Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2001 р. N 116
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 35
2 від 16.05.20
05 )

Про утворення Урядової комісії
з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

На виконання Указу Президента України від 1 листопада 2000 р. N 1182 "Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в складі Віце-прем'єр-міністра України (голова Комісії), Міністра охорони здоров'я (заступник голови Комісії), першого заступника Міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України (заступник голови Комісії), заступника Міністра фінансів, заступника Міністра економіки, заступника Міністра освіти і науки, заступника Міністра внутрішніх справ, заступника Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, заступника Міністра культури і мистецтв, заступника Міністра праці та соціальної політики, заступника Міністра оборони, заступника Міністра юстиції, заступника Голови Державного комітету у справах молодіжної політики, спорту і туризму, заступника Голови Державного комітету у справах захисту державного кордону, заступника Голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення, першого заступника Голови Служби безпеки, першого заступника голови Державного департаменту з питань виконання покарань, віце-президента Національної академії наук, віце-президента Академії медичних наук, начальника відділу профілактики та лікування СНІДу управління профілактики соціально небезпечних хвороб, СНІДу і формування здорового способу життя Міністерства охорони здоров'я (відповідальний секретар Комісії), а також (за згодою) голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства і голови Національного комітету Червоного Хреста України.

2. Затвердити Положення про Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (додається).

3. Віце-прем'єр-міністрові України, голові Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу Жулинському М.Г. затвердити у місячний термін за поданням Міністерства охорони здоров'я персональний склад Комісії.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1492 "Про утворення при Кабінеті Міністрів України Національної координаційної ради з питань запобігання захворюванню на СНІД" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1732).

Першийв віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. N 116

Положення
про Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Урядова комісія з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Комісія) утворена з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з проведенням заходів щодо захисту населення від ВІЛ-інфекції/СНІДу, координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських і благодійних організацій з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2. Основними завданнями Комісії є:

розроблення заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, координація і забезпечення реалізації цих заходів та інформування Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України про ситуацію із захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, а також про здійснювані заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

внесення в установленому порядку пропозицій щодо розроблення і вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

підготовка на основі міжнародних договорів пропозицій щодо участі представників України в міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях та інших заходах, сприяння співробітництву з міжнародними організаціями та відповідними органами іноземних держав з метою активізації спільних зусиль та вивчення досвіду їх роботи у цій сфері;

оперативне вирішення питань, пов'язаних із запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує проведення комплексного аналізу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні та здійснення контролю за дотриманням органами виконавчої влади вимог нормативно-правових актів з питань профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

готує та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розв'язання нагальних проблем запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

координує роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодію з установами та організаціями незалежно від форми власності з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

здійснює контроль за виконанням державних програм профілактики захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розподілу коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

проводить експертизу проектів відповідних законів та інших нормативно-правових актів, готує висновки до зазначених проектів;

здійснює контроль за виконанням міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади зобов'язань України, передбачених міжнародними договорами з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Комісія має право:

утворювати у разі потреби експертні комісії, робочі групи, залучати провідних вчених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників) до розроблення пропозицій та рекомендацій, здійснення експертизи, наукових досліджень з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

подавати пропозиції щодо звернення в установленому порядку до відповідних державних і недержавних організацій іноземних держав з питань двостороннього співробітництва, проведення нарад, симпозіумів та конференцій з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підприємств, установ, організацій, а також від громадських і благодійних організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Персональний склад Комісії формує за поданням МОЗ та затверджує її голова.

6. Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. Засідання Комісії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

7. Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

8. Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше ніж дві третини її членів.

9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

10. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності один із заступників голови. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду та виконання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОЗ.

12. Комісія має бланк із своїм найменуванням.