьому разі платіжні документи за спожиту електричну енергію підлягають оплаті у встановленому порядку протягом перших десяти днів місяця, наступного за розрахунковим;

- методом безготівкових розрахунків банками;

- по додаткових платіжних документах за виявлену заборгованість або невраховану електроенергію, які виписані електропостачальною організацією та підлягають оплаті у встановленому порядку в десятиденний термін від дня вручення їх споживачеві.

В окремих випадках при відсутності ощадного банку або поштового відділення в сільській місцевості платежі за електроенергію від населення дозволяється приймати бухгалтеріям місцевих органів самоврядування на договірних засадах.

8.15. У разі сумніву в правильності показань розрахункових електролічильників або визначенні суми пред'явленого до оплати документу споживач подає про це заяву до електропостачальної організації.

8.16. У випадку пошкодження розрахункових приладів обліку електроенергії з вини споживача (зірвана пломба, розбите скло тощо), зміни схеми ввімкнення приладів обліку, зупинки чи зміщення керуючих електричних годинників в схемах багатотарифного обліку, розкрадання електроенергії електропостачальна організація здійснює перерахунок витрати електроенергії згідно з чинним законодавством.

8.17. При виявленні у побутового споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового електролічильника та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного обліку, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинці електрогодинника та інших порушень з метою зниження показань споживання електроенергії електропостачальна організація повинна здійснити перерахунок за користування споживачем електроенергією за час з дня останньої перевірки, але такий, що не перебільшує терміну позовної давності.

Якщо споживач з метою розкрадання електроенергії улаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що занижує показання електролічильника, порушив умови монтажу, виявити які представник електропостачальної організації при попередніх відвідуваннях не мав можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електроенергією з дня відкриття на нього особистого рахунку, але не більше терміну позовної давності.

Перерахунок здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.18. При виявленні представником електропостачальної організації порушень, допущених споживачем при користуванні електроенергією, на місці оформлюється двосторонній протокол порушень в двох примірниках, один з яких передається споживачеві.

Протокол порушень вважається дійсним також у разі необгрунтованої відмови споживача його підписувати. При цьому складається акт про відмову підпису протоколу.

8.19. На підставі протоколу порушень представник електропостачальної організації визначає кількість недоврахованої електроенергії та виписує споживачу додатковий платіжний документ для сплати відповідно до чинного законодавства.

При несплаті додаткового платіжного документа в визначений строк електропостачальна організація безпосередньо або через електропередавальну організацію відключає споживача і подає позов до суду про стягнення зі споживача в примусовому порядку пред'явленої суми. У випадку необхідності електропостачальна організація передає матеріали в органи прокуратури.

8.20. При тимчасовій відсутності у споживача роздільного обліку витрат електричної енергії на виробничі та побутові потреби при загальному розрахунковому електролічильнику для визначення витрат електроенергії на виробничі потреби від сумарних витрат, врахованих загальним лічильником, віднімаються витрати електроенергії на побутові потреби, які визначаються за показаннями побутових лічильників.

8.21. При відсутності оплати за електричну енергію, яка спожита за розрахунковий період, через 5 днів після дати розрахунку, обумовленої в договорі, електропостачальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє споживачу про дату і час відключення чи обмеження споживання електроенергії. Одночасно про обмеження інформуються місцеві органи державної виконавчої влади.

Термін, з якого запроваджується обмеження відпуску електричної енергії, визначається електропостачальною організацією залежно від категорії споживача. При попередженні про дату і час обмеження відпуску електроенергії необхідно враховувати можливість завершення технологічного циклу виробництва, розпочатого до дати повідомлення про обмеження.

У тому випадку, коли споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, обмеження здійснюється з урахуванням забезпечення живлення навантаження згідно із зазначеними актами до рівня аварійної броні.

8.22. Електропостачальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та договором умови застосування обмежень або відключення боржника від джерел електропостачання, не несе відповідальність за можливі наслідки застосування обмежень та відключень.

8.23. Посадові особи електропостачальної організації, за рішеннями яких запроваджуються обмеження та постачання енергії, несуть відповідальність за обгрунтованість таких рішень, своєчасність попередження споживача, обсяги обмежень та тривалість їх дій.

8.24. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії застосовуються на час сплати боргів та оплати витрат на підключення споживача після сплати боргів. Підключення споживача після сплати боргів виконується згідно з чергою, враховуючи пріоритет поточних робіт в електропостачальній і електропередавальній організаціях.

8.25. Обмеження споживача у постачанні електроенергії не звільняє його згідно з чинним законодавством від сплати пені за кожний день прострочення терміну оплати.

9. Умови припинення або обмеження
відпуску електричної енергії

9.1. Електрична енергія подається споживачу безперервно, якщо у договорі не передбачено перерви у її подачі.

Обмеження в споживанні електроенергії, а також вживання заходів щодо регулювання графіків навантаження споживачів здійснюється в порядку, встановленому діючими нормативними документами.

9.2. У разі незадовільного стану електроустановок споживачів, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам, при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках, представники державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, мають право припинити подачу електроенергії споживачам повністю або частково, заздалегідь попередивши їх.

9.3. Електропостачальна організація має право, попередивши споживача не пізніше ніж за 2 доби, припинити повністю або частково подачу йому електроенергії у разі:

а) споживання електроенергії без укладення договору на користування електричною енергією або після закінчення строку дії договору;

б) самовільного приєднання струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, обумовлені договором;

в) приєднання струмоприймачів поза лічильником або порушення схем обліку електроенергії;

г) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування;

д) зниження показників якості електроенергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

е) недопущення посадових осіб державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок споживача або приладів обліку електроенергії;

є) несплати платіжного документа за електроенергію у встановлений термін, а також у тому випадку, коли банк визнав споживача неплатоспроможним.

9.4. У разі несплати за спожиту електроенергію протягом п'яти днів після встановленої договором дати розрахунку, електропостачальна організація після відповідного попередження має право частково або повністю обмежити відпуск електроенергії. При несплаті споживачем заборгованості електропостачальній організації після застосування зазначених обмежень, остання має право видати розпорядження про повне припинення подачі електричної енергії.

При несплаті за спожиту електричну енергію побутовими споживачами протягом двох тижнів після зазначених термінів електропостачальна організація має право відключити споживача від мережі, попередивши його про це у термін не менше ніж за два дні до відключення. Подача електроенергії відновлюється після погашення заборгованості у термін не пізніше двох тижнів.

9.5. У разі відсутності резервного живлення для проведення планових робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування та підключенням нових споживачів, у договорі на користування електроенергією обумовлюється кількість і тривалість відключень споживачів для цих цілей. Електропостачальна організація попереджує споживача про майбутнє відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з ним точної дати (дня і години) перерви в подачі електроенергії. Якщо в п'ятиденний термін після одержання попередження споживач не узгодить час перерви в подачі електроенергії, електропостачальна організація має право самостійно встановити цей час з повторним попередженням споживача про це не менше ніж за 24 години до відключення.

9.6. При недостатності електричної потужності або енергії вводяться графіки обмежень і відключень. Порядок введення і тривалість їх дії, величини зниження відображаються в договорі.

Після введення в дію графіків обмежень та відключень електроенергії електропостачальна організація протягом 1 місяця забезпечує додатковий відпуск електричної енергії споживачеві на величину обмеження в період введення графіка.

У випадку неузгоджених спірних питань між електропостачальною організацією і споживачем щодо введення та дії графіків обмежень і відключень електроенергії вони передаються на розгляд НКРЕ.

9.7. У разі перевищення споживачем потужності, дозволеної до використання за договором, протягом 30 хвилин і більше в години максимуму навантаження енергосистеми, електропостачальна організація має право вимагати від споживача зниження навантаження до встановленої договірної величини.

Вимога електропостачальної організації щодо зниження навантаження до рівня, встановленого договором, або заданого обмеження повинна бути задоволена споживачем негайно. У разі невиконання вимог щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин після попередження, електропостачальна організація безпосередньо або через електропередавальну організацію може провести часткове відключення споживача від мережі (у разі неможливості часткового відключення застосовується відключення до аварійної броні).

Додаток
до Правил користування
електричною енергією

Договір
на користування електричною енергією

_________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача, відомство)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Електропостачальна організація_______________________Споживач__________________________

Керівник _______________________________________ Керівник _______________________

____________ тел ________________________________ ______________ тел _____________

Інспекція ________________________________________ Головний інженер _______________

____________ тел ________________________________ ______________ тел _____________

Відділ збуту _____________________________________ Головний бухгалтер _____________

____________ тел _______________________________ ______________ тел _____________

Голов. бухгалтер _________________________________ Енергетик ______________________

____________ тел ________________________________ ______________ тел _____________

Місто __________________________________________ "___"__________________ 199__ р.

Ми ті, хто підписався, Підприємство _______________________________________________________________________________________,

що діє за умовами та правилами ліцензії на постачання

електроенергії N ______________________________________________________________________________________, яке іменується надалі

"Електропостачальна організація" в особі ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

на підставі _____________________________________________________________________________________________________________

з одного боку, та ________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача)

що надалі йменується "Споживач", в

особі ________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

шо діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________ -

______________________________________________________________________________________________________________________

з іншого боку, уклали цей Договір на користування електричної енергією.

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися Правилами користування електричною енергією.

1. Предмет договору: Електропостачальна організація зобов'язується постачати електричну енергію у відповідності з умовами договору, а Споживач своєчасно проводити сплату за використану електричну енергію та виконувати інші умови визначені даним договором.

2. Електропостачальна організація за регульованим тарифом зобов'язується:

2.1. Відпускати електроенергію як різновид промислової продукції Споживачу в межах __________ кВА (кВт) приєднаної (дозволеної до використання) потужності згідно з визначеними йому цим Договором умовами та величинами постачання електроенергії та потужності (додаток 1; таблиці відсутні).

Примітка: Величина заявленої Споживачем потужності уточнюється договірною величиною споживаної потужності, визначеної Споживачу Електропостачальною організацією, виходячи з установленої йому граничної потужності. При встановленні Споживачу різних договірних величин споживаної потужності на ранковий та вечірній максимуми навантаження енергосистеми плата за потужність стягується за більшу величину. Повідомлення про договірні величини споживаної потужності є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Доводити Споживачу договірні величини споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми електропередавальної організації за місяцями кварталу письмовим повідомленням не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу (місяця).

2.3. Укласти договори на користування електромережами з електропередавальними організаціями для передачі договірних об'ємів електричної енергії до мереж Споживача.

3. Електропостачальна організація несе відповідальність за надійне забезпечення Споживача електроенергією згідно з категорійністю, гарантованим рівнем надійності схем електропостачання струмоприймачів (додатки N 2 і N 8).

Примітка. Під надійністю електропостачання слід вважати подачу електроенергії в межах договірних величин при установленому режимі потужності без застосування примусових обмежень та зниження якісних показників електроенергії згідно з діючим стандартом.

3.1. У випадку перерви в електропостачанні з вини Електропостачальної організації остання відшкодовує Споживачу вартість недовідпущеної електроенергії згідно з чинним законодавством.

Примітка. При невідповідності схеми електропостачання Споживача категорійності струмоприймачів, а також порушення ним пп.4.13, 9.2, та 9.3 Правил користування електричною енергією Електропостачальна організація не несе відповідальності за перерви в електропостачанні та величини недопоставленої електроенергії.

При перерві в електропостачанні, час, необхідний для виконання відновлювально-ремонтних робіт, визначається на підставі Правил улаштування електроустановок.

3.2. У випадках подачі електроенергії, якість якої не відповідає нормативним вимогам з вини Електропостачальної організації, з відхиленням від установлених параметрів, що визначені Додатком N 6 до Договору на користування електроенергією на межі балансової приналежності електромереж Електропостачальної організації та Споживача остання сплачує штраф на користь Споживача згідно з чинним законодавством (додаток N 6).

4. Споживач зобов'язується:

4.1. Сплачувати за використану електричну енергію та потужність, а також вносити всі інші платежі за розрахунковий період згідно з діючими в цей період тарифами, індексом цін та Умовами цього Договору.

4.2. Для визначення величини використаної електроенергії знімати та представляти за установленою формою до Електропостачальної організації показання розрахункових електролічильників та електролічильників Субспоживачів (пп.3.1, 3.2, 3.3 додатку N 3; таблиці відсутні) згідно з календарним графіком (додаток N 4) за формою згідно з додатком N 9.

4.3. Дотримуватися економічних значень споживання реактивної енергії та потужності (додаток N 5), обумовлених цим Договором.

4.4. Здійснювати уточнення в Електропостачальній організації договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік не пізніше "____"___________ 199__ поточного року.

У випадку неуточнення договірних величин до зазначеного строку Електропостачальна організація має право самостійно встановлювати договірні величини постачання електричної енергії та потужності або припинити подачу електроенергії Споживачу.

4.5. Забезпечити безперешкодний доступ у будь-який час доби працівників Електропостачальної організації до систем та приладів обліку і приладів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.6. Для підтримання роботоспроможності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач вводить за вказівкою Електропостачальної організації обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмеження та аварійних виключень (додаток N 13).

Величина обмеження споживання електричної енергії та потужності почергово доводиться Споживачу Електропостачальною організацією на наступний осінньо-зимовий період письмовим повідомленням, яке вважається невід'ємною частиною Договору.

5. Споживач несе відповідальність за раціональне використання електроенергії, дотримання режимів електроспоживання.

5.1. У випадку споживання електроенергії понад кількість, обумовлену цим Договором на відповідний період (місяць, квартал), більше ніж на 2% Споживач сплачує Електропостачальній організації вартість електроенергії, витраченої понад обумовлений даним Договором обсяг електричної енергії згідно з чинним законодавством.

5.2. У разі споживання електричної потужності у ранкові та вечірні години максимуму навантаження енергосистеми понад помісячно доведених повідомленнями договірних величин більше 2% Споживач сплачує Електропостачальній організації вартість електричної потужності, використаної понад установлені величини згідно з чинним законодавством.

5.3. При наявності у головного Споживача Субспоживачів санкції за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності (при перевищенні договірних величин головним Споживачем або його Субспоживачем) нараховується Електропостачальною організацією окремо по головному Споживачу та по кожному Субспоживачу на підставі даних, одержаних від головного Споживача, та пред'являється головному Споживачу.

Взаємостосунки Споживача із Субспоживачом та їх взаємна вілповідальність регулюються укладеними між ними договорами на користування електроенергією.

5.4. Відповідальність Споживача перед Електропостачальною організацією за недотримання параметрів якості електроенергії визначається додатком N 6 до цього Договору.

5.5. Споживач сплачує Електропостачальній організації надбавку до тарифу на електроенергію за надійність (п.3 цього Договору) у розмірі _____________% середньовідпускного тарифу в даному розрахунковому періоді. Оплата проводиться за підсумками розрахункового періоду.

6. Електропостачальна організація та Споживач повинні підтримувати на межі балансової належності електромереж значення показників якості електроенергії відповідно до додатку N 6.

7. Розрахунки за електричну енергію, потужність та інші платежі за розрахунковий період (місяць) здійснюються, за діючими тарифами та існуючим індексом цін відповідно до тарифних груп кожної точки обліку (пп.3.1; 3.2; 3.3 додатку N 3; таблиці відсутні).

7.1. Щомісячно __________числа згідно з додатком N 4 до Договору на користування електроенергією направляється представник Споживача у відділ збуту _______________ за адресою: м.___________ для подання звіту про використану електроенергію за розрахунковий місяць, документів, що підтверджують оплату за розрахунковий період та одержання платіжних вимог-доручень (платіжних доручень) для оплати спожитої електроенергії в наступному розрахунковому періоді та інших платіжних документів (надбавка за компенсацію реактивної енергії, плата за перевищення договірних величин електричної енергії та потужності і т.ін.).

При цьому сума оплати за використану електроенергію визначається у відповідності з очікуваним споживанням електроенергії в наступному розрахунковому періоді з урахуванням сальдо-розрахунків за минулий розрахунковий період і є передплатою.

7.2. Оплата платіжних документів здійснюється Споживачем самостійно, в 5-ти денний строк після дати, зазначеної в платіжному документі.

У випадку неоплати платіжного документа протягом 5-х днів сторони керуються договірними зобов'язаннями, вимогами Правил користування електроенергією в частині припинення подачі електроенергії, а на суму, вказану в платіжному документі, нараховується пеня в розмірі _____% за добу по день фактичної оплати. Сума начисленої пені включається в наступний платіжний документ.

7.3. При відсутності оплати через 5 днів після дати розрахунку, обумовленої цим Договором, за електричну енергію, яка буде спожита за розрахунковий період Електропостачальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє Споживачу про дату і час відключення чи обмеження споживання електроенергії.

У тому випадку, коли Споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, обмеження запроваджується з урахуванням забезпечення живлення навантаження згідно з цими актами до рівня аварійної броні.

7.4. Споживач при одержанні попередження на застосування обмеження на електропостачання зобов'язаний застосувати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодження обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

Електропостачальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та цим Договором умови запровадження обмежень та відключення боржника від джерел електропостачання, не несе відповідальності за можливі наслідки пов'язані з відключенням Споживача.

7.5. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії застосовуються на час погашення боргів та оплати витрат на підключення споживача після погашення боргів та згідно з чергою, враховуючи пріоритет поточних робіт в Електропостачальній і електропередавальній організаціях.

7.6. Обмеження Споживача у постачанні електроенергії не звільняє його від сплати пені за кожний день прострочення заборгованості, яка виникла на кінець розрахункового періоду.

7.7. Якщо розрахункові прилади обліку встановлені не на межі балансової належності електромереж, кількість врахованої ними електроенергії збільшується (зменшується) на величину втрат електроенергії в мережі від місця установки приладів обліку до межі балансової належності електромереж (додаток N 11). Величина втрат визначається у відсотках згідно з пп.3,1; 3,2; 3,3 додатку N 3 (таблиці відсутні) до цього Договору.

8. При наявності у Споживача розрахункових електролічильників, що працюють у режимі мінусових температур Електропостачальна організація при розрахунках за споживану електроенергію у зимовий період року (грудень, січень, лютий) збільшує кількість споживаної Споживачем електроенергії на 5%, визначеної показниками електролічильників.

9. Контроль за фактичним суміщеним максимумом активного навантаження та режимом компенсації реактивної потужності здійснюється Електропостачальною організацією у порядку, визначеному додатком N 7.

10. Розрахунок знижок та надбавок до тарифу на електроенергію за компенсацію реактивної потужності на межі розподілу балансової приналежності здійснюється відповідно до додатку N 5.

11. При використанні електрообігріву для опалення та гарячого водопостачання порядок та режим роботи електронагрівальних установок визначається додатком N 12 до цього Договору.

12. У разі необхідності додаткового споживання електричної енергії Споживач може звернутися до Електропостачальної організації не пізніше 20 числа поточного розрахункового місяця за відповідним збільшенням договірної величини відпуску електричної енергії.

У разі неможливості надання додаткового споживання, Електропостачальна організація надає обгрунтовану відмову не пізніше ніж через 10 днів після звертання споживача.

13. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж (експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку N 8).

14. Строки проведення ремонтів в електромережах Електропостачальної організації, коли Споживач буде відключений, обмежений або знижена надійність електропостачання інших Споживачів, доводяться письмовим повідомленням Електропостачальною організацією.

15. Всі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються у відповідних судових органах.

Розбіжності щодо технічних питань вирішуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими Правилами користування електричною енергією, Правилами улаштування електроустановок, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

16. Цей Договір укладається на строк до 31 грудня 199_ року, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або його перегляд.

17. Юридичні адреси сторін та їхні розрахункові рахунки:

Електропостачальної організації: __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Споживача: ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, розрахунковий рахунок та інше).

Цей Договір складений у 2-х примірниках, один з них зберігається в Електропостачальній організації, а другий - у Споживача.

Списки цехів, підрозділів Споживача, що розташовані поза територіями, адреса яких зазначена у цьому пункті, їх найменування та адреса розташування містяться у додатку N 10.

19. Додатки до договору N _____________ на _____ аркушах та однолінійна схема електропостачання споживачів є невід'ємною частиною цього Договору.

 Електропостачальна організація  Споживач
 ___________________________________  ___________________________
 М. П.

М. П.

Додаток N 1
до Договору N _______________________

від "___"_________ 199_ р.

Об'єм постачання електричної енергії та потужності

I. Об'єм постачання електричної енергії споживачу:

(таблиця відсутня)

II. Об'єм постачання електроенергії субспоживачу:

(таблиця відсутня)

Додаток N 2
до Договору N ___________________________________

від "___"_________ 199_ р.

Гарантований рівень надійності
електропостачання

   |---|--------|-----------|----------------|----------------------|
|п/п|Наймену-|Автоматичні|Відключення без | Обмеження з |
| |вання |відключення|попередження із | попередженням |
| |спожива-| |збереженням жи- | |
| |ча або | |влення аварійної| |
| |його | |броні | |
| |субспо- |-----|-----|-------|--------|--------|------|------|
| |живачів |число|три- |число |тривалі-|величина|число |трива-|
| | |випа-|валі-|випад- |сть од- |обмежен-|випа- |лість |
| | |дків |сть |ків за |ного |ня, в % |дків | |
| | |за |одно-|рік |відклю- | |за рік| |
| | |рік |го | |чення | | | |
| | | |від- | | | | | |
| | | |клю- | | | | | |
| | | |чення| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|

 Електропостачальна організація

Споживач

 ______________________________________  _______________________________
______________________________________ _______________________________
М. П.

М. П.

Додаток N 3.1
до Договору N ____________

від "___"_________ 199_ р.

Перелік
об'єктів, що живляться електроенергією
від мереж енергосистеми
(таблиця відсутня)

Додаток N 3.2
до Договору N ____________

від "___"_________ 199_ р.

Дані про відпуск електроенергії
на невиробничі потреби ________
(таблиця відсутня)

Додаток N 3.3
до Договору N ____________

від "___"_________ 199_ р.

Дані про відпуск електроенергії субспоживачам,
що споживають електроенергію від ____________________________________________________
(таблиця відсутня)

Додаток N 4
до Договору N ____________

від "___"_________ 199_ р.

Графік
зняття показань лічильників та подання
їх до Електропостачальної організації

1. Споживач знімає показання електролічильників о 24-00 год. __________ числа розрахункового періоду.

2. Споживач зобов'язаний протягом 0,5 доби з моменту зняття показань електролічильників довести їх значення до Електропостачальної організації за встановленою формою та адресою: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

3. У випадку непередачі даних про споживану електроенергію в зазначений строк визначення використаної електроенергії здійснюється за середньодобовим споживанням за попередній період.

Примітка: Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергїі не повинен перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється Електропостачальною організацією за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показників електролічильників без наступного перерахунку.

4. Споживач несе відповідальність за збереження розрахункових приладів та пломб на них.

Зняття та перестановка розрахункових електролічильників, вимірювальних трансформаторів, зміна схеми електропостачання, а також підключення або відключення розрахункових приладів здійснюється тільки з дозволу Електропостачальної організації.

У випадку цих змін без відома Електропостачальної організації здійснюється перерахунок відповідно до Правил користування електричною енергією.

У випадку припинення споживання електроенергії Споживач зобов'язаний у письмовій формі протягом одного місяця повідомити Електропостачальну організацію про припинення дії цього Договору та відключення електроустановки.

 Електропостачальна організація

Споживач

 ___________________________________________  ______________________________________
__________________________________________ ______________________________________
 М. П.

М. П.

Додаток N 5
до Договору N _____________

від "___"__________ 199_ р.

1. Установлена потужність компенсуючого обладнання (КО) Споживача

___________________________________________________________________________________________________________________

   |---|-------------------------|-----------------------|----------|
|п/п| Тип компенсуючого | Номінальна напруга | Всього |
| | обладнання |---------|-------------| |
| | |до 1000 В|більше 1000 В| |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------|

1. Конденсаторні установки, квар ____________________________

в т.ч.:

1.1. 3 автоматичним регулюванням, квар ______________________

1.2. 3 ручним регулюванням, квар ____________________________

2. Синхронні двигуни (СД), кВт ______________________________

3. Установки КРП, що зблоковані з технологічним обладнанням (індукційні печі та ін.), квар

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Доля асинхронного навантаження та зварювальних трансформаторів у складі низьковольтного навантаження споживача

______________________________________________________________________________________________________________________

3. Економічне значення використання Споживачем реактивної потужності та енергії, шо вказані у таблиці N 1, розраховується Електропостачальною організацією із застосуванням нормативного, оптимального (непотрібне закреслити) методу програмним шляхом з використанням ПЕОМ.

4. Способи та умови контролю реактивної потужності та енергії:

4.1. Реактивної енергії, використаної за місяць:

а) за приладами обліку (пункт 3.1 додатку N 3; таблиці відсутні);

б) за відсутністю приладів обліку реактивної енергії визначаються у розрахунковий спосіб згідно з п.12 Положення про застосування нових правил оплати реактивної енергії споживачам Електропостачальної організації, щомісячні розрахункові значення вказані у графі 3 таблиці N 1.

4.2. Споживаної реактивної потужності:

а) за приладами обліку, що фіксують максимум реактивної потужності за місяць (контролюється весь період доби);

б) за лічильниками реактивної енергії у розрахункових точках півгодинними замірами контролюючих осіб (протягом доби);

в) за даними найбільших фактичних значень споживаної реактивної потужності (Qф), про які повідомив Споживач або зафіксовано в акті, чи за даними журналу Споживача.

4.3. Реактивної енергії, шо генерується за місяць:

а) за приладами обліку;

б) за відсутністю приладів обліку реактивної енергії визначається розрахунковим шляхом згідно з п.13 Положення про застосування нових правил оплати реактивної енергії споживачами Електропостачальної організації. Помісячні значення вказані у графі 4 таблиці N 1.

4.4. Реактивної потужності, що генерується: __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

5. Споживач зобов'язаний вести щодобово записи в журналі показань електролічильників реактивної енергії на 8 годину ранку для визначення використання реактивної енергії за добу за зростаючим підсумком, а також щодобово фіксувати в журналі витрати реактивної енергії (потужності) кожні 30 хв., починаючи з ___ год до ____ год (години запису встановлюються Електропостачальною організацією на підставі аналізу графіка навантаження підприємства, години його максимальних навантажень).

6. Споживач зобов'язаний проводити зняття та передачу показників розрахункових електролічильників реактивної енергії відповідно до графіка додатку N 4 до ДКЕ, а також повідомляти Електропостачальній організації найбільші фактичні значення використання реактивної потужності Qф за розрахунковий період.

7. У випадку непередачі даних про використану реактивну енергію та використану реактивну потужність у визначені строки, а також при пошкодженні розрахункових приладів обліку з вини Споживача, зміну схеми підключення приладів обліку з вини Споживача, зміни схеми підключення приладів обліку або крадіжки електроенергії Електропостачальна організація здійснює розрахунок за розрахунковими значеннями, що вказані у графах 3, 4, 6 таблиці N 1.

8. При тимчасовому порушенні обліку не з вини Споживача розрахунки за використану реактивну енергію здійснюються за середньодобовими витратами за попередній період, потужності - за значеннями попереднього місяця.

Примітка. Період розрахунків за середньодобовими витратами не повинен перевищувати 1 місяць, протягом якого розрахунковий облік повинен бути відновлений. У тому випадку, коли розрахунковий облік неможливо відновити в зазначений строк за об'єктивними причинами, порядок розрахунків установлюється двостороннім погодженням Споживача та Електропостачальної організації.

9. Підприємство працює в робочі дні від ___ до ____ годин. В неробочий час батареї статичних конденсаторів Споживача повинні бути відключені від мережі.

10. Установка, демонтаж та вивід в ремонт компенсуючого обладнання здійснюється Споживачем тільки з дозволу Електропостачальної організації.

11. Оплата за реактивну потужність та енергію здійснюється згідно з тарифами на оплату реактивної потужності та діючими індексами цін.

Таблиця N 1

   |-------|----------|-----------------|------------------|--------|
|Квартал|Коеф.макс.| Розрахункові | Економічні |Генера- |
|місяць |навантаже-| значення | значення |ція ре- |
| |ння Кр) |---------|-------|------------------|акт.ене-|
| | |використ.|генера-| використання |ргії за |
| | |реакт. |ція ре-|--------|---------|місяць |
| | |енергії |акт. |до реак.|до реакт.|(квар. |
| | |за місяць|енергії|енергії |потужнно-| год) |
| | |(квар. |за мі- |за мі- |сті Qф | |
| | | год) |сяць |сяць | | |
| | | |(квар. |(квар. | | |
| | | | год) | год) | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|I квар-| | | | | | |
| тал | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|січень | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|лютий | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|березе-| | | | | | |
|нь | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|II ква-| | | | | | |
| ртал| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|квітень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|травень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|червень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|III | | | | | | |
|квартал| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|липень | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|серпень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|вере- | | | | | | |
|сень | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|IV ква-| | | | | | |
| ртал| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|жовтень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|листо- | | | | | | |
|пад | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|грудень| | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|

 Електропостачальна організація

Споживач

 ____________________________________  _______________________________________
____________________________________ _______________________________________
 М. П.

М. П.

Додаток N 6
до Договору N ____________
від "___"___________ 199_ р.

На підставі ГОСТу 13109-87 "Вимоги до якості електричної енергії в електромережах загального призначення" видавництва 1980 року та Міждержавного стандарту (ГОСТ 13109-95):

1. Електропостачальна організація та Споживач зобов'язуються підтримувати на межі балансової належності електромереж або в інших пунктах мережі, що прийняті за домовленістю сторін, такі значення показників якості електроенергії (ПЯЕ):

1.1. Допустиме відхилення частоти - 0,2 Гц.

1.2. Допустиме коливання частоти - 0,2 Гц в секунду.

1.3. Допустимий коефіцієнт зворотньої послідовності напруги - 2%.

1.4. Допустимий коефіцієнт несинусоїдальності напруги - _____%.

1.5. Контроль за розмахом коливань напруги згідно з ГОСТом 13109-95.

1.6. Допустимі відхилення напруги в точках контролю якості електричної мережі:

   |------|--------|--------------|---------------------------------|
| NN |Точки |Рівень напруги|Діапазон допустимих значень ПД, %|
|вводів|контролю|мережі, кВ, В |номінальної напруги мережі |
| |якості | |----------------|----------------|
| |електро-| | у максимум | у мінімум |
| |мережі | | навантаження | навантаження |
| | | |----------------|----------------|
| | | |від ____ до __% |від ____ до __% |
|------|--------|--------------|----------------|----------------|

2. Споживач зобов'язується:

2.1. До придбання спеціальних приладів для контролю фактичних значень ПЯЕ тимчасово використовувати такі прилади загального призначення:

- вольтмери кл. точності: 0,1; 0,2; 0,5 і менш точні типу Д-5015, Е-59, 3515 та інші; самозаписуючі вольтметри Н-390 та інші для визначення відхилення напруги та коефіцієнта зворотньої послідовності напруги;

- аналізатори гармонік С4-34; С-4-48; СК-26 та інші для визначення несинусоїдальності напруги;

- самозаписуючі вольтметри Н390, осцилографічну апаратуру, Н105; Н115 для визначення розмаху коливань напруг.

Примітка. Для організації контролю фактичних значень ПЯЕ можна використовувати такі прилади:

43203 - вимірювач струму та відхилення напруги для визначення відхилення напруги;

43204 - вимірювач несиметрії для визначення коефіцієнта зворотньої послідовності;

43250 - аналізатор гармонік електричноі мережі для визначення коефіцієнта несинусоїдальності;

43401 - прилад для вимірювання статистичних характеристик.

2.2. Не рідше одного разу на квартал проводити заміри та обробку результатів вимірів фактичних значень ПЯЕ:

- відхилення напруги, коефіцієнт зворотньої послідовності напруги, коефіцієнт несинусоїдальності напруги та розмах коливань напруг.

2.3. При відхиленні ПЯЕ, вищезгаданих у п.1, офіційно повідомити інспекцію Електропостачальної організації для проведення спільних замірів з представником району електромереж; оформлення результатів здійснюється за тристороннім актом.

2.4. При відхиленні ПЯЕ, більше вказаних в п.1, з вини Споживача застосовувати методи (схеми і рішення) та засоби (спеціальні пристрої) для покращання якості електроенергії.

3. Електропостачальна організація зобов'язується:

3.1. При одержанні від Споживача повідомлення про відхилення ПЯЕ, що більші за договірні, в десятиденний строк організувати спільні заміри, аналіз та оформлення їх тристороннім актом.

 Електропостачальна організація

Споживач

 __________________________________________  _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
М. П.

М. П.

Додаток N 7
до Договору N ____________
від "___"___________199_ р.

Порядок
визначення фактичного суміщеного навантаження
та дотримання режиму компенсації реактивної
потужності Споживачем

1. Визначення фактичного суміщеного активного навантаження споживача здійснюється Енергопостачальною організацією за ________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(вказати прилади обліку)

установленими __________________________________________________________________________________________________________

(місце установки приладів обліку)

шляхом_________________________________________________________________________________________________________________

(спосіб визначення півгодинного навантаження)

При установці декількох лічильників максимуму без підсумкового обладнання суміщений максимум визначається з урахуванням коефіцієнта одночасності.

 Електропостачальна організація Споживач
 __________________________________________  _______________________________________
__________________________________________ _______________________________________
М. П. М. П.

2. Споживач зобов'язується:

2.1. Для організації контролю фактичних значень ПЯЕ придбати такі прилади:

43203 - вимірювач струму та відхилення напруги для визначення відхилення напруги;

43204 - вимірювач несиметрії для визначення коефіцієнта зворотньої послідовності;

43250 - аналізатор гармонік електричної мережі для визначення коефіцієнта несинусоїдальності;

43401 - прилад для вимірювання статистичних характеристик.

2.2. До придбання спеціальних приладів для контролю фактичних значень ПЯЕ тимчасово використовувати такі прилади загального призначення:

- вольтмери кл. точності: 0,1; 0,2; 0,5 і менш точні типу Д-5015, Е-59, 3515 та інші; самозаписуючі вольтметри Н-390 та інші для визначення відхилення напруги та коефіцієнта зворотньої послідовності напруги;

- аналізатори гармонік С4-34; С-4-48; СК-2б та інші для визначення несинусоїдальності напруги;

- самозаписуючі вольтметри Н390, осцилографічну апаратуру, Н105; Н115 для визначення розмаху коливань напруг.

2.3. Не рідше одного разу на квартал проводити заміри та обробку результатів вимірів фактичних значень ПЯЕ:

- відхилення напруги, коефіцієнт зворотньої послідовності напруги, коефіцієнт несинусоїдальності напруги та розмах коливань напруг.

2.4. При відхиленні ПЯЕ, вищезгаданих у п.1, офіційно повідомити інспекцію ПККМ для проведення спільних замірів з представником електропередавальної організації; оформлення результатів здійснюється за тристороннім актом.

2.5. При відхиленні ПЯЕ, більше вказаних в п.1 з вини Споживача, застосовувати методи (схеми і рішення) та засоби (спеціальні пристрої) для покращення якості електроенергії.

3. Електропостачальна організація зобов'язується:

3.1. При одержанні від Споживача повідомлення про відхилення ПЯЕ, що більші за достовірні, а в десятиденний строк організувати спільні виміри, аналіз та оформлення їх за тристороннім актом.

 Електропостачальна організація Споживач
 __________________________________________  ____________________________________
__________________________________________ _____________________________________
М. П. М. П.

Додаток N 8
до Договору N _________________
на користування електроенергією

від "___"______________ 199_ р.

Акт
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії __________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача та його

________________________________________________________________________________________________________________________

поштова адреса)

в особі _________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

та _____________________________________________________________________________________________________________________

підприємство електромереж

в особі начальника _______________________________________________________________________________________________________

передавальної організації __________________________________________________________________________________________________

цим актом установили:

1. Балансова належність електромереж та установок:

Електропередавальної організації ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Споживача _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

2. Межа відповідальності за стан та обслуговування

електромереж та установок встановлюється на _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Електропередавальна організація несе відповідальність за:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Споживач несе відповідальність за:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Схема електроустановки та точки розподілу мереж:

5. Схема постачання забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання:

   |---------------|------------------------------------------------|
|Категорія | Електроприймачі, схема живлення яких |
|струмоприймачів|----------------------|-------------------------|
| | відповідає категорії | не відповідає категорії |
|---------------|----------------------|-------------------------|
|перша | | |
|друга | | |
|третя | | |
|---------------|----------------------|-------------------------|

6. Споживач електроенергії та Електропередавальна організація зобов'язуються утримувати установки, що вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПТБ.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на території охорону електромережі, що належить Електропередавальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропередавальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Електропередавальна організація зобов'язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, що належать споживачу, та допуск споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.

Цей акт є невід'ємною частиною Договору на користування електроенергією, складений в чотирьох примірниках - для Споживача, Електропередавальної організації, Електропостачальної організації та енергонагляду.

 Споживач _________________________


МП.
 Начальник Електропередавальної організації_______________________________

МП.
 

 Начальник Електропостачальної організації ____________________________________


МП.
 Інспектор енергонагляду
_______________________________


МП.

Додаток N 9
до договору N ________________

"___"_________________ 199_ р.

Договір N __________

особ. рахунок N _____________________

Звіт
про використану електроенергію (акт., реакт.)
в ____________________ м-ці 199_ р.
"___"_____________ 199_ р.

   |--|--|-----|----|-----------|-------|-----|------|------|-------|
|NN|NN| NN |Шифр| Показники |Різниця|Коеф.|Всього|Втрати| Разом |
|пп|ТП|лічи-|АСУ |-----|-----| |тран-| | | |
| | |льни-| |попе-|нас- | |сфор-| | | |
| | |ків | |редні|туп- | |мації| | | |
| | | | | |ні | | | | | |
|--|--|-----|----|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|

Всього по споживачу _____________________

в т.ч. субспоживачів ____________________

Разом ___________________________________

Керівник підприємства ___________________

Додаток N 10
до договору N ____________

від "___"_________ 199_ р.

Список
цехів, підрозділів Споживача ________________

   |---|------------------------|--------------------|--------------|
| N | Найменування цехів, | Поштова адреса | Телефон |
|п/п| підрозділів | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------|

 
 Споживач _________________________


МП.
 Електропостачальна організація ______________________________________

МП.

Додаток N 11
до Договору N _____
Підприємство працює
у ___________ зміни
Прилади обліку установлені

Розрахунок втрат
електроенергії в мережі споживача ________ кВ
за станом на "___"_____________ 199_ р.

1. Найменування Споживача ______________________________________________________________________________________________

2. Адреса _______________________________________________________________________________________________________________

3. ТП N ________________________________________________________________________________________________________________

4. Косинус "j" ___________________________________________________________________________________________________________

5. Потужність _______________________________________________________________________________________________________ кВА

I. Розрахункова схема

Вірність схеми підтверджую:

Інспектор _______________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок виконав:______________________________________________________________________________________________________

Начальник відділу ________________________________________________________________________________________________________

"___"__________________ 199_ р.

Додаток N 12
до Договору N _____________

від "___"__________ 199_ р.

Порядок та режим
роботи електронагрівальних установок

Цим Договором дозволяється використання електроенергії:

- для технологічних цілей:

1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю ____________ кВт;

- для опалення та гарячого водопостачання:

1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю _______________ кВт;

- для харчоприготування (громадське харчування):

1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю ________ кВт, при виконанні таких умов:

- одержання дозволу на використання електронагрівального обладнання від Електропостачальної організації;

- безумовне виконання заходів, що забезпечують зниження навантаження електронагрівального обладнання в години максимуму енергосистеми;

- оснащення електронагрівального обладнання приладами та пристроями, що контролюють зниження навантаження;

- оснащення електронагрівального обладнання, що використовується для опалення та гарячого водопостачання акумуляторами нагрітої води та автоматичним обладнанням (реле часу), що виключає роботу електронагрівачів

- у ранкові години: від ____ до _____ год;

- у вечірні години: від ____ до _____ год;

- виконання електромонтажних робіт на приєднання електронагрівального обладнання, суворо дотримуючись узгодженого з Енергопостачальною організацією проекту.

Розрахунки за електроенергію здійснюються за тарифами _______ за 1кВт.

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

При невиконанні вищезазначених умов цей Додаток анулюється і енергосистема виконує перерахунок з дня останньої перевірки електронагрівальної установки за максимальним з існуючих тарифів, незалежно від часу її монтажу та введення в дію з метою відшкодування збитків енергосистемі шляхом перевитрати палива на одержання електроенергії, що використовується споживачем для опалення.

Примітка. Коефіцієнт використання палива для спалювання його електростанціями для одержання електроенергії, що використовується на опалення, складає 20-30%, в той час як при безпосередньому спалюванні його споживачем для одержання тепла, коефіцієнт його використання становить 60-80%.

 Електропостачальна організація Споживач
 __________________________________________  ________________________________________
__________________________________________ ________________________________________
М. П. М. П.

Додаток N 13
до Договору N ____________
від "___"_________ 199_ р.

Порядок
участі Споживача в графіках обмеження
електроспоживання та графіках відключень

1. Електропостачальна організація у відповідності з нормативними документами по складанню графіків обмеження споживання електричної енергії встановлює такі обмеження споживання:

 Електричної енергії

Електричної потужності

  1 черга _____________ кВт.г    1 черга _____________ кВт
  2 черга _____________ кВт.г     2 черга _____________ кВт
  3 черга _____________ кВт.г     3 черга _____________ кВт
  4 черга _____________ кВт.г      4 черга _____________ кВт
  5 черга _____________ кВт.г

5 черга _____________ кВт

2. До графіків аварійних відключень та місцевого розвантаження занесені наступні (фідери) лінії Споживача: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

3. Акти аварійної та технологічної броні додаються.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках обмеження електроспоживання, графіках відключення та місцевого розвантаження. ____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок повідомлення Споживача про введення графіків обмеження електроспоживання. ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання згідно з чинним законодавством.

 Електропостачальна організація Споживач
 __________________________________________  _______________________________________
__________________________________________ _______________________________________
М. П. М. П.