Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 1072 від 18.10.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2000 р. за N 725/4946

Про внесення змін та доповнень до Правил користування
електричною енергію, затверджених постановою
НКРЕ від 31.07.96 N 28

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (із змінами та доповненнями), що додаються.

Голова Комісії О.Гридасов

Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики України
18.10.2000 N 1072

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2000 р. за N 725/4946

Зміни та доповнення
до Правил користування електричною енергією

1. Доповнити пункт 1.2 Правил користування електричною енергією (далі Правила) такими абзацами:

"Абонентна плата - оплата споживачем вартості абонованої на поточний рік величини активної потужності на підставі договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі.

Абонована потужність - найбільша величина активної потужності споживача, дозволена до використання згідно з договором про надання доступу до електромережі.

Відключення споживача (від місцевої (локальної) електромережі) припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури.

Від'єднання споживача (від місцевої (локальної) електромережі) виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу з одночасним забезпеченням збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання існуючих споживачів та субспоживачів.

Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі угода про надання електропередавальною організацією споживачу електричної енергії послуг із забезпечення технічної можливості для передачі абонованої потужності місцевими (локальними) електромережами.

Основний споживач - споживач електричної енергії, мережі якого приєднані до електромереж електропередавальної організації та якими частина електроенергії передається субспоживачам".

2. У пункті 1.2 визначення "електропередавальна організація" викласти в редакції "суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, а також енергопостачальники за регульованим тарифом, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території".

Визначення "розрахунковий період" викласти в редакції "період часу, за який визначається кількість спожитої електричної енергії та здійснюються розрахунки за абоновану потужність і спожиту електроенергію. Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в договорі".

Визначення "споживач електричної енергії" викласти в редакції: "суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю".

3. Доповнити абзац другий пункту 1.6 такими словами: "та в укладанні договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

4. Викласти пункт 1.7 в такій редакції:

"1.7. Користування електричною енергією здійснюється на підставі договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі (додаток 1), що укладається між споживачем і електропередавальною організацією, до мереж якої приєднані електроустановки споживача, і договору про постачання електричної енергії (додаток 2), що укладається між електропостачальною організацією і споживачем електричної енергії.

До договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі додається акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності споживача і електропередавальної організації.

У разі укладання субспоживачем договору про постачання електроенергії із електропостачальною організацією субспоживач зобов'язаний укласти з основним споживачем договір про послуги з передачі електроенергії.

Споживачі, абонована потужність яких менша за визначений рівень, установлений НКРЕ за погодженням з Антимонопольним комітетом України, мають право на укладення єдиного договору, яким обумовлюється надання доступу до електромережі та постачання електричної енергії.

Умови договорів можуть змінюватися за погодженням сторін".

5. Пункт 1.8 викласти в такій редакції: "1.8. Договір на постачання електричної енергії укладається споживачем з електропостачальною організацією за наявності в неї ліцензії НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії.

Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі укладається споживачем з електропередавальною організацією за наявності в неї ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами.

У договорах наводяться необхідні відомості в обсягах та за формою, які передбачені додатками до договорів (додаток 1 та додаток 2 до цих Правил)".

6. Пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Укладання, зміни, розірвання чи продовження дії будь-якого із договорів, зазначених у пункті 1.7, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та цих Правил ".

7. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"Основні споживачі, які передають та постачають електричну енергію субспоживачам, укладають з електропостачальною організацією договір на загальний (сумарний) обсяг електроенергії. Взаємини споживачів та субспоживачів, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договорами про постачання електроенергії та про надання послуг з передачі електричної енергії, що укладаються між ними. із електропостачальною організацією, повинен укласти із основним споживачем договір про послуги з передачі електричної енергії.

Основні споживачі не мають права відмовити субспоживачам в укладанні договорів про послуги з передачі електричної енергії, якщо щодо субспоживачів вони є монополістами з передачі електричної енергії. основного споживача електропостачальна організація за регульованим тарифом повинна укласти з основним споживачем договір про послуги з передачі електричної енергії та відшкодовувати основному споживачу його обгрунтовані витрати".

"1.11. Спірні питання щодо умов договорів між споживачем та електропостачальною або електропередавальною організацією вирішуються НКРЕ, Антимонопольним комітетом та судом".

9. Доповнити пункт 2.1 таким абзацом:

"Процедура розроблення і надання замовникам технічних умов установлена постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 N 2328 "Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу". 11. Викласти пункт 3.5 в такій редакції: "3.5. Подання напруги на нові електроустановки здійснюється за наявності акта допуску їх до експлуатації після укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії, установлення та перевірки приладів обліку". замінити словом "електропередавальною", а після слів "в інших точках" додати слово "власних". 13. Доповнити пункт 4.8 підпунктом "ж" такого змісту: "ж) забезпечувати технічну можливість для передачі абонованої споживачем потужності шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності і підтримання визначеного рівня її надійності (відповідно до категорії струмоприймачів)".

14. Пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. Електропостачальна організація несе відповідальність за дотримання вимог договору про постачання електричної енергії.

Електропередавальна організація несе відповідальність за дотримання вимог договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

15. Пункт 4.12 після слова "електропостачальна" доповнити словами "або електропередавальна".

16. Абзац перший пункту 4.13 викласти в такій редакції:

"Електропостачальна та електропередавальна організації не несуть матеріальної відповідальності перед споживачем за недопостачання електричної енергії або постачання електроенергії за якістю, що не відповідає умовам договору, які викликані".

17. Пункт 4.14 після слів "з вини електропостачальної" доповнити словами "або електропередавальної".

18. У першому абзаці пункту 4.15 слова "на користування електроенергією, електропостачальна" замінити словами "про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, електропередавальна".

У другому абзаці слово "електропостачальна" замінити словом "електропередавальна".

19. З пункту 5.13 виключити слова "електропостачальною організацією, що працює за регульованим тарифом", а в підпункті "а" цього пункту слова "електропостачальної" замінити словом "електропередавальної".

20. У пункті 5.18 слова "на користування" замінити словами "про постачання".

21. У пункті 6.5 слова "Електропостачальна організація, що працює за регульованим тарифом" замінити словами "Електропередавальна організація".

22. У пункті 6.6. слова "користування електричною енергією" замінити словами "постачання електричної енергії".

23. У пункті 6.7 вилучити слова "що працює за регульованим тарифом" та слово "електропостачальну" замінити словом "електропередавальну".

24. Пункт 6.7 доповнити таким абзацом:

"Основні споживачі в добових графіках споживання електричної енергії враховують обсяги електроенергії, яка споживається субспоживачами".

25. У пункті 6.8 вилучити слова "що працює за регульованим тарифом" та слово "електропостачальну" замінити словом "електропередавальну".

26. У пункті 6.9 вилучити слова "або при наявності заборгованості електропостачальна організація, що працює за регульованим тарифом безпосередньо або через" та замінити слова "електропередавальну організацію" словами "електропередавальна організація".

27. Доповнити розділ 6 пунктами 6.12 - 6.16 такого змісту:

"6.12. Для розрахунку абонентної плати всі споживачі до 15 листопада узгоджують з електропередавальною організацією величину потужності, яку вони абонують на наступний рік, із розбивкою за категоріями надійності.

6.13. Для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт (160 кВА) та вище величина абонованої потужності не може бути меншою за суму 150 кВт та половини різниці між величиною приєднаної потужності споживача та величиною 150 кВт.

Для споживачів - сільськогосподарських виробників та споживачів із сезонним циклом виробництва величина абонованої потужності не може бути меншою за третину приєднаної потужності.

6.14. Для споживачів із приєднаною потужністю менше 150 кВт (160 кВА) величина абонованої потужності визначається на рівні величини приєднаної потужності, що була передбачена технічними умовами на приєднання.

У разі відсутності необхідної документації щодо технічних умов величина абонованої потужності споживача визначається за формулою

Wаб = Кзм Кнав Е/ (24Т),

де Wаб - прогнозна величина абонованої потужності на наступний рік, МВт ;

Е - обсяг електричної енергії, спожитий протягом року, МВт/год;

Кзм - коефіцієнт змінності роботи підприємства (установи). Коефіцієнти змінності приймаються: для підприємств (установ) з однозмінним виробництвом - 3, з двозмінним - 1,5; з тризмінним - 1;

Т - кількість робочих днів за рік. Кількість робочих днів визначається без урахування днів, коли підприємство не працювало або було відключене від електропостачання;

Кнав - відношення максимальної величини потужності до середньої для типового підприємства (установи) галузі, до якої належить споживач.

6.15. Основні споживачі абонують усю потужність, необхідну для власного використання та для субспоживачів. Величина абонованої потужності субспоживача зазначається у договорі про надання послуг з передачі електричної енергії між основним споживачем та субспоживачем. Величина абонованої потужності для субспоживачів визначається в такому ж порядку, як і для споживачів.

6.16. У разі транзиту електроенергії мережами споживача в мережі електропередавальної організації (у тому числі для постачання населенню) величина абонованої потужності, що підлягає оплаті, для основного споживача розраховується без урахування потужності, що використовується для транзитної електроенергії. Величина потужності, що передається транзитом, визначається за узгодженням сторін".

28. Змінити назву розділу восьмого на:

"8. Розрахунки за електричну енергію та за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

29. Пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Початок та тривалість розрахункового періоду для розрахунку плати за спожиту електроенергію та абонентної плати визначаються у договорі.

Споживачі оплачують доступ до місцевої (локальної) електромережі за ставками абонентної плати, затвердженими в установленому порядку.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачами відповідно до показань розрахункових приладів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором про постачання електричної енергії.

Показання розрахункових приладів обліку підтверджуються споживачами документом, який направляється до електропостачальної організації відповідно до договору.

У разі ненадання даних про спожиту електроенергію в зазначений термін визначення обсягу спожитої електроенергії здійснюється за середньодобовим обсягом споживання за попередній період.

Період розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електроенергії не повинен перевищувати один місяць, після чого розрахунок обсягу спожитої електроенергії здійснюється електропостачальною організацією за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показань розрахункових приладів обліку без подальшого перерахунку.

Відновлення розрахунків за розрахунковими приладами обліку здійснюється після спільного складання акта, у якому фіксуються показання приладів обліку електроенергії".

30. Доповнити пункт 8.5 такими абзацами:

"У разі перевищення споживачем величини абонованої потужності він зобов'язаний сплачувати, починаючи з поточного розрахункового періоду і до кінця року, абонентну плату за фактично використану величину потужності.

Перевищення споживачем абонованої потужності не враховується у розрахунках, якщо воно стало наслідком форс-мажорних обставин".

31. Перше речення пункту 8.7 викласти в такій редакції:

"У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення споживачем займаного приміщення він завчасно повідомляє про це електропостачальну та електропередавальну організації за 7 днів до виїзду і здійснює повний розрахунок за електроенергію та за надання доступу до електромережі до дня виїзду включно, після чого електропостачальна організація припиняє подачу електроенергії на об'єкт, а електропередавальна організація - надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

32. Пункт 8.11 викласти в такій редакції:

"Умови оплати додаткових втрат від перетоків реактивної енергії в електричних мережах електропередавальної організації зазначаються у додатку до договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. Розмір оплати розраховується відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами, затвердженої наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погодженої НКРЕ, зареєстрованої в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423".

33. У пункті 8.13 слова "на користування електричною енергією" замінити словами "про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

34. Пункт 8.14 викласти в такій редакції:

"8.14. Усі споживачі сплачують на початку розрахункового періоду за фактично спожиту протягом попереднього місяця електроенергію (з урахуванням попередньої оплати) та абонентну плату за поточний розрахунковий період. Абонентна плата вноситься на поточний рахунок електропередавальної організації.

Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка зазначається у договорі і не повинна перевищувати 5 днів для споживачів, які оплачують електричну енергію та абоненту плату самостійно, і 10 днів для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію.

У разі від'єднання споживача від електромережі абонентна плата не сплачується".

35. Пункт 8.15 викласти в такій редакції:

"8.15. У разі виникнення сумніву в правильності показань розрахункових електролічильників або визначенні суми в пред'явленому до оплати документі щодо оплати електричної енергії споживач подає про це заяву до електропостачальної організації, а щодо оплати абонентної плати - до електропередавальної організації.

Електропостачальна або електропередавальна організація повинні дати відповідь на заяву протягом 15 календарних днів".

36. У пункті 8.20 слова "побутових лічильників" замінити словами "відповідних розрахункових приладів обліку".

37. Абзац перший пункту 8.21 після слова "інформуються" доповнити словами "електропередавальна організація та".

38. Доповнити пункт 8.21 новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності оплати абонентної плати протягом 5 днів після дати розрахунку (10 днів для підприємств із територіально відокремленою головною організацією), обумовленої у договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, електропередавальна організація письмово попереджає споживача про дату та час відключення від електромережі".

39. Викласти пункт 8.22 в такій редакції:

"8.22. Електропостачальна та електропередавальна організації, якщо вони виконали передбачені законодавством та договором умови застосування обмежень або відключення боржника від джерел електропостачання (від електромережі), не несуть відповідальності за можливі наслідки застосування обмежень та відключень".

40. Пункт 8.23 викласти в такій редакції:

"8.23. Посадові особи електропостачальної або електропередавальної організацій, за рішеннями яких запроваджуються обмеження на постачання енергії чи обмеження (припинення) доступу до місцевої (локальної) електромережі, несуть відповідальність за обгрунтованість таких рішень, своєчасність попередження споживача, обсяги обмежень та тривалість їх дії".

41. Пункт 8.24 викласти в такій редакції:

"8.24. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії або щодо обмеження (припинення) надання доступу до місцевої (локальної) електромережі застосовуються на час сплати боргів та оплати витрат на підключення споживача після сплати боргів.

Підключення споживача після сплати боргів виконується відповідно до черги, з урахуванням пріоритету поточних робіт в електропостачальній і електропередавальній організаціях".

42. Доповнити розділ 8 новим пунктом 8.26 такого змісту:

"8.26. Субспоживачі (крім населення) оплачують основному споживачу відповідно до договору про надання послуг з передачі електроенергії величину абонентної плати, розраховану для субспоживача в установленому порядку, та фактичні витрати основного споживача на передачу електроенергії його мережами".

43. Абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:

"Електрична енергія подається споживачу безперервно, якщо договорами про постачання електроенергії та про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі не передбачено перерви в її подачі".

44. Пункт 9.3 викласти в такій редакції:

"9.3. Електропостачальна та електропередавальна організації мають право, попередивши споживача не пізніше ніж за 2 доби, припинити повністю або частково подачу йому електроенергії (у тому числі шляхом припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі) у разі:

а) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування;

б) зниження показників якості електроенергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

в) недопущення посадових осіб державних органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок споживача або розрахункових приладів обліку електроенергії;

г) несплати за електроенергію у встановлений термін.

У разі порушення, а саме самовільного приєднання споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими приладами обліку або порушення схем обліку електроенергії з метою крадіжки електроенергії, споживання електроенергії без укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії або після закінчення терміну дії будь-якого із договорів електропостачальна або електропередавальна організації мають право повністю припинити споживачу електропостачання або надання доступу до електромережі після складання у встановленому порядку акта про порушення".

45. У пункті 9.5 замінити слова "у договорі на користування електричною енергією" словами "у договорі про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі" та слово "електропостачальна" словом "електропередавальна".

46. У пункті 9.7 слово "електропостачальна" замінити словом "електропередавальна".

47. Додаток 1 до Правил викласти в новій редакції.

48. Доповнити Правила додатком 2 "Договір про постачання електричної енергії " (додається).

Голова НКРЕ О.Гридасов

Додаток 1
до Правил користування
електричною енергією

Договір
про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

Підприємство ___________________________________________________________, що діє за умовами та правилами ліцензії на здійснення

підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, яке іменується надалі

Електропередавальна організація, в особі ___________________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                         (посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________,

з одного боку, та ______________________________________________________________________________________________________,

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)

що надалі йменується Споживач, в особі ________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,

з іншого боку (далі - сторони), уклали цей договір про доступ до місцевої (локальної) електромережі (абонування потужності електромережі).

Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією, затвердженими в установленому порядку.

1. Предмет договору

1.1. Електропередавальна організація зобов'язується надати доступ до місцевої (локальної) електромережі і забезпечити технічну можливість для передачі найбільшої річної активної потужності, дозволеної споживачу до використання (величина потужності наведена в додатку 1, з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання електричної енергії та потужності за класами напруги живлення, наведеними в додатку 2, та відповідно до рівня надійності, визначеного в додатку 3), а Споживач своєчасно сплачувати абонентну плату за додатком 4 та виконувати інші умови ,визначені цим договором.

1.2. Електропередавальна організація надає доступ до електромережі після укладення цього договору, договору Споживача з Електропостачальною організацією на постачання електричної енергії, а також договору про передачу електричної енергії Електропостачальної організації з Електропередавальною організацією, якщо це різні підприємства - з письмовим повідомленням Електропостачальної організації.

Доступ до електромережі забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку 5.

2. Обов'язки Електропередавальної організації

Електропередавальна організація зобов'язана:

2.1. Постійно утримувати технологічне обладнання, будівлі те енергетичні споруди підприємства електромереж у стані експлуатаційної готовності.

2.2. Дотримуватися стандартних умов надання Споживачу електричної енергії (потужності) щодо ступенів напруги живлення струмоприймачів.

2.3. Забезпечувати технічну можливість для передачі абонованої Споживачем потужності шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності.

2.4. Забезпечувати підтримання параметрів якості електроенергії, що передається електропостачальником.

2.5. Забезпечувати необхідні параметри надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Споживача згідно з Правилами улаштування електроустановок.

2.6. Здійснювати оперативно-диспетчерське управління в межах підприємства місцевих (локальних) електромереж.

3. Права Електропередавальної організації

Електропередавальна організація має право:

3.1. У випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією, припинити надання Споживачу доступу до електромереж з обов'язковим письмовим повідомленням Споживача за 2 доби до відключення.

3.2. Попередивши Споживача не пізніше ніж за 2 доби, припинити повністю або частково подачу йому електроенергії (у тому числі шляхом припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі) у разі:

а) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок Споживача або договору на обслуговування;

б) зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

в) недопущення посадових осіб державних органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок Споживача або розрахункових приладів обліку електроенергії.

У разі порушення, а саме самовільного приєднання споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими приладами обліку або порушення схем обліку електроенергії з метою крадіжки електроенергії, споживання електроенергії без укладання договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі та договору про постачання електроенергії або після закінчення терміну дії будь-якого із договорів Електропередавальна організація має право повністю припинити Споживачу надання доступу до електромережі після складання у встановленому порядку акта про порушення.

3.3. Задовольнити звернення Споживача щодо відстрочення сплати абонентної плати, якщо звернення надійшло за 10 днів до терміну сплати абонентної плати, указаного в додатку 4. Рішення про відмову надсилається Споживачу в п'ятиденний термін після одержання звернення. Якщо рішення на звернення Споживача не надіслано, то воно вважається задоволеним на строк до наступного терміну сплати абонентної плати.

3.4. Якщо розмір нарахованих Споживачу періодичних місячних платежів менший одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то нараховувати Споживачу зазначені платежі щокварталу.

4. Обов'язки Споживача

Споживач зобов'язується:

4.1 Сплачувати абонентну плату за розрахунковий період за ставками абонентної плати, затвердженими в установленому порядку. Розрахунок абонентної плати здійснюється згідно з додатком 4.

Абонентна плата за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі вноситься Споживачем на підставі рахунка, одержаного від Електропередавальної організації. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка становить ______ днів (тривалість періоду оплати не повинна перевищувати 5 днів для споживачів, які оплачують електричну енергію та абоненту плату самостійно, і 10 днів для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію).

За час, протягом якого Електропередавальною організацією припинялось надання доступу до місцевої (локальної) електромережі з вини споживача, абонентна плата стягується в повному обсязі.

У разі виявлення додаткової заборгованості Споживача вона підлягає оплаті в десятиденний термін від дня одержання Споживачем відповідного платіжного документа (рахунка) від Електропередавальної організації.

4.2. Здійснювати уточнення в Електропередавальній організації договірних величин абонованої потужності (додаток 1) на наступний рік не пізніше 15 листопада поточного року.

У разі неуточнення договірних величин до зазначеного строку Електропередавальна організація має право встановлювати ті самі договірні величини, що діяли в поточному році, або ті, які були фактично досягнуті Споживачем у поточному році, якщо вони перевищили договірні величини поточного року.

4.3. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час доби працівників Електропередавальної організації до систем та приладів обліку і приладів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.4. Для підтримання працездатності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач уводить за вказівкою Електропередавальної організації обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмеження та аварійних виключень (додаток 8).

4.5. У разі перебільшення Споживачем абонованої величини потужності він зобов'язаний сплатити Електропередавальній організації в поточному розрахунковому періоді абонентну плату за діючими ставками, виходячи з фактично досягнутої величини абонованої потужності. Крім того, під час узгодження величини абонованої потужності на наступний договірний період сторони використовують її максимальний розмір, досягнутий у попередній період.

Збільшення розміру абонентної плати за перевищення величини абонованої потужності не застосовується, якщо перевищення стало наслідком форс-мажорних обставин.

4.6. У разі звільнення Споживачем займаного приміщення останній повідомляє про це Електропередавальну організацію за 7 днів і здійснює повні розрахунки за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі до дня виїзду включно, після чого Електропередавальна організація припиняє надання доступу до місцевої (локальної) електромережі.

5. Права Споживача

Споживач має право:

5.1. У разі перерви в наданні доступу до місцевої (локальної) електромережі не з вини Споживача не сплачувати абонентну плату за час перерви.

5.2. Якщо припинення можливості отримання абонованої потужності Споживачем було здійснено засобами захисту від перенавантаження у точках, зазначених на схемі, яка наведена в додатку 5, то Споживач має право самостійно відновити таку можливість без зміни величини вставки запобіжників та релейного захисту. Про це слід обов'язково повідомити Електропередавальну організацію.

У разі потреби Споживач може звернутися до Електропередавальної організації з проханням збільшити номінальну вставку захисту від перенавантаження із збільшенням договірної потужності. Якщо Споживач самостійно збільшив номінальну вставку захисту без узгодження з Електропередавальною організацією, то після встановлення цього факту Електропередавальна організація має право взяти плату за збільшення договірної потужності з дня останньої перевірки.

Електропередавальна організація не несе відповідальності за відключення засобами захисту від перенавантаження.

5.3. Споживач має право звертатися до Електропередавальної організації з приводу зменшення договірної величини абонованої потужності не частіше двох разів на рік.

6. Інші умови

6.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж (експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку 6).

6.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Електропередавальної організації, під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших Споживачів, доводяться письмовим повідомленням Електропередавальної організації, узгодженим з Електропостачальною організацією.

6.3. Розрахунок оплати за перетоки реактивної енергії на межі балансової належності електромереж здійснюється відповідно до додатка 9а (додатка 9б, якщо застосовуються тарифи, диференційовані за зонами доби).

6.4. Електропередавальна організація не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) або неналежне надання доступу до електромережі, яке викликане:

а) форс-мажорними обставинами - обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації;

б) неправильними діями персоналу Споживача;

в) умовами обмеження або припинення подання електроенергії надання доступу до електромереж споживачам у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

г) пошкодженням устаткування Споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення.

6.5. Усі майнові суперечки з питань цього договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Розбіжності щодо технічних питань розв'язуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими Правилами користування електричною енергією, Правилами улаштування електроустановок, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

6.6. Цей договір укладається на строк до 31 грудня 200_ року, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього договору або його перегляд.

6.7. Місцезнаходження сторін та їхні розрахункові рахунки

Електропередавальна організація: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Споживач: _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, адреса, розрахунковий рахунок та інше).

Цей договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається в Електропередавальній організації, а другий - у Споживача.

Перелік цехів, підрозділів Споживача, що розташовані поза територіями, адреса яких зазначена у цьому пункті, їх найменування та адреса розташування наводяться у додатку 7.

6.8. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а (9б) до договору N _____________ є невід'ємною частиною цього договору.

Електропередавальна                                                                                                              Споживач
       організація
_________________________________                                                    __________________________________
_________________________________                                                    __________________________________

М. П.                                                                                                             М. П.

Додаток 1
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ______ від "_____"__________ 200 _____ р.

Абонована потужність на межі балансової належності

1. Абонована потужність на межі балансової належності наведена в табл. 1.1

Таблиця 1.1 Абонована потужність на межі балансової належності

------------------------------------------------------------------------------
|Точка | Номі- |Абоно-| Абонована |Захист від перенавантаження|Засоби обліку|
| на |нальна |вана |потужність |---------------------------+-------------|
|схемі |напруга,|потуж-| у кВт за | Точка | Тип |Найбільша |Точка | Тип |
|(дода-| кВ |ність,|категоріями| на | (вид) |вставка, | на |лічиль|
|ток 5)| | кВт | електро- | схемі |захисту| А |схемі |ника |
| | | |постачання | (дода-| | |(дода-| |
| | | |гідно з ПУЕ| ток 5)| | |ток 5)| |
| | | |-----------| | | | | |
| | | |I |II | III| | | | | |
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|------+--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|Сумар-| 0,4 | | | | | | | | | |
|на |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|абоно-| 10 | | | | | | | | | |
|вана |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|потуж-| 35 | | | | | | | | | |
|ність |--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|за | 110 | | | | | | | | | |
|ступе-|--------+------+--+---+----+-------+-------+-----------+------+------|
|нями | 150 | | | | | | | | | |
|напру-| | | | | | | | | | |
|ги | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Примітка.Сумарна абонована потужність за напругою розраховується для колонок|
|4, 5, 6 як арифметична сума потужностей відповідної напруги. |
------------------------------------------------------------------------------

2. Абонована потужність розраховується відповідно до  встановленого порядку за формулою
                                                                                 (I)         (II)          (III)
                                                                      Wi = 1,1Wi + 1,05Wi + 1,0Wi ,
     (I)   (II)  (III)
де Wi , Wi , Wi - сумарне найбільше навантаження споживача за і-м класом напруги, для забезпечення
                            струмоприймачів відповідно I, II та III категорії надійності, кВт, приймається за табл. 1.1.

За напругою становить:      за ступенем напруги 0,4 кВ - ____________ кВт
                                              за ступенем напруги 10 кВ - _____________ кВт
                                              за ступенем напруги 35 кВ - _____________ кВт
                                              за ступенем напруги 110 кВ - ____________ кВт
                                              за ступенем напруги 150 кВ - ____________ кВт

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках.

Електропередавальна                                                                                                             Споживач
       організація
________________________________                                                       __________________________________
________________________________                                                       __________________________________
"______"_______________ 20___ року                                                      "______"_______________ 20___ року

М.П.                                                                                                               М.П.

Додаток 2
до Договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___"__________ 200__ р.

Узгоджені показники допустимих відхилень від стандартних умов
надання електричної енергії в потужності за класами напруги
живлення електричної енергії на межі балансової належності

Таблиця 2.1 Узгоджені показники якості електричної енергії на межі балансової належності

----------------------------------------------------------------------------
|Точка на| Допустимі значення показника |
| схемі |--------------------------------------- |
|(додаток|bUнбф|bUнмф|К |К |К |К |U |К |
| 5) | | | U| U(n)| 2U| 0U| ІМП| перU |
|--------+-----+-----+--+-----+---+---+----+----- |
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------+-----+-----+--+-----+---+---+----+----- |
|--------+-----+-----+--+-----+---+---+----+----- |
|--------+-----+-----+--+-----+---+---+----+----- |
|------------------------------------------------ |
(продовження таблиці) |
---------------------------------------------- |
|Гранично допустимі значення показника | |
+--------------------------------------------| |
|bUнбф|bUнмф|bUt|Р |Р |К |К |К |дельта tn| |
| | | | St| Lt| U| 2U| 0U| | |
+-----+-----+---+---+---+--+---+---+---------| |
| 10 | 11 |12 |13 |14 |15| 16| 17| 18 | |
+-----+-----+---+---+---+--+---+---+---------| |
+-----+-----+---+---+---+--+---+---+---------| |
+-----+-----+---+---+---+--+---+---+---------| |
---------------------------------------------| |
|Примітки: 1. Показники якості електричної енергії, розраховані (прийняті) |
| згідно з ГОСТ 1310997. |
| 2. bUнбф - найбільше фазне встановлене відхилення напруги; |
| bUнмф - найменше фазне встановлене відхилення напруги; |
| К - коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги; |
| U |
| К - коефіцієнт nї гармонічної складової напруги; |
| U(n) |
| К - коефіцієнт несиметрії напруги оберненої послідовності; |
| 2U |
| К - коефіцієнт несиметрії напруги нульової послідовності; |
| 0U |
| bU - розмах зміни напруги; |
| t |
| Р - короткочасна доза флікера; |
| St |
| Р - тривала доза флікера; |
| Lt |
| дельта tn - тривалість провалу напруги; |
| |
| U - імпульсна напруга; |
| ІМП |
| К - коефіцієнт тимчасової перенапруги. |
| перU |
| b - бета |
----------------------------------------------------------------------------

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений в трьох примірниках- для Споживача, Електропередавальної організації та Електропостачальної організації.

Електропередавальна                                  Електропередавальна                                          Споживач
       організація                                                     організація                                    
________________________              ___________________________                   __________________________ ________________________              ___________________________                   __________________________ М.П.                                                     М.П.                                                                 М.П.

Додаток 3
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ____ від "___"_________ 200 ___ р.

Узгоджений рівень надійності електропостачання
на межі балансової належності

Таблиця 3.1 Узгоджений рівень надійності електропостачання на межі балансової належності

   ------------------------------------------------------------------
|Точка | Автоматичні |Відключення без | Обмеження з |
| на | відключення |попередження із | попередженням |
|схемі | | збереженням | |
|(дода-| | живлення | |
|ток 5)| | аварійної броні | |
| |---------------+-----------------+-----------------------|
| |Число | Трива- |Число |Тривалість| Вели- | Число |Трива-|
| |випад-| лість |випад-| одного | чина |випадків|лість |
| |ків за| одного |ків за| відклю- | обме- |за рік | |
| |рік | відклю-|рік | чення | ження,| | |
| | | чення | | | % | | |
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
|------+------+--------+------+----------+-------+--------+------|
------------------------------------------------------------------

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений в трьох примірниках - для Споживача, Електропередавальної організації та Електропостачальної організації.

Електропередавальна                                Електропередавальна                                             Споживач
       організація                                                    організація
_______________________                 _________________________                       _________________________
_______________________                 _________________________                       _________________________
"____"__________ 20__ року              "_____"__________ 20___ року                     "____"__________ 20____ року

М.П.                                                       М.П.                                                                М.П.

Додаток 4
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___"________ 200__ р.

Розрахунок місячної абонентної плати

1. Місячна абонентна плата споживача на класі напруги розрахована відповідно до встановленого порядку.

Таблиця 4.1 Розрахунок місячної абонентної плати

   ------------------------------------------------------------------
| | Т, | Тсума, | Wi, | Пабі, |
| | ставка | сума ставок| договірна| абонентна|
| Ступінь напруги |абонентної| абонентної | потуж- | плата на |
| | плати, | плати, | ність, | класі |
| | грн./МВт | грн./МВт | МВт | напруги, |
| | | | | грн. |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 110 (150) кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 35 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 10 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
| 0,4 кВ | | | | |
|------------------+----------+------------+----------+----------|
|Абонентна плата до| | | | |
|сплати | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітка. При віднесенні споживачів до чотирьох класів напруги: |
| для першого класу Т1 = Т110; для другого класу |
| Т2 = Т110 + Т35; для третього класу |
| Т3 = Т110 + Т35 + Т10; для четвертого класу |
| Т4 = Т110 + Т35 + Т10 + Т0,4 |
------------------------------------------------------------------

2. Розрахунки за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі здійснюються щомісяця до 10-го числа наступного місяця за рахунками, наданими Споживачу Електропередавальною організацією.

3. У випадку несплати за рахунком у зазначений термін сторони керуються договірними зобов'язаннями, вимогами Правил користування електроенергією , а на суму заборгованості нараховується пеня в розмірі ___ % за добу по день фактичної оплати. Сума нарахованої пені включається Електропередавальною організацією в наступний платіжний документ (рахунок).

4. За відсутності оплати через 5 днів після дати платежу, обумовленої пунктом 2 цього додатка, Електропередавальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє Споживача та його постачальника електричної енергії про дату й час обмеження чи припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі. У тому випадку, коли Споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, обмеження запроваджується з урахуванням забезпечення живлення навантаження згідно з цими актами до рівня аварійної броні.

5. Споживач при одержанні попередження про дату й час обмеження чи припинення надання послуг Електропередавальною організацією зобов'язаний застосувати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Електропередавальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та цим Договором умови запровадження обмеження та припинення надання доступу до електромереж, не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача.

6. Заходи щодо обмеження чи припинення надання доступу до місцевої (локальної) електромережі застосовуються на час погашення боргів та оплати витрат на поновлення надання послуг Споживачу після погашення боргів та згідно з чергою, враховуючи пріоритет поточних робіт Електропередавальної організації.

7. Обмеження чи припинення надання Електропередавальною організацією послуг Споживачу не звільняє його від сплати пені за кожний день прострочення виконання зобов'язання щодо оплати заборгованості, яка виникла на кінець розрахункового періоду.

8. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках - для Споживача та Електропередавальної організації.

 Електропередавальна                                                                                                                      Споживач
        організація    
___________________________                                                                        ______________________________
___________________________                                                                        ______________________________
"____"_____________ 20___ року                                                                     "____"_____________ 20___ року

М.П.                                                                                                                     М.П.

Додаток 5
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___" _________ 200 ___ р.

Однолінійна схема
надання доступу до місцевої (локальної) електромережі

Наводиться однолінійна електрична схема

Примітка. На однолінійній схемі (додаток 5) потрібно зазначити точки межі балансової належності, точки узгодженого навантаження, точки захисту від перенавантаження, точки встановлення комерційних засобів обліку, точки забезпечення узгоджених показників якості електричної енергії, точки забезпечення узгодженого рівня надійності електропостачання (додатки 1, 2, 3).

Додаток 6
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___"_________ 200 ___ р.

Акт
розмежування балансової належності електромереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії _______________________________________________________________________________________________

(найменування споживача та його

___________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження)

в особі _____________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

та _________________________________________________________________________________________________________________

(підприємство електромереж)

в особі ____________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________________________ цим актом установили:

1. Балансова належність електромереж та установок:

Електропередавальної організації _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Споживача ___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3. Електропередавальна організація несе відповідальність за:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Споживач несе відповідальність за: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Схема електроустановки та точки розподілу мереж:

5. Схема доступу забезпечує струмоприймачі в частин надійності електропостачання:

   ------------------------------------------------------------------
| Категорія | Електроприймачі, схема живлення яких |
| струмоприймачів |---------------------------------------------|
| | відповідає категорії | не відповідає |
| | | категорії |
|------------------+------------------------+--------------------|
| перша | | |
|------------------+------------------------+--------------------|
| друга | | |
|------------------+------------------------+--------------------|
| третя | | |
------------------------------------------------------------------

6. Споживач електроенергії та Електропередавальна організація зобов'язуються утримувати установки, що вказані в цьому акті, у справному стані та експлуатувати їх відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПТБ.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Електропередавальній організації, вільний доступ до електроустановок працівників Електропередавальної організації в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Електропередавальна організація зобов'язується забезпечити на території своїх підстанцій охорону електромереж, що належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.

Цей акт є невід'ємною частиною Договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, складений у двох примірниках - для Споживача та Електропередавальної організації.

Споживач                                                                                        Електропередавальна організація ___________________________________                                    _________________________________________

М.П.                                                                                                 М.П.

Додаток 7
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___"________ 200 ___ р.

Перелік
цехів, підрозділів Споживача_________________________

   ------------------------------------------------------------------
| N | Найменування цехів, | Поштова адреса | Телефон |
| з/п | підрозділів | | |
|-----+-----------------------+--------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

Електропередавальна                                                                                                                   Споживач
      організація
_______________________________                                                            ________________________________
М.П. М.П.

Додаток 8
до Договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___" _________ 200 __ р.

Порядок
участі Споживача в графіках обмеження електроспоживання
та графіках відключень

1. Електропередавальна організація у відповідності до нормативниих документів щодо складання графіків обмеження споживання електричної енергії встановлює такі обмеження споживання:

Електричної енергії                                                                        Електричної потужності
1-ша черга ______________ кВт/год                                           1-ша черга _____________ кВт
2-га черга ______________ кВт/год                                             2-га черга _____________ кВт
3-тя черга ______________ кВт/год                                             3-тя черга _____________ кВт
4-та черга ______________ кВт/год                                             4-та черга _____________ кВт
5-та черга ______________ кВт/год                                             5-та черга _____________ кВт

2. До графіків аварійних відключень та місцевого розвантаження занесені такі (фідери) лінії Споживача:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Акти аварійної та технологічної броні додаються.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках обмеження електроспоживання, графіках відключення та місцевого розвантаження.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок повідомлення Споживача про введення графіків обмеження електроспоживання.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання згідно з чинним законодавством.

Електропередавальна                                                                                                            Споживач
      організація                                                                                                     
_____________________________                                                                     _____________________________ "____"____________ 200 __ р.                                                                            "______"_____________ 200 __ р.

М.П.                                                                                                                       М.П.

Додаток 9-а
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
N ___ від "___" ________ 200 ___ р.

Порядок
розрахунків за перетоки реактивної електроенергії

Цей порядок складено відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами (затверджена наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погоджена НКРЕ, зареєстрована в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423).

1. Споживач ____________________________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________________________

3. Режим роботи _________________________________________________________________________________________________________

(1, 2, 3 зміни, сезонний, неповний робочий
тиждень, безперервний цикл)

4. Характеристики компенсуючих установок (КУ) Споживача:

   ------------------------------------------------------------------
| N | Тип КУ | Номінальна напруга | Усього |
|з/п| |---------------------| |
| | | до 1000В |вище 1000В| |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1 |Конденсаторні установки, | | | |
| |кВ/Ареакт в тому числі: | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1.1|З автоматичним | | | |
| |регулюванням, кВ/Ареакт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|1.2|З ручним регулюванням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|2 |Синхронні двигуни (СД), кВт | | | |
|---+----------------------------+----------+----------+---------|
|3 |Пристрої КРП, зблоковані з | | | |
| |технологічним обладнанням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Плата за споживання та генерацію реактивної електроенергії нараховується за трьома складовими:

П = П1 + П2 - П3, грн.,

де П1 - основна плата;

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);

П3 - знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі Споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі електропередавальної організації (ЕО) в розрахунковий період.

Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається формулою

n
П1 = сума (WQсп + К WQг) D Т, грн.,
1

де n - число точок розрахункового обліку Споживача;

WQсп - реактивна електроенергія, спожита за розрахунковий період у точці обліку, кВ/Ареакт/год;

WQг - реактивна електроенергія, генерована Споживачем за розрахунковий період в мережу ЕО в точці обліку, кВ/Ареакт/год;

К - коефіцієнт урахування збитків ЕО від генерації реактивної електроенергії з мережі Споживача, рівний 3;

D - економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) в точці обліку, кВт/кВ/Ареакт/год;

Т - середня вартість активної електроенергії за розрахунковий період, грн./кВт/год.

Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами КРП нараховується за формулою

П2 = П1 Сбаз (Ку - 1), грн.,

де Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП, рівний 1,3;

Ку - коефіцієнт, що приймається з табл.1 чи 2 Методики в залежності від середнього значення tgy для Споживача в цілому за розрахунковий період.

у - фі

Значення tgy визначається за формулою

tgy = WQсп / WP,

де WP - споживання активної електроенергії за розрахунковий період, кВт/год;

WQсп - споживання реактивної електроенергії за розрахунковий період, кВ/Ареакт/год.

у - фі

Знижка П3 нараховується згідно з Методикою та п.15 цього додатка за наявності умов щодо добового регулювання реактивних перетоків та при їх виконанні.

6. Характеристики точок обліку реактивної електроенергії:

 ---------------------------------------------------------------------------
| N | Точка | Вид | Номер | Тип |Тр-тор|Тр-тор | Коеф.|ЕЕР|Необхід-|
|з/п| обліку |обліку |електр.|електр.|струму|напруги|обліку| П |ність |
| | (п/ст, |(спожив.,|лічиль-|лічиль-| | | |(D)|розра- |
| | ТП, РП,|генер.) | ника | ника | | | | |хунків |
| |напруга)| | | | | | | |втрат у |
| | | | | | | | | |тр-рі |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|2 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|3 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|4 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|5 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Dcp=_________

7. Контроль споживання та генерації реактивної електроенергії здійснюється приладами обліку, вказаними в табл. п.6.

8. Споживач зобов'язаний вести щодобові записи в журналі показань лічильників реактивної електроенергії за добу та накопичувальним підсумком.

9. Споживач зобов'язаний здійснювати письмовим повідомленням передачу показників розрахункових електролічильників реактивної електроенергії за розрахунковий період згідно з графіком додатка___ до договору.

10. При відсутності приладів обліку та у випадках неподання даних про споживання або генерацію реактивної електроенергії у визначені терміни ЕО визначає споживання або генерацію реактивної електроенергії розрахунковим шляхом.

10.1. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії у точках обліку (WQспр) визначаються згідно з п. 4.1.1 Методики рівними : _________________________

10.2. Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр), визначені згідно з п. 4.1.2 Методики за місяцями року, подано в таблиці:

   ------------------------------------------------------------------
| Місяць | WQгр | Місяць | WQгр |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Січень | | Липень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Лютий | | Серпень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Березень | | Вересень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Квітень | | Жовтень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Травень | | Листопад | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Червень | | Грудень | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При безперервному циклі роботи підприємства, в разі отримання значення WQгр меньше 0, значення WQгр приймається рівним 0.

10.3. У разі використання сумарного розрахункового значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) розрахунки за генерацію проводяться за середньоарифметичним ЕЕРП (Dcp) по підприємству.

Основна плата визначається формулою

n
П1 = сума WQсп D Т + КWQгр DcpT, грн.
1

10.4. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії (WQспр) визначаються за точками обліку. Розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) визначаються тільки як сумарні значення незалежно від точок обліку, навіть при відсутності вимірювань хоч би в одній точці обліку.

11. При пошкодженні розрахункових приладів обліку реактивної електроенергії з вини Споживача, зміні схем підключення приладів обліку або крадіжці електроенергії ЕО приймає до розрахунку значення спожитої реактивної електроенергії, рівним значенню спожитої активної електроенергії, визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електроенергії приймається згідно з табл. п.10.2.

12. При тимчасовому порушенні обліку не з вини Споживача розрахунок здійснюється за середньодобовими показниками попереднього розрахункового періоду. Примітка. Інтервал розрахунку за середньодобовими показниками не повинен перевищувати одного місяця. Якщо з об'єктивних причин

розрахунковий облік неможливо відновити в означений термін, порядок подальших розрахунків визначається двосторонньою угодою Споживача і ЕО.

13. У неробочий час компенсуючі установки Споживача повинні бути відключені.

14. Установлення, демонтаж та виведення в ремонт КУ здійснюються Споживачем тільки з дозволу ЕО.

15. Умови добового регулювання режиму реактивних перетоків між електромережами ЕО та Споживача (графік, система контролю, оплата та ін.):

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

16. Втрати реактивної електроенергії в трансформаторах визначаються згідно з п.4.2 Методики для точок обліку, вказаних у табл. п.6 цього додатка.

Електропередавальна                                                                                                                  Споживач
      організація
_________________________                                                                                 ____________________________(підпис)                             М.П.                                                                                (підпис)                                  М.П.

Додаток 9-б
до договору про надання доступу
до місцевої (локальної) електромережі
від __________________ N ___

Порядок
розрахунків за перетоки реактивної електроенергії
(для споживачів із багатозонним обліком)

Цей порядок складено відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її споживачами (затверджена наказом Міненерго України N 37 від 14.11.97, погоджена НКРЕ, зареєстрована в Мін'юсті України 24.12.97 за N 619/2423).

1. Споживач ____________________________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________________________

3. Режим роботи ________________________________________________________________________________________________________

(1, 2, 3 зміни, сезонний, неповний робочий
тиждень, безперервний цикл)

4. Характеристики компенсуючих установок (КУ) Споживача:

   ------------------------------------------------------------------
| N | Тип КУ | Номінальна напруга | Усього |
|з/п | |---------------------| |
| | |до 1000В |вище 1000В| |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1 |Конденсаторні установки, | | | |
| |кВ/Ареакт в тому числі: | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1.1 |З автоматичним | | | |
| |регулюванням, кВ/Ареакт | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|1.2 |З ручним регулюванням, | | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|2 |Синхронні двигуни (СД),кВт| | | |
|----+--------------------------+----------+----------+----------|
|3 |Пристрої КРП, зблоковані з| | | |
| |технологічним обладнанням,| | | |
| |кВ/Ареакт | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Плата за споживання та генерацію реактивної електроенергії нараховується за трьома складовими:

П = П1 + П2 - П3, грн.,

де П1 - основна плата;

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);

П3 - знижка плати за споживання і генерацію реактивної електроенергії у разі участі Споживача в оптимальному добовому регулюванні режимів мережі електропередавальної організації (ЕО) в розрахунковий період.

Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електроенергію визначається за формулою

n        v
П1 = сума (сума WQспі Ті + К WQгн Т2) D, грн.,
1 і   = 1

де n - число точок розрахункового обліку Споживача;

v - число зондобового графіка електричного навантаження ЕО; WQспі споживання реактивної електроенергії в і-й зоні розрахункового періоду, кВ/Ареакт/год;

WQгн - генерація реактивної електроенергії в мережу ЕО в нічних провалах добових графіків розрахункового періоду в точці обліку, кВ/Ареакт/год;

К - коефіцієнт урахування збитків ЕО від генерації реактивної електроенергії з мережі Споживача, дорівнює 3;

D - ЕЕРП в точці обліку, кВт/кВ/Ареакт;

Ті - диференційований тариф на активну ел. енергію для і-ї зони доби, грн./кВт/год;

Т2 - диференційований тариф на активну ел. енергію для напівпікової зони доби, грн./кВт/год.

Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача засобами КРП нараховується за формулою

П2 = П1 Сбаз (Ку - 1), грн.,

де Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП, дорівнює 1,3;

Ку - коефіцієнт, що приймається з табл.1 чи 2 Методики в залежності від середнього значення tgy для Споживача в цілому за розрахунковий період.

у - фі

Значення tg визначається за формулою

tgy = WQсп / WP,

де WP - сумарне споживання активної електроенергії за всіма зонами доби за розрахунковий період, кВт/год;

WQсп - сумарне споживання реактивної електроенергії за всіма зонами доби за розрахунковий період, кВ/Ареакт/год.

у - фі

Знижка П3 нараховується згідно з Методикою та п.15 цього додатка за наявності умов щодо добового регулювання реактивних перетоків та при їх виконанні.

6. Характеристики точок обліку реактивної електроенергії:

 ---------------------------------------------------------------------------
| N | Точка | Вид | Номер | Тип |Тр-тор|Тр-тор | Коеф.|ЕЕР|Необхід-|
|з/п| обліку |обліку |електр.|електр.|струму|напруги|обліку| П |ність |
| | (п/ст, |(спожив.,|лічиль-|лічиль-| | | |(D)|розра- |
| | ТП, РП,|генер.) | ника | ника | | | | |хунків |
| |напруга)| | | | | | | |втрат у |
| | | | | | | | | |тр-рі |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|2 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|3 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|4 | | | | | | | | | |
|---+--------+---------+-------+-------+------+-------+------+---+--------|
|5 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Dcp=____

7. Контроль споживання та генерації реактивної електроенергії здійснюється приладами обліку, вказаними в табл. пункту 6.

8. Споживач зобов'язаний вести щодобові записи в журналі показань лічильників реактивної електроенергії за добу та накопичувальним підсумком.

9. Споживач зобов'язаний передавати письмовим повідомленням показання розрахункових електролічильників реактивної електроенергії за розрахунковий період згідно з графіком додатка ___ до договору.

10. У випадках неподання даних про споживання або генерацію реактивної електроенергії у визначені терміни ЕО визначає споживання або генерацію реактивної електроенергії розрахунковим шляхом, розрахунки плати проводяться за тарифом для напівпікої зони доби (Т).

10.1. Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії у точках обліку (WQспр) визначаються згідно з п. 4.1.1 Методики рівними: ___________________________

10.2. Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр), визначені згідно з п. 4.1.2 Методики за місяцями року, подано в таблиці:

   ------------------------------------------------------------------
| Місяць | WQгр | Місяць | WQгр |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Січень | | Липень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Лютий | | Серпень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Березень | | Вересень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Квітень | | Жовтень | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Травень | | Листопад | |
|---------------+--------------+-----------------+---------------|
|Червень | | Грудень | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При безперервному циклі роботи підприємства, в разі отримання значення WQгр меньше 0, значення WQгр приймається рівним 0.

10.3 У разі використання сумарного розрахункового значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) розрахунки за генерацію проводяться за середньоарифметичним ЕЕРП (Dcp) по підприємству.

Основна плата визначається формулою

n
П1 = сума WQспр D Т2 + К WQгр Dcp Т2, грн.
1

10.4 Розрахункові значення споживання реактивної електроенергії (WQспр) визначаються за точками обліку. Розрахункові значення генерації реактивної електроенергії (WQгр) визначаються тільки як сумарні значення незалежно від точок обліку, навіть за відсутності вимірювань хоч би в одній точці обліку.

11. У разі пошкодження розрахункових приладів обліку реактивної електроенергії з вини Споживача, зміни схем підключення приладів обліку або крадіжки електроенергії ЕО приймає до розрахунку значення спожитої реактивної електроенергії рівним значенню спожитої активної електроенергії, визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електроенергії приймається згідно з табл. п.10.2. Розрахунки плати проводяться за тарифом для напівпікової зони доби (Т2).

12. При тимчасовому порушенні обліку не з вини Споживача розрахунок здійснюється за середньодобовими показниками попереднього розрахункового періоду. Примітка. Інтервал розрахунку за середньодобовими показниками не повинен перевищувати одного місяця. Якщо з об'єктивних причин

розрахунковий облік неможливо відновити в зазначений термін, порядок подальших розрахунків визначається двосторонньою угодою Споживача і ЕО. 13. У неробочий час компенсуючі установки Споживача повинні бути відключені.

14. Установлення, демонтаж та виведення в ремонт КУ здійснюються Споживачем лише з дозволу ЕО.

15. Умови добового регулювання режиму реактивних перетоків між електромережами ЕО та Споживача (графік, система контролю, оплата та ін.):

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

16. Втрати реактивної електроенергії в трансформаторах визначаються згідно з п.4.2 Методики для точок обліку, вказаних в табл. п.6 цього додатка.

Електропередавальна                                                                                                            Споживач
       організація
__________________________                                                                            ______________________________ (підпис)                               М.П.                                                                           (підпис)                                  М.П.
Додаток 2
до Правил користування
електричною енергією

Рахунок N __________________

Договір
про постачання електричної енергії

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування споживача - юридичної особи або П.I.Б. фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

______________________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

Підприємство __________________________________________, що діє за умовами та правилами ліцензії на постачання

електроенергії за регульованим (нерегульованим) тарифом, яке іменується надалі Електропостачальна організація, в особі

______________________________________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________________________________________,

з одного боку, та ______________________________________________________________________________________________________,
(найменування споживача - юридичної особи
або П.I.Б. фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

що надалі іменується Споживач, в особі __________________________________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,

з іншого боку (далі - сторони), уклали цей договір про постачання електроенергії.

Під час виконання цього договору, а також з усіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є умови й порядок постачання електроенергії Електропостачальною організацією та оплата спожитої електроенергії Споживачем.

1.2. Обсяги постачання електроенергії та її ціна (порядок формування ціни) визначаються відповідно до додатка 1. (Форма додатка 1 може узгоджуватися сторонами договору в довільній формі відповідно до умов ліцензії на постачання електроенергії).

2. Обов'язки Електропостачальної організації

Електропостачальна організація зобов'язується:

2.1. Постачати електроенергію як різновид товарної продукції Споживачу в межах __________кВА(кВт) абонованої потужності на класі (класах) напруги ______________ згідно з визначеними йому цим договором умовами та обсягами постачання електроенергії (додаток 1) відповідно до режимів споживання, передбачених договором про надання доступу до місцевих (локальних) електромереж, за тарифами (цінами), які розраховуються в порядку, установленому НКРЕ.

2.2. Підтверджувати обсяг поставленої Споживачу електроенергії за звітний місяць та оформляти акт прийняття/передачі електроенергії із Споживачем до ____ числа місяця, наступного після звітного.

2.3. Передати всі повноваження Електропередавальній організації щодо виконання диспетчерського управління, протиаварійних заходів, дотримання режимів споживання електричної енергії та з інших питань дотримання положень нормативних документів з передачі електричної енергії, які вона не може виконувати сама.

2.4. З метою безперервного постачання електричної енергії Споживачу належним чином виконувати свої договірні зобов'язання перед Електропередавальною організацією, яка безпосередньо здійснює передачу електричної енергії до мереж, щодо:

своєчасної і повної оплати за передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

узгодження з електропередавальною організацією режимів споживання електроенергії споживачем та диспетчерського управління;

дотримання параметрів якості електричної енергії.

2.5*. Повертати за заявою Споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту отримання кошти за електричну енергію, перераховані споживачами не на розподільчий рахунок, а на інші рахунки Електропостачальної організації, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.

* Пункти стосуються виключно Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність за регульованим тарифом на закріпленій території.

2.6. Про всі зміни тарифів на електричну енергію повідомляти Споживача письмово чи через засоби масової інформації до 25 числа місяця, що передує місяцю введення нових тарифів (цін).

3. Зняття показань розрахункових приладів
обліку та порядок розрахунків

3.1. Споживач зобов'язується для визначення обсягів спожитої електроенергії знімати та надавати за встановленою формою до Електропередавальної та Електропостачальної організацій показання розрахункових приладів обліку. Терміни та періодичність надання показань та здійснення розрахунків за електроенергію визначаються в додатку 2. (Може бути встановлено інший порядок зняття показань).

3.2. Якщо розрахункові прилади обліку встановлені не на межі балансового розподілу електромереж, то кількість урахованої ними електроенергії збільшується (зменшується) на величину втрат електроенергії в мережі від місця установлення приладів обліку до межі балансового розподілу електромереж, ураховуючи втрати в головному трансформаторі Споживача. Порядок розрахунку втрат електроенергії визначається у додатку 3.

3.3. За умови наявності декількох уводів на різних класах напруги та різних системах обліку показання надаються окремо щодо кожної точки обліку відповідно до системи обліку та класу напруги Споживача.

3.4. Порядок використання та оплати електроенергії для опалення та водонагрівання регулюється умовами, зазначеними в додатку 4.

3.5. Електроенергія вважається поставленою Електропостачальною організацією і спожитою Споживачем при одержанні підтвердження Електропередавальної організації в передачі електроенергії (у вигляді листа, телеграми, телефаксу) після підписання акта звірки Споживача з електропередавальною організацією (для Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом).

4. Умови припинення електропостачання

4.1. У разі відсутності оплати за електричну енергію через 5 днів після дати розрахунку, обумовленої цим договором, Електропостачальна організація письмово (телефонограмою) повідомляє Споживача та електропередавальну організацію про дату і час відключення чи обмеження споживання електроенергії.

Якщо Споживач на підставі двосторонніх актів має навантаження аварійної броні, то обмеження запроваджується з урахуванням забезпечення живлення навантаження відповідно до цих актів до рівня аварійної броні. При цьому таке обмеження не виключає надалі повного припинення постачання електричної енергії.

4.2. Заходи щодо обмеження постачання електроенергії застосовуються до погашення боргів та оплати витрат на підключення Споживача.

Обмеження Споживача в постачанні електроенергії не звільняє його від сплати пені за кожний день прострочення терміну оплати.

5. Обов'язки та відповідальність Споживача

5.1*. Споживач зобов'язаний вносити плату за електричну енергію виключно коштами до уповноваженого банку на розподільчий рахунок Електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

5.2. На час дії цього договору Споживач зобов'язаний виконувати всі умови договору про надання доступу до місцевих (локальних) електромереж.

5.3. Споживач несе відповідальність перед Електропостачальною організацією за відповідність обсягів заявленої і фактично спожитої електричної енергії та зобов'язаний сплачувати за фактично спожиту електричну енергію, а також уносити всі інші платежі за розрахунковий період згідно з обумовленою ціною (тарифом), системою обліку електроенергії, класом напруги та іншими умовами цього договору (додаток 1).

5.4. У разі виникнення об'єктивних причин, що не дають змоги спожити заявлену кількість електроенергії, Споживач не пізніше 20 числа розрахункового місяця письмово повідомляє про це Електропостачальну організацію для здійснення відповідного коригування.

5.5. Споживач зобов'язаний до 20 числа поточного місяця уточнювати обсяги постачання електроенергії на наступний місяць і погодинний графік щоденного споживання електроенергії.

5.6. У разі виникнення заборгованості Споживач зобов'язаний укласти договір застави майна на суму заборгованості, скласти і погодити з Електропостачальною організацією графік погашення заборгованості за умови здійснення поточних платежів.

5.7. За кожний день прострочення оплати рахунків Електропостачальної організації, що виникло на кінець розрахункового періоду, Споживачу нараховується пеня у розмірі ______ % (але не більше подвійної величини облікової ставки Національного банку України на момент заборгованості). Пеня нараховується, починаючи з _____ дня після дати розрахунку.

5.8*. У разі споживання електроенергії понад обсяг, що обумовлений цим договором на розрахунковий період, Споживач сплачує Електропостачальній організації повну вартість усієї спожитої електричної енергії на розподільчий рахунок та чотирикратну вартість різниці між фактично спожитою і договірною величинами електричної енергії на поточний рахунок Електропостачальної організації. Оплата повинна бути здійснена Споживачем протягом 10 днів з моменту отримання рахунку Електропостачальної організації.

5.9. Споживач у разі одержання попередження про застосування обмеження на електропостачання зобов'язаний здійснити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодження обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

6. Права та відповідальність Електропостачальної організації

6.1. Якщо розмір нарахованих споживачу періодичних місячних платежів менший одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то Електропостачальна організація має право нараховувати Споживачу зазначені платежі щоквартально.

6.2. У разі порушення термінів оплати за транзит електроенергії мережами Електропередавальної організації

Електропостачальна організація зобов'язана заздалегідь попередити Споживача про можливе переривання чи обмеження у постачанні електроенергії.

6.3. У разі перерви в електропостачанні з вини Електропостачальної організації остання відшкодовує Споживачу вартість недовідпущеної електроенергії згідно з чинним законодавством.

6.5. Електропостачальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та цим договором умови запровадження обмежень та відключення боржника від джерел електропостачання, не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача.

6.4. Електропостачальна організація звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо Споживач не має договірних стосунків з Електропередавальною організацією, до мереж якої приєднані його електроустановки, або надання доступу до місцевих (локальних) електромереж було обмежене електропередавальною організацією з будь-яких підстав.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених договором, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із сторін не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетрусу, воєнних дій, страйків, прийняття законів або нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково, - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору. Настання форс-мажорних обставин викликає відкладення виконання зобов'язань, передбачених договором, на період дії таких обставин. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше ніж шість місяців, то будь-яка із сторін має право розірвати договір. При цьому жодна із сторін не має права вимагати відшкодування збитків, пов'язаних із розірванням договору.

7.2. Сторона, для якої неможливим стало виконання зобов'язань, передбачених договором, повинна в триденний термін сповістити іншу сторону ( письмово) про виникнення та припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань. Належним доказом наявності вказаних обставин та їх тривалості будуть довідки, письмові документи, що видаються компетентними органами, які відають контролем за виникненням таких обставин, а також закони та інші правові акти, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань.

8. Інші умови

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути внаслідок або в зв'язку з виконанням зобов'язань сторін договору, повинні, якщо змога, вирішуватись шляхом переговорів між сторонами.

У разі неможливості розв'язання майнових суперечок і розбіжностей шляхом переговорів вони розглядаються у відповідних судових та арбітражних органах.

8.2. Усі зміни та доповнення до договору оформлюються письмово і скріплюються підписами відповідальних осіб та печатками сторін. Ксеро- та факсимільні копії змін і доповнень беруться до відома як інформація і юридичної сили не мають.

8.3. Додатки до договору ______________________________ на______ аркушах є невід'ємною частиною цього договору.

8.4. Цей договір укладається на строк до 31 грудня 200__року, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього договору або його перегляд.

(Сторони договору можуть установити додаткові умови, які не суперечать чинному законодавству).

9. Місцезнаходження сторін і їх рахунки

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ: __________________________________________________________________________________

розподільчий рахунок ____________________________________________________________________________________________________

поточний рахунок _______________________________________________________________________________________________________

СПОЖИВАЧ: ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, рахунки та інше).

Цей договір складений у двох примірниках, один з яких міститься в Електропостачальної організації, другий - у Споживача. Усі примірники договору мають однакову юридичну силу.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА                                                                                              СПОЖИВАЧ
       ОРГАНІЗАЦІЯ
_________________________________                                                 ____________________________________
_________________________________                                                 ____________________________________
"____"_______________ 200 ___ р.                                                        "____"________________ 200 _____ р.
М. П.                                                                                                          М. П.

Додаток 1
до договору про постачання електроенергії
N __________ від "___" __________ 200 __ р.

Обсяги постачання електричної енергії та потужності

I. Обсяг постачання електричної енергії споживачу:

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Обсяги електроенергії, що постачається за місяцями 200_ р.,
|з/п|вання |--------------------------------------------------------------
| |об'єкта |I | сі-|лю-|бере-|II |кві-|тра-|чер-|III|ли- |сер-|вере-|IV |
| |користу- |кв.|чень|тий|зень |кв.|тень|вень|вень|кв.|пень|пень|сень |кв.|
| |вання, | | | | | | | | | | | | | |
| |адреса | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
-----------------------------------------------------------------------------

(Продовження таблиці)

   ----------------------------
тис. кВт/год |Примі-|
--------------------|тки |
|жов-|лис- |гру-|за | |
|тень|топад|день|рік| |
| | | | | |
| | | | | |
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
----------------------------

II. Обсяг постачання електричної енергії субспоживачу:

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- |Кількість електроенергії,що постачається за місяцями 200_ р.,
|з/п|вання |--------------------------------------------------------------
| |об'єкта |I | сі-|лю-|бере-|II |кві-|тра-|чер-|III|ли- |сер-|вере-|IV |
| |користу- |кв.|чень|тий|зень |кв.|тень|вень|вень|кв.|пень|пень|сень |кв.|
| |вання, | | | | | | | | | | | | | |
| |адреса | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
|---+---------+---+----+---+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----+---+
-----------------------------------------------------------------------------

(Прожовження таблиці)

   ----------------------------
тис. кВт/год |Примі-|
--------------------|тки |
|жов-|лис- |гру-|за | |
|тень|топад|день|рік| |
| | | | | |
| | | | | |
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
+----+-----+----+---+------|
----------------------------

Електропостачальна організація                                                                                           Споживач ____________________________                                                                     ______________________________
"_____"______________ 200__ р.                                                                     "_____"____________ 200 __ р.
М. П.                                                                                                                    М. П.

Додаток 2
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "___" _______ 200__ р.

Графік
зняття показань лічильників та подання їх до
Електропостачальної організації

1. За згодою сторін Споживач бере на себе обов'язок знімати показання електролічильників з 12-ї години останнього дня місяця до 12-ї години першого дня наступного місяця відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

   ------------------------------------------------------------------
| Порядок зняття показань лічильників |
| та передачі даних до Електропостачальної організації |
|----------------------------------------------------------------|
|N зняття | День зняття | Час зняття | Примітки |
| | показань у | показань | |
| |розрахунковому | | |
| | періоді | | |
|---------+----------------+--------------------+----------------|
|---------+----------------+--------------------+----------------|
|---------+----------------+--------------------+----------------|
------------------------------------------------------------------

2. Споживач зобов'язаний протягом 12 годин з моменту зняття показань електролічильників довести їх значення до

Електропостачальної організації за встановленою формою та адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. У разі неподання даних про обсяги спожитої електроенергії в зазначений термін визначення обсягу використаної електроенергії здійснюється за середньодобовим споживанням за попередній період.

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не повинен перевищувати один місяць.

Електропостачальна                                                                                                                 Споживач
      організація
________________________________                                                           ________________________________ "____"______________ 200 __ р.                                                                    "____"______________ 200 __ р.

М. П.                                                                                                                 М. П.

Додаток 3
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "___" _______ 200__ р.

Розрахунок втрат
електроенергії в мережі споживача за станом
на "_____" ______________ 200__ р.

1. Найменування Споживача ______________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження_____________________________________________________________________________________________________

3. ТП N ________________________________________________________________________________________________________________

А. Розрахунок втрат у трансформаторах

Розрахункові формули

дельта WP = дельта WPx.х. + дельта WРк.з. = = дельта Рх.х. Тп + Кз ступінь 2 дельта Рк.з. Т р (кВт/год);

дельта WQ = дельта WQx.х. + дельта WQк.з. = = дельта Qx.х. Тп + Кз ступінь 2 Qк.з. Т р (кВАреакт/год),

                     Sф
      де Кз = ----, Sф = кв. корінь Рф ступінь 2 + Qф ступінь 2,
                     Sн

             WРф          WQф                                I х.х.
      Рф = ----, Qф= ----- , дельта Qx.х. = Sн ------,
               Тр              Тр                                    100

                                Uк.з.
       дельта Qк.з. = ----- ;
                                100

Тп - календарне число годин у розрахунковому періоді,

Тр - кількість годин роботи підприємства в розрахунковому періоді.

Б. Розрахунок втрат у лініях електропередач

Розрахункові формули

Варіант 1. Повітряні лінії:

WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WP = --------------------------------------------------- Rекв 10 ступінь -3 (кВт/год);
Uн ступінь 2 Тп

WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WQ = ----------------------------------------------------------- Хекв 10 ступінь -3 (кВАреакт/год).
Uн ступінь 2 Тп

Варіант 2. Кабельні лінії:

WP ступінь 2 + WQ ступінь 2
дельта WP = --------------------------------------------------- Rекв х 10 ступінь -3 (кВт/год),
Uн ступінь 2 Тп

де Тп - кількість годин роботи лінії (приймається за кількістю годин роботи підприємства за розрахунковий період).

Варіант 3. Процент втрат обчислюється з даних економічної щільності струму і економічної потужності для даної лінії за формулами

                                                   Р
дельта Р = дельта Ро L;  дельта Р% = ------ 100%,
                                                    Рекон
де Ро - питомі втрати потужності на 1 км лінії,

Рекон - економічна потужність лінії - приймається за табл. 4,

5 Методики з визначення втрат.

Розрахункова схема

Розрахункову схему перевірив:                                                                                               Споживач
___________________________                                                                              ___________________________
Інспектор
М.П._______________________                                                                              М.П.

Додаток 4
до договору про постачання електроенергії
N ____________від "____" _________ 200__ р.

Порядок та режим
роботи електронагрівальних установок

Цим Договором дозволяється використання електроенергії:

- для технологічних потреб:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю ____________ кВт;

- для опалення та гарячого водопостачання:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю _______________ кВт;

- для приготування їжі (громадське харчування):

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________________

Загальною потужністю _______________кВт, за таких умов:

- одержання дозволу на використання електронагрівального обладнання від Електропередавальної організації;

- безумовне виконання заходів, що забезпечують зниження навантаження електронагрівального обладнання в години максимуму енергосистеми;

- оснащення електронагрівального обладнання приладами та пристроями, що контролюють зниження навантаження;

- оснащення електронагрівального обладнання, що використовується для опалення та гарячого водопостачання акумуляторами нагрітої води та автоматичним обладнанням (реле часу), що виключає роботу електронагрівачів

- у ранкові години: від ____ до _____ год;

- у вечірні години: від ____ до _____ год;

- під час виконання електромонтажних робіт на приєднання електронагрівального обладнання слід суворо дотримуватись узгодженого з Електропередавальною організацією проекту.

Примітка. Коефіцієнт використання палива при спалюванні його електростанціями для одержання електроенергії, що використовується на опалення, становить 20 - 30%, у той час як при безпосередньому спалюванні його споживачем для одержання тепла коефіцієнт його використання становить 60 - 80%.

Електропостачальна                                                                                                                 Споживач
       організація
______________________________                                                                ______________________________

"____"_____________ 19 ___ р.                                                                       "___"_____________ 19 ___ р.

М.П.                                                                                                                    М.П.