Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 318 від 31.12.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2000 р. за N 27/4248

Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 131 від 14.06.20
00
N 304 від 30.11.2000
)

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (далі - Положення (стандарт) 16), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.99 N 318

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2000 р. за N 27/4248

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16
"Витрати"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 "Довгострокові контракти". ( Пункт 3 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

Визнання витрат

5. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

8. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Склад витрат

10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. ( Абзац шостий пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

12. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

14. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати від браку, які становлять вартість

остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

15.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

15.2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

15.3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

15.4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

15.5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

15.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

15.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо). ( Підпункт 15.9 пункту 15 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. ( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до цього Положення (стандарту).

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.

17. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

18. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).

20. До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);
втрати від знецінення запасів;
нестачі й втрати від псування цінностей;
визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; ( Абзац десятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 ) інші витрати операційної діяльності.

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів.

23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22-25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо. ( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.

30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку 3 до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках
до фінансової звітності

склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Розрахунок
розподілу загальновиробничих витрат

  -------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Усього|На | Включення |
|з/п | | |одиницю |загальновиробничих |
| | | |бази | витрат до |
| | | |розподілу |------------------------|
| | | |(1 машино-|витрат на |собівартості|
| | | |година) |виробництво|реалізованої|
| | | | |продукції |продукції |
| | | | |(рахунок 23|(рахунок 90 |
| | | | |"Виробницт-|"Собівар- |
| | | | |во"), грн. |тість реа- |
| | | | | |лізації"), |
| | | | | |грн. |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 1 |База розподілу за | 10000| X | X | X |
| |нормальною потужністю, | | | | |
| |машино-години | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 2 |Загальновиробничі | 70000| | | |
| |витрати за нормальною | | | | |
| |потужністю, грн. | | | | |
| | з них: | | | | |
| 3 |змінні | 50000| | X | X |
| |(ряд.3гр.4=ряд.2гр.3 | | 5 | | |
| |:ряд.1гр.3) | | | | |
| 4 | постійні | 20000| | X | X |
| |(ряд.5гр.4=ряд.4гр.3 | | 2 | | |
| |:ряд.1гр.3) | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 5 |База розподілу за | | | | |
| |фактичною потужністю, | | | | |
| |машино-години: | | | | |
| 6 | 1-й звітний період | 8000| X | X | X |
| 7 | 2-й звітний період | 10500| X | X | X |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| |Фактичні загальновироб-| | | | |
| |ничі витрати, грн.: | | | | |
| 8 |1-й звітний період | 68100| | | |
| | з них: | | | | |
| 9 |змінні | 48000| X | 48000 | X |
|10 |постійні - усього | 20100| X | X | X |
| |(ряд.8гр.3-ряд.9гр.3) | | | | |
| | у тому числі: | | | | |
|10.1|постійні розподілені | 16000| X | 16000 | X |
| |(ряд.6гр.3хряд.5гр.4) | | | | |
|10.2|постійні нерозподілені | 4100| X | X | 4100 |
| |(ряд.10гр.3- | | | | |
| |ряд.10.1гр.3) | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
|11 |2-й звітний період | 77950| | | |
| | з них: | | | | |
|12 |змінні | 57750| X | 57750 | X |
|13 |постійні - усього | 20200| X | X | X |
| |(ряд.11гр.3- | | | | |
| |ряд.12гр.3) | | | | |
| | у тому числі: | | | | |
|13.1|постійні розподілені | 20200| X | 20200 | X |
| |(ряд.7гр.3хряд.5гр.4), | | | | |
| |але не більше суми | | | | |
| |фактичних постійних | | | | |
| |загальновиробничих | | | | |
| |витрат | | | | |
|13.2|постійні нерозподілені | 0| X | X | 0 |
| |(ряд.13гр.3- | | | | |
| |ряд13.1гр.3) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131

Розрахунок
втрат від участі в капіталі

   ------------------------------------------------------------------
| Назва |Частка в капіталі |Сума збитку |Втрати від|
| спільного, |(відсоток голосів)|спільного, |участі в |
| асоційованого |спільного, |асоційованого чи|капіталі |
| чи дочірнього |асоційованого чи |дочірнього |(тис.грн.)|
| підприємства |дочірнього |підприємства у | |
| |підприємства, що |звітному періоді| |
| |належить |(тис. грн.) | |
| |підприємству | | |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Підприємство 1 | 26 | 10000 | 2600* |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Підприємство 2 | 44 | 3000 | 1320* |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Разом | X | 13000 | 3920 |
------------------------------------------------------------------

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

( Додаток 2 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

Додаток 3
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
16 "Витрати"

Розрахунок
суми витрат від надзвичайних подій
для відображення в звіті про фінансові результати *

   ------------------------------------------------------------------
|Надзвичайні|Ставка |Зменшення податку на|Сума надзвичайних |
|витрати |податку на |прибуток внаслідок |витрат у звіті про|
|(тис.грн.) |прибуток (%)|збитків від |фінансові резуль- |
| | |надзвичайних подій |тати (тис.грн.) |
| | |(тис. грн.) |(гр. 1 - гр. 3) |
| | |(гр.1 х гр.2 : 100) | |
|-----------+------------+--------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------+------------+--------------------+------------------|
| 25 000 | 30 | 7 500 | 17 500 |
------------------------------------------------------------------

*У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.