Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 серпня 1994 р., N 565
Київ

Про порядок повного державного утримання та забезпечення
учнів державних професійних навчально-виховних
закладів безкоштовним харчуванням і стипендією

Відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до статті 32 Закону Української РСР "Про освіту" ( 69/94-ВР ) та постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію зазначеного Закону ( 70/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що учні державних професійних навчально-виховних закладів:

із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави: забезпечуються стипендією, житлом, харчуванням, одягом, побутовими речами, предметами особистої гігієни, а також грошовими виплатами відповідно до чинного законодавства;

із числа дітей-напівсиріт, із малозабезпечених сімей та із числа дітей, які проживають у відриві від батьків, забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням і стипендією, а учні, які проживають у сім'ях (за винятком вищезгаданих), - безкоштовним одноразовим харчуванням і стипендією.

Грошова компенсація за харчування виплачується зазначеним учням лише за умови відсутності у державного професійного навчально-виховного закладу можливості для організації повноцінного харчування.

Внести зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів, докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст.70) згідно з додатком.

2. У період навчання учнів державних професійних навчально-виховних закладів забезпечувати їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за нормами, встановленими для робітників відповідних професій.

3. Установити, що повне державне утримання та забезпечення студентів індустріально-педагогічних технікумів і коледжів безкоштовним харчуванням і стипендією здійснюється в порядку, передбаченому цією постановою для учнів державних професійних навчально-виховних закладів.

4. Міністерству фінансів передбачити кошти для введення в дію встановленого цією постановою порядку повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією.

5. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1994 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
N 565 від 18 серпня 1994 р.

Зміни і доповнення,
які вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50
"Про стипендіальне
забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних
закладів, а також аспірантів і докторантів"

1. У третій графі таблиці додатка N 1 виключити слова "зі строком навчання до 10 місяців".

2. У додатку N 2:

пункт 8 після слів "та державному забезпеченні" доповнити словами "або одержують безкоштовне харчування";

у пункті 9 виключити слова "і учням";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Учням, які забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків, а тим, які забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням, на 20 відсотків стосовно до встановленого розміру за підсумками навчання";

пункт 12 після слів "та перебувають на" доповнити словами "повному державному і";

виключити із пункту 13 слова "а учням такої категорії зменшується на 70 відсотків (сімейним учням - на 65 відсотків)";

виключити із пункту 14 слова "і учням";

пункт 15 виключити.

3. У додатку N 3:

у пункті 12 виключити слово "літніх";

доповнити абзац перший пунктів 15 і 21 після слова "студентам" слово "(учням)", а останнє речення другого абзацу пункту 21 доповнити словом "(учнів)".

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО