Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 вересня 1998 р. N 1388
Київ

Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 637 від 19.04.
99
N 1276 від 18.08.20
00
N 484 від 07.05.2001
)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223,227; 1995 р., N 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388

Правила
державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок

Загальні положення

1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (далі - транспортні засоби) та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Державтоінспекції МВС з метою контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів встановленим в Україні вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням вимог законодавства, що визначає порядок сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів, використання транспортних засобів в умовах воєнного та надзвичайного стану, а також для забезпечення їх обліку та попередження протиправних дій щодо них.

4. Органи Державтоінспекції МВС забезпечують суб'єктів підприємницької діяльності бланками довідок-рахунків, а також актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників установленого зразка (із сплатою вартості цих бланків), розробляють порядок видачі цих бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів та мотоколясок). ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 637 від 19.04.99 )

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами. Транспортний засіб, що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), право власності яких на цей засіб підтверджується одним з визначених пунктом 8 цих Правил документом, за письмовою згодою співвласників, справжність підписів яких засвідчено нотаріусом, реєструються за одним із них. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) щодо іншого співвласника може бути зроблено запис: "__________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові або

______________________________________________________________________________________________________ має право керувати

найменування юридичної особи)

експлуатувати) та є співвласником".

За письмовою заявою власника транспортного засобу - фізичної особи про надання права керування цим транспортним засобом іншій фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу власника та цю особу) підрозділом ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _______ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу /технічного паспорта/ серія ____N________". Заява подається власником транспортного засобу особисто або уповноваженою ним особою. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

Зазначені в абзацах першому і другому цього пункту записи скріплюються підписом посадової особи і печаткою реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС (далі - підрозділ ДАІ). ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 637 від 19.04.99 )

7. Власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Термін реєстрації може бути продовжено у разі неможливості власника транспортного засобу (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також без номерного знака "Транзит" забороняється.

Транспортні засоби, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які їдуть в Україну на відпочинок за путівками чи на лікування, що підтверджується відповідними документами, тимчасовій реєстрації в підрозділах ДАІ на підтверджений Держмитслужбою термін не підлягають. Зазначений термін повинен бути не менший ніж термін дії путівки або іншого документа (з урахуванням часу перебування в дорозі). ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001)

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 637 від 19.04.99, N 1276 від 18.08.2000 )

Правомірність придбання транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 ) Такими документами можуть бути: довідка-рахунок за формою згідно з додатком N 1 до цих Правил, видана суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб; ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

договори, в тому числі угоди, укладені на товарних біржах, та інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб; ( Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником транспортного засобу, його марки, моделі, року випуску, а також ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив автомобіль або мотоколяску; ( Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником транспортного засобу чи його вузлів та агрегатів або підприємствами, які переобладнали чи встановили на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, із зазначенням їх ідентифікаційних номерів та конкретного одержувача, скріплений підписом посадової особи підприємства і печаткою;

посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного засобу або його вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, в підрозділах ДАІ - для фізичних осіб, вантажна митна декларація - для юридичних осіб або належним чином оформлені довідка-рахунок та вантажна митна декларація (засвідчена митним органом копія) - для фізичних та юридичних осіб.

Для реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих документів, додається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням, передачею такий транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в підрозділі ДАІ. Відчуження, передача власником придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не проводиться. ( Абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

Реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків, а також внесення в установленому порядку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. Реєстрація транспортних засобів скасовується в разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу власника, підтверджують правомірність придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є фіктивними чи підробленими. Реєстрація транспортних засобів також скасовується у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів його вузлів та агрегатів.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників цих засобів і їх вузлів та агрегатів за формами згідно з додатками N 1 і 6 до цих Правил є бланками суворого обліку і виготовляються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283.

9. Реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу обов'язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

Відомості про наявність сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката надаються управлінню Державтоінспекції МВС Держстандартом з Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

У разі відсутності інформації в підрозділі ДАІ про сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію зазначених сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного засобу.

10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, номерів кузова (рами) транспортного засобу, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта у разі їх наявності з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший документ, який встановлює право власності, або рішення Кабінету Міністрів України про передачу цього транспортного засобу в разі конфіскації на користь держави.

Реєстрація проводиться:

транспортних засобів, визнаних в установленому порядку безхазяйними, на підставі документів, виданих органами, уповноваженими на таке визнання, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, які встановлюють право власності на ці засоби після їх реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкоємства перейшли до держави або подаровані державі власником, - на підставі рішень відповідних органів, визначених законодавством, та нотаріально засвідчених документів, які встановлюють право власності, із зазначенням в них: марки, моделі, номерів кузова (рами) транспортного засобу, інших документів, що підтверджують правомірність придбання новим власником, а також реєстраційних документів, виданих на території України, з відміткою підрозділів ДАІ про зняття їх з обліку, а для власників-нерезидентів - відповідних органів іноземних держав.

Для проведення реєстрації транспортних засобів, зазначених у цьому пункті, також додається висновок результатів перевірки технічного стану транспортного засобу із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, який складається спеціалістами Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС або інших підприємств, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, та документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8 цих Правил.

Якщо зазначені транспортні засоби ввезені з-за кордону без сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів, їх реєстрація проводиться за умови подання документів про внесення цих платежів. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

11. Транспортні засоби дипломатичних і торговельних представництв, консульських установ іноземних держав та їх персоналу (з числа іноземних громадян), а також іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з чинними міжнародними договорами України, реєструються (перереєстровуються) і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв. ( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

Реєстрація транспортних засобів за іншими іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, проводиться на загальних підставах.

Документом, що підтверджує правомірність придбання транспортних засобів іноземними юридичними і фізичними особами, є:

вантажна митна декларація на транспортні засоби, що ввозяться для офіційного користування представництв іноземних держав, міжнародних організацій та представництв іноземних фірм, або посвідчення митного органу на реєстрацію ввезених з-за кордону транспортних засобів, вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

довідка-рахунок, видана торгівельною організацією на території України юридичній або фізичній особі іноземної держави;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил, виданий Генеральною дирекцією Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв;

заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах одного й того ж іноземного представництва за формою згідно з додатками N 3 і 4 до цих Правил;

договори купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя та інші документи, посвідчені або видані в установленому порядку;

рішення суду про належність транспортного засобу, винесене на території України.

12. Транспортні засоби, які належать представництвам державних органів, державних підприємств, установ та організацій України за кордоном і експлуатувалися там та повертаються в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил або накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних документів.

13. Допускається реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, максимальна вага яких не перевищує 3500 кг, причепів та напівпричепів до них, виготовлених відповідно до затверджених технічних вимог, на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання вузлів, агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

14. У разі реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів обліковим даним перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту, а технічного стану - вимогам безпеки дорожнього руху. Огляд проводиться працівниками підрозділів ДАІ за місцем реєстрації транспортних засобів та експертом експертно-криміналістичного відділення (групи) з автотехнічних досліджень МВС або іншими експертами, що мають відповідну ліцензію. За результатами огляду в документах, які подаються на реєстрацію, робиться відповідна відмітка. ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 637 від 19.04.99, N 1276 від 18.08.2000 )

Транспортні засоби із знищеними, фальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів реєстрації, перереєстрації та зняттю з обліку (крім випадків вибраковування) не підлягають. Заміна таких вузлів і агрегатів на нові допускається за наявності повідомлення органу внутрішніх справ про те, що транспортний засіб у розшуку в зв'язку з угоном або крадіжкою не перебуває.

Якщо органом внутрішніх справ буде встановлено, що ідентифікаційні номери кузова (рами) транспортного засобу підроблені після його викрадення або угону, то в підрозділ ДАІ, який проводив реєстрацію зазначеного транспортного засобу, у місячний термін після повернення його законному власникові органом внутрішніх справ надаються підтверджувальні документи (з додатком відповідних фотографій підроблених ідентифікаційних номерів та висновку експертного дослідження), на підставі яких зазначеним підрозділом ДАІ виноситься аргументований висновок про його подальшу експлуатацію з внесенням відповідних відміток у реєстраційні документи. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

15. На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, причіп і напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв та погодження щодо розміщення реклами відповідно до законодавства. У свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна не зазначається. ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

Технічні паспорти і технічні талони старого зразка діють до їх заміни на реєстраційні документи нового зразка.

Якщо власник транспортного засобу передав в установленому порядку право користування і (або) розпорядження ним іншій фізичній або юридичній особі, їм видається підрозділами ДАІ тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження. При цьому у графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _________ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу /технічного паспорта/ серія____N_________". Один екземпляр копії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортним засобом, залишається у підрозділі ДАІ. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

16. На транспортні засоби, які належать юридичним особам і громадянам іноземних держав, зазначеним у пункті 10 цих Правил, видаються свідоцтва про реєстрацію (реєстраційні талони), а також номерні знаки:

серії CDP - на автомобілі глав дипломатичних представництв;

серії DP - на автомобілі дипломатичних представництв, консульств і осіб з числа їх персоналу, міжнародних банків та інших міжнародних організацій і осіб з числа їх персоналу, які користуються дипломатичними привілеями у повному обсязі. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника транспортного засобу, видана МЗС;

серії CC - на автомобілі генеральних і почесних консулів та їх персоналу. Підставою для закріплення зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника транспортного засобу, видана МЗС;

серії S - на автомобілі працівників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульств, міжнародних банків та інших міжнародних організацій. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є посвідчення особи власника транспортного засобу або службова картка, видана МЗС;

серії ІТ - на транспортні засоби іноземних організацій, що забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та представляють державні, недержавні та міжнародні організації, які уклали договір (контракт) з донором (державами, урядами іноземних держав, а також установами, фондами, уповноваженими урядами іноземних держав та міжнародними організаціями, що надають Україні технічну допомогу), згідно з чинними міжнародними договорами України. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є свідоцтво про акредитацію організації, яка забезпечує реалізацію програми (проекту) міжнародної технічної допомоги, видане Мінекономіки; ( Пункт 16 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

( Абзац сьомий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

( Абзац восьмий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

( Абзац дев'ятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

( Абзац десятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 484 від 07.05.2001 )

17. У разі реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, в реєстраційних документах (реєстраційній картці, книзі реєстрації, свідоцтві про реєстрацію) ставиться штамп "Випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх розроблення, узгоджене з управлінням Державтоінспекції МВС або ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу, а для ремонтних підприємств технічні вимоги до їх ремонту.

18. На зареєстровані технічно справні транспортні засоби підрозділами ДАІ видаються талони про проходження державного технічного огляду. Порядок видачі талонів визначається Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів.

19. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспортні засоби та їх власників вносяться до облікової бази даних органів Державтоінспекції МВС.

Порядок надання інформації про такі транспортні засоби та їх власників встановлюється МВС.

20. Замість втрачених або непридатних для користування свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів) і номерних знаків на підставі заяв власників або їх представників видаються дублікати свідоцтв про реєстрацію, а також нові номерні знаки. Дублікати таких свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, знятих з обліку, видаються після одержання відповідного підтвердження від підрозділу ДАІ за місцем їх попередньої реєстрації.

Дублікати свідоцтв про реєстрацію можуть видаватися за довіреностями, посвідченими в установленому порядку. Після одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію довіреність, яка дає право на користування та розпорядження транспортним засобом, повинна бути переоформлена або за бажанням власника транспортний засіб знімається з обліку для відчуження.

21. У разі коли власник транспортного засобу переїхав для проживання до іншого регіону - Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя, підрозділ ДАІ за новим місцем реєстрації транспортного засобу надсилає за попереднім місцем його реєстрації запит, відповідь на який повідомляється протягом 10 днів.

22. До одержання підтвердження, передбаченого пунктами 20 і 21 цих Правил, з місця попередньої реєстрації власникові на термін до трьох місяців видається тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені після видачі дубліката втрачені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються недійсними і здаються підрозділам ДАІ.

23. Реєстрація транспортних засобів за юридичними особами, які мають від 1 до 15 одиниць транспортних засобів включно, проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами. ( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

За наявності у юридичної особи більше 15 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство. Для його відкриття необхідно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; призначається керівник автогосподарства та вводяться посади фахівця з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів. ( Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 ) (Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

24. Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням цих осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій, відділень або інших відособлених підрозділів юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У реєстраційних документах зазначається юридична особа, якій належить транспортний засіб, її адреса, адреса стоянки.

25. Для реєстрації транспортних засобів, виготовлених на підприємствах, що не спеціалізуються на серійному випуску транспортних засобів, до підрозділів ДАІ подається також свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів і відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, яке видається ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС, або його ксерокопія. ( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних документів.

26. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 15-річного віку. В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про заборону зняття з обліку транспортного засобу без їх дозволу та погодження з органами опіки і піклування.

Після досягнення 18-річного віку всі обмеження щодо реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, знімаються.

Транспортні засоби, керування якими дозволяється з 16-річного віку, можуть бути знятими з обліку за бажанням їх неповнолітнього власника після досягнення зазначеного віку без будь-якого дозволу та погодження.

27. Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх постійного або тимчасового проживання.

За виникнення обставин, що перешкоджають реєстрації такого транспортного засобу за місцем проживання власника, як виняток, з дозволу керівника підрозділу ДАІ можлива їх реєстрація за місцем проживання родичів за їх письмовою згодою.

28. У разі втрати документів, що підтверджують факт придбання мототранспорту, причепу, і неможливості одержання їх дублікатів такий транспортний засіб береться на облік за місцем проживання власника в управліннях (відділах) Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі.

29. Реєстрація транспортних засобів, виграних у лотереях, на конкурсах та під час проведення інших заходів, проводиться на підставі довідки-рахунка, зворотний бік якої заповнюється та підписується членами комісії (уповноваженою особою підприємства), що проводить ці заходи, і скріплюється печаткою.

Реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

30. Транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Транспортні засоби, ввезені в Україну юридичними особами для власних потреб, підлягають реєстрації на підставі їх заяв та вантажних митних декларацій, у разі ввезення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією - на підставі її копії, засвідченої митним органом, скріпленої особистою номерною печаткою працівника митної служби та гербовою печаткою митного органу.

Транспортні засоби, ввезені на територію України для постійного користування, повинні бути зняті з обліку у відповідних органах країни вивезення. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

31. Транспортні засоби, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності довідок-рахунків, в яких обов'язково робиться запис: "Митне оформлення здійснено, вантажна митна декларація від "___"_________ року N ____" і які скріплюються особистою номерною печаткою працівника митного органу та гербовою печаткою цього органу, або довідок-рахунків та вантажних митних декларацій чи їх ксерокопій, засвідчених у тому ж порядку. ( Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

Якщо транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави, обов'язковим є подання до підрозділів ДАІ реєстраційних або прирівняних до них документів цієї держави (або їх ксерокопій, засвідчених нотаріусами або митними органами чи поліцією останньої країни, де вони експлуатувалися) з відміткою про зняття їх з обліку. ( Абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

32. На період до одержання підрозділами ДАІ інформації про митне оформлення транспортного засобу власникові видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про сплату мита, заборону відчуження, дату зворотного вивезення.

Після закінчення терміну дії тимчасового реєстраційного талона транспортний засіб вважається незареєстрованим.

33. Національні номерні знаки і документи про реєстрацію на транспортні засоби держав, з яких вони тимчасово вивезені і ввезені в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення, здаються до підрозділів ДАІ, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і зберігаються та повертаються власнику в установленому МВС порядку.

На такі транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням терміну тимчасового ввезення, який визначається митними органами.

34. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж, міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, на які не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

Перереєстрація транспортних засобів

35. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни їх власника, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власника юридичної особи, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, яка є власником транспортного засобу, а також кольору, марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482. ( Абзац другий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 637 від 19.04.99 )

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, визначених нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства. ( Пункт 35 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділу ДАІ подається акт приймання-передачі транспортного засобу із зазначенням його кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів (далі - реквізити), скріплений печатками сторін, а для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці третьому, - документ, що встановлює право власності на транспортний засіб, разом із зазначеним актом. ( Пункт 35 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 637 від 19.04.99 )

Транспортні засоби юридичних осіб - об'єднань громадян, а також недержавних суб'єктів підприємницької діяльності, які передаються в користування іншим юридичним особам, перереєстровуються на підставі засвідчених у встановленому порядку заяви власника транспортного засобу, копій відповідних договорів і свідоцтв про державну реєстрацію сторін договору, а також свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та скріплених печатками обох сторін актів їх приймання-передачі за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил.

Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі копій рішень власника про реорганізацію та свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, що реорганізується, і юридичної особи, створеної внаслідок реорганізації, засвідчених у встановленому порядку, а також свідоцтв про реєстрацію і актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил.

Транспортні засоби, що у зв'язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншим юридичним або фізичним особам, перереєстровуються на підставі копії рішення про ліквідацію, прийнятого власником або судом, засвідченої в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, які повертаються учаснику в зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на підставі копії рішення товариства про повернення цих транспортних засобів зазначеному учаснику, засвідченої в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у пункті 45 цих Правил.

36. Перереєстрація транспортного засобу на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви і копії свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя, засвідчених у встановленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Підставою для перереєстрації транспортних засобів є також копії договорів про поділ спільного майна подружжя, свідоцтв про право на спадщину або рішень суду про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, міни, дарування тощо, засвідчені в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

37. Перереєстрація транспортного засобу, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство, в разі смерті особи, на яку було зареєстровано транспортний засіб, проводиться на підставі заяви члена цього господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад селянського (фермерського) господарства і про перебування транспортного засобу у спільній сумісній власності його членів. Зазначені документи засвідчуються у виконавчому органі відповідної ради, до них додається свідоцтво про реєстрацію.

38. Перереєстрація, реєстрація переобладнаних транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є: ( Абзац перший пункту 38 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

свідоцтво, або його ксерокопія, про погодження конструкції транспортного засобу, видане відповідно до пункту 25 цих Правил на даний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 6,7,8 до цих Правил; ( Абзац другий пункту 38 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 9 до цих Правил, виданий лабораторією або технічним (випробувальним) центром, акредитованими в системі УкрСЕПРО, ремонтним або сервісним підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів; ( Абзац третій пункту 38 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 7, 8 до цих Правил, який подається разом з документом про погодження переобладнання транспортного засобу. Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, проводиться з дозволу реєстраційних підрозділів ДАІ. ( Абзац четвертий пункту 38 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000 )

Власникові переобладнаного транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію із зазначенням нових вузлів та агрегатів або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

У цьому свідоцтві зазначається рік випуску транспортного засобу, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Якщо рік випуску кузова встановити неможливо, рік випуску автомобіля не змінюється.

Вивільнені після переобладнання або ремонту вузли та агрегати, які мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників, а їх назви та зазначені номери можуть бути внесені до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) або на них можуть бути видані довідки встановленого зразка.

Переобладнання, що приводить до зміни повної маси транспортного засобу і її розподілу за осями, центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, систем гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або з ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС. ( Абзац восьмий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000)

Перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних для перевезення людей, проводиться у разі відповідності їх додатковим вимогам згідно з додатком N 5 до цих Правил.

Дозволяється перереєстрація автомобілів у разі заміни кузова "Фургон", встановленого на базі легкового автомобіля, на кузов легкового автомобіля. Виготовлені на базі легкового автомобіля моторизовані візки (пікапи) реєструються на загальних підставах.

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна здійснюється у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються. ( Пункт 38 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

39. Якщо автомобілі переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власникові видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд автомобіля після переобладнання. Якщо номери вузлів та агрегатів при цьому не змінювалися, зазначаються попередні номери, рік випуску також не змінюється. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію вноситься запис: "Автомобіль переобладнано з моделі

________________________________________ шляхом зміни ___________________________________________________________________

 (зазначити модель)  (зазначити деталі, вузли і агрегати) 

 

в 19___ р.", який скріплюється печаткою підрозділу ДАІ.

40. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

41. Зняття з обліку транспортних засобів здійснюється після їх огляду в підрозділі ДАІ на підставі заяви власника з поданням документа, що посвідчує його особу, виконавчого напису нотаріусів або рішення суду.

Дозволяється дійснювати огляд транспортних засобів, які знімаються з обліку, за місцезнаходженням транспортних засобів з дотриманням вимог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформляється відповідним актом, скріплюється підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ. ( Абзац другий пункту 41 в редакції Постанови КМ N 637 від 19.04.99 )

У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами України в зв'язку з угоном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи, знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. Якщо виявлено підроблення митних документів, їх ксерокопії з відповідним поясненням надсилаються до митного органу, у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає особа, за якою було зареєстровано транспортний засіб.

(Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

Якщо під час перевірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів за наявною інформацією баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено, що транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іноземних держав, підрозділ ДАІ вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і передає усі матеріали до відповідного органу внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділ ДАІ видає власнику тимчасовий реєстраційний талон терміном на 1 рік, у графу "Особливі відмітки" якого вноситься запис "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Після проведення органом внутрішніх справ повної перевірки за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) управлінням Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі за наявності підстав у порядку, встановленому МВС, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію транспортного засобу та здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію з внесенням до нього відповідних відміток. ( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000 )

42. Забороняється зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого про накладення арешту, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальній справі і приєднаний до неї постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

43. Якщо транспортні засоби знімаються з обліку у зв'язку з їх відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка "Транспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах України", номерні знаки здаються, а видаються номерні знаки "Транзит". У разі зміни власником транспортного засобу місця проживання з вибуттям за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка про місце вибуття транспортного засобу.

Номерні знаки із знятого з обліку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакріплені за іншим придбаним ним транспортним засобом.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку здійснюється на підставі реєстраційної картки з видачею її копії, скріпленої підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ, і внесенням до неї відповідних службових відміток.

Транспортні засоби, що вибувають за межі України, знімаються з обліку з дозволу митних органів.

44. Зняття з обліку транспортних засобів, що належать недержавним юридичним особам, здійснюється на підставі копій рішення власника, засвідчених у встановленому порядку.

У разі ліквідації юридичної особи транспортні засоби знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці п'ятому пункту 35 цих Правил.

Зняття з обліку транспортних засобів державних юридичних осіб здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріусів чи рішення суду або ліквідаційної комісії чи документів, передбачених відповідним нормативно-правовим актом Фонду державного майна. Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) ставиться відмітка "Автомобіль знято з обліку для реалізації згідно із законодавством".

45. Зняття з обліку транспортних засобів може провадитися довіреною особою страховика на підставі копії договору страхування, засвідченого в установленому порядку, в якому повинно бути зазначено, що після виплати страхувальнику повної страхової суми транспортний засіб переходить у власність страховика, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

46. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх власників.

Транспортні засоби, одержані через органи соціального захисту населення, знімаються з обліку за письмовим розпорядженням цих органів.

Зняття з обліку в цих випадках провадиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділів ДАІ.

47. Транспортні засоби, ввезені в Україну під зобов'язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду в підрозділах ДАІ.

48. Якщо транспортний засіб вибуває за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, району (за винятком району в місті) більш як на двомісячний термін, власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік у підрозділі ДАІ за новим місцезнаходженням. При цьому в талоні проходження технічного огляду (технічному талоні до технічного паспорта) робиться запис про тимчасовий облік транспортного засобу і зазначається термін його перебування на цій території.

З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання
не зареєстрованих у встановленому порядку
транспортних засобів

49. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до місця реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств, торгівельних організацій, з-за кордону, а також на зняті з обліку у зв'язку з вибуттям до іншої області, торгівельної організації видаються номерні знаки "Транзит" терміном на два місяці.

50. Відмітки про видачу номерних знаків "Транзит" робляться в реєстраційних документах або в документах, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

51. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін транспортних засобів до їх одержувачів, видаються для багаторазового використання номерні знаки, що відповідають державному стандарту. У супровідних документах підприємств-виробників робляться відмітки "Перегін" і зазначаються ці номерні знаки.

52. У разі ввезення транспортних засобів з-за кордону юридичними особами, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, національні номерні знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замість них видаються номерні знаки "Транзит".

53. У транспортних засобів, які пересуваються через територію України транзитом і на які не видано свідоцтв про постійну реєстрацію в компетентних органах іноземних держав, національні транзитні номерні знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замість них видаються номерні знаки "Транзит" на п'ять діб.

Порядок допуску транспортних
засобів до поїздки за кордон

54. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видано реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки , серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту.

55. Документи на транспортні засоби для поїздки за кордон можуть оформлятися на підставі довіреності, посвідченої в установленому порядку. При цьому особі, яка здійснює поїздку за кордон на загальних підставах і має таку довіреність, на період поїздки видається свідоцтво про реєстрацію на її ім'я, а свідоцтво про реєстрацію, виписане на ім'я власника транспортного засобу, і довіреність зберігаються у відповідному підрозділі ДАІ.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію повертається відповідному підрозділу ДАІ не пізніше ніж через 10 днів після повернення з-за кордону.

56. Транспортний засіб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен мати розпізнавальний знак України. Власник такого транспортного засобу перед виїздом зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

57. Транспортний засіб, на який встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускається.

58. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видається свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

59. Державну реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, проводять спеціалізовані підрозділи ДАІ головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі у порядку, встановленому МВС, після перевірки відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту. ( Правила доповнено пунктом 59 згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

60. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифіката відповідності проводяться відповідно до законодавства. ( Правила доповнено пунктом 60 згідно з Постановою КМ N 484 від 07.05.2001 )

Транспортний засіб повинен
бути зареєстрований
(перереєстрований) у
реєстраційно-екзаменаційному
підрозділі ДАІ протягом 10
діб з моменту придбання

Додаток N 1
до Правил державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів, а
також самохідних машин,
сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок___________________________________
(торгівельна організація)
___________________________________
"___"____________ 19__ р.

ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія _________ N __________

Видана _______________________________________________________________________________________________ про те, що йому (їй)

(прізвище, ім'я, по батькові,
найменування організації)

продано і видано _______________________________________________________________________________________________________

марки ___________________________________ двигун N ___________________________________, шасі N ___________________________,

кузов N ________________________________________ рама N ________________________________________________________________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) N _____________________________________________________________________________

вартістю _______________________________________________________________________________________________________________

(сума словами)

Адреса ________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт (документ, що його замінює) серія ___________________________________________ N ____________________________________

виданий ______________________________________________________________________________________________________________

(ким, коли)

Керівник _________________________

(підпис)
Бухгалтер ________________________
(підпис)

Гроші сумою ____________________________________________________________________________________________________ гривень,

(словами)

одержані касою торгівельної організації


Касир ____________________
(підпис)

Зазначений транспортний засіб (агрегат) одержав _____________________________________________________________________________

                   (непотрібне закреслити)  (підпис)

Додаток N 2
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Ми, що нижче підписалися, в особі представника ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства,

______________________________________________________________________________________________________________________

установи, організації)

і представника _________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний засіб ______________________________________________________

марки _____________________________________________ двигун N ___________________________, шасі N ________________________,

кузов N _______________________________________________________________________________________________________________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)

серії _____________________________ N __________________________________ виданий_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(ким, коли)

Здав __________________ ___________________
(підпис) (прізвище)
МП
Прийняв ______________ ___________________
(підпис) (прізвище)
МП


"___"_______________ 19 __ р.

Додаток N 3
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

Державтоінспекції _________________________

                                                                                                                               (найменування)

 

Заява

__________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу, що обслуговує іноземне представництво)

просить зняти з обліку транспортний засіб

марки ___________________________________________, рік випуску ______________________________________________________________,

двигун N ________________________________________, шасі N __________________________________________________________________,

кузов N _________________________________________, що належить _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

у зв'язку з ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

МП Керівник ________________ ______________________________________________________________

 (підпис)  (прізвище)

Додаток N 4
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

Заява
У зв'язку з підтвердженням іноземним представництвом

_______________ від "___"_____________ 19 __ р. N _______________

___________________________________________________________________________ укладеної угоди про купівлю-продаж транспортного

засобу__________________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу, що обслуговує іноземне представництво)

просимо перереєструвати транспортний засіб марки___________________________________________________________________________

двигун N __________________________________________, шасі N ______________________________________________________________

кузов N ___________________________________________, номерний знак ___________________________, колір ______________________

__________________________________________________, раніше належав ______________________________________________________

на нового власника ______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада,

______________________________________________________________________________________________________________________

місце проживання)

Додаток: _________________________________________________________________________________________________, номерні знаки,

(свідоцтво про реєстрацію або технічний паспорт)

квитанція про внесення плати за реєстрацію транспортного засобу.

МП Керівник __________________ ___________________________________________________________

 (підпис) (прізвище) 

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2000 р. N 1276

Вимоги
до транспортних засобів, що переобладнуються
для перевезення пасажирів

1. Автомобілі-фургони, переобладнані в автобуси для перевезення пасажирів на регулярних автобусних маршрутах, повинні відповідати вимогам ГОСТу 28345-89 (для мікроавтобусів з кількістю пасажирських місць від 9 до 16) та ГОСТу 27815-88 (для автобусів з кількістю пасажирських місць понад 16).

2. Автомобілі-фургони, переобладнані в спеціальні транспортні засоби, які використовуються для перевезення ремонтних бригад, спеціалістів тощо і не призначені для перевезення пасажирів на регулярних автобусних маршрутах, повинні відповідати таким вимогам:

1) перегородку між кабіною водія і вантажним відділенням автомобіля з суцільнометалевим кузовом необхідно демонтувати. Дозволяється встановлювати перегородку висотою не більше ніж 1200 мм від рівня підлоги;

2) розташування сидінь і проходи повинні відповідати вимогам ГОСТу 28345-89, якщо кількість пасажирських місць не більше 16 і ГОСТу 27815-88 для більшої кількості пасажирських місць;

3) сидіння мають бути промислового виготовлення, які призначені для встановлення на пасажирських транспортних засобах і відповідають за розмірами - вимогам ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88, за міцністю-ДСТУ 2543-94;

4) кріплення сидінь до силових елементів основи кузова здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 2543-94;

5) у пасажирському салоні встановлюються вікна з травмобезпечного скла;

6) аварійні виходи (вікна, двері, люки) обладнуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

Аварійні виходи позначаються написом "Аварійний вихід", виконаним ззовні та з середини транспортного засобу.

Вікна, передбачені як аварійні виходи, повинні мати розміри не менше ніж 700х500 мм та розміщуватися на протилежних сторонах кузова транспортного засобу;

7) пасажирські двері обладнуються замками автомобільного типу, які відчиняються ззовні та з середини. Транспортні засоби у зоні дверного прорізу обладнуються поручнями та сходинками за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88;

8) конструкційні рішення протипожежного захисту виконуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

3. Переобладнані автомобілі-фургони для перевезення пасажирів з кількістю пасажирських місць до 8 повинні відповідати вимогам підпунктів 3) - 5) та 7), 8) пункту 2.

4. Кузови-фургони спеціалізованих вантажо-пасажирських автомобілів, які призначені для перевезення вантажів та ремонтних бригад, спеціалістів тощо, повинні відповідати вимогам підпунктів 2) - 8) пункту 2 та додатково обладнуються:

1) окремими дверима для входу і виходу пасажирів розмірами не менш як 650х1650 мм;

2) аварійним виходом (люк, вікно) розмірами не менш як 500х700 мм;

3) індивідуальними місцями для сидіння пасажирів;

4) пристроями для захисту від травмування у разі можливого зсуву вантажу або встановленого обладнання;

5) додатковими зовнішніми верхніми габаритними ліхтарями білого кольору в передній частині і червоного кольору у задній частині фургона за вимогами ГОСТу 8769-75;

6) пасажирський салон повинен мати внутрішнє облицювання, покриття підлоги, освітлення, вентиляцію, обігрів та світловий або звуковий зв'язок з водієм.

5. Встановлення газових балонів для стисненого природного газу чи для зрідженого нафтового газу та наявність будь-яких пристроїв і елементів паливної системи в пасажирських салонах транспортних засобів допускається тільки в спеціальному газонепроникному і герметично ізольованому від пасажирського салону кожусі (відсіці), який повинен мати вентиляційні канали, виведені в атмосферу.

( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1276 від 18.08.2000)

Додаток N 6
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

АКТ
приймання - передачі транспортного засобу

      Серія ____________________  N ____________

на транспортний засіб ___________________________________________________________________________________________________

(категорія, тип, марка, модель транспортного засобу)

Колір _________________________________________________________________________________________________________________

(за класифікатором)

  ------------------------------------------------------------------
Номер шасі (рами) | Номер кузова (коляски) | Номер двигуна
------------------------------------------------------------------

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно до

_______________________________________________________________________________________________ і придатний до експлуатації.

(номер технічних умов)

Дата виготовлення ____ _________________________ 199__ р.

Підприємство-виробник _________________________________________________________________________________________________

(найменування, адреса)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Видані номерні знаки "Транзит" ___________________________________________________________________________________________

ВТК __________________________________________________________________________________________________________________

МП Відділ збуту ________________________________________________________________________________________________________

Керівник підприємства-виробника ________________________________________________________________________________________

Організація-одержувач (фізична особа) ____________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб -

_____________________________________________________________________________________________________________________

найменування, адреса; для фізичних осіб - прізвище, ім'я,

______________________________________________________________________________________________________________________

по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце

______________________________________________________________________________________________________________________

проживання)

Представник організації (фізична особа) ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - посада, підпис; для фізичних осіб - підпис)

Дата видачі ___ ________________ 19 р.

Додаток N 7
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх тилів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

АКТ N____
приймання-передачі транспортного засобу (ТЗ),
переобладнаного для роботи на зрідженому
нафтовому газі (ЗНГ)

Модель транспортного засобу: до переобладнання___________________

                                                         після переобладнання_________________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість)

ТЗ зменшено на__________________________________________________________________________________________________________

вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку
кількість пасажирів (чол.) зменшено

     ---------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|------------------------------+------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлів і комплектуючих, відповідає акту приймання-передачі ТЗ на переобладнання____________________________________________________________ від______________________________________________

             номер акта               дата 

 

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної документації підприємства-виробника

________________________________________________________________________________________________________________________

назва підприємства-виробника, позначення ГБО

________________________________________________________________________________________________________________________

номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блоку арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного відділення.

   ------------------------------------------------------------------
| Газові балони | Газовий | Карбюратор- |
|------------------------------| редуктор, |змішувач, змішувач |
|позна-|повна |завод-|посвід-|або редуктор-|газу (виробник, |
|чення |міст- |ський |чені до| випарник | позначення) |
|балона|кість, л|номер |(дата) | (виробник, |або врізка газових |
| | | | | позначення) | форсунок |
|------+--------+------+-------+-------------+-------------------|
|------+--------+------+-------+-------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------

Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимогам**)

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва
про узгодження конструкції ТЗ

"___"________200р.__              МП                     Представник підприємства, що виконало переобладнання (або перевірку відповідності)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові


ТЗ отримано замовником____________________________________________________________________________________________________

для юридичних осіб - назва підприємства, організації, адреса;

_______________________________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, їм'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

"___"_______200__ р.

Представник замовника___________________________________________________________________________________________________

для юридичних

_______________________________________________________________________________________________________________________

осіб - посада, підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на

ЗНГ,__________________________________________________________________________________________________________________

назва, номер дозволу територіального управління

______________________________________________________________________________________________________________________

Держнагляд охорон праці на право переосвідчення газових балонів

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/кв. см) та герметичності системи вентиляції блоку арматури балона (за наявності). Запірна арматура справна (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

ГБО ТЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності.

"___"________200р.__              МП                     Представник станції (пункту)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові

Паливну систему газобалонного ТЗ відрегульовано. ТЗ придатний для експлуатації.

"___"________200р.__              МП                     Представник підприємства, що виконало переобладнання (або перевірку відповідності)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові

Акт приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції, як один із документів для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі.

* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 червня 1995 р N 568.

** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту та технічної документації підприємства-виробника ГБО ТЗ.

(Правила доповнені додатком 7 згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000)

Додаток N 8
до Правил державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок

АКТ N____
приймання-передачі транспортного засобу (ТЗ),
переобладнаного для роботи на стисненому
природному газі (СПГ)

Модель транспортного засобу: до переобладнання__________________

                                                         після переобладнання_______________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) ТЗ

зменшено на ____________________________________________________________________________________________________________

вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кількість
пасажирів (чол.) зменшено

     ---------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|------------------------------+------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлів і комплектуючих, відповідає акту приймання-передачі ТЗ на переобладнання________________________________________________________ від _________________________________________________

             номер акта               дата 

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної документації підприємства-виробника

_______________________________________________________________________________________________________________________

назва підприємства-виробника, позначення ГБО

_______________________________________________________________________________________________________________________

номер ТУ* або висновку Державтотранс НДІ проекту

Додаткове електрообладнання та система аварійного скиду газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам.

 ---------------------------------------------------------------------------
| Газові балони | Газовий | Карбюратор- |
|---------------------------------------------| редуктори| змішувач, |
|позна-|вага |міст- |за- |пос- |за- |пос- |(виробник, |змішувач газу |
|чення |одно-|кісіть|вод- |від- |вод- |від- |позначення)| (виробник, |
|балона|го |одного|ський|чений |ський|чений | |позначення) або|
| |бало-|бало- |номер|до |номер|до | |врізка газових |
| |на кг|на, л | |(дата)| |(дата)| | форсунок |
|------+-----+------+-----+------+-----+------+-----------+---------------|
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
---------------------------------------------------------------------------

Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимогам**)

_______________________________________________________________________________________________________________________

назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва
про узгодження конструкції ТЗ

"___"________200р.__              МП                     Представник підприємства, що виконало переобладнання (або перевірку відповідності)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові

ТЗ отримано замовником_________________________________________________________________________________________________

для юридичних осіб - назва підприємства, організації, адреса;

_______________________________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, їм'я, по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

"___"_______200__ р.

Представник замовника_________________________________________________________________________________________________

для юридичних осіб - посада, підпис, прізвище;

_____________________________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб - підпис

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на

назва, номер дозволу територіального управління

назва, номер дозволу територіального управління

______________________________________________________________________________________________________________________

Держнагляд охоронпраці на право переосвідчення газових балонів

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/кв.см), опресування ГБО під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/кв.см) і вакуумну перевірку. Запірна арматура справна (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

ГБО ТЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності.

"___"________200р.__              МП                     Представник станції (пункту)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові

Паливну систему газобалонного ТЗ відрегульовано. ТЗ придатний для експлуатації.

"___"________200р.__              МП                     Представник підприємства, що виконало переобладнання (або перевірку відповідності)
____________
    посада
__________
   підпис
_______________________
  прізвище, ім'я, по батькові

АКТ приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції, як один із документів для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на стисненому природному газі.

* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р N 568.

** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту та технічної документації підприємства-виробника ГБО ТЗ.

(Правила доповнені додатком 8 згідно з Постановою КМ N 1276 від 18.08.2000)


Номери актів технічної
експертизи фіксуються у
відповідній реєстраційній
книзі установи, що надає ці
акти технічної експертизи


Додаток N 9
до Правил державної реєстрації
та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх
типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів
та мотоколясок.

_____________________________________
назва підприємства
_____________________________________
реквізити документа, що дає право на
виконання експертизи

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність технічного стану транспортного
засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N_______________ "____"__________200___р.

Транспортний засіб _____________________________________________ марка (модель) ____________________________________________

шасі (рама) N___________________________________________________ кузов N __________________________________________________

1. Транспортний засіб переобладнаний______________________________________________________________________________________

самостійно

_______________________________________________________________________________________________________________________

назва підприємства, яке виконало переобладнання

Переобладнання виконано шляхом установки (заміни): ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Дозвіл на виконання переобладнання відповідно до ст. 32 Закону України "Про дорожній рух" надано

_______________________________________________________________________________________________________________________

назва організації, яка видала дозвіл, номер, дата

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на переобладнання:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ-3649-97 та Правил дорожнього руху:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника установи
_____________________________
прізвище, ім'я, по батькові
МП
"___"_______________200___р.
(дата видачі)