Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 28 від 31.07.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Про затвердження Правил користування
електричною енергією

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 1196 від 14.09.99
N 998 від 22.09.
2000
N 1072 від 18.10.
2000
N 393 від 20.04.
2001
N 983 від 27.09.
2001
Постановою НКРЕ
N 280 від 25.03.
2002
N 928 від 22.08.20
02 )

( В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх
відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок
із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та числах згідно з Постановою НКРЕ
N 280 від 25.03.20
02 )

Згідно з указами Президента України від 8 грудня 1994 року N 738/94 та від 14 березня 1995 року N 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією (додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з 13 серпня 1996 року.

Голова Комісії З.Буцько

Затверджено
Постанова НКРЕ
31.07.1996 N 28
(у редакції постанови НКРЕ
22.08.2002 N 928

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Правила
користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Правила користування електричною енергією (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" і визначають взаємовідносини споживачів електричної енергії, постачальників електричної енергії та електропередавальних організацій.

Правила є обов'язковими для споживачів, замовників, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

Дія цих Правил поширюється на всіх споживачів - юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Норми розділів 2 та 3 Правил поширюються на всіх споживачів без винятку.

1.2. У Правилах вживаються такі терміни та визначення:

авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;

аварійна броня електропостачання (непрацюючого споживача) - найменша величина електричної потужності та мінімальне добове електроспоживання у разі повної зупинки виробництва, що необхідні для забезпечення роботи охоронного освітлення та сигналізації, вентиляції шкідливих газів, каналізації, дренажних насосів, обладнання, що забезпечує екологічну та техногенну безпеку, теплових мереж узимку;

аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми;

автоматизована система обліку - сукупність об'єднаних в єдину функціональну систему локального устаткування збору і обробки даних засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації;

адресний економічний стимул - обчислена за спеціальною методикою для конкретної межі балансової належності електричних мереж плата за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії, яка сплачується споживачем та призначена для стимулювання ініціативи споживача до впровадження технологічних заходів, спрямованих на енергозбереження та підвищення показників якості електричної енергії в місцевій (локальній) та магістральній (міждержавній) електромережах;

багатотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру погодинної реєстрації показів засобів обліку та/або реєстрації показів засобів обліку за зонами доби;

блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві, працює в об'єднаній енергетичній системі України і підпорядковується її диспетчерському управлінню;

від'єднання споживача (від електромережі) - виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу;

відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури;

гранична величина обсягу споживання - обсяг споживання електричної енергії, який визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами;

гранична величина споживання електричної потужності - максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми, яка визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами;

договір про технічне забезпечення електропостачання споживача - угода двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач), яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії;

договір про купівлю-продаж електричної енергії - угода двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час купівлі-продажу електричної енергії;

договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача - угода двох сторін (основний споживач і субспоживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час передачі електричної енергії технологічними мережами основного споживача для потреб субспоживача;

договір про постачання електричної енергії - угода двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

договір про приєднання - угода двох сторін (електропередавальна організація (основний споживач) та замовник), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов електропостачання;

договірна величина споживання електричної енергії - узгоджений в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем обсяг електричної енергії, який може бути спожитий споживачем за відповідний розрахунковий період;

договірна потужність - узгоджена із споживачем на розрахунковий період відповідно до нормативних документів та зазначена у договорі гранична величина сумарної споживаної потужності в години максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для об'єктів споживача потужністю 150 кВА (кВт) і більше, що розташовані окремо від основного підприємства споживача і не мають спільної з іншими об'єктами споживача технологічної електричної мережі;

дозволена потужність - величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для використання (споживання) за кожним окремим об'єктом на підставі нормативно-технічних документів і яка визначена в технічних умовах електропостачання;

джерело електропостачання - електроустановка, яка призначена для виробництва або перетворення та розподілу електричної енергії;

електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару;

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

електроустановка - установка, яка призначена для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електроенергії;

електрична мережа - призначена для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку;

засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та рівня споживання електричної потужності;

замовник - фізична або юридична особа, яка бажає спроектувати, побудувати чи реконструювати та приєднати до електромереж свої електроустановки або електроустановки інших осіб відповідно до технічних умов, виданих електропередавальною організацією (основним споживачем);

збитки (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання;

збитки споживача - вартість пошкодженого устаткування, недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції, втрати від екологічних наслідків та травматизму та втрати здоров'я, які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних для відновлення устаткування та технологічних процесів;

користування електричною енергією - споживання електричної енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов приєднання до електричних мереж, умов оплати купованої електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної енергії та рівня потужності;

локальне устаткування збору і обробки даних (ЛОУ) - обчислювальна система, яка збирає, обробляє і накопичує дані про обсяги та параметри потоків електричної енергії та рівень споживаної потужності;

межа балансової належності - точка розподілу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного господарського відання;

межа експлуатаційної відповідальності - точка розподілу електричної мережі за ознакою зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. При відсутності такої згоди (договору) межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

недовідпущена електрична енергія - різниця між обсягом електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у певний період відповідно до договору, і фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при відключеннях та обмеженнях;

недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;

обмеження електропостачання - зниження обсягу постачання електричної енергії та (або) рівня потужності для споживача в порівнянні із договірними величинами;

однотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реєструють інтегральне (сумарне) значення показів;

основний споживач - споживач електричної енергії або власник електричних мереж, мережі якого безпосередньо підключені до мереж електропередавальної організації або до магістральних (міждержавних) електромереж та який передає частину електроенергії своїми електромережами субспоживачам;

остаточний розрахунок (за активну електричну енергію) - повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію з урахуванням сум проведеної оплати споживання електричної енергії в цьому розрахунковому періоді;

перетікання реактивної електричної енергії - складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та погіршення показників якості електричної енергії;

підключення - подача електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури;

плановий платіж - перерахування коштів у разі застосування порядку розрахунків частинами з певною періодичністю (плановий період) з коригуванням обсягів оплати, що була здійснена протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду), відповідно до фактично спожитої електричної енергії на підставі показів розрахункових засобів обліку після закінчення планового періоду. Величина планового платежу, розрахункового та планового періодів обумовлюється в договорі;

плановий період - проміжок часу між процедурами коригування (які завершують планові періоди) обсягів оплати відповідно до фактично спожитої електричної енергії на підставі показів розрахункових засобів обліку;

плата за компенсацію перетікання реактивної електроенергії - плата за послуги, які електропередавальна організація змушена надавати споживачу, якщо він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки;

попередня оплата - 100-відсоткова оплата обсягу очікуваного споживання електричної енергії, заявленого на наступний розрахунковий період, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;

постачальник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (енергопостачальники, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території) або за нерегульованим тарифом;

постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом - надання електричної енергії споживачам за допомогою електроустановок електропередавальної організації, яке здійснює постачальник електричної енергії, за цінами, які визначаються відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії із споживачем;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом - надання електричної енергії споживачу за допомогою власних електроустановок ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на підставі договору за тарифами, які формуються відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

приєднана потужність - сумарна потужність приєднаних до електричної мережі електродвигунів напругою вище 1000В та трансформаторів споживача (без врахування резервних трансформаторів), які перетворюють електроенергію на робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі). У тих випадках, коли живлення електроустановок споживача здійснюється від трансформаторів чи низьковольтних мереж електропередавальної організації, за приєднану потужність приймається дозволена до використання потужність, величина якої зазначається у договорі;

приєднання - виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу;

поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним режимом використання) - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії;

реактивна електрична енергія - викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму;

реактивна потужність - складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові втрати активної електричної енергії та погіршення показників якості електричної енергії;

розрахункові засоби обліку - засоби обліку, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків між постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією та споживачем;

розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії - визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур обсягу електричної енергії та рівня потужності для здійснення комерційних розрахунків між постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією та споживачем;

розрахунковий період - період часу, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності, та здійснюються відповідні розрахунки. Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в договорі;

споживач електричної енергії (споживач) - юридична або фізична особа суб'єкт господарської діяльності, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

струмоприймач - апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

субспоживач - суб'єкт господарської діяльності - споживач, якому електрична енергія постачається постачальником електричної енергії через мережі електропередавальних організацій та технологічні електричні мережі основного споживача, до мереж якого приєднані електроустановки суб'єкта господарської діяльності - споживача (субспоживача);

технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобів обліку електричної енергії та схем їх включення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок в точці приєднання до мереж електропередавальної організації Правилам устройства электроустановок та іншим нормативно-технічним документам;

технічні (контрольні) засоби обліку - засоби обліку, що застосовуються суб'єктом господарської діяльності для контролю витрат електричної енергії на власні потреби та/або для визначення та аналізу втрат електричної енергії у власних електричних мережах;

технічні умови - документ, що видається замовнику електропередавальною організацією або основним споживачем і містить перелік обгрунтованих технічних умов та вимог щодо інженерного забезпечення об'єкта електропостачання;

технологічна броня електропостачання - найменша величина потужності та тривалість часу, що потрібні споживачу для безпечного завершення технологічного процесу, циклу виробництва, після чого можуть бути відключені відповідні струмоприймачі;

технологічні витрати електричної енергії (на передачу електричної енергії електричними мережами) - це сума втрат електричної енергії в елементах мереж, витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення ожеледі;

технологічні електричні мережі - електричні мережі, що належать основному споживачу і можуть бути використані для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації;

точка обліку електричної енергії - точка електромережі, в якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються значення обсягів електричної енергії та рівня потужності;

транзит електричної енергії - обумовлене в договорі (про технічне забезпечення електропостачання, про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача, про передачу (транзит) електричної енергії) забезпечення передачі певних обсягів електричної енергії власником електричних мереж або суб'єктом господарювання, який здійснює оперативне управління цими електричними мережами;

форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув грунту);

- непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є енергопостачальною організацією і споживачем електроенергії (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

- умовами, регламентованими державними органами керування, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;

якість електричної енергії - перелік визначених Державний комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень показників якості електричної енергії і значень нормально допустимих та гранично допустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та електроустановок споживачів електричної енергії.

1.3. Постачання електричної енергії здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

1.4. У разі постачання споживачу електричної енергії постачальником електричної енергії за регульованим тарифом електричними мережами іншої електропередавальної організації (у тому числі магістральними (міждержавними) електромережами) між споживачем та електропередавальною організацією на основі типового договору (додаток 1) укладається договір про технічне забезпечення електропостачання споживача.

1.5. Договір про постачання електричної енергії на основі типового договору (додаток 2) укладається постачальником електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та субспоживачами, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.

Умови договору про купівлю-продаж електричної енергії між споживачем (субспоживачем) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом визначаються за згодою сторін. Цей договір укладається відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Відносини між споживачами та субспоживачами, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 3).

Основні споживачі, для яких надання послуг з передачі електричної енергії не є основним видом діяльності та які не є електропередавальними організаціями, не мають права відмовити субспоживачам у разі дотримання останніми вимог цих Правил в укладенні договорів про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача, якщо щодо субспоживачів вони є монополістами з передачі електричної енергії.

1.7. Укладення, внесення змін, подовження чи розірвання дії будь-якого із договорів здійснюються відповідно до вимог законодавства, зокрема цих Правил.

1.8. Постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, який розташований на цій території, у разі дотримання останнім вимог цих Правил в укладенні договору про постачання електричної енергії.

Зміна організаційно-правової форми, форми власності чи економічного стану постачальника електричної енергії за регульованим тарифом не може призводити до обмеження чи припинення електропостачання споживача, якщо останній виконує свої зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.

1.9. Електропередавальна організація не має права відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, в приєднанні до її мереж інших електропередавальних організацій або замовників за умов дотримання ними вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

1.10. Спірні питання між споживачем та постачальником електричної енергії або електропередавальною організацією розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, Мінпаливенерго України, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом України та судом.

1.11. Енергетичний нагляд в електроенергетиці, нагляд за охороною праці, контроль у сфері енергозбереження здійснюються персоналом підрозділів органів виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно із законодавством України.

2. Приєднання електроустановок замовника
до електричної мережі

2.1. Технічні умови приєднання нових електроустановок, збільшення електричної потужності або зміни вимог споживачів до надійності електропостачання видаються електропередавальною організацією (основним споживачем), до мереж якої приєднуються нові чи додаткові потужності.

У разі зміни споживача, зміни форми власності чи власника електроустановок за умови, що це не веде до зміни технічних параметрів та вимог до надійності електропостачання електроустановок споживача, нові технічні умови не видаються. Оформлення відповідних договорів із новим власником здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема цих Правил.

Якщо у випадку зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки фактичний стан цих електроустановок та/або розрахункових засобів обліку не відповідає вимогам нормативно-технічних документів, відповідні договори з новим власником укладаються після приведення електроустановок та/або розрахункових засобів обліку в належний технічний стан.

2.2. Приєднання нових чи реконструйованих електроустановок замовника до електричної мережі передбачає такі етапи:

подання замовником до електропередавальної організації (основного споживача) заяви про приєднання його електроустановок до електричної мережі. Документи, необхідні для видачі технічних умов, замовник (споживач) додає до заяви про приєднання;

підготовка та видача замовнику (споживачу) електропередавальною організацією (основним споживачем) технічних умов приєднання, оплата замовником (споживачем) вартості видачі технічних умов;

підготовка електропередавальною організацією (основним споживачем) на основі типового договору (додаток 4) проекту договору про приєднання та його підписання сторонами;

розроблення і узгодження замовником (або спеціалізованою організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва і реконструкції;

будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи; проведення приймально-здавальних випробувань; отримання акта-допуску на підключення електроустановок замовника до електричної мережі;

укладення договору про постачання електричної енергії та/або інших договорів, укладення яких передбачено цими Правилами;

підключення електроустановок замовника до електричної мережі.

2.3. Функції замовника, які пов'язані з приєднанням його електроустановок до електричної мережі, а також вирішення спірних питань замовник має право в установленому законодавством порядку делегувати іншій юридичній або фізичній особі - замовнику з будівництва, інвестору, підрядній та проектній організації тощо.

2.4. Замовник із заявою про приєднання звертається до електропередавальної організації (основного споживача) за місцем розташування його електроустановок.

Якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки споживача, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, розмежування повноважень між ними щодо приєднання електроустановок споживачів до електричної мережі в залежності від технічних параметрів електроустановок (потужності, напруги тощо) обумовлюються окремими угодами між електропередавальними організаціями.

У разі необхідності приєднання електроустановок замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови розробляються електропередавальною організацією (основним споживачем) з урахуванням затверджених регіональних перспективних схем електропостачання.

У разі необхідності приєднання електромереж замовника до магістральних (міждержавних) електромереж технічні умови видаються електропередавальною організацією, у господарському віданні якої перебувають магістральні (міждержавні) електромережі, за погодженням із власником місцевих (локальних) електромереж, на території діяльності якого розташовані електроустановки замовника.

2.5. Якщо встановлено техніко-економічну доцільність приєднання електроустановок замовника до електричної мережі іншого споживача, технічні умови видаються цим споживачем у межах дозволеної потужності за узгодженням із електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії тих положень технічних умов, які належать до їх компетенції.

Якщо в основного споживача дозволеної потужності недостатньо для підключення додатково електроустановок замовника або схема електропостачання електроустановок основного споживача не відповідає вимогам надійності електропостачання замовника, замовник звертається із запитом до електропередавальної організації за технічними умовами.

Оплата вартості видачі та виконання технічних умов здійснюється за рахунок замовника.

2.6. За письмовою згодою основного споживача електропередавальна організація може видати замовнику технічні умови приєднання його електроустановок до електромереж основного споживача.

У разі незгоди основного споживача на приєднання електроустановок замовника до своїх електричних мереж він протягом 5 робочих днів повідомляє замовника про відмову.

2.7. У разі продажу частини об'єктів основного споживача, які містять струмоприймачі, новому власнику технічні умови електропостачання цих об'єктів за необхідності видає основний споживач у межах дозволеної потужності або електропередавальна організація, до мереж якої приєднані ці потужності, у відповідності до вимог пункту 2.5 цих Правил.

У разі продажу частини майна основного споживача - банкрута ліквідаційна комісія має право звернутися до електропередавальної організації щодо видачі новому власнику технічних умов на електропостачання цих об'єктів.

2.8. У заяві на приєднання електроустановок юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, яка підписується керівником чи заступником керівника організації замовника, мають бути такі вихідні дані:

1) назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов (будівництво, реконструкція, зміна категорійності, збільшення потужності);

2) місце розташування на ситуаційному плані;

3) розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника, яке визначене згідно з чинними нормативними документами;

4) графік уведення в дію потужностей по роках;

5) категорійність струмоприймачів споживача за надійністю електропостачання відповідно до чинних нормативних документів з проектування, "Правил устройства електроустановок" (далі - ПУЕ), розрахункове навантаження для кожної категорії струмоприймачів окремо і перелік струмоприймачів I категорії та особливої групи I категорії;

6) дозвіл, отриманий в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці і за певною адресою, або копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію об'єкта;

7) дані, які стосуються технічних параметрів електроустановок замовника: електротермічного обладнання і систем електричного опалення та електроводонагрівання;

8) дані щодо впливу електроустановок споживача на якість електричної енергії і електромагнітну сумісність струмоприймачів, навколишнє середовище, електробезпеку, енергозбереження;

9) потужність струмоприймачів аварійної та технологічної броні (для електроустановок I та II категорії за надійністю електропостачання).

При потребі до заяви додається аркуш опитування, підписаний проектною організацією.

2.9. У заяві на приєднання електроустановок фізичних осіб (населення) мають бути наведені такі вихідні дані:

1) назва об'єкта та його адреса;

2) розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника;

3) напруга приєднання;

4) відомості щодо категорії надійності електропостачання об'єкта та електротермічного обладнання.

До заяви додаються копія рішення органів місцевої влади на будівництво споруди, копія генплану відведення земельної ділянки під забудову, погодженого архітектурно-планувальною службою району чи міста, або копія будівельного паспорта, а для приватизованих споруд, садиб, квартир - копія державного акта чи свідоцтва на право власності.

2.10. Технічні умови приєднання електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності мають містити такі вихідні дані, вимоги та рекомендації:

1) основні відомості про об'єкт та його адресу;

2) розрахункове навантаження (в тому числі за категоріями надійності електропостачання струмоприймачів), потужність електротермічного обладнання, електричного опалення та електроводонагрівання, потужність струмоприймачів аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II категорії за надійністю електропостачання);

3) точки приєднання (підстанція, електростанція, лінія електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки), величина номінальної напруги електромережі, до якої приєднуються електроустановки замовника;

4) вимоги до компенсації реактивної потужності;

5) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку;

6) технічні характеристики електричної мережі, які необхідні для вибору типу і технічних параметрів засобів поліпшення якості електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів; рекомендації, які стосуються їх вибору і застосування; рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії, якщо приєднання електроустановок споживача до електричної мережі може призвести до погіршення якості електричної енергії;

7) вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

8) специфічні вимоги щодо живлення електроустановок споживача, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі, виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі, підключення електротермічного устаткування, системи електричного опалення, електроводонагрівання, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо, вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж;

9) розрахункові значення струмів короткого замикання в точці підключення електроустановок споживача до існуючої електричної мережі, вимоги до релейного захисту, автоматики, телемеханіки, зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки;

10) рекомендації щодо використання типових проектів;

11) рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження;

12) вимоги до електрообладнання, пристроїв, приладів, засобів вимірювальної техніки та автоматизованих систем виробничих процесів у відповідності до технічної політики, яку проводить Мінпаливенерго.

Всі вимоги та рекомендації електропередавальної організації (основного споживача) мають відповідати вимогам чинного законодавства та нормативно-технічних документів.

У разі відсутності вимог нормативно-технічних документів з окремих питань, вимоги та рекомендації електропередавальної організації (основного споживача) вносяться до технічних умов за згодою споживача (субспоживача).

2.11. Технічні умови приєднання електроустановок фізичних осіб (населення) мають містити такі вихідні дані, вимоги та рекомендації:

1) назву об'єкта чи електроустановки та його адресу;

2) величину приєднаної потужності, в тому числі на електроопалення, електроводонагрівання;

3) напругу, на якій здійснюється підключення;

4) вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної енергії;

5) вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та недопущення перевищення дозволеної потужності ;

6) вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення.

У випадку, коли електроустановки населення розташовані в нових кварталах (вулицях) індивідуальної забудови, їх підключення здійснюється після проведення електрифікації цього кварталу (вулиці) згідно з технічними умовами та розробленим проектом.

Технічні умови на електропостачання кварталів (вулиць) індивідуальної забудови видаються замовнику кварталу (вулиці) у відповідності до вимог цих Правил.

2.12. Електропередавальна організація (основний споживач) під час підготовки технічних умов має керуватися принципами надійності електропостачання згідно з категорійністю струмоприймачів, вказаною у заяві на приєднання (при підготовці технічних умов ця категорія може бути змінена електропередавальною організацією за умови погодження із споживачем), енергозбереження, забезпечення якості електричної енергії, мінімальної вартості споживаної електричної енергії і капітальних витрат на впровадження схеми електропостачання.

Вимоги технічних умов мають відповідати чинним нормативним документам. Включення в технічні умови, як і в договір про приєднання в цілому, вимог, які безпосередньо не стосуються приєднання електроустановок споживача до електричної мережі, не допускається.

Всі внутрішні узгодження технічних умов виконуються електропередавальною організацією самостійно.

2.13. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж (додаток 4), який укладається сторонами у порядку, передбаченому законодавством.

Вартість видачі технічних умов або змін до них визначається відповідно до чинного законодавства України.

У разі відмови замовника від укладання договору про приєднання отримані замовником технічні умови втрачають чинність.

У разі виникнення між сторонами спірних питань вони врегульовуються відповідно до законодавства.

2.14. В договорі про приєднання обумовлюються організаційні, технічні і фінансові умови, які стосуються приєднання та підключення електроустановок споживача до електричної мережі, належність за правом власності електроустановок, які будуть реконструйовані або побудовані, термін виконання окремих черг будівництва чи реконструкції, термін виконання приєднання в цілому, умови взаємної відповідальності сторін договору в процесі приєднання, умови тимчасового використання електричної енергії для здійснення будівництва, реконструкції, виконання інших положень технічних умов тощо.

Якщо за взаємною згодою сторін роботи з приєднання (повністю "під ключ" або частково) виконує електропередавальна організація (основний споживач), в договір про приєднання включаються особливі умови, пов'язані з наданням електропередавальною організацією послуг з виконання окремих робіт щодо приєднання електроустановок споживача до електричної мережі.

Технічні умови приєднання електроустановок споживача до електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання.

2.15. Термін надання проекту договору про приєднання має не перевищувати 15 днів з дня оплати замовником вартості видачі технічних умов. В обгрунтованих випадках (необхідність виконання складних техніко-економічних порівнянь схем електропостачання) цей термін може бути продовжений, але в цілому має не перевищувати 25 днів.

У разі зміни вихідних даних замовник має додатково звернутися до електропередавальної організації (основного споживача) для внесення змін до технічних умов та умов договору про приєднання. В іншому випадку договір про приєднання втрачає чинність.

2.16. Термін дії договору про приєднання визначається нормативами часу на проектування і будівництво (реконструкцію) об'єкта з урахуванням часу на виконання приймально-здавальних робіт і отримання акта-допуску на підключення електроустановок замовника до електричної мережі. У разі неможливості підключення електроустановок у визначений термін замовник до закінчення терміну дії договору з електропередавальною організацією має продовжити термін дії зазначеного договору.

Якщо замовник не звернувся до електропередавальної організації з мотивованим проханням щодо продовження терміну дії договору, договір після закінчення терміну його дії втрачає чинність. Новий проект договору замовник одержує в порядку, встановленому цими Правилами.

2.17. Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов є обов'язковим для замовників і організацій, яким доручені проектні роботи. У разі необхідності обгрунтованого відхилення від вимог технічних умов це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови.

2.18. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням технічних умов, мають виконуватися організаціями або фізичними особами, які повинні мати ліцензію для організацій або відповідний наряд-допуск для фізичних осіб на виконання цих робіт.

2.19. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має надати на узгодження до електропередавальної організації (основного споживача) проект зовнішнього електропостачання об'єкта будівництва (реконструкції).

Термін розгляду наданого на узгодження проекту і його узгодження за умови відсутності відхилень від технічних умов і чинних нормативних документів має не перевищувати одного тижня з дня його надання.

У тих випадках, коли в розглянутому проекті виявлені відхилення від технічних умов або чинних нормативних документів, електропередавальна організація (основний споживач) у тижневий термін має надіслати замовнику лист з рекомендаціями щодо опрацювання проекту або узгодити проект із зауваженнями.

У випадку узгодження проекту із зауваженнями, зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на проекті робиться відповідна відмітка.

У випадку направлення проекту на доопрацювання, усі розбіжності та спірні питання можуть бути вирішені сторонами до повторного надання на узгодження до електропередавальної організації (основного споживача) доопрацьованого проекту зовнішнього електропостачання об'єкта будівництва (реконструкції).

Після доопрацювання проекту термін узгодження має не перевищувати двох робочих днів з дня надання електропередавальній організації доопрацьованої проектної документації.

Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

2.20. Тимчасове електропостачання струмоприймачів від мереж електропередавальної організації (яке планується використати для спорудження (реконструкції) об'єкта, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі), виконується на основі договору між підрядником з будівництва, якому замовником доручено виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті, і відповідним постачальником електричної енергії.

Для отримання проекту договору про тимчасове електропостачання будівельних струмоприймачів підрядник з будівництва подає постачальнику електричної енергії заяву, де вказується розрахункове електричне навантаження будівельних струмоприймачів, їх номінальна напруга та необхідна категорійність струмоприймачів за надійністю електропостачання. В заяві можуть міститися пропозиції щодо точок тимчасового підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі.

Невід'ємною частиною договору про тимчасове електропостачання будівельних струмоприймачів є технічні умови на тимчасове приєднання будівельних струмоприймачів до електричної мережі, які видаються у порядку, передбаченому цими Правилами.

Термін підготовки постачальником електричної енергії проекту договору на тимчасове електропостачання будівельних струмоприймачів має не перевищувати 15 днів з дня отримання відповідної заяви. Проект договору надається замовнику після оплати останнім видачі технічних умов.

Договір про тимчасове електропостачання будівельних струмоприймачів укладається в установленому законодавством порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі.

Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після виконання технічних умов тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів.

Умови приєднання електроустановок для тимчасового електропостачання струмоприймачів, яке планується використати для спорудження (реконструкції) об'єкта, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі, можуть бути за згодою сторін зазначені у договорі про приєднання електроустановок замовника (споживача) до електричної мережі.

2.21. Замовник має забезпечити виконання технічних умов енергопостачання об'єкта в повному обсязі та усунути виявлені при обстеженні порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної енергії, наявність резервних джерел електропостачання та їх технічний стан.

2.22. Взаємовідносини та відповідальність сторін у разі підключення струмоприймачів підрядних організацій до мереж споживача (для тимчасового забезпечення електричною енергією об'єктів будівництва чи реконструкції цього споживача) регулюються відповідними договорами між споживачем та підрядною організацією.

Підключення струмоприймачів підрядної організації до мереж споживача виконується відповідно до пункту 2.2 Правил.

2.23. Будівництво нових ділянок та реконструкція електричної мережі електропередавальної організації (основного споживача), необхідність яких викликана приєднанням до неї електроустановок замовника, може здійснюватися власниками електромереж за згодою сторін на договірних засадах із замовником, що планує приєднати нові електроустановки.

У цьому разі необхідність та вартість реконструкції або/та будівництва нових ділянок електричної мережі електропередавальної організації мають бути підтверджені техніко-економічним обгрунтуванням проектної організації та відповідати регіональним перспективним схемам електропостачання.

Розробка техніко-економічних обгрунтувань здійснюється за рахунок замовника та електропередавальної організації у частинах, співвідношення яких узгоджується в договорі між сторонами.

Стан електричних мереж електропередавальної організації (фізична зношеність і моральна застарілість) не може бути приводом для будівництва нових та/або реконструкції існуючих електричних мереж, яка фінансується за рахунок замовника.

У договорі про приєднання за згодою замовника може бути передбачена реконструкція або/та будівництво нових ділянок електричних мереж електропередавальної організації з урахуванням електричних навантажень інших споживачів та джерела відшкодування замовнику додаткових витрат на реконструкцію або/та будівництво нових ділянок електромереж для інших споживачів.

Об'єкти (ділянки) електромереж, що були власністю електропередавальної організації (основного споживача), після реконструкції їх замовником на виконання вимог отриманих технічних умов передаються електропередавальній організації (основному споживачу) з дотриманням вимог законодавства України. Ця умова має бути зазначена в договорі про приєднання.

У випадку, коли між замовником та електропередавальною організацією (основним споживачем) не досягнуто згоди щодо реконструкції діючих електромереж для приєднання та підключення нових електроустановок, електропередавальна організація видає замовнику технічні умови приєднання від тих точок (місць) діючої електромережі, технічні характеристики яких відповідають вимогам замовника щодо забезпечення надійності електропостачання та передачі заявленої потужності на його об'єкти.

2.24. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт нові та/або реконструйовані електроустановки мають пройти приймально-здавальні випробування згідно з чинними нормами. У випадку позитивних результатів випробувань електроустановки приймаються споживачем від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій за актами, передбаченими нормативними документами.

2.25. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж (електропередавальною організацією або основним споживачем) у відповідності до договору про приєднання, з повідомленням постачальника електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.

2.26. Для оформлення акта-допуску на підключення електроустановки (об'єкта) до електричної мережі замовник надає представникам відповідної державної комісії електроустановку (об'єкт) для огляду, проектну, виконавчу та технічну документацію в необхідному обсязі.

2.27. Прийняття державною комісією устаткування, яке пройшло комплексне випробування є необхідною для оформлення акта-допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі умовою.

2.28. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі проводиться протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог:

1) схема електропостачання і електроустановки замовника (які заново вводяться або реконструйовані), схема розрахункового обліку електричної енергії відповідає вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам, проектній документації, узгодженій в установленому порядку;

2) виконавча, технічна, приймально-здавальна і випробувальна документація надана замовником у повному обсязі і відповідає вимогам нормативних документів;

3) укладений договір про постачання електричної енергії, установлені та перевірені засоби розрахункового (комерційного) обліку;

4) у замовника є електротехнічний персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування електроустановок споживача з організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт;

5) замовником у відповідності до вимог законодавства України передано електропередавальній організації (основному споживачу) змонтовані, реконструйовані об'єкти електромереж, які зазначені в договорі про приєднання;

6) замовником оплачено послуги з приєднання до електричних мереж електропередавальної організації (основного споживача) відповідно до умов договору про приєднання згідно з погодженим обома сторонами кошторисом.

2.29. Електроустановки із сезонним характером роботи (дитячі або спортивні табори відпочинку, будинки або зони відпочинку тощо) щорічно перед їх підключенням до електричної мережі пред'являються представникам інспекції Держенергонагляду (електропередавальної організації) та інспекції Держнаглядохоронпраці для технічного огляду. Представникам інспекції Держенергонагляду (електропередавальній організації) надаються також протоколи випробувань електрообладнання.

Підключення до електричної мережі електроустановок із сезонним характером роботи, а також об'єктів, які більше місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і видачі акта-допуску на підключення електроустановки до електричної мережі.

3. Межі балансової належності та експлуатаційної
відповідальності сторін

3.1. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачами і електропередавальною організацією (основним споживачем) за стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксується в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

3.2. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

1) у разі повітряного відгалуження - на ізоляторах трубостояка, встановленого на будівлі, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на будівлі;

2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення на вводі в будівлю.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа експлуатаційної відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

Відповідальність за стан контактних з'єднань на межі балансової належності електромережі в будинках, що належать житловим організаціям, установам та іншим невиробничим споживачам, несе електропередавальна організація.

3.3. Межа експлуатаційної відповідальності за стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

1) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільних пристроїв;

2) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільних ліній.

Відповідальність за технічний стан зазначених у підпунктах 1 і 2 з'єднань несе організація, яка експлуатує підстанції (розподільні пристрої).

Межа відповідальності за стан і обслуговування ліній електропередачі напругою 1000 В і вище, що мають відгалуження (глухі або через роз'єднувачі), які належать різним організаціям, установлюється на опорі основної лінії, де здійснена відпайка.

Відповідальність за стан затискачів, що приєднують відпайку, несе організація, яка є власником основної лінії.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа експлуатаційної відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

3.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж установлюється:

1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків або ввідних клемах комутаційних апаратів;

2) для індивідуальних будинків - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

3) у разі кабельного вводу - в точці вводу в зовнішню стіну будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій розміщений ззовні будівлі.

Може бути встановлена інша обгрунтована межа експлуатаційної відповідальності, яка обумовлена особливостями експлуатації електроустановок або пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і зв'язку.

Відповідальність за стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності несе електропередавальна організація.

4. Встановлення та експлуатація засобів обліку
і управління електроспоживанням

4.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та потужності, що встановлюються відповідно до вимог ПУЕ та проектних рішень, а також за бажанням споживача засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Якщо протягом 2 послідовних місяців спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого, ніж передбачений технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму, то протягом 10 днів наступного розрахункового місяця споживач має звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом та, за наявності, до електропередавальної організації (основного споживача) з метою приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.

У разі виникнення зустрічного перетікання електричної енергії з мереж споживача в мережі електропередавальної організації необхідно встановлювати як розрахункові, так і технічні засоби обліку електричної енергії для окремого обліку перетікання активної та реактивної електричної енергії в обох напрямках.

Загальні потреби житлового будинку (освітлення сходових кліток, робота ліфтів, насосів тощо) мають бути забезпечені окремими розрахунковими засобами обліку.

4.2. Приєднання та підключення до мереж електропередавальної організації (основного споживача) електроустановок споживачів, що не забезпечені розрахунковими засобами обліку електричної енергії, забороняється, за винятком випадків, передбачених розділом 7 цих Правил.

Кожна тарифна група споживачів (струмоприймачів) має бути забезпечена окремими розрахунковими засобами обліку.

4.3. Для розрахунків за електричну енергію мають використовуватися багатотарифні засоби обліку та/або однотарифні засоби обліку, внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.

Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями.

4.4. Електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу та вимог нормативних документів має запропонувати споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та рівня споживаної електричної потужності, а також каналів зв'язку, якими має забезпечуватися передача інформації щодо обліку. Встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії виконується за рахунок споживача електропередавальною організацією або іншою спеціалізованою організацією.

Організація зчитування інформації з локального устаткування збору і обробки даних (ЛОУ) та передача її від споживача до електропередавальної організації проводиться за рахунок електропередавальної організації.

У рекомендаціях щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії електропередавальна організація має керуватися принципами економічної і технічної доцільності, схемами розвитку автоматизованих систем обліку електричної енергії.

У разі встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії спеціалізованою організацією споживач має забезпечити вільний доступ уповноважених представників Держенергонагляду України та/або електропередавальної організації, які мають відповідні повноваження, для отримання інформації та можливості контролю і перевірки роботи складних електронних багатофункціональних засобів обліку, які застосовуються для комерційних розрахунків.

4.5. Повірка діючих розрахункових засобів обліку забезпечується електропередавальною організацією у відповідності до договору між сторонами.

Повірка розрахункових засобів обліку має здійснюватись у терміни, встановлені нормативними документами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Якщо повірка розрахункових засобів обліку не виконана в передбачені терміни, електропередавальна організація не має права на виставлення додаткових рахунків, виставлення яких пов'язане з неправильною роботою розрахункових засобів обліку електричної енергії.

4.6. Споживачі, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, мають забезпечити облік електричної енергії для власного споживання багатотарифними засобами обліку.

4.7. Заміна та ремонт розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має відповідні дозволи, за рахунок їх власників.

Заміна, ремонт, обслуговування та експлуатація розрахункових засобів обліку електричної енергії, що призначені для розрахунків населення за спожиту електричну енергію здійснюється постачальником електричної енергії за регульованим тарифом за рахунок останнього.

Зміна тарифних зон електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюється електропередавальною організацією або організацією, яка уповноважена електропередавальною організацією на виконання таких робіт, в присутності представників постачальника електричної енергії і споживача та оформлюється відповідним актом за підписом усіх сторін, які брали участь у здійсненні зазначених змін тарифних зон засобу обліку.

4.8. Споживач має право звернутись до територіальних органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з метою непланової повірки засобів обліку, а також до електропередавальної організації для непланової перевірки розрахункових засобів обліку, схем їх підключення, правильності роботи, ремонту або заміни.

У разі проведення за заявою споживача непланової повірки засобів обліку вартість останньої оплачується споживачем.

У разі проведення непланової перевірки розрахункових засобів обліку, перевірки схем їх підключення та/або правильності роботи, ремонту або заміни, вартість робіт оплачується:

1) власником засобу обліку чи суб'єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку - у випадку, якщо порушень у роботі розрахункових засобів обліку та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено або виявлено порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електричної енергії з вини власника засобу обліку чи суб'єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку;

2) електропередавальною організацією - у випадку виявлення порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини електропередавальної організації.

4.9. Відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору.

4.10. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб покладається на їх власника або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені, згідно з відповідним договором.

4.11. Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований (в передбаченому для цього місці) пломбою з тавром Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, пломбою з тавром електропередавальної організації згідно з вимогами відповідної нормативно-технічної документації та, за бажанням, пломбами з таврами інших заінтересованих сторін договору.

4.12. Місця пломбування у вузлах розрахункового обліку, електричних колах розрахункових засобів обліку електричної енергії, лініях зв'язку автоматизованих систем обліку тощо узгоджуються сторонами у відповідності до вимог нормативних актів з обов'язковим оформленням акта про пломбування, в якому має бути зазначене місце встановлення кожної пломби та сторона, яка її встановила, із передачею на зберігання пломб тій стороні, на чиїй території встановлено розрахунковий засіб обліку.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом у відповідності до затвердженого графіка, але не рідше ніж раз на три роки, має здійснювати технічну перевірку розрахункових засобів обліку електричної енергії.

4.13. Будь-які роботи, пов'язані з порушенням або зміною схеми розрахункового обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, проводяться за погодженням з електропередавальною організацією та споживачем і в присутності представників заінтересованих сторін оформляються відповідним актом.

Під час проведення вищезазначених робіт розрахунковий облік обсягу електричної енергії здійснюється за тимчасовими схемами, узгодженими з постачальником електричної енергії. У разі неможливості створення тимчасових схем розрахункового обліку розрахунки за електричну енергію, спожиту протягом часу проведення вищезазначених робіт, здійснюються відповідно до порядку, погодженого заінтересованими сторонами.

4.14. У разі наявності двох чи більше точок розрахункового обліку на одній території у споживача, дозволена потужність якого становить 750 кВт і більше, споживач зобов'язаний організувати облік споживання електричної енергії на основі автоматизованої системи обліку.

4.15. Для контрольного обліку електричної енергії (контроль за виконанням установлених норм витрат електричної енергії) споживачі додатково можуть установлювати технічні (контрольні) засоби обліку в окремих цехах, на енергоємних агрегатах, технологічних лініях, у будинках.

Технічні (контрольні) засоби обліку електричної енергії перебувають на балансі споживача, їх обслуговування здійснюється споживачем або іншою організацією за договором.

Покази технічних (контрольних) засобів обліку електричної енергії не можуть бути використані для розрахунків за електричну енергію.

5. Режими постачання електричної енергії

5.1. Постачання електричної енергії всім споживачам здійснюється постачальником електричної енергії відповідно до режимів, передбачених договорами.

5.2. Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений договором.

На вимогу постачальника електричної енергії за регульованим тарифом розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається помісячно та (за необхідності) розкладається і вказується для кожного з територіально відокремлених об'єктів споживача.

5.3. За підсумками розрахункового періоду договірна (гранична) величина споживання електричної енергії коригується постачальником електричної енергії до рівня фактично оплаченої за цей розрахунковий період величини спожитої електричної енергії.

У разі коригування для споживача договірної (граничної) величини споживання обсягу електричної енергії здійснюється відповідне коригування договірної (граничної) величини споживання електричної потужності.

5.4. Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме: рівні споживання електричної енергії та потужності, участь споживача у графіках аварійних обмежень та відключень, порядок їх застосування - визначаються нормативними документами та умовами договору.

Постачальник електричної енергії має право залучати споживачів до регулювання режимів споживання електричної енергії у своєму регіоні на договірних засадах.

5.5. Постачальник електричної енергії доводить споживачам граничні величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження відповідно до законодавства України. Ці величини встановлюються для споживачів з дозволеною потужністю 150 кВ х А (кВт) та більше, виходячи з режиму роботи енергосистеми України, і доводяться до відома споживачів окремими письмовими повідомленнями не пізніше ніж за 10 днів до початку наступного розрахункового періоду. Це письмове повідомлення є невід'ємною частиною договору.

У разі, коли для об'єктів потужністю 150 кВ х А (кВт) та більше споживач на підставі законодавства та/або двостороннього акта, має погоджену технологічну та аварійну броню електропостачання, договірна (гранична) величина споживання електричної потужності в години максимуму навантаження має бути не нижче обумовленої актом технологічної броні електропостачання.

Години максимуму навантаження встановлюються відповідно до нормативних документів і фіксуються в договорі із споживачем. Загальна тривалість періодів максимуму навантаження має не перевищувати 6 годин на добу.

Для різних постачальників електричної енергії за регульованим тарифом органом, що здійснює централізоване диспетчерське управління, можуть установлюватися різні години початку максимуму навантаження енергосистеми в залежності від добового графіка навантаження об'єднаної енергосистеми України.

Для споживачів, які розраховуються за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, початок та тривалість періоду контролю максимуму навантаження встановлюються відповідно до початку та тривалості пікової зони.

5.6. У випадку наявності у споживача блок-станції договір про постачання електричної енергії укладається на обсяги електричної енергії, які споживаються безпосередньо від мережі електропередавальної організації.

5.7. Для визначення режимів роботи споживачів вони двічі на рік подають добові графіки споживання електричної енергії та потужності в установлений характерний режимний день літнього і зимового періоду. Під час проведення режимних днів, обмеження споживання електричної енергії та потужності не застосовується. У разі введення (з будь-яких причин) у день зняття добового графіка обмежень цей графік не застосовується і має бути знятий повторно в узгоджений сторонами день.

Основні споживачі в добових графіках споживання електричної енергії та потужності враховують обсяги електричної енергії та рівні потужності, яка передається субспоживачам.

Споживачі із сезонним циклом роботи та споживачі, які у визначений день не брали участі у графіках споживання електричної енергії та потужності, мають за вимогою постачальника електричної енергії подати додатково добовий графік споживання електричної енергії та потужності в інший установлений робочий день.

5.8. Контроль за дотриманням установлених режимів електроспоживання здійснюється постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та Держенергонаглядом.

Постачальник електричної енергії може делегувати повноваження щодо контролю за дотриманням установлених режимів електропередавальній організації, про що зазначається в договорі між постачальником електричної енергії та електропередавальною організацією.

5.9. Контроль за фактичним навантаженням електроустановок споживачів, яким установлені граничні величини рівня потужності, має здійснюватися засобами вимірювальної техніки, що фіксують 30-хвилинну максимальну потужність у години максимального навантаження енергосистеми.

У разі наявності двох та більше точок розрахункового обліку контроль здійснюється за допомогою автоматизованої системи обліку електричної енергії за умови наявності останньої. Умови контролю мають бути визначені в договорі.

У разі живлення електроустановок споживача від власної блок-станції і від мереж та підстанцій електропередавальної організації контроль за фактичним навантаженням електроустановок споживача здійснюється розрахунковими засобами обліку, які враховують обсяги електричної енергії, отриманої від електропередавальної організації.

5.10. За умови наявності декількох ліній живлення фактичне навантаження споживача визначається як сумарне півгодинне навантаження в години добового максимуму навантаження енергосистеми (півгодинного максимального навантаження) кожної з ліній живлення.

6. Укладення договорів

6.1. Договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регламентує відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем, та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний надати проект договору про постачання електричної енергії протягом 7 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю 150 КВт та протягом 14 днів для споживачів із приєднаною потужністю більше 150 КВт від дати прийняття від споживача документів, зазначених у пункті 6.2.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом та споживач зобов'язані укласти договір про постачання електричної енергії на основі умов, викладених у пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 цих Правил.

6.2 Для укладення договору про постачання, договору про технічне забезпечення електропостачання або договору про спільне використання технологічних електричних мереж споживача споживач має надати відповідній організації такі документи:

1) заяву щодо укладення відповідного договору;

2) довідку споживача про прогнозоване розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

3) схему електропостачання об'єкта;

4) відомості щодо розрахункових засобів обліку;

5) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та рівень потужності електроустановок в робочому режимі;

6) відомості про приєднану та дозволену до використання потужність і категорії надійності електропостачання струмоприймачів;

7) відомості про електроустановки для потреб опалення та гарячого водопостачання;

8) акти аварійної та технологічної броні;

9) поштову адресу та банківські реквізити ( у разі зміни зазначених відомостей споживач повідомляє про це іншу сторону протягом трьох робочих днів);

10) копії таких документів:

довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (із зазначенням роду виробничої діяльності споживача);

документа, яким визначено право власності споживача на електроустановку або право споживача на користування електроустановкою;

акта-допуску електроустановки на підключення до електричної мережі;

11) внутрішній наказ споживача про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство, та дотримання споживачем умов договорів, укладення яких передбачено цими Правилами;

12) довідка про перелік територіально відокремлених об'єктів споживача із зазначенням їх розрахункової потужності;

13) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності);

14) довідка про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), копії про внесення субспоживачів до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, дані розрахункових засобів обліку субспоживачів.

6.3. Договір про постачання електричної енергії містить такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду угод:

1) договірну (граничну) величину споживання електроенергії, договірну (граничну) величину споживання електричної потужності (для об'єктів потужністю 150 кВ х А (кВт) та більше) та порядок їх погодження сторонами;

2) режими постачання;

3) значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ);

4) * узгоджений рівень надійності електропостачання (за категорією надійності).

5) повні та скорочені назви постачальника електричної енергії і споживача;

6) місце і дата укладення Договору про постачання електричної енергії;

7) договірна (гранична), дозволена та приєднана потужність, договірна (гранична) величина споживання електричної енергії;

8) клас напруги споживача за кожною точкою комерційного (розрахункового) обліку, порядок застосування тарифів на електричну енергію, що використовується на потреби опалення та гарячого водопостачання тощо;

9) * рівні потужності споживання та генерування реактивної енергії, порядок обліку перетікання реактивної енергії, умови застосування та порядок оплати за послуги з компенсації перетікання реактивної енергії;

10) порядок розрахункового обліку споживання електричної енергії та потужності, контролю показників якості електричної енергії, порядок розрахунків за спожиту електричну енергію;

11) порядок перегляду договірних та граничних величин;

12) заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та відключень при дефіциті енергії та потужності в енергосистемі;

13) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування; порядок розв'язання майнових суперечок і установа, якій доручається їх розв'язання;

14) інші умови (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за яких проводиться розвантаження енергосистеми; час і тривалість ремонтних робіт тощо);

15) порядок доведення та коригування граничних величин обсягу електроспоживання і рівня потужності та зобов'язання сторін у разі порушення доведених величин;

16) поштові, банківські реквізити сторін;

17) підписи керівників або їх заступників, завірені печатками.

* Див. пункт 6.6.

6.4. Невід'ємними частинами договору про постачання електричної енергії є:

1) * акт про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

2) відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (точка встановлення, тип, покази на момент укладання договору тощо);

3) * схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання;

4) повідомлення про граничні величини обсягу електроспоживання і рівня потужності.

За необхідності до договору про постачання електричної енергії додаються:

1) перелік електрокотлів та інших електронагрівальних пристроїв для потреб опалення та гарячого водопостачання і умови використання електричної енергії для цих потреб;

акт аварійної та технологічної броні електропостачання;

3) порядок розрахунку втрат електричної енергії в мережах споживача.

* Див. пункт 6.6.

6.5. У разі укладення договору про постачання електричної енергії між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та основним споживачем у ньому зазначаються додатково такі умови:

1) відомості про субспоживачів;

2) обсяги передачі електричної енергії субспоживачам та населенню;

3) порядок відключення постачальником електричної енергії за регульованим тарифом субспоживачів - боржників;

4) порядок передачі даних про обсяги споживання електричної енергії субспоживачами, у тому числі у випадках порушення розрахункового обліку електричної енергії у субспоживачів.

6.6. У разі постачання електричної енергії споживачам, які приєднані до магістральних (міждержавних) електромереж, субспоживачам, а також споживачам, які приєднані до мереж електропередавальної організації, договір про постачання електричної енергії не включає умови, позначені "*" у пунктах 6.3, 6.4.

У цьому випадку споживач, електроустановки якого приєднані до мереж електропередавальної організації, має укласти з електропередавальною організацією договір про технічне забезпечення електропостачання, а кожен субспоживач має укласти із основним споживачем договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача.

У разі відшкодування основному споживачу постачальником електричної енергії витрат основного споживача на передачу електроенергії для субспоживача, цей субспоживач укладає із основним споживачем договір про технічне забезпечення електропостачання.

6.7. Споживач має право укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії із будь-яким постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом за умови відсутності заборгованості перед постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. При цьому дія договору про постачання електричної енергії між споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом призупиняється у частині обсягів постачання електроенергії та оплати за неї на строк дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії укладається на весь обсяг споживання електричної енергії, необхідний споживачу, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду.

6.8. Про призупинення дії договору про постачання електричної енергії споживач має не пізніше ніж за 5 днів до початку дії договору про купівлю-продаж електричної енергії письмово повідомити постачальника електричної енергії за регульованим тарифом та остаточно розрахуватися з ним. На підставі заяви споживача постачальником електричної енергії за регульованим тарифом складається додаткова угода про призупинення дії договору про постачання у частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї і двосторонній акт, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку. На підставі акта виписується платіжний документ для остаточного розрахунку, який має бути оплачений у встановленому порядку.

6.9. Для поновлення дії договору про постачання електричної енергії з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом у частині обсягів постачання електричної енергії, споживач має звернутися до нього із заявою про відновлення дії договору про постачання електричної енергії у повному обсязі за 5 днів до закінчення дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Дія договору про постачання електричної енергії поновлюється після спільного складання відповідного акта представниками постачальника електричної енергії за регульованим тарифом та споживача.

У разі заборгованості споживача за електричну енергію він несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством України, зокрема цими Правилами.

6.10. У разі невиконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом перед споживачем та/або електропередавальною організацією споживач має право звернутися з відповідною заявою до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом щодо відновлення у повному обсязі дії договору про постачання електричної енергії з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом перед споживачем та/або електропередавальною організацією.

У разі відмови споживача продовжити дію договору про постачання електричної енергії з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, у випадку відсутності або закінчення терміну дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом електропередавальна організація відключає споживача від електропостачання у порядку, передбаченому цими Правилами.

6.11. З питань, не обумовлених у договорі, сторони розглядають спірні питання відповідно до законодавства України.

6.12. Споживачі, які отримують електричну енергію від двох або більше постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, укладають окремий договір про постачання електричної енергії з кожним із них, якщо електроустановки споживача розташовані на закріпленій території ліцензованої діяльності двох або більше постачальників електричної енергії за регульованим тарифом.

6.13. Обсяги споживання електричної енергії і використання електричної потужності споживачем у розрахунковому періоді зазначаються в договорах у відповідних фізичних одиницях вимірювання та/або зазначається порядок визначення цих величин.

6.14. Обсяг проданої споживачу активної електричної енергії визначається відповідно до даних розрахункового обліку про її фактичне споживання.

6.15. У разі передачі електричної енергії послідовно мережами декількох суб'єктів господарювання договори про спільне використання технологічних електричних мереж (про технічне забезпечення електропостачання) укладаються безпосередньо між суб'єктами, які мають спільну межу балансової належності, і мають враховувати обсяги передачі електричної енергії наступному субспоживачу.

6.16. Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача та договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача має містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду угод:

1) обсяг передачі електричної енергії та договірної (граничної) величини потужності;

2) режими постачання;

3) гарантований рівень надійності електропостачання (за категорією надійності електропостачання);

4) повні назви основного споживача і субспоживача;

5) місце і дата укладення договору;

6) дозволена та приєднана потужність субспоживача;

7) умови визначення вартості послуг з передачі;

8) умови та порядок плати за компенсацію перетікання реактивної електроенергії як адресного економічного стимулу у випадку споживання та генерування реактивної енергії і потужності (за необхідності);

9) порядок розрахункового обліку обсягів споживання електричної енергії та вимірювання рівня потужності (у тому числі у випадку пошкодження або тимчасової відсутності відповідних розрахункових засобів обліку), споживання та генерування реактивної енергії, контролю показників якості електричної енергії;

10) порядок розрахунків за використання електричних мереж основного споживача; порядок надання даних щодо використаної субспоживачем електричної енергії;

11) порядок оплати за перевищення рівня потужності;

12) умови дії договору у разі відсутності у споживача договору про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії та/або у випадку відключення споживача за борги чи з інших причин;

13) інші умови (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за яких проводиться розвантаження енергосистеми; час і тривалість ремонту електромереж);

14) поштові і банківські реквізити сторін;

15) підписи керівників або їх заступників, завірені печатками.

6.17. Невід'ємними частинами договору про технічне забезпечення електропостачання споживача та про спільне використання технологічних електричних мереж є:

1) акт про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

2) відомості про засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії;

3) схема електропостачання, зазначення точок приєднання і ліній, що живлять струмоприймачі субспоживача;

4) акт аварійної та технологічної броні електропостачання (за наявності);

5) порядок розрахунку втрат електричної енергії в мережі споживача (субспоживача) за умови встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності.

6.18. Договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача узгоджується з постачальником електричної енергії у частині дотримання показників якості електричної енергії, режимів споживання та застосування обмеження постачання електричної енергії у разі заборгованості субспоживача за електричну енергію.

6.19. У відповідних договорах вказуються показники якості електричної енергії, що забезпечуються постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) відповідно до державних стандартів, та допустимий вплив струмоприймачів споживача на якість електричної енергії.

Якщо допустимий вплив струмоприймачів споживача на якість електричної енергії за рядом показників в угоді не зазначений - це означає, що фактичний вплив струмоприймачів споживача не може перевищувати допустимого впливу відповідно до технічних характеристик обладнання, що використовується. Порушення норм стандарту в цьому випадку може відбуватися лише з вини постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальної організації).

Перелік показників якості електричної енергії, що є суттєвими, сторони договору встановлюють шляхом врахування пропозицій постачальника електричної енергії і споживача. Засоби і умови контролю показників якості електричної енергії зазначають у договорі.

Усі порушення, пов'язані з відхиленнями показників якості електричної енергії, які встановлені договором, оформляються двостороннім актом.

6.20. Умови використання електричної енергії на опалення та гаряче водопостачання регулюються договором про постачання електричної енергії.

6.21. Окрім умов, зазначених у цих Правилах, до договорів, укладення яких передбачено цими Правилами, шляхом укладення додатків до договорів можуть бути включені за згодою сторін додаткові умови, які не суперечать законодавству України, в тому числі цим Правилам та нормативно-технічним документам.

Додатки до договорів оформляються сторонами договору за обопільною згодою або відповідно до методичних рекомендацій, затверджених НКРЕ та погоджених Мінпаливенерго України у відповідності до наданих законодавством України повноважень зазначеним органам виконавчої влади.

6.22. У договорах зазначається визначений за згодою сторін розмір пені, яка нараховується платнику за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.

7. Розрахунки за користування електричною енергією

7.1. Розрахунки споживачів з постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом здійснюються за чинними тарифами, які встановлюються відповідно до положень нормативно-правових документів НКРЕ, згідно з договором про постачання електричної енергії.

Розрахунки споживачів з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом здійснюються за ціною та у порядку, встановленими договором.

Обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті, мають визначатися у відповідності до даних розрахункового обліку електричної енергії про її фактичне споживання за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

7.2. Для проведення розрахунків за електричну енергію постачальник електричної енергії за регульованим тарифом або його відокремлений підрозділ відкривають в установі уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, номер якого зазначається у договорі про постачання електричної енергії.

7.3. Оплата вартості електричної енергії постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом. У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок постачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу в цей термін коштів за електричну енергію, сплачених на інший, не на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх одержувача від повернення суми цих коштів споживачу.

Плата споживача за спожиту електричну енергію постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом перераховується на його поточний рахунок, зазначений у договорі.

7.4. Плата за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії, за передачу (транспортування) електричної енергії, яка постачається постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, плата за надання споживачу додаткових послуг зараховується на поточний рахунок постачальника електричної енергії за регульованим тарифом або електропередавальної організації у відповідності до умов укладеного договору.

7.5. У разі виникнення заборгованості за спожиту електричну енергію сторони мають право укласти графік погашення заборгованості. У разі укладення та обопільного погодження графік погашення заборгованості є невід'ємною частиною договору.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості всі кошти, перераховані споживачем за електричну енергію, постачальник електричної енергії має право зарахувати в погашення існуючої заборгованості споживача з найдавнішим терміном її виникнення, якщо це обумовлено в договорі між постачальником електричної енергії та споживачем.

7.6. Споживачі здійснюють повну поточну оплату вартості обсягу електричної енергії, заявленого на розрахунковий період у відповідності до договору про постачання або купівлю-продаж електричної енергії:

1) до 1000 кВт х год на місяць - один раз за фактичними показниками споживання електричної енергії на початку періоду, наступного після розрахункового;

2) від 1000 кВт х год до 10 000 кВт х год на місяць - платежем 50-80% від заявленого обсягу протягом першої половини розрахункового періоду та остаточним розрахунком на початку періоду, наступного після розрахункового;

3) від 10 000 кВт х год до 1 000 000 кВт х год на місяць - від 2 планових платежів протягом розрахункового періоду та остаточним розрахунком на початку періоду, наступного після розрахункового;

4) від 1 000 000 кВт х год на місяць - за системою щотижневих або щоденних планових платежів (за домовленістю сторін) та остаточним розрахунком на початку періоду, наступного після розрахункового;

5) з використанням попередньої оплати за домовленістю сторін, незалежно від обсягів середньомісячного споживання;

6) за іншою узгодженою сторонами договору системою.

За домовленістю сторін договору термін остаточного розрахунку може бути встановлено до закінчення розрахункового періоду.

Установи та організації, які фінансуються з державного бюджету відповідного рівня, підприємства житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих населенню послуг здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим у відповідності до договору про постачання або купівлю-продаж електричної енергії.

Споживачі, які мають узгоджені у договорі обсяги електричної енергії, необхідні для забезпечення аварійної броні електропостачання, здійснюють обов'язковий авансовий платіж, у розмірі, не меншому необхідного для оплати обсягів електричної енергії на період застосування аварійної броні до повного відключення підприємства.

Якщо період застосування аварійної броні електропостачання до повного відключення підприємства перевищує 3 місяці, обсяг авансового платежу визначається за домовленістю сторін.

Якщо розмір нарахованого споживачу місячного платежу менший одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян, постачальник електричної енергії має право нараховувати споживачу зазначені платежі раз на квартал.

7.7. Початок та тривалість розрахункового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, терміни здійснення оплати проміжних платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі.

7.8. Остаточний розрахунок за електричну енергію здійснюється споживачами відповідно до показів розрахункових засобів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором.

Покази розрахункових засобів обліку знімаються представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та підтверджуються споживачем відповідно до договору. За домовленістю сторін у договорі може бути передбачений інший порядок зняття показів розрахункових засобів обліку.

Тривалість періоду для оплати отриманого рахунку зазначається у договорі або на платіжному повідомленні і має не перевищувати 5 операційних днів з дня отримання рахунку для споживачів, які оплачують електричну енергію самостійно, і 10 операційних днів з дня отримання рахунку для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію.

7.9. У тому разі, коли дата зміни тарифу не збігається з датою початку (закінчення) розрахункового періоду і встановлена автоматизована система обліку не дає змоги визначити обсяги споживання електричної енергії за днями місяця, за згодою сторін, розрахунки здійснюються за однією з таких схем:

обсяг спожитої (переданої) електричної енергії між датами зняття показів засобів обліку розкладається відповідно до тривалості дії протягом розрахункового періоду кожного з тарифів, після чого величина коштів, які має сплатити споживач, визначається як сума добутків тарифів на відповідні їм обсяги електричної енергії;

період між датами зняття показів засобів обліку прирівнюється до розрахункового періоду і величина коштів, які має сплатити споживач, визначається як добуток обсягу електричної енергії, спожитої (переданої) між датами зняття показів засобів обліку, на тариф, який діяв на початок розрахункового періоду;

у відповідності до методичних рекомендацій, затверджених НКРЕ.

Обрана схема обов'язково зазначається у договорі і не може бути змінена до закінчення терміну дії договору.

7.10. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення споживачем займаного об'єкта він за 7 днів до виїзду зобов'язаний повідомити про це постачальника електричної енергії та (у разі наявності відповідного договору) електропередавальну організацію або основного споживача і здійснити повний розрахунок.

Постачальник електричної енергії припиняє постачання електричної енергії на об'єкт, а електропередавальна організація (основний споживач) - передачу електричної енергії (спільне використання технологічних електричних мереж) з дати, обумовленої в повідомленні.

Оформлення нового споживача і підключення його електроустановок до мережі здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами.

7.11. У разі живлення від одного джерела електропостачання електроустановок декількох споживачів та/або струмоприймачів одного споживача, яким встановлюються різні тарифи на електроенергію, за відсутності окремого розрахункового обліку електричної енергії (загальний розрахунковий облік в цьому разі обов'язковий), розрахунки із споживачами (споживачем) здійснюються окремо за відповідними тарифами.

Розрахунок обсягу спожитої електричної енергії здійснюється на підставі договору або акта, який складається представниками постачальника електричної енергії і споживача, в якому визначається частка участі в сумарному електроспоживанні кожного споживача (струмоприймача) відповідної тарифної групи.

7.12. Обсяг електричної енергії, спожитої основним споживачем, визначається як різниця між обсягом електричної енергії, визначеним за показами розрахункового засобу обліку основного споживача, та обсягом електричної енергії, визначеним за засобом обліку субспоживача, з урахуванням втрат електричної енергії, пов'язаних із спільним використанням технологічних електричних мереж основного споживача.

7.13. Основні споживачі, які встановили багатотарифні засоби обліку на загальний обсяг електричної енергії та розраховуються за електричну енергію, спожиту для власних потреб, за тарифами, диференційованими за періодами часу, у випадку, коли для субспоживачів ці тарифи не застосовуються, мають право визначати обсяги споживання електричної енергії за зонами доби на власні потреби відніманням від загальних обсягів, обсягів електричної енергії, переданої субспоживачам, які визначаються за відповідними дифтарифними актами, що укладаються основним споживачем та субспоживачем і погоджуються постачальником електричної енергії.

7.14. У разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача розрахунок за електричну енергію здійснюється постачальником електричної енергії за середньодобовим обсягом постачання електричної енергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду.

Період, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання електричної енергії, визначається за згодою сторін.

7.15. У разі зменшення середнього завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму в порівнянні з передбаченим технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму (при мінімальній споживаній потужності завантаження трансформаторів струму має бути не менше 5%), споживач розраховується за обсяг електричної енергії, який визначається, виходячи з навантаження електроустановок споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні 5% завантаження трансформаторів струму та часу роботи струмоприймачів.

У разі зменшення середнього навантаження електроустановок за розрахунковий період в окремій точці розрахункового обліку нижче за нижній поріг чутливості розрахункового засобу обліку прямого включення, обсяг спожитої електричної енергії розраховується, виходячи з навантаження електроустановок споживача на рівні нижнього порогу чутливості розрахункового засобу обліку та часу роботи струмоприймачів.

У разі розміщення засобів обліку споживача у приміщеннях, які не відповідають визначеним ПУЕ вимогам температурного режиму експлуатації засобів обліку, у зимовий період (грудень, січень, лютий) обсяг спожитої електричної енергії збільшується на 5% у порівнянні з обсягом, визначеним за фактичними показами цього засобу обліку.

7.16. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі розподілу балансової належності електромереж втрати електроенергії на ділянці мережі від межі розподілу до місця встановлення розрахункових засобів обліку відносяться на рахунок організації, на балансі якої перебуває зазначена ділянка мережі.

Порядок визначення (розрахунковим шляхом) втрат електричної енергії в мережах на ділянці від місця встановлення розрахункових засобів обліку до межі балансової належності зазначається в договорі. Розрахунок здійснюється у відповідності до методичних рекомендацій, які доводяться Мінпаливенерго України у відповідності до наданих законодавством України повноважень зазначеному органу виконавчої влади.

Втрати електричної енергії в мережах основного споживача, пов'язані з передачею електричної енергії субспоживачам, ураховуються пропорційно до частки її споживання різними субспоживачами.

У разі повного відключення від електропостачання струмоприймачів основного споживача всі втрати електричної енергії у мережах основного споживача розподіляються між субспоживачами.

У разі встановлення розрахункових засобів обліку реактивної електричної енергії не на межі розподілу балансової належності електромереж, обсяги перетікання реактивної електричної енергії коригуються у відповідності до методичних рекомендацій, затверджених Мінпаливенерго України у відповідності до наданих законодавством України повноважень зазначеному органу виконавчої влади.

7.17. У випадку передачі електричної енергії від електропередавальної організації через мережі споживача в електромережу електропередавальної організації частина втрат електроенергії в мережах споживача відноситься до втрат у мережах електропередавальної організації пропорційно до відношення обсягу електричної енергії, переданої споживачем у мережу електропередавальної організації, до загального обсягу електричної енергії, що надійшла у мережу споживача.

7.18. Відшкодування обгрунтованих витрат з утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачується відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж і враховує фактичні витрати основного споживача на утримання цих електричних мереж та рівень рентабельності, що не перевищує рівня, встановленого нормативними документами НКРЕ.

7.19. Субспоживачі оплачують основному споживачу відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж вартість обгрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж.

Якщо обгрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються постачальником електричної енергії, який постачає субспоживачу електричну енергію на підставі договору про постачання або купівлі-продажу електричної енергії, зазначені витрати основному споживачу субспоживачем не відшкодовуються.

У разі використання постачальником електричної енергії мереж основного споживача або житлової організації для технічного забезпечення постачання електричної енергії населенню та/або субспоживачам відшкодування обгрунтованих витрат з утримання технологічних електричних мереж оплачується власнику цих мереж постачальником електричної енергії, у тарифах (цінах) якого передбачені необхідні статті витрат.

7.20. Обгрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.

Для складання кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж основного споживача застосовуються нормативи, які затверджені для електропередавальних організацій. Галузеві нормативи з основної діяльності підприємства - основного споживача до цього виду діяльності не застосовуються. При цьому до витрат основного споживача на утримання технологічних електричних мереж відносяться лише ті витрати, які безпосередньо стосуються вказаного виду діяльності.

У разі послідовного використання технологічних електричних мереж декількох споживачів основні споживачі мають включати до кошторису частину витрат на утримання технологічних електричних мереж попереднього споживача пропорційно до обсягу передачі електричної енергії в електричні мережі наступних субспоживачів.

У разі виникнення між сторонами спірних питань кошторис передається до відповідного територіального представництва НКРЕ для вирішення спірних питань.

7.21. Технологічні втрати електричної енергії в електромережах основного споживача, що пов'язані з передачею електричної енергії субспоживачам, визначаються розрахунковим шляхом та зазначаються в договорі про спільне використання технологічних електричних мереж між основним споживачем і субспоживачем.

Втрати можуть враховуватися шляхом додавання їх обсягів до обсягів споживання субспоживача (згідно з показами розрахункових засобів обліку) та віднімання їх обсягів від обсягів споживання основного споживача. Цей порядок має бути погоджений з постачальником електричної енергії і зазначений у відповідних договорах.

7.22. Субспоживачі розраховуються за спожиту електроенергію з постачальником електричної енергії відповідно до укладених договорів.

7.23. Умови та порядок надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії та розрахунку розміру плати за компенсацію перетікання реактивної електричної енергії як адресного економічного стимулу визначаються електропередавальною організацією згідно з розрахунками, що здійснюються виходячи з параметрів, схеми та характерного режиму роботи електричних мереж, технічних даних електроустановок споживача відповідно до методичних рекомендацій, які затверджуються Мінпаливенерго України у відповідності до наданих законодавством України повноважень зазначеному органу виконавчої влади (далі - Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії), та зазначаються у договорі.

Порядок розрахунків розміру плати за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між основним споживачем та його субспоживачами визначається відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електричної енергії та зазначається в договорі, що укладається між ними.

Споживачі, електроустановки яких приєднані безпосередньо до мереж ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, вносять обсяг коштів, визначений у відповідності до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок відповідного підрозділу ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Умови участі цих споживачів у добовому регулюванні балансів реактивної потужності в магістральних (міждержавних) електричних мережах визначаються відповідно до Методики.

Кошти, отримані за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії, використовуються одержувачем цих коштів на встановлення та підтримання в належному технічному стані засобів компенсації реактивних потужностей.

7.24. У разі виникнення сумніву в правильності показів розрахункових засобів обліку або визначення суми в пред'явленому до оплати документі щодо оплати електричної енергії споживач подає про це заяву постачальнику електричної енергії (електропередавальній організації) про проведення експертизи розрахункових засобів обліку або перевірки правильності зазначеної в розрахунковому документі суми.

Постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) має протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви перевірити рахунок на оплату, а в разі потреби після оплати споживачем вартості робіт протягом 20 днів організувати перевірку розрахункових засобів обліку та повідомити споживача про результати перевірки.

7.25. У разі неможливості отримання постачальником електричної енергії даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (незалежно від причин) визначення обсягу спожитої електричної енергії здійснюється за середньодобовим обсягом споживання за попередній розрахунковий період.

Період розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії до отримання показів розрахункових засобів обліку має не перевищувати один місяць, після чого розрахунок обсягу спожитої електричної енергії здійснюється постачальником електричної енергії за потужністю струмоприймачів та кількістю годин їх використання без подальшого перерахунку.

Відновлення розрахунків за розрахунковими засобами обліку здійснюється після спільного складання акта, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку електричної енергії.

7.26. Обсяги перевищення договірних (граничних) величин споживання електричної енергії та/або рівня потужності протягом розрахункового періоду оплачуються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору.

Перевищення договірних (граничних) величин визначається за оперативними документами споживача і електропередавальної організації та фіксується відповідним актом.

П'ятикратна вартість різниці між обсягами фактично спожитої і договірної (граничної) величин електричної енергії, а також п'ятикратна вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною (граничною) величиною потужності зараховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

7.27. У разі перевищення договірної (граничної) величини споживання електроенергії за розрахунковий період споживачем, який розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу, він за обсяги перевищення сплачує на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії п'ятикратну вартість різниці між фактично спожитими та договірними (граничними) обсягами електричної енергії за середньозваженим тарифом.

Середньозважений тариф розраховується як частка від ділення всієї нарахованої за розрахунковий період суми оплати за всю спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, на обсяг всієї електроенергії, спожитої за цей період.

7.28. У разі застосування (за ініціативою постачальника електричної енергії) графіків обмежень та відключень до споживачів, які здійснюють попередню оплату, постачальник електричної енергії повертає споживачу кошти у розмірі п'ятикратної вартості обсягу електричної енергії, недоотриманої споживачем протягом розрахункового періоду, за який була здійснена попередня оплата, а також відшкодовує споживачу завдані збитки відповідно до законодавства України.

Величина обсягу недовідпуску електричної енергії визначається відповідно до диспетчерських оперативних документів електропередавальної організації після складання акта про застосування обмеження.

7.29. Додаткові платежі, передбачені пунктами 7.26 - 7.28, не нараховуються, якщо перебільшення або обмеження стало наслідком форс-мажорних обставин.

7.30. У випадках виявлення у споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового засобу обліку та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного розрахункового обліку або зміни керуючої програми, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинки електрогодинника та інших порушень, спричинених діями споживача, які призводять або можуть призвести до зниження показів споживання електричної енергії, покази розрахункового засобу обліку не враховуються, а постачальник електричної енергії здійснює перерахунок за користування електричною енергією за період від дня останнього контрольного зняття представником постачальника електричної енергії показів розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки роботи схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців.

Якщо споживач з метою позаоблікового споживання електричної енергії влаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, виявити які представник постачальника електричної енергії при попередніх відвідуваннях не мав можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати допуску електроустановок споживача в експлуатацію, але не більше трьох років.

Перерахунок здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених НКРЕ у відповідності до наданих законодавством України повноважень, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням.

7.31. У разі виявлення уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці оформляється двосторонній акт порушень за встановленою формою.

Акт складається у присутності представника споживача в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Споживач має право внести до акта свої зауваження. У разі відмови споживача підписати акт робиться запис про відмову.

7.32. На підставі акта порушень, погодженого споживачем, уповноваженими представниками постачальника електричної енергії за регульованим тарифом визначаються обсяг недоврахованої електроенергії та/або сума завданих споживачем збитків та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України.

Кошти за недовраховану електричну енергію перераховуються споживачем на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

Сума збитків перераховується споживачем на поточний рахунок постачальника електричної енергії або електропередавальної організації.

7.33. У разі несплати нарахованих сум у визначений строк постачальник електричної енергії або електропередавальна організація має право подати позов до суду. У разі необхідності матеріали передаються в органи прокуратури.

7.34. У разі непередбаченого умовами договору переривання постачання електричної енергії з вини постачальника електричної енергії та/або відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі, споживач має право на повернення йому коштів відповідно до законодавства України.

7.35. У разі порушення цих Правил або умов договору постачальником електричної енергії та/або електропередавальною організацією споживач, у якого укладені із зазначеними суб'єктами господарювання відповідні договори, викликає представника постачальника електричної енергії та/або електропередавальної організації для складання двостороннього акта порушень.

Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається постачальнику електричної енергії або електропередавальній організації. Представник постачальника електричної енергії та/або електропередавальної організації має право внести до акта свої зауваження. У разі відмови представника постачальника електричної енергії або електропередавальної організації від підпису або неприбуття у визначений споживачем термін в акті робиться відповідний запис.

7.36. У разі переривання електропостачання представниками споживача, постачальника електричної енергії та електропередавальної організації (основного споживача) складається акт, у якому зазначаються час перерви та обсяги недовідпущеної споживачу електричної енергії, інші необхідні дані. Сторони можуть додати до акта документи, які підтверджують вину іншої сторони або відсутність своєї вини.

Час переривання визначається спільно за документацією споживача, постачальника електричної енергії та електропередавальної організації (основного споживача) з моменту припинення або обмеження постачання електричної енергії до відновлення електропостачання.

Якщо переривання в електропостачанні викликане технологічними порушеннями в роботі мереж електропередавальної організації, то у разі визначення обсягу недовідпущеної електричної енергії час перерви зменшується на проміжок часу, який регламентується ПУЕ відповідно до категорії надійності електропостачання струмоприймачів.

Час спрацювання пристроїв автоматичного включення резерву та автоматичного повторного включення не вважається перериванням електроспоживання.

Обсяг електричної енергії, що недовідпущена споживачу з вини постачальника електричної енергії, визначається як різниця між обсягом електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у період обмеження відповідно до договору, і фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за цей період.

Нарахована згідно з погодженим постачальником електричної енергії актом величина відшкодування за перерву в електропостачанні враховується в наступному розрахунковому періоді або за заявою споживача перераховується на поточний рахунок останнього.

7.37. У разі отримання від споживача повідомлення про відхилення показників якості електричної енергії від договірних значень сторони у дводенний термін мають організувати спільні вимірювання, провести їх аналіз та оформити двосторонній акт про постачання неякісної електричної енергії.

У випадку невідповідності параметрів якості електричної енергії показникам, передбаченим договором про постачання електричної енергії, внаслідок дій (бездіяльності) постачальника електричної енергії, споживач має право на відшкодування у відповідності до законодавства України за розрахунковий період, в якому проводилися заміри.

У разі відмови постачальника електричної енергії провести необхідні вимірювання параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати такі вимірювання із залученням організацій, які мають відповідні повноваження, надані Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. За результатами вимірювань складається акт про постачання неякісної електричної енергії, який підписується споживачем та представником організації, що брала участь у вимірюваннях. Акт подається (надсилається) постачальнику електричної енергії для вжиття відповідних заходів та проведення перерахунку оплати за неякісну електричну енергію. У випадку постачання неякісної електричної енергії постачальник електричної енергії має відшкодувати витрати споживача на проведення вимірювань.

У разі відмови постачальника електричної енергії або зволікання щодо вжиття відповідних заходів з приведення показників якості електричної енергії у відповідність до визначених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, проведення перерахунку оплати за неякісну електричну енергію, відшкодування витрат споживача на проведення вимірювань споживач на підставі оформленого належним чином акта про постачання неякісної електричної енергії має право виставити постачальнику електричної енергії платіжну вимогу-доручення та звернутися до суду за захистом порушених прав.

7.38. На підставі погодженого акта порушень представник споживача визначає завдані споживачу внаслідок дій (бездіяльності) постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) збитки і виписує останнім відповідні платіжні вимоги-доручення.

У разі несплати нарахованих сум у визначений термін споживач має право подати позов до суду.

У випадку необхідності матеріали передаються в органи прокуратури.

7.39. Тимчасове безоблікове користування електричною енергією за заявою споживача може бути дозволено постачальником електричної енергії за регульованим тарифом на термін до 15 діб, який може бути продовжений на такий же термін, якщо споживач звернувся до закінчення терміну дії дозволу до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом щодо продовження терміну дії дозволу. Дозвіл на тимчасове безоблікове користування електричною енергією є невід'ємним додатком до договору про постачання електричної енергії.

Дозвіл на тимчасове безоблікове користування електричною енергією видається у випадках, коли у замовника відсутня можливість встановити розрахункові засоби обліку електричної енергії через відсутність пристосованого для цього приміщення або встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії недоцільне внаслідок одноразового короткотривалого користування електричною енергією.

Дозвіл на тимчасове безоблікове користування електричною енергією надається замовнику в разі виконання ним таких умов:

проведено попередню оплату за заявлений обсяг електричної енергії, визначений постачальником електричної енергії за регульованим тарифом;

проведено оплату за тимчасове підключення його електроустановок до діючої електричної мережі в обсягах, визначених згідно з кошторисом електропередавальної організації (основного споживача);

представлено електропередавальній організації (основному споживачу) протокол вимірювання тимчасового контуру заземлення (у випадках підключення електроустановок, які вимагають захисного заземлення у відповідності до умов експлуатації цих електроустановок).

У дозволі на тимчасове безоблікове користування електричною енергією вказується:

назва та потужність струмоприймачів; дозволений термін підключення; точка підключення; умови підключення (монтаж комутаційного апарата, кабелю тощо);

обсяги проведеного інструктажу із замовником щодо безпечного користування електроустановками.

Підключення струмоприймачів замовника в разі отримання від постачальника електричної енергії за регульованим тарифом дозволу на тимчасове безоблікове користування електричною енергією здійснюється власником електричної мережі.

8. Умови припинення або обмеження постачання та передачі
електричної енергії

8.1. Електрична енергія постачається споживачу безперервно, крім випадків, передбачених договором та чинними нормативними документами, в тому числі цими Правилами.

Обмеження в споживанні електричної енергії, а також вживання заходів щодо регулювання постачання електричної енергії споживачам здійснюється в порядку, встановленому діючими нормативними документами.

У разі, коли споживач на підставі законодавства та двосторонніх актів має погоджену технологічну та аварійну броню електропостачання, оперативне обмеження може бути виконано не нижче рівня аварійної броні.

Обмеження в споживанні електричної енергії внаслідок від'єднання або відключення споживача має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів.

8.2. У разі незадовільного стану електроустановок споживачів, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам, у випадку невиконання вимог щодо усунення недоліків в електроустановках, уповноважений представник державного органу, на який покладено відповідні обов'язки згідно із законодавством України, зобов'язаний видати споживачу припис щодо припинення споживання електроенергії та направляє відповідний припис електропередавальній організації та/або постачальнику електричної енергії.

Невиконання споживачем або електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії за регульованим тарифом припису тягне за собою відповідальність, установлену законодавством України.

8.3. Постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) зобов'язані, попередивши споживача не пізніше ніж за два робочих дні, припинити повністю або частково постачання (передачу) йому електричної енергії (у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади) у разі:

1) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок;

2) зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

3) недопущення до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб державних органів та/або електропередавальної організації, на яких покладено згідно з законодавством України та договором відповідні обов'язки;

4) несплати за електричну енергію у терміни і за умов, передбачених у договорі;

5) несплати за недовраховану електричну енергію, визначену у відповідності до погодженого споживачем акта про порушення;

6) невиконання приписів щодо приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативних документів;

7) закінчення терміну дії, розірвання або неукладення між суб'єктами господарювання договорів, наявність яких передбачена цими Правилами.

8.4. У разі порушення, а саме самовільного приєднання або підключення споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні (граничні) величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку або порушення розрахункового обліку електричної енергії, зриву чи пошкодження пломб, споживання електричної енергії без укладення відповідного договору (договорів) або після закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу державної влади, який стосується вищенаведених порушень, постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) зобов'язані в установленому порядку повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після складання у встановленому порядку акта про порушення.

8.5. Після усунення споживачем порушень, зазначених у пунктах 8.3 та 8.4 цих Правил, оплати і послуг з відновлення електропостачання, постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) протягом 5 робочих днів з дня оплати споживачем вартості послуг з відновлення електропостачання (технічного забезпечення електропостачання споживача) відновлює споживачеві відпуск електричної енергії в обсягах, що передували частковому або повному обмеженню постачання електричної енергії (технічного забезпечення електропостачання).

8.6. У разі відсутності резервного живлення для проведення планових робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування та підключенням нових споживачів, у договорі про постачання електричної енергії обумовлюється кількість і тривалість відключень споживачів з цією метою. Електропередавальна організація попереджає споживача про очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з ним точної дати (дня і години) перерви в подачі електроенергії. Якщо в п'ятиденний термін після одержання попередження споживач не узгодить час перерви в подачі електроенергії, електропередавальна організація зобов'язана самостійно встановити цей час з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж за 24 години до відключення.

8.7. У разі перевищення споживачем договірної (граничної) величини потужності протягом 30 хвилин і більше в години максимуму навантаження енергосистеми електропередавальна організація або Держенергонагляд зобов'язані вимагати від споживача зниження навантаження до встановленої договірної (граничної) величини.

Вимога електропередавальної організації та Держенергонагляду щодо зниження навантаження до встановленого договором рівня або до заданого обмеження має бути виконана споживачем негайно. У разі невиконання вимог щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин після попередження, електропередавальна організація може самостійно або на вимогу Держенергонагляду провести часткове відключення споживача від мережі на період максимуму навантаження (у разі неможливості часткового відключення застосовується обмеження до величини аварійної броні електропостачання).

8.8. У разі порушення споживачем установлених режимів електроспоживання електропередавальна організація зобов'язана, попередивши споживача, частково або повністю припинити йому передачу електричної енергії.

8.9. Після одержання попередження споживач зобов'язаний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

Для споживачів, які мають на підставі законодавства та двостороннього акта погоджені технологічну та аварійну броню електропостачання, обмеження може бути застосовано лише до рівня, за який внесено авансовий платіж.

8.10. У разі дефіциту потужності, виникнення аварійної ситуації застосовуються графіки обмежень і аварійних відключень відповідно до актів законодавства. Порядок введення і тривалість їх дії, величини зниження зазначаються в договорі. Постачальник електричної енергії на вимогу споживача протягом наступного розрахункового періоду має збільшити договірний обсяг постачання електричної енергії та рівень потужності на величину здійсненого обмеження.

До споживачів, які здійснюють попередню оплату і не мають заборгованості за спожиту електричну енергію, та/або закуповують електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом, графіки обмежень та відключень застосовуються за згодою споживача.

У разі примусового застосування графіків обмежень та відключень безпосередньо постачальником електричної енергії або за його прямою вказівкою, споживачі, які здійснюють попередню оплату і не мають заборгованості за попередні розрахункові періоди, та/або закуповують електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом, мають право вимагати від постачальника електричної енергії відшкодування збитків, завданих внаслідок обмежень та відключень.

8.11. Заходи з припинення або обмеження постачання (передачі) електричної енергії споживачеві постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією) мають здійснюватися шляхом поетапного обмеження відповідно до порядку переведення споживача на технологічну броню для можливості завершення технологічного циклу виробництва та поступового розвантаження струмоприймачів до рівня аварійної броні.

Початок виведення з технологічної до аварійної броні визначається датою одержання попередження про обмеження.

8.12. Споживачі, рівень споживання електричної енергії яких за заборгованість з оплати за електричну енергію обмежено до рівня аварійної броні електроспоживання та які не здійснюють поточну оплату обсягів електричної енергії на рівні аварійної броні, зобов'язані протягом терміну, передбаченого актом аварійної та технологічної броні, повністю припинити споживання електричної енергії.

9. Права, обов'язки та відповідальність постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом

9.1. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право:

1) на отримання від споживача своєчасної оплати за електричну енергію та інших платежів відповідно до умов договору та законодавства України;

2) на всі види забезпечення виконання зобов'язань споживачем щодо оплати договірних (граничних) обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України;

3) на доступ до розрахункових засобів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживачів, для проведення технічної перевірки, зняття показів, виконання інших робіт відповідно до договору;

4) на отримання від споживача підвищеної оплати за електричну енергію за обсяги перевищення споживачем договірних (граничних) величин споживання електричної енергії та потужності за розрахунковий період відповідно до актів законодавства;

5) на стягнення пені або інших санкцій за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії;

6) на відшкодування збитків, завданих постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом діями споживача або постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом;

7) вимагати від споживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов договору;

8) припиняти постачання, обмежувати обсяги використання електричної енергії споживачем у випадках та порядку, передбачених положеннями розділу 8 цих Правил та законодавством України;

9) перевіряти схеми приєднання струмоприймачів споживача, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевіряти працездатність установлених у споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі;

10) складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) споживача умовам договору про постачання електричної енергії та порушення вимог Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР );

11) організовувати роботу консультаційних центрів з питань постачання електричної енергії та енергозбуту.

9.2. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний:

1) пропонувати постачання електричної енергії всім споживачам, розташованим на території його діяльності;

2) забезпечувати постачання електричної енергії, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними стандартами, та зазначені в договорі;

3) укладати договори про постачання електричної енергії з усіма споживачами, які розташовані на території його діяльності і заявили про бажання купувати електричну енергію;

4) розглядати та змінювати договірні (граничні) величини обсягу споживання електричної енергії та рівня потужності протягом дії договору у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами, в тому числі цими Правилами;

5) не протидіяти постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом у постачанні електричної енергії споживачам;

6) оперативно, у відповідності до умов договору, повідомляти споживачів та постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом про застосування графіків обмежень і аварійних відключень, час їх початку та закінчення, величину зниження споживання електроенергії та потужності;

7) на вимогу споживача надавати інформацію щодо цін і тарифів на електричну енергію, якості, порядку оплати та режимів споживання електричної енергії;

8) ознайомити споживачів з цими Правилами та, за необхідності, проводити постійну методологічно-консультаційну роботу із споживачами.

9.3. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України, за завдані споживачу збитки внаслідок порушення постачальником електричної енергії умов договору про постачання електричної енергії та Правил користування електричною енергією, спричиненого діями (бездіяльністю) постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

9.4. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе відповідальність перед споживачем електричної енергії у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання, спричиненого діями (бездіяльністю) постачальника електричної енергії.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе відповідальність перед споживачем за дотримання погодженого рівня надійності електропостачання у відповідності до умов договору.

Збитки споживача внаслідок перерви в електропостачанні та недотримання порядку переведення на аварійну та технологічну броню з вини постачальника електричної енергії за регульованим тарифом відшкодовуються останнім відповідно до законодавства України.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе відповідальність за дотримання умов договору та цих Правил щодо припинення або часткового обмеження електропостачання.

9.5. У разі постачання електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі про постачання електричної енергії, постачальник електричної енергії несе відповідальність перед споживачем у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості обсягу такої енергії.

Постачальник електричної енергії не несе відповідальності перед споживачем за постачання електричної енергії низької якості за той час, протягом якого споживач не дотримувався встановленого договором режиму електропостачання, допускав перевищення встановленої договірної (граничної) потужності та не виконував інші умови договору, що підтверджено відповідними документами.

9.6. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом не несе відповідальності перед споживачем за обмеження у постачанні електричної енергії понад обумовлених договором обсягів електроенергії та матеріальні або моральні збитки, які викликані:

1) протиправними діями третіх осіб;

2) форс-мажорними обставинами (наслідки форс-мажорних обставин підтверджується відповідним актом);

3) некваліфікованими діями персоналу споживача;

4) умовами обмеження або припинення постачання електричної енергії споживачам, передбаченими у розділах 5 та 8 цих Правил, введеними у відповідності до законодавства України;

5) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення;

6) недотриманням споживачем встановленого договором режиму електроспоживання та перевищення договірної (граничної) величини потужності;

7) перервами у електропостачанні споживача при спрацюванні пристроїв протиаварійної автоматики автоматичного частотного розвантаження (АЧР), а також системи автоматичного відключення навантаження (САВН), яка має автоматичний і ручний запуск, на час, передбачений нормативними документами, за умов нормальної роботи енергосистеми, та на час, необхідний для стабілізації режиму в умовах надзвичайного стану в енергетиці, який вводиться в установленому законодавством України порядку;

8) іншими причинами, які виникли не з вини постачальника електричної енергії.

Сторони можуть передбачити в умовах договору, які саме умови мають бути підтверджені документально.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має навести докази щодо відсутності його вини у разі їх наявності.

10. Права, обов'язки та відповідальність постачальника
електричної енергії за нерегульованим тарифом

10.1. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом має право:

1) пропонувати послуги з електропостачання всім споживачам електричної енергії;

2) отримувати від споживача своєчасну оплату електричної енергії відповідно до умов договору про постачання електричної енергії;

3) на всі види забезпечення виконання зобов'язань споживачем щодо оплати договірних обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України;

4) на доступ до розрахункових засобів обліку електричної енергії, розташованих на об'єктах споживачів та електропередавальної організації виключно для контролю за обсягами споживання електричної енергії;

5) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір про постачання електроенергії, щодо режимів споживання електричної енергії.

10.2. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом зобов'язаний:

1) укласти договір з електропередавальною організацією, а за необхідності і з основним споживачем, про надання послуг з передачі електричної енергії до мереж споживача, з яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії;

2) здійснювати оплату послуг з передачі електричної енергії мережами електропередавальної організації та основного споживача, а також інших послуг в обсягах та у строки, що обумовлені договором;

3) узгодити з постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом графіки добового навантаження споживача, з яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії.

10.3. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом за порушення ним договірних умов несе матеріальну відповідальність перед споживачем і електропередавальною організацією в обсягах, передбачених договорами між сторонами та чинним законодавством.

10.4. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом не несе відповідальності за недовідпущену споживачу електричну енергію у разі перерви електропостачання внаслідок дій або бездіяльності електропередавальної організації.

11. Права, обов'язки та відповідальність споживачів
електричної енергії

11.1. Споживачі електричної енергії мають право:

1) на приєднання до мереж електропередавальної організації у порядку, передбаченому розділом 2 цих Правил;

2) на вибір постачальника електричної енергії;

3) на отримання електричної енергії, якісні характеристики якої зазначені в договорі;

4) на отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів, порядку оплати, умов та режимів її споживання, цін на послуги постачальника електричної енергії (електропередавальної організації);

5) на відшкодування згідно з законодавством України збитків, завданих унаслідок порушення його прав;

6) на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій спеціалізованій організації, яка несе відповідальність за дотримання чинного законодавства України щодо експлуатації електроустановок;

7) на приєднання до власних мереж субспоживачів у межах потужності, дозволеної до використання відповідно до договору з постачальником електричної енергії;

8) на отримання відшкодування від субспоживача в межах фактичних витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно використовуються споживачем та субспоживачем;

9) на звернення до постачальника електричної енергії з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;

10) на повідомлення НКРЕ про порушення постачальником електричної енергії Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії, електропередавальною організацією Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

11) на складання акта про невідповідність дій (бездіяльності) постачальника електричної енергії, електропередавальної організації умовам договору та про порушення Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), цих Правил;

12) на стягнення фінансової санкції у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання (не передбаченого умовами договору) постачання електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) постачальника електричної енергії;

13) на повернення коштів у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості електричної енергії у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі про постачання електричної енергії.

11.2. Споживачі електричної енергії зобов'язані:

1) користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів);

2) оплачувати обсяги електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та погоджених споживачем актів про порушення цих Правил та умов договору;

3) додержуватись вимог нормативно-технічних документів та умов договору;

4) забезпечити належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та струмоприймачів шляхом:

вдосконалення схеми електропостачання з виділенням навантажень з підвищеними вимогами щодо надійності електропостачання на зарезервовані зовнішні лінії живлення, що забезпечують подачу електричної енергії для покриття технологічної та аварійної броні під час проведення в енергосистемі аварійних розвантажень;

виконання вимог електропередавальної організації щодо характеристик та встановлення приладів релейного захисту та автоматики, а також встановлення автоматів та запобіжних пристроїв відповідно до вимог "Правил устройства электроустановок";

узгодження з електропередавальною організацією застосування схеми автоматичного включення резерву (АВР) та схем автоматичного частотного розвантаження (АЧР);

5) раціонально використовувати електричну енергію, не допускати марнотратного (неефективного) використання електричної енергії;

6) підтримувати параметри якості електричної енергії у своїх мережах відповідно до параметрів, визначених державними стандартами;

7) забезпечувати необхідні умови для належного функціонування розрахункових засобів обліку електричної енергії відповідно до вимог ПУЕ та інших нормативно-технічних документів;

8) вживати протиаварійних, протипожежних заходів та заходів щодо безпечної експлуатації;

9) забезпечувати в будь-який час доби безперешкодний доступ уповноважених представників відповідних органів виконавчої влади (за їх службовим посвідченням), яким згідно з чинним законодавством надано право контролювати режими електроспоживання, раціональне та економне використання електричної енергії, нагляду за технічним станом електрогосподарства, перевірки ліцензованої діяльності, а також виконувати їх приписи;

10) забезпечувати доступ уповноважених представників електропередавальної організації та (або) постачальника електричної енергії (за їх службовим посвідченням) для виконання їх службових обов'язків відповідно до цих Правил та умов договору;

11) узгоджувати з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом зміну категорійності струмоприймачів та розміщення пристроїв автоматичного включення резерву (АВР);

12) у встановлені строки надавати постачальнику електричної енергії графіки споживання електричної енергії та потужності;

13) застосовувати розрахункові засоби погодинного обліку електричної енергії у разі укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом;

14) у разі передачі електричної енергії субспоживачам забезпечити окремий розрахунковий облік електричної енергії на власне споживання та електричної енергії, що передається субспоживачам;

15) своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень;

16) забезпечувати виконання встановлених режимів електроспоживання, виконання заданих обсягів обмеження та аварійних відключень, зазначених у договорі про постачання та/або купівлю-продаж електричної енергії;

17) підключати у встановленому порядку на вимогу електропередавальної організації свої струмоприймачі під дію автоматичного частотного розвантаження (АЧР) та системи автоматичного відключення навантаження (САВН).

11.3. Споживач зобов'язаний оперативно повідомляти органи Держенергонагляду України, Держнаглядохоронпраці України, постачальника електричної енергії та електропередавальну організацію відповідно до їх повноважень про:

1) порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, несправності в роботі автоматизованих систем обліку і розрахункових засобів обліку;

2) порушення, які пов'язані з відключенням ліній живлення, пошкодженням основного устаткування, ураження електричним струмом людей і тварин, а також пожежі, викликані несправністю електроустановок;

3) випадки несправності устаткування і пристроїв релейної захисної автоматики (РЗА) та пристроїв автоматичного частотного розвантаження (АЧР), які належать електропередавальній організації та розташовані в приміщенні або в електроустановках споживача;

4) порушення умов застосування граничних рівнів споживання електричної енергії, графіків обмежень та аварійних відключень.

11.4. Виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж споживача, якими передається електроенергія субспоживачам, виконується лише з дозволу постачальника електричної енергії. Порядок видачі вказаного дозволу визначається постачальником електричної енергії і може бути зазначений в договорі. Строки, тривалість, умови та інші вимоги до проведення вказаних робіт передбачаються у договорі про постачання електричної енергії між постачальником електричної енергії та основним споживачем.

11.5. Споживач має забезпечити доступ персоналу постачальника електричної енергії за регульованим тарифом для виконання оперативних переключень, від'єднання та відключень електроустановок постачальника електричної енергії за регульованим тарифом, обслуговування розрахункових засобів обліку електричної енергії, протиаварійної системної автоматики, виконання робіт, пов'язаних із спорудженням і ремонтом електричних мереж електропередавальної організації, що розташовані на його території.

Споживач забезпечує охорону елементів електричних мереж електропередавальної організації, які розташовані на його території.

11.6. Споживач несе відповідальність за недовідпуск електричної енергії іншим споживачам (субспоживачам) відповідно до умов договору між.

11.7. У разі виявлення уповноваженими представниками органів виконавчої влади, яким законодавством України надано відповідні повноваження дій споживача, відповідальність за які передбачена законодавством України, до посадових осіб споживача застосовуються санкції відповідно до законодавства України.

11.8. У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) споживача їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за рахунок споживача.

У житлових будинках відповідальність за збереження і цілісність поквартирних розрахункових засобів обліку та пломб, установлених на сходових клітинах, і розрахункових засобів обліку, що враховують витрату електричної енергії на загальнобудинкові потреби, покладається на власника будинку.

11.9. Споживачі, які відповідно до технічних умов мають у своїй власності резервні джерела електропостачання, несуть повну відповідальність за їх технічний стан і готовність до своєчасного пуску.

Усі збитки та можливі негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел електропостачання несуть їх власники.

12. Права, обов'язки та відповідальність
електропередавальної організації

12.1. Електропередавальна організація має право:

1) отримувати від постачальника електричної енергії або споживача оплату послуг з технічного забезпечення електропостачання та інших послуг відповідно до договору;

2) на доступ до розрахункових засобів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживачів, для проведення технічної перевірки, зняття показів, виконання інших робіт відповідно до договору;

3) вимагати від споживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов договору;

4) припиняти передачу або обмежувати обсяги передачі електричної енергії споживачу у випадках та порядку, передбачених положеннями розділу 8 цих Правил;

5) перевіряти схеми приєднання струмоприймачів споживача, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевіряти працездатність установлених у споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі;

6) отримувати від суб'єктів господарювання, електричні мережі яких приєднані до мереж електропередавальної організації, плату за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії;

7) вимагати від споживача приведення розрахункових схем обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативних документів.

12.2. Електропередавальна організація зобов'язана:

1) не протидіяти постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом у постачанні електричної енергії споживачам;

2) приєднувати до своїх електромереж електроустановки споживачів (субспоживачів) відповідно до умов, передбачених цими Правилами;

3) вдосконалювати схему та режими електропостачання для зменшення технологічних витрат електричної енергії;

4) здійснювати контроль за показниками якості та вживати заходів щодо поліпшення якості електричної енергії у своїх мережах;

5) забезпечувати розрахунковий облік електричної енергії та потужності, який є необхідним і достатнім для визначення обсягів передачі та постачання електричної енергії постачальниками електричної енергії;

6) припиняти передачу або обмежувати обсяги передачі електричної енергії споживачу за вимогою постачальника електричної енергії у відповідності до нормативно-правових актів, цих Правил та умов договору;

7) перевіряти стан розрахункових засобів обліку електричної енергії і потужності та здійснювати вибіркову технічну перевірку розрахункових засобів обліку на місці згідно з графіком постачальника електричної енергії, але не рідше одного разу на шість місяців;

8) здійснювати перевірку та заміну своїх розрахункових засобів обліку електричної енергії у терміни, встановлені Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

9) забезпечувати доступ персоналу споживача для обслуговування та ремонту його електрообладнання, розташованого на території або у приміщенні електроустановок електропередавальної організації. Споживач за свій рахунок приводить територію і приміщення, де проводились роботи, в належний стан після закінчення робіт.

Під час проведення робіт на території споживача електропередавальна організація має виконувати встановлені для цієї території норми та правила. Після закінчення робіт електропередавальна організація за свій рахунок приводить у належний стан територію і приміщення, де проводились роботи;

10) оперативно повідомляти споживачів та постачальника електричної енергії:

а) про всі порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії на відхідних до споживача лініях електропередачі та струмопроводах;

б) про порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання, їх причини і терміни відновлення режиму електропостачання;

в) про всі пошкодження устаткування, пристроїв релейного захисту автоматики (РЗА), живильних та розподільних ліній споживача, які знаходяться в приміщенні або в електроустановках електропередавальної організації.

12.3. Електропередавальна організація несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України, за завдані споживачу збитки у разі порушення нею умов договору та законодавства України, в тому числі цих Правил.

12.4. Збитки споживача внаслідок перерви в електропостачанні та недотримання порядку переведення на аварійну та технологічну броню внаслідок дій (бездіяльності) електропередавальної організації відшкодовуються останньою відповідно до законодавства України.

12.5. Електропередавальна організація не несе відповідальності перед споживачем за обмеження обсягів передачі електричної енергії у порівнянні з обумовленими договором та матеріальні або моральні збитки, які викликані:

1) протиправними діями третіх осіб;

2) форс-мажорними обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації, наслідки форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним актом;

3) діями персоналу споживача;

4) умовами обмеження або припинення передачі електроенергії споживачам, передбаченими у розділах 5 та 8 цих Правил, введеними директивними документами чи обумовленими в договорі;

5) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення;

6) недотриманням споживачем установленого договором режиму електроспоживання та перевищенням договірної (граничної) величини потужності;

7) перервами в передачі електричної енергії споживачу в разі спрацювання пристроїв протиаварійної автоматики автоматичного частотного розвантаження (АЧР), а також системи автоматичного відключення навантаження (САВН), яка має автоматичний і ручний запуск, на час, передбачений нормативними документами, за умов нормальної роботи енергосистеми, та на час, необхідний для стабілізації режиму в умовах надзвичайного стану в енергетиці, який вводиться в установленому законом порядку;

8) іншими причинами, які виникли не з вини електропередавальної організації.

Сторони можуть передбачити в умовах договору, які саме умови мають бути підтверджені документально.

Електропередавальна організація має навести докази щодо відсутності її вини у випадку наявності цих доказів.

Начальник управління технічної політики НКРЕ Л.Симоненко

Додаток 1
до Правил користування
електричною енергією

Типовий договір
про технічне забезпечення електропостачання споживача
N ______________

              _______________________________________________
                                     (місце укладення)
       _____________________
      (дата)

____________________________________________________________________________________________________________________

(назва електропередавальної організації)

що діє на підставі ліцензії N ________________________________________________________________________________________, далі -

Електропередавальна організація, в особі

___________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________, що діє

на підставі Статуту, та

____________________________________________________________________________________________________________________

(організаційно-правова форма)

____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування споживача)

далі - Споживач, в особі

____________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі

____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа)

далі - сторони, уклали цей договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (далі - Договір).

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

1. Предмет договору

1.1. Електропередавальна організація зобов'язується забезпечити технічну можливість передачі електричної енергії споживачу в обсягах згідно з договором про постачання електричної енергії та дозволеною потужністю __________ кВт з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання електричної енергії та потужності за класами напруги живлення, а Споживач - своєчасно сплачувати за отримані послуги, в тому числі за перетікання реактивної електричної енергії, виконувати інші умови, визначені цим Договором та додатками до нього, які є його невід'ємними частинами.

1.2. Електропередавальна організація забезпечує передачу електричної енергії після укладення цього Договору та договору Споживача з постачальником електричної енергії про постачання електричної енергії. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".

1.3. Приєднана потужність струмоприймачів споживача ___________ кВА (кВт).

2. Обов'язки Електропередавальної організації

Електропередавальна організація зобов'язана:

2.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі Споживачу електричної енергії в межах _________ кВА (кВт) потужності на _____ класі (класах) напруги, ступінь (ступені) напруги _______ кВ в обсягах, визначених відповідно до договору про постачання електричної енергії, шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності.

2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Споживача згідно з Правилами устройства электроустановок (далі - ПУЕ).

3. Права Електропередавальної організації

Електропередавальна організація має право:

3.1. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Споживача, для проведення технічної перевірки, зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження енергосистеми та виконання інших робіт відповідно до цього Договору.

3.2. Вимагати від Споживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.

3.3. На припинення передачі, обмеження обсягів використання електричної енергії Споживачем у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.

3.4. На перевірку схем приєднання струмоприймачів Споживача, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевірку працездатності встановлених у Споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі.

3.5. На нарахування Споживачу плати за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Споживача

Споживач зобов'язується:

4.1. Здійснювати оплату за перетікання реактивної енергії на межі балансової належності електромереж згідно з додатком "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії" та за технічне обслуговування електричних установок Споживача (якщо таке обслуговування передбачене договором) відповідно до додатка "Виконання додаткових робіт з технічного обслуговування електричних установок споживача".

4.2. Забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених працівників Електропередавальної організації та постачальника електричної енергії (за їх службовим посвідченням) до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.3. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Споживачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Електропередавальну організацію за 7 днів і здійснює повний розрахунок згідно з умовами цього Договору до дня виїзду включно, після чого Електропередавальна організація припиняє передачу електричної енергії.

5. Права Споживача

Споживач має право:

5.1. На отримання електричної енергії, якісні характеристики якої зазначені в договорі у відповідності до державних стандартів.

5.2. На отримання інформації щодо тарифів на передачу електроенергії, коефіцієнтів витрат та, у разі необхідності, інформації щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, дозволів, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації, розміру плати, умов укладання договорів, строків дії договорів.

5.3. На відшкодування, згідно з законодавством України, збитків, завданих унаслідок порушення його прав.

5.4. На передачу функцій експлуатації своїх електроустановок Електропередавальній організації або іншій спеціалізованій організації, яка несе відповідальність за дотримання чинних ПУЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інших нормативно-технічних документів. При цьому Споживач сам несе відповідальність за дотримання умов цього Договору.

5.5. Повідомляти НКРЕ про порушення Електропередавальною організацією Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

Постачання електричної енергії споживачу може бути припинено або обмежено Електропередавальною організацією:

6.1. Без попередження, з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ, у разі:

виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Електропередавальної організації на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

споживання електроенергії Споживачем після закінчення терміну дії цього Договору;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Електропередавальної організації поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і довше.

6.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 3 робочих дні у разі:

непризначення Споживачем персоналу для обслуговування електроустановок або відсутності договору на обслуговування електроустановок;

зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії.

6.4. У разі несплати за спожиту електричну енергію у терміни, встановлені постачальником електричної енергії (припинення або обмеження споживання електричної енергії має здійснюватися лише за дорученням постачальника електричної енергії).

6.5. У випадку незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також у разі невиконання вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача - за приписом (поданням) представників органів виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.

6.6. З повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Електропередавальної організації або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік активної та реактивної енергії у Споживача, струмоприймачі якого приєднані до електричних мереж Електропередавальної організації, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ.

7.2. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного п.1.5.17 ПУЕ, Споживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Електропередавальної організації щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.

7.3. У разі застосування для обліку спожитої електроенергії багатотарифних засобів обліку, зміна тарифних зон електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюється електропередавальною організацією або організацією, яка уповноважена електропередавальною організацією на виконання таких робіт у присутності:

______________________________________________________________________________________________________________________,

(представники постачальника електричної енергії і споживача)

та оформлюється відповідним актом за підписом сторін.

7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії у терміни, передбачені додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", Споживачем та Електропередавальною організацією оформлюються такі документи:

акт про обсяг переданої споживачу електричної енергії; акт результатів замірів електричної потужності. За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку значення показів надаються окремо за кожною точкою обліку.

7.5. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Електропередавальної організації та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

7.6. У разі необхідності проведення робіт, пов'язаних з порушенням або зміною схеми обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, ці роботи проводяться Споживачем за погодженням з Електропередавальною організацією, у присутності представників обох сторін та оформлюються відповідним актом.

7.7. Оплата Споживачем за обслуговування Електропередавальною організацією його електроустановок здійснюється згідно із узгодженим сторонами кошторисом.

8. Відповідальність сторін

8.1. Відповідальність Електропередавальної організації

8.1.1. Електропередавальна організація несе відповідальність за безперервну передачу електричної енергії Споживачу:

із забезпеченням договірних величин, визначених згідно з умовами договору про постачання електричної енергії;

із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання згідно з додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін";

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності сторін.

8.1.2. У разі перерви в електропостачанні Споживача з вини Електропередавальної організації понад терміни, визначені ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії, Електропередавальна організація несе відповідальність перед Споживачем у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії.

8.1.3. Електропередавальна організація не несе відповідальності перед Споживачем за порушення вимог пункту 8.1.1 цього Договору в разі порушення Споживачем вимог розділу 4 цього Договору.

8.1.4. Електропередавальна організація не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) постачання електричної енергії, яке викликане:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неправильними діями персоналу Споживача;

3) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

4) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або діями Споживача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення;

5) діями постачальника електричної енергії щодо обмеження (припинення) постачання електричної енергії Споживачу.

8.2. Відповідальність Споживача У разі внесення платежів, передбачених пунктом 4.2 цього Договору, з порушенням термінів, Споживач сплачує Електропередавальній організації пеню в розмірі ___________% за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається в розрахунковому документі окремим рядком.

8.3. Форс-мажорні обставини

8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

8.4. У разі виявлення однією із сторін Договору порушень іншою стороною умов Договору, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію, вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана письмово попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох представників сторони Договору, що складала акт.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. Відносини між Споживачем та постачальником електричної енергії регулюються умовами договору про постачання електричної енергії.

Додатки до цього договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником електричної енергії.

9.2. У разі заборгованості Споживача за спожиту електричну енергію Електропередавальна організація відключає електроустановки Споживача у терміни і на строк, установлені та доведені постачальником електричної енергії до Електропередавальної організації відповідним розпорядженням.

9.3. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Споживача.

9.4. Для підтримання працездатності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач уводить за вказівкою Постачальника електричної енергії обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмежень та аварійних відключень.

9.5. Про всі обмеження та відключення Споживача, передбачені розділом шостим цього Договору, Електропередавальна організація повідомляє постачальника електричної енергії.

10. Інші умови

10.1. У разі розташування розрахункових засобів обліку електричної енергії, які перебувають на балансі однієї із сторін, на території іншої сторони, сторони зобов'язуються допускати представників іншої сторони на свою територію в кожному разі потреби доступу до засобів обліку.

10.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж (експлуатаційної відповідальності сторін), визначеної в додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

10.3. Строки проведення ремонтів в електромережах Електропередавальної організації, під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться письмовим повідомленням Електропередавальної організації, узгодженим з постачальником електричної енергії.

10.4. Додатки до цього договору: ___________________________________________________________________________________________

(надається перелік додатків)

є невід'ємними частинами цього Договору.

Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох сторін.

10.5. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

Розбіжності щодо технічних питань розв'язуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими ПКЕЕ, ПУЕ, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

10.6. Цей Договір укладається на строк до ______________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством.

10.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається в Електропередавальної організації, другий - у Споживача. Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, адреса, розрахунковий рахунок та інше).

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Електропередавальна організація:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
тел:__________________
Споживач:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
тел:__________________
М.П.
____________________________________
                   (підпис, П.I.Б.)
М.П.
____________________________________
              (підпис, П.I.Б.)
"___"________________ 200 ___ р. "___"____________ 200 ___ р.

Додаток 2
до Правил користування
електричною енергією

Типовий договір
про постачання електричної енергії
N ____________

             _____________________________________________
                                      (місце укладення)
     ____________________________
                        (дата)
____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування постачальника електричної енергії)

що діє на підставі ліцензії N _______________________________, далі - Постачальник електричної енергії, в особі

____________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту,

та __________________________________________________________________________________________________________________

(організаційно-правова форма)

_____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування споживача)

далі - Споживач, в особі ________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа), далі - сторони, уклали цей договір про постачання

електричної енергії (далі - Договір).

1. Предмет договору

Постачальник електричної енергії постачає електричну енергію Споживачу, а Споживач оплачує постачальнику електричної енергії її вартість та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору та додатками до Договору, що є його невід'ємними частинами.

2. Зобов'язання сторін

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

2.1. Постачальник електричної енергії зобов'язується:

2.1.1. Виконувати умови цього Договору.

2.1.2. Постачати Споживачу електроенергію, як різновид товару:

в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу");

згідно з категорією струмоприймачів Споживача відповідно до ПУЕ та гарантованого рівня надійності електропостачання схем електропостачання, визначених додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін";

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами.

2.1.3. Повідомляти Споживача про всі зміни тарифів на електричну енергію письмово або через засоби масової інформації за п'ять днів до введення їх у дію.

2.2. Споживач зобов'язується:

2.2.1. Виконувати умови цього Договору;

2.2.2. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії згідно з умовами розділу 5 цього Договору.

2.2.3. Оплачувати Постачальнику електричної енергії вартість електричної енергії згідно з умовами додатків "Порядок розрахунків" та "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

2.2.4. Здійснювати оплату за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника електричної енергії та електроустановками Споживача згідно з додатком "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії".

2.2.5. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників Постачальника електричної енергії за пред'явленням службового посвідчення до засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії.

2.2.6. Уживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання загрозі життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) електропостачання згідно з умовами розділу 6 цього Договору.

2.2.7. Узгоджувати з Постачальником електричної енергії використання електроенергії в електронагрівальних установках згідно з вимогами додатка "Порядок та режим роботи електронагрівальних установок".

2.3. Сторони зобов'язуються укласти додатково договори, передбачені чинним законодавством та Правилами користування електричною енергією, у разі обгрунтованої присутності у процесі забезпечення Споживача електричною енергією третьої сторони (основного споживача, електропередавальної організації).

2.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

2.5. У разі звільнення Споживачем займаного приміщення, реорганізації, ліквідації (у т.ч. шляхом банкрутства), відчуження в будь-якій спосіб займаного приміщення Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника електричної енергії за 7 діб до дня зміни власника приміщення і в цей самий термін здійснити сплату усіх видів платежів, передбачених цим Договором до дня зміни власника приміщення включно, а Постачальник електричної енергії зобов'язаний припинити постачання електричної енергії з дня звільнення Споживачем приміщення.

3. Права сторін

3.1. Постачальник електричної енергії має право:

3.1.1. Одержувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію за роздрібними тарифами, розрахованими згідно з Умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та інші платежі, обумовлені цим Договором.

3.1.2. Обмежувати або припиняти постачання електричної енергії Споживачу згідно з умовами розділу 6 цього Договору у відповідності до порядку, передбаченого ПКЕЕ.

3.1.3. Визначати у порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору, величини споживання електричної енергії та потужності.

3.1.4. Вимагати відшкодування збитків, завданих Постачальнику електричної енергії внаслідок порушення Споживачем умов цього Договору.

3.1.5. Доступу до засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності, контролю показників якості електроенергії Споживача для контролю дотримання встановлених режимів споживання енергії.

3.2. Споживач має право:

3.2.1. На зміну (коригування) договірних величин споживання електричної енергії у порядку, визначеному умовами розділу 5 цього Договору.

3.2.2. Вимагати відшкодування збитків, завданих Споживачу внаслідок порушення Постачальником електричної енергії умов цього Договору.

3.2.3. Вимагати поновлення постачання електричної енергії в установленому порядку після усунення порушень, якщо припинення електропостачання відбулося без розірвання цього Договору.

3.2.4. Одержувати від Постачальника електричної енергії плату за використання мереж Споживача.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Постачальника електричної енергії

4.1.1. Постачальник електричної енергії несе відповідальність за постачання електричної енергії Споживачу:

в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з вимогами розділу 5 цього Договору;

з дотриманням вимог щодо фактичної категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання;

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж.

4.1.2. У разі перерви в постачанні електричної енергії Споживачу з вини Постачальника понад терміни, визначені ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії, Постачальник електричної енергії несе відповідальність перед Споживачем у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії.

4.1.3. У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, Постачальник електричної енергії несе відповідальність перед Споживачем у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.

4.1.4. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності перед Споживачем за порушення вимог пункту 4.1.1 цього Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.2. Відповідальність споживача

4.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктами 2.2.3 - 2.2.4 цього Договору, з порушенням термінів, визначених додатком "Порядок розрахунків", Споживач сплачує Постачальнику електричної енергії пеню у розмірі ____________% за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

4.2.2. За перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, визначених згідно із вимогами розділу 5 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику електричної енергії п'ятикратну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин. При цьому плата за перевищення договірної величини потужності стягується із споживачів з приєднаною потужністю 150 кВА і більше.

4.2.3. Споживач сплачує Постачальнику електричної енергії вартість електроенергії, розраховану, виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання (згідно з методикою, затвердженою НКРЕ), у разі таких дій споживача:

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

споживання електроенергії поза засобами обліку;

інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

4.2.4. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником електричної енергії у відповідності до вимог пунктів 4.2.1-4.2.3 цього Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Постачальника електричної енергії або внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.3. Форс-мажорні обставини

4.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.

Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

4.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через п'ять календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

4.4. У разі виявлення однією із сторін договору порушень умов договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в акті робиться запис про відмову. У цьому випадку акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників сторони договору, що складала акт.

5. Порядок визначення договірних величин споживання
електричної енергії та потужності

5.1. Для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік Споживач не пізніше "_____"___________ поточного року надає Постачальнику електричної енергії відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу").

У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік установлюється Постачальником електричної енергії на рівні відповідних періодів поточного року.

5.2. Договірна величина споживання електричної енергії визначається на рівні:

заявленої Споживачем згідно з пунктом 5.1 цього Договору - у разі відсутності у Споживача заборгованості за використану електричну енергію або в разі виконання боргових зобов'язань та проведення поточних платежів у визначені терміни;

забезпеченому обсягом попередньої оплати Споживача;

передбаченому кошторисом доходів та видатків на оплату спожитої електроенергії - для установ та організацій, що фінансуються з бюджету.

Договірні (граничні) величини доводяться Постачальником електричної енергії до відома Споживача письмовим повідомленням, що є невід'ємною частиною цього Договору, не пізніше ніж за 10 днів до початку наступного розрахункового періоду.

За підсумками розрахункового періоду договірна величина споживання електричної енергії коригується Постачальником електричної енергії до рівня фактично оплаченої за цей розрахунковий період величини спожитої електричної енергії та відповідно здійснюється коригування договірної величини рівня електричної потужності.

5.3. Договірні величини споживання електричної потужності на розрахунковий період визначаються на години максимуму навантажень енергосистеми для споживачів з приєднаною потужністю більше 150 кВА, виходячи із установленого енергосистемою завдання щодо граничного споживання електричної потужності.

У разі, коли споживач на підставі двостороннього акта має погоджену технологічну та аварійну броню електропостачання, договірна величина споживання електричної потужності в години максимуму навантаження має бути не нижче обумовленої актом технологічної броні електропостачання.

5.4. Години максимуму навантажень енергосистеми (межі тарифних зон) установлюються НЕК "Укренерго" і доводяться Постачальником електричної енергії до відома Споживача письмовими повідомленнями.

Для споживачів, які мають кілька територіально відокремлених підрозділів з приєднаною потужністю понад 150 кВА, договірні величини споживання електричної потужності визначаються окремо за кожним підрозділом.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

Електропостачання Споживача може бути обмежено або припинено Постачальником електричної енергії:

6.1. Без попередження у разі: виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Постачальника електричної енергії - на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

споживання електроенергії Споживачем після закінчення терміну дії цього Договору;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Постачальника електричної енергії поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

6.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за два робочих дні у разі:

відсутності у Споживача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;

зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;

несплати Споживачем за електроенергію у термін, установлений додатком "Порядок розрахунків" з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ.

6.4. У разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача - за поданням представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.

6.5. У разі введення в установленому порядку графіків обмежень та відключень унаслідок недостатності електричної енергії та (або) потужності в енергетичній системі - згідно з додатком "Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень".

6.6. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника електричної енергії або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж Споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником електричної енергії розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунків".

7.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Електропередавальної організації та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

7.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного п.1.5.17 ПУЕ, Споживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Постачальника електричної енергії щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.

7.4. Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії здійснюється за рахунок власника цих засобів обліку.

7.5. На підставі показів засобів обліку електричної енергії та умов додатка "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" оформлюються такі документи:

акт про використану електричну енергію; акт результатів замірів електричної потужності. За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

7.6. У разі заборгованості Споживача за електричну енергію, уповноваженими представниками сторін складається графік погашення заборгованості, що є додатком до цього Договору.

У разі порушення Споживачем графіка погашення заборгованості Постачальник електричної енергії має право у порядку, визначеному пунктом 6.3 цього Договору припинити постачання електричної енергії Споживачу до повного погашення заборгованості.

7.7. Розмір авансового платежу за обсяги електричної енергії, необхідні на термін дії аварійної броні до повного відключення Споживача, визначається відповідно до актів аварійної і технологічної броні.

8. Стосунки із третьою стороною, об'єктивно присутньою у процесі
забезпечення Споживача електричною енергією

8.1. Стосунки із субспоживачами (для споживачів, які мають приєднаних до їхніх мереж субспоживачів)

8.1.1. Якщо до електромереж Споживача приєднані в установленому порядку електроустановки інших споживачів (далі - субспоживачів), стосунки між ними регулюються Договором про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання споживача.

8.1.2. Споживач передає електричну енергію субспоживачам, перелік яких визначений у додатку "Дані про відпуск електроенергії субспоживачам", у межах договірної величини потужності та в обсягах, визначених відповідно до розділу 5 та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу").

8.1.3. Споживач передає Постачальнику електричної енергії дані про обсяги споживання електричної енергії субспоживачами у порядку, визначеному відповідно до розділу 5, а також звіт про використану субспоживачами електричну енергію.

8.1.4. Відключення (крім аварійних), виведення в ремонт та ввімкнення після ремонту електроустановок Споживачів, які беруть участь у передачі електричної енергії субспоживачам, здійснюється Споживачем лише за погодженням з Постачальником електричної енергії.

8.1.5. Споживач має право приєднувати в установленому порядку нових субспоживачів до власних електричних мереж.

8.1.6. У разі заборгованості субспоживача за електричну енергію на вимогу Постачальника електричної енергії Споживач відключає електроустановки субспоживача у терміни, які доводяться Споживачеві Постачальником електричної енергії відповідним розпорядженням, або після складання відповідного акта надає можливість Постачальнику електричної енергії відключити електроустановки субспоживача.

8.1.7. Споживач забезпечує доступ Постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії субспоживачів, які знаходяться на його території, у порядку та у терміни, встановлені договором про постачання електричної енергії, укладеним між Постачальником електричної енергії та субспоживачем.

8.1.8. У разі передбачення у тарифах Постачальника електричної енергії необхідних витрат Постачальник електричної енергії зобов'язується оплачувати Споживачу послуги з передачі електроенергії його мережами населенню, субспоживачам та у мережу електропередавальної організації за ціною, розрахованою відповідно до кошторису Споживача та додатка "Порядок розрахунку оплати обгрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії". Одночасно Споживач укладає із субспоживачами договори про технічне забезпечення електропостачання субспоживачів.

8.2. Відносини між Споживачем та електропередавальною організацією (для споживачів, які приєднані до мереж електропередавальної організації, що не має ліцензії на постачання електричної енергії) регулюються умовами договору про технічне забезпечення електропостачання споживача, який укладається між ними.

8.3. Додатки до цього договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження із електропередавальною організацією.

8.4. Стосунки із основним споживачем (для субспоживачів)

8.4.1. Відносини між Постачальником електричної енергії та основним споживачем у частині передачі електричної енергії Споживачу (субспоживачу) регулюються договором про постачання електричної енергії, укладеним Постачальником електричної енергії із основним споживачем.

8.4.2. Відносини між Споживачем, який є субспоживачем, та основним споживачем регулюються умовами договору про спільне використання електричних мереж основного споживача.

Якщо обгрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються Постачальником електричної енергії, який постачає Споживачу (як субспоживачу) електричну енергію, взаємовідносини Постачальника електричної енергії та основного споживача обумовлюється в договорі про постачання електричної енергії, який укладається між Постачальником електричної енергії та основним споживачем.

8.4.3. Додатки до цього договору "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу", "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх доведення до відома основного споживача.

9. Інші умови

9.1. Додатки до цього Договору: ___________________________________________________________________________________________,

(надається перелік назв додатків)

а також повідомлення про встановлення договірних (граничних) величин споживання електричної енергії та потужності є невід'ємними частинами цього Договору.

Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох сторін.

9.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначаються відповідно до додатка "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" (крім випадків, передбачених п.8.2 і 8.4).

9.3. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов цього Договору, щодо яких сторонами не буде досягнуто згоди, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

9.4. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на термін до ___________. Договір уважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

9.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника електричної енергії, другий - у Споживача.

10. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник електричної енергії:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
тел:__________________
Споживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел:__________________
М.П.
______________________________________
                        (підпис, П.I.Б.)
М.П.
__________________________________
               (підпис, П.I.Б.)
"___"_________________ 200____ р. "___"_____________ 200____ р.

Додаток 3
до Правил користування
електричною енергією

Типовий договір
про спільне використання технологічних
мереж основного споживача
N ________

                             _____________________________________
                                               (місце укладення)
                                       _______________________
                                                       (дата)

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування основного споживача)

далі - Основний споживач, в особі

____________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________,

(назва установчого документа)

та _________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування субспоживача)

далі - Субспоживач, в особі

___________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа)

далі - сторони, уклали цей договір про спільне використання технологічних мереж основного споживача (далі - Договір).

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

1. Предмет Договору

1.1. Основний споживач зобов'язується забезпечити передачу електричної енергії в межах величин, дозволених Субспоживачу до використання, а Субспоживач - своєчасно сплачувати за використання електричної мережі, отримані послуги, в тому числі за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії.

Сторони зобов'язуються виконувати інші умови, визначені цим Договором та додатками до Договору, які є його невід'ємними частинами.

1.2. Основний споживач забезпечує передачу електричної енергії після укладення цього Договору та договору про постачання електричної енергії, який укладається між Субспоживачем та постачальником електричної енергії. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".

2. Обов'язки Основного споживача

Основний споживач зобов'язаний:

2.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі Субспоживачу електричної енергії в межах _________ кВА (кВт) потужності на _____ класі напруги (ступінь напруги _________кВ) в обсягах, визначених відповідно до договору про постачання електричної енергії, шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності.

2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Субспоживача згідно з "Правилами устройства електроустановок" (далі - ПУЕ).

3. Права Основного споживача

Основний споживач має право:

3.1. На відшкодування частини (відповідно до обсягу переданої Субспоживачу електричної енергії) витрат на утримання електричних мереж, якими здійснюється передача електричної енергії Субспоживачу, згідно з кошторисом, наведеним у додатку "Порядок розрахунку оплати обгрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії".

3.2. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Субспоживача, для проведення технічної перевірки, зняття показів, виконання інших робіт відповідно до цього Договору.

3.3. Вимагати від Субспоживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.

3.4. На припинення передачі та/або обмеження обсягів використання електричної енергії Субспоживачем у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.

3.5. На отримання від Субспоживача плати за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Субспоживача

Субспоживач зобов'язується:

4.1. Здійснювати оплату за використання електричних мереж Основного споживача за розрахунковий період. Розрахунок плати за використання електричних мереж Основного споживача здійснюється згідно з додатками "Порядок розрахунків" та "Порядок розрахунку оплати обгрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії".

Плата за використання електричних мереж Основного споживача вноситься Субспоживачем на підставі рахунка, одержаного від Основного споживача. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка становить ______ днів (тривалість періоду оплати має не перевищувати 5 днів для споживачів, які здійснюють плату за використання електричних мереж основного споживача самостійно, і 10 днів - для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію).

За час, протягом якого Основним споживачем припинялась передача електричної енергії з вини Субспоживача, плата за використання електричних мереж Основного споживача стягується в повному обсязі.

4.2. Здійснювати оплату за надання послуг з компенсації перетікання реактивної енергії на межі балансової належності електромереж відповідно до додатка "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії".

4.3. Надавати Основному споживачу орієнтовні величини обсягу споживання електричної енергії на наступний рік, які узгоджені із постачальником електричної енергії на наступний рік, не пізніше "___"____________ поточного року.

У разі неуточнення орієнтовних величин обсягу споживання електричної енергії до зазначеного строку Основний споживач має право встановлювати на розрахунковий період договірні величини, що діяли в поточному році, або ті, які були фактично досягнуті Субспоживачем у поточному році, якщо вони перевищили договірні величини поточного року.

4.4. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Основного споживача до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.5. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Субспоживачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Основного споживача за 7 днів і здійснює повний розрахунок за використання електричних мереж до дня виїзду включно. Основний споживач припиняє передачу електричної енергії в день звільнення об'єкта.

5. Права Субспоживача

Субспоживач має право:

5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж за час перерви в електропостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Субспоживача.

5.2. На отримання від Основного споживача інформації щодо якості електричної енергії, порядку визначення плати за використання електричних мереж Основного споживача, умов та режимів передачі електричної енергії.

5.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

5.4. На передачу функцій експлуатації своїх електроустановок іншій спеціалізованій організації, якій на підставі відповідного договору делегує відповідальність за дотримання вимог законодавства України щодо експлуатації електроустановок: _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

(перелік електроустановок)

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

Електропостачання Субспоживача може бути припинено або обмежено Основним споживачем:

6.1. Без попередження у разі: виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Основного споживача на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії Субспоживача.

споживання електроенергії Субспоживачем після закінчення терміну дії цього Договору або договору про постачання електричної енергії;

приєднання Субспоживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Основного споживача поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.2. З повідомленням Субспоживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Субспоживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

6.3. З повідомленням Субспоживача не пізніше ніж за два робочих дні у разі:

відсутності у Субспоживача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;

зниження показників якості електроенергії з вини Субспоживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

недопущення Субспоживачем уповноважених посадових органів виконавчої влади, на які покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;

несплати Субспоживачем за використання електричних мереж Основного споживача у встановлений термін, з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ.

6.4. У разі незадовільного стану електроустановок Субспоживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Субспоживача - за поданням представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.

6.5. У разі відсутності резервного живлення з повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках постачальника електричної енергії, Основного споживача або для приєднання нових споживачів.

6.6. На вимогу постачальника електричної енергії у разі заборгованості Субспоживача за спожиту електричну енергію.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік електроенергії, спожитої Основним споживачем та Субспоживачем, приєднаним до електричних мереж Основного споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Субспоживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Основним споживачем розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунків" та "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

7.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Основного споживача та Субспоживача обсяг спожитої електричної енергії визначається шляхом збільшення (зменшення) показів розрахункових засобів обліку на величину розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку.

Розрахунки втрат виконуються Основним споживачем на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються за формою додатка "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

7.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Субспоживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного п.1.5.17 ПУЕ, Субспоживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Основного споживача щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.

7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії оформлюються такі документи:

акт про обсяг переданої електричної енергії; акт про результати замірів електричної потужності. Порядок надання зазначених документів визначений додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

8. Відповідальність сторін

8.1. Відповідальність Основного споживача

8.1.1. Основний споживач несе відповідальність за передачу електричної енергії Субспоживачу:

із забезпеченням рівня договірних величин, визначених згідно з вимогами розділу 5 цього Договору;

із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання;

із дотриманням граничнодопустимих показників якості електричної енергії на межі балансової належності сторін.

8.1.2. У разі перерви в електропостачанні Субспоживача з вини Основного споживача понад терміни, визначені ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії, Основний споживач несе відповідальність перед Субспоживачем у розмірі

______________________________________________________________________________________________________________________.

8.1.3. Основний споживач не несе відповідальності перед Субспоживачем за порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі порушення Субспоживачем вимог розділу 4 цього Договору.

8.1.4. Основний споживач не несе матеріальної відповідальності перед Субспоживачем за обмеження (припинення) постачання електричної енергії, яке викликане:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неправильними діями персоналу Субспоживача;

3) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

4) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або дій Субспоживача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення;

5) діями постачальника електричної енергії.

8.2. Відповідальність Субспоживача:

8.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням термінів, визначених додатком "Порядок розрахунків" до цього Договору, Субспоживач сплачує Основному споживачу пеню у розмірі _________% за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8.2.2. Основний споживач має право визначити для Субспоживача обсяг переданої електроенергії, виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання (згідно з методикою, затвердженою НКРЕ у відповідності до повноважень, наданих НКРЕ законодавством України, далі Методика), у разі таких дій Субспоживача:

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

втручання у роботу засобів обліку електроенергії, зняття з них пломб;

споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, передбачених Методикою, та надати відповідну інформацію постачальнику електричної енергії.

8.3. Форс-мажорні обставини

8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________,

що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.

Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин непереборної сили.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. У разі заборгованості Субспоживача за спожиту електричну енергію Основний споживач відключає електроустановки Субспоживача у терміни і на строк, установлені постачальником електричної енергії.

9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Субспоживача у терміни, встановлені договором про постачання електричної енергії, укладеним між постачальником та Субспоживачем.

9.3. Відносини Основного споживача та постачальника електричної енергії у частині передачі електричної енергії Субспоживачу регулюються договором про постачання електричної енергії, який укладений між постачальником електричної енергії та Основним споживачем.

10. Інші умови

10.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

10.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Основного споживача, під час яких Субспоживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Основного споживача, узгодженим з постачальником електричної енергії.

10.3. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

10.4. Цей Договір укладається на термін до _________________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством.

10.5. Додатки до цього Договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень", "Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником електричної енергії.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, адреса, розрахунковий рахунок тощо).

10.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається в Основного споживача, другий - у Субспоживача.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Основний споживач:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
тел:__________________
Субспоживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел:__________________
М.П.
_______________________________________
                            (підпис, П.I.Б.)
М.П.
____________________________________
                       (підпис, П.I.Б.)
"___"________________ 200 ____ р. "___"____________ 200 ____ р.

Додаток 4
до Правил користування
електричною енергією

Типовий договір
про приєднання до електричних мереж
N ______________

                                 _____________________________________
                                                   (місце укладення)
                ___________________
                          (дата)

_____________________________________________________________________________________________________________________,

(назва електропередавальної організації (основного споживача)

в особі _______________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі ліцензії N ______________________________________________________________________________________________

(для основного споживача не зазначається)

та ___________________________________________________________________________________________________, далі - Виконавець,

(назва установчого документа)

та ___________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування замовника або споживача)

далі - Замовник, в особі

_______________________________________________________________________________________________________________, що діє

(посада, прізвище та ініціали)

на підставі ___________________________________________________________________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа)

далі - сторони, уклали цей договір на приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Виконавця (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), іншими законодавчими актами України.

1. Предмет Договору

1.1. Замовник виконує в повному обсязі вимоги технічних умов N __________ (додаток 1 до цього Договору - для населення або додаток 2 до цього Договору - для юридичних осіб) на підключення власних електроустановок до електромереж Виконавця в термін до ____________________ року.

1.2. Виконавець здійснює підключення електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після укладення Замовником договору про постачання електричної енергії та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії та оплати ним послуг з підключення.

1.3. Електромережі, які були побудовані чи реконструйовані у відповідності до вимог технічних умов, зазначених у п.1.1 цього Договору, Замовник передає Виконавцю у відповідності до процедури, передбаченої законодавством України.

Зазначений пункт записується у Договорі за згодою сторін. У випадках, коли реконструкція виконувалась на об'єктах Виконавця, він може наполягати на обов'язковому включенні такої вимоги в Договір.

1.4. Прогнозована межа балансової належності електромереж встановлюється на _________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується точка розмежування)

1.5. Клас напруги споживача визначається напругою на межі балансової належності і буде становити _______ кВ, _________ клас.

2. Обов'язки сторін

2.1. Виконавця:

2.1.1. Підключити електроустановки Замовника (Споживача) до своїх електромереж протягом 5 робочих днів після виконання Замовником вимог пункту 2.2 цього Договору, прийняття устаткування державною комісією та оформлення акта-допуску електроустановок замовника в експлуатацію.

2.1.2. За окремими договорами надавати замовнику додаткові послуги з реалізації вимог технічних умов на приєднання електроустановок замовника до своїх електромереж, якщо це вказано в розділі "Особливі умови" цього Договору.

2.2. Замовника:

2.2.1. Виконати вимоги технічних умов N __________ на приєднання електроустановок до електромереж Виконавця в повному обсязі і в передбачені терміни.

2.2.2. Оплатити вартість наданих Виконавцем послуг з видачі технічних умов та згідно з погодженим обома сторонами кошторисом, який є невід'ємною частиною цього Договору, послуг з приєднання.

2.2.3. Передати ____________________________________________________________________________________________________

(на баланс, в експлуатацію, в оренду, в оперативне обслуговування тощо (необхідне зазначити)

Виконавцю побудовані чи реконструйовані об'єкти електромереж з дотриманням вимог, передбачених законодавством України.

Пункт 2.2.3 записується у Договорі за згодою сторін. У випадках, коли реконструкція виконувалась на об'єктах Виконавця, він може наполягати на обов'язковому включенні цієї вимоги в Договір.

2.2.4. До підключення (подання напруги на власні електроустановки) укласти договір про постачання електричної енергії та (за необхідності) інші договори, передбачені Правилами користування електричною енергією.

3. Особливі умови

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

4. Умови тимчасового електропостачання на період будівництва

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок розрахунків

5.1. Вартість робіт з приєднання електроустановок Замовника становить згідно з погодженими Замовником кошторисами

________________________________________________________________________грн., у т.ч. ПДВ ______________________________грн.

(сума словами)

Оплата рахунків здійснюється Замовником протягом _________________ операційних днів після їх одержання.

5.3. Розрахунки за послуги з приєднання електроустановок Замовника (споживача) до електромереж Виконавця проводяться Замовником попередньою оплатою, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення приєднання.

6. Відповідальність сторін

6.1. Виконавець несе відповідальність за зміст та обгрунтованість виданих технічних умов, відповідність вартості робіт, зазначених у п.5.1 цього Договору, затвердженим методикам і калькуляціям та чинним нормативним документам.

6.2. Замовник несе відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання вимог технічних умов і своєчасну оплату вартості робіт, виконаних Виконавцем.

6.3. Розміри майнової відповідальності однієї із сторін договору перед іншою встановлюються на рівні фактично завданих потерпілій стороні збитків від невиконання умов цього договору.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за збитки, спричинені одна одній внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7. Порядок розгляду спорів

Усі суперечки з питань цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнути згоди - у відповідності до законодавства України.

8. Термін дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до його виконання, але не довше _________________________ року.

8.2. Сторони можуть розірвати цей Договір достроково за взаємною згодою, попередивши про це одна одну не пізніше ніж за два місяці до розірвання.

9. Інші умови Договору

9.1. Сторони зобов'язуються письмово своєчасно інформувати одна одну про всі зміни реквізитів.

9.2. Договір укладено в двох примірниках. Один для Виконавця, а другий для Замовника.

10. Місцезнаходження сторін

Виконавець:
________________________________
________________________________
________________________________
Замовник:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Виконавець:
_______________       _______________________________________
     (підпис)                                        (прізвище, ініціали)
Замовник:
________________      _______________________     (підпис)                              (прізвище, ініціали)

Додаток 1
до типового договору
про приєднання до
електричних мереж
"____" ___________ року
N ________________

Форма
технічних умов, що видаються фізичним особам
(населенню)

Дата видачі "____" ________________________ 20 ___ року, дійсні протягом двох років з дня видачі.

Технічні умови
на підключення

_________________________________________________________________________________________________________________

(назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)

1. Місцезнаходження об'єкта споживача

__________________________________________________________________________________________________________________

(назва населеного пункту, вулиці, N ділянки у кварталі індивідуальної забудови)

2. Дозволена приєднана потужність _____ кВт,

у тому числі для:

стаціонарної електричної плити ______ кВт,

електричний підігрів води ______ кВт,

опалення приміщень ______ кВт.

3. Напруга ___________ В.

(220, 380)

4. Джерело електропостачання: ___________________________________________________________________________________________

(ТП, власник ТП, блок-станція)

5. Точка підключення _________________________________________________________________, опора N __________________________

(диспетчерська назва ЛЕП)

6. Для підключення до електромережі замовнику необхідно:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(обсяги робіт, необхідні для підключення до діючої електромережі)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

7. Розрахунковий облік електричної енергії: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(рекомендації до влаштування обліку - розташування,
тип засобу обліку, монтаж до облікового автомата тощо)

8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної

потужності ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(тип дооблікового та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв, пристрій захисного

вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в 3-провідному виконанні тощо)

9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти скритих робіт, сертифікат на опори тощо)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

10. Інші вимоги, передбачені законодавством України:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

11. Дозвіл на використання електроенергії для електрообігріву

отримати в __________________________________________________________________________________________________________

12. Дозвіл на підключення оформити в

____________________________________________________________________________________________________________________

       Головний інженер (інженер РЕМ) ________________
                                                                        (підпис)
__________________________________________
                                (прізвище та ініціали)

Виконавець ____________________________________ 
                                     (посада)
тел. ____________________________________________
 __________________       _________________________________
    (підпис)                                              (прізвище та ініціали)
Замовник: Виконавець:
М.П. М.П.
___________ /___________________________________/
     (підпис,                                      П.I.Б.)
____________ /___________________________________/
        (підпис,                                     П.I.Б.)
"____"______________ 200 __ р. "____"______________ 200 __ р.

Додаток 2
до типового договору
про приєднання до
електричних мереж
______________року N_____

Форма технічних умов,
що видаються юридичним особам та фізичним
особам - суб'єктам підприємницької діяльності

Дата видачі "____"_____________ 20 ___ року, дійсні протягом двох років з дня видачі

Технічні умови
на електропостачання

__________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта споживача)

1. Місцезнаходження об'єкта

споживача:________________________________________________________________________________________________________

2. Встановлена потужність __________ кВт,

у тому числі:

I категорія ______ кВт,

у тому числі:

для електроопалення ______ кВт,

аварійної броні ______ кВт,

технологічної броні ______ кВт;

II категорія ______ кВт,

у тому числі:

для електроопалення ______ кВт,

аварійної броні ______ кВт,

технологічної броні ______ кВт.

III категорія ______ кВт,

у тому числі:

для електроопалення ______ кВт,

аварійної броні ______ кВт,

технологічної броні ______ кВт.

3. Рік будівництва ____________________________________________________________________________________________________

4. Категорія надійності електропостачання _______________________________________________________________________________

5. Джерело електропостачання _________________________________________________________________________________________

(ТП, власник ТП, блок-станція)

6. Точка підключення ___________________________________________________________, опора N ___________________________

(диспетчерська назва ЛЕП)

7. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання замовником цих технічних умов, але не раніше укладення споживачем договору про постачання електричної енергії та інших договорів, укладення яких передбачено Правилами користування електричною енергією.

8. Для одержання потужності замовнику необхідно:

8.1) ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

8.2) ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

8.3) _______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

8.4) лінії основного живлення _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

8.5) лінії резервного живлення _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

8.6) реконструкція джерела живлення ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

9. Розрахунковий облік електроенергії ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

10. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та

перевантажень _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

11. Телемеханізація __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

12. Організація зв'язку ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

13. Компенсація реактивної потужності _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

14. Плани траси ЛЕП - 0,4 - 6 - 10 кВ і місце посадки ТП - 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями,

землевласниками (землекористувачами) та _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

15. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

16. Резервна потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах **: _____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

17. До початку будівництва проект погодити з _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

18. Додаткові технічні умови одержати ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

19. Оформити дозвіл на підключення об'єкта під напругу _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

20. Додаткові вимоги

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

21. Примітки

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Головний інженер ________________________ ___________________________________

Вик. інженер ____________________________ тел. ________________________________

** Заповнюються за згодою споживача.

Замовник: Виконавець:
М.П. М.П.
__________________ /__________________________________/
       (підпис,                                                  П.I.Б.)
______________ /___________________________________/
   (підпис,                                       П.I.Б.)
"____"______________ 200 __ р. "____"______________ 200 __ р.

( Правила в редакції Постанови НКРЕ N 928 від 22.08.2002 )