Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2001 р. N 702
м.Київ

Про порядок використання коштів, отриманих органами
державної влади від надання ними послуг відповідно
до законодавства, та їх розміри

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що кошти, отримані органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, спрямовуються у розмірах згідно з додатком на організацію надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Відповідальність за цільове використання зазначених коштів несе головний розпорядник бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702

Розміри
коштів, що спрямовуються на організацію надання органами
виконавчої влади та іншими державними органами послуг

Найменування головного розпорядника
коштів державного бюджету
Найменування функції згідно з класифікацією видатків державного бюджету Вид витрат Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг
Державне управління
справами


здійснення
загальнодержавних
повноважень
Президентом України

витрати
державного
підприємства з
обслуговування
офіційних
заходів
"Гарант-
сервіс",
пов'язані
з торговельним
і сервісним
обслуго-
вуванням
100 відсотків над-
ходжень до держав-
ного підприєм. з
обслуговування
офіційних заходів
"Гарант-сервіс"від
реалізації продо-
вольчих товарів
в обідніх залах,
буфетах,
реалізації про-
мислових товарів,
організації сер-
вісних послуг із
проведення заходів
за замовленням
юридичних і
фізичних осібвитрати, пов'я-
зані з прид-
банням матері-
алів, оплатою
комунальних
послуг, зміц-
ненням матері-
альної бази
державної ре-
зиденції "За-
лісся", опла-
тою праці за
трудовими уго-
дами на вируб-
ку лісу, заго-
тівлю сіна
100 відсотків над-
ходжень до держав-
ної резиденції
"Залісся" від
квартирної плати,
плати за комуналь-
ні послуги, авто-
послуги, реаліза-
ції лісопродукції,
продукції підсоб-
ного господарства,
відстрільних кар-
токвитрати,
пов'язані з
утриманням
житлових
об'єктів,
підпорядко-
ваних Держав-
ному управлінню
справами, утри-
манням Управ-
ління житлового
господарства,
розвитком їх
матеріаль-
но-технічної
бази


100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління житлового
господарства Дер-
жавного управління
справами від
орендної плати,
квартирної плати,
плати за комуналь-
ні послуги, ремонт
квартир за рахунок
жильців, відшко-
дування фінансови-
ми органами з міс-
цевих бюджетів вит-
рат, пов'язаних з
наданням пільг,
передбачених Зако-
ном України "Про
статут ветеранів
війни, гарантії
їх соціального за-
хисту" ( 3551-12 )
Господарське
управління
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

здійснення загаль-
нодержавних
повноважень
Кабінетом
Міністрів Українивитрати, пов'я-
зані з кому-
нально-техніч-
ним обслугову-
ванням, поточ-
ним ремонтом,
доглядом за
прилеглою те-
риторією, роз-
витком матері-
ально-техніч-
ної бази Бу-
динку Уряду,
утриманням пе-
рукарні

100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління адміністра-
тивних будинків
Господарського уп-
равління Секрета-
ріату Кабінету Мі-
ністрів України
від орендної пла-
ти, відшкодування
комунальних послуг
та експлуатаційних
видатків, доходи
від реалізації
предметів поста-
чання і обладнан-
ня, надання послуг
перукарнею, прове-
дення ремонтних
робіт на замовлен-
ня
Верховна Рада України

інші видатки орга-
нів законодавчої і
виконавчої влади

витрати, пов'я-
язані з утри-
манням Автоба-
зи Верховної
Ради України,
розвитком її
матеріаль-
но-технічної
бази
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня автобазою Вер-
ховної Ради Украї-
ни автотранспорт-
них послугвитрати, пов'я-
зані з утри-
манням Інсти-
туту законо-
давства Вер-
ховної Ради
України, роз-
витком його
матеріаль-
но-технічної
бази, крім оп-
лати праці
державних
службовців,
видавничі вит-
рати
100 відсотків над-
ходжень від видан-
ня Інститутом за-
конодавства Вер-
ховної Ради Украї-
ни юридичної літе-
ратури та надання
юридичних послугГосподарське
управління
Секретаріату Кабінету
Міністрів
України

витрати, пов'я-
язані з утри-
манням автот-
ранспортного
підприємства
Господарського
управління
Секретаріату
Кабінету Мі-
ністрів Украї-
ни, розвитком
його матері-
ально-технічної
бази


100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня автотранспорт-
ним підприємством
Господарського уп-
равління Секрета-
ріату Кабінету Мі-
ністрів України
автотранспортних
послуг з переве-
зення вантажів та
пасажирів, оренди
автомобілів та
стоянок, послуг
ремонтної майстер-
ні, послуг з тех-
нічного контролю,
заправки та миття
автотранспорту,
від проживання в
гуртожитку
Державне
управління
справами

витрати, пов'я-
зані з утри-
манням Об'єд-
наного підпри-
ємства транс-
портного за-
безпечення,
зміцненням йо-
го матеріаль-
но-технічної
бази
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня Об'єднаним
підприємством
транспортного за-
безпечення автот-
ранспортних пос-
луг, здійснення
ремонту автомобі-
ліввитрати, пов'я-
зані з утри-
манням адмі-
ністративних
будівель, на-
данням побуто-
вих послуг та
зміцненням ма-
теріально-тех-
нічної бази
об'єктів Уп-
равління адмі-
ністративних
будинків
100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління адміністра-
тивних будинків
Державного управ-
ління справами за
відшкодування вит-
рат на утримання
будівель і споруд
(комунальні
послуги, експлуа-
таційні витрати,
побутові послуги)
Мінекономіки
апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів
витрати, пов'я-
зані з прове-
денням держав-
ної експертизи
з енергозбере-
ження, віднов-
ленням газо-
постачання
підприємств,
видачею тех-
нічних вимог
щодо ефектив-
ного його ви-
користання,
перевіркою
відповідності
енергоспожива-
ючих об'єктів
вимогам проек-
тно-технічної
документації
та висновків
щодо стану го-
товності орга-
нізацій до
проведення
пусконалагод-
жувальних ро-
біт, з надан-
ням інших пос-
луг з енергоз-
береження, що
не суперечать
законодавству,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
100 відсотків пла-
ти за послуги з
проведення держав-
ної експертизи
енергозбереження,
відновлення газо-
постачання підпри-
ємств, видачі тех-
нічних вимог щодо
ефективного його
використання, пе-
ревірки відповід-
ності енергоспожи-
ваючих об'єктів
вимогам проект-
но-технічної доку-
ментації та вис-
новків щодо стану
готовності органі-
зацій до проведен-
ня пусконалагоджу-
вальних робіт, на-
дання інших послуг
з енергозбережен-
ня, що не супере-
чать законодавствуМінекоресурсів


витрати, пов'я-
зані з удос-
коналенням
системи збору,
обробки та
збереження ге-
ологічної ін-
формації, ор-
ганізації і
проведення
конкурсів,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
50 відсотків пла-
ти, одержаної за
користування та
від продажу геоло-
гічної інформації,
яка є державною
власністю
витрати, пов'я-
зані з опла-
тою праці зап-
рошених екс-
пертів, послуг
установ і ор-
ганізацій, що
проводять екс-
пертизу дер-
жавних випро-
бувань і реєс-
траційних до-
кументів;
придбанням об-
ладнання і
оргтехніки,
необхідних для
проведення
експертизи ре-
єстраційних
документів,
державної ре-
єстрації (пе-
ререєстрації)
пестицидів та
агрохімікатів;
відрядженнями,
участю у нау-
ково-практичних
конференціях,
семінарах,
конференціях
тощо, їх орга-
нізацією і
проведенням,
перекладами
іноземної лі-
тератури, пе-
редплатою пе-
ріодичних ви-
дань, послуга-
ми зв'язку,
утриманням
спеціального
транспорту для
перевезення
заявок на вип-
робування пре-
паратів
(досьє) стан-
дартних зраз-
ків пестицидів
і агрохіміка-
тів, проведен-
ням стандарти-
зації (атеста-
ції) методик
визначення за-
лишкової кіль-
кості препара-
тів
100 відсотків пла-
ти за проведення
експертизи, дер-
жавної реєстрації
(перереєстрації)
пестицидів та аг-
рохімікатів

витрати, пов'я-
зані з вико-
нанням робіт з
ведення Дер-
жавного зе-
мельного
кадастру, крім
оплати праці
та інших соці-
альних виплат
100 відсотків кош-
тів, одержаних за
виконання земель-
но-кадастрових
робіт та надання
послуг, передбаче-
них Порядком вико-
нання земельно-ка-
дастрових робіт та
надання послуг на
платній основі
державними органа-
ми земельних ре-
сурсів, затвердже-
ним постановою Ка-
бінету Міністрів
України від 1 лис-
топада 2000 р.
N 1619
МВСпідрозділи органів
внутрішніх справ


витрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням матеріаль-
но-технічної
бази підрозді-
лів паспортної
служби, а та-
кож утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
30 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг з оформ-
лення документів
на право виїзду за
кордон і послуг,
пов'язаних з в'їз-
дом іноземних гро-
мадян та осіб без
громадянства в
Україну

витрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням матеріаль-
но-технічної
бази служби
дозвільної
системи, а та-
кож утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
75 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг, пов'я-
заних з придбан-
ням, зберіганням,
обліком, переве-
зенням вогнепаль-
ної зброї, боєпри-
пасів до неї, ви-
бухових матеріа-
лів, а також пред-
метів, на які по-
ширюється дозвіль-
на система


витрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням і розвит-
ком матеріаль-
но-технічної
бази підрозді-
лів Державної
автомобільної
інспекції, а
також утриман-
ням підрозді-
лів органів
внутрішніх
справ
100 відсотків пла-
ти за платні пос-
луги, що надаються
згідно з постано-
вою Кабінету Мі-
ністрів України
від 23 травня
2001 р. N 556

витрати, пов'я-
зані з прове-
денням цих ро-
біт (наданням
послуг), зміц-
ненням і роз-
витком матері-
ально-технічної
бази експерт-
но-криміналіс-
тичних підроз-
ділів, а також
утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
100 відсотків пла-
ти за проведення
експертно-криміна-
лістичними підроз-
ділами органів
внутрішніх справ
досліджень та ін-
ших робіт (послуг)
із застосуванням
науково-технічних
засобів і криміна-
лістичних методіввитрати, пов'я-
зані з прове-
денням цих ро-
біт (наданням
послуг), зміц-
ненням і роз-
витком матері-
ально-технічної
бази інформа-
ційних підроз-
ділів, а також
утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
100 відсотків над-
ходжень від прове-
дення робіт і на-
дання послуг,
пов'язаних із зби-
ранням, пошуком,
підготовкою, ство-
ренням та наданням
запитуваної пись-
мової інформації,
а також з наданням
інших послуг ін-
формаційними під-
розділами органів
внутрішніх справ


витрати, пов'я-
зані з утри-
манням МВС


100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг підроз-
ділами матеріаль-
но-технічного за-
безпечення МВСДержавна пожежна
охорона МВС


витрати, пов'я-
зані з утри-
манням підроз-
ділів Держав-
ної пожежної
охорони
100 відсотків над-
ходжень за надання
послуг підрозділа-
ми Державної по-
жежної охорони
СБУ

Департамент спе-
ціальних теле-
комунікаційних
систем та захисту
інформації

витрати, пов'я-
зані з орга-
нізацією на-
дання цих пос-
луг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази підрозді-
лів Департа-
менту спеці-
альних телеко-
мунікаційних
систем та за-
хисту інформа-
ції
50 відсотків над-
ходжень за надання
послуг урядового
зв'язку


МНС

Головна воєнізована
протифонтанна час-
тина Державної ава-
рійно-рятувальної
служби

витрати,
пов'язані з
організацією
надання цих
послуг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази аварійно-
рятувальних
служб МНС
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня аварійно-ряту-
вальними службами
додаткових послуг:
протиаварійного
призначення, що
потребують засто-
сування умінь ря-
тувальників, спе-
ціальних засобів
захисту та осна-
щення;
з розроблення,
виготовлення і
впровадження облад-
нання для проведен-
ня аварійно-ряту-
вальних робітСтраховий фонд
документації

витрати, пов'я-
зані з надан-
ням послуг на
створення і
утримання
Страхового
фонду докумен-
тації, згідно
з кошторисами
підприємств,
установ і ор-
ганізацій100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня підприємствами,
установами і орга-
нізаціями, підпо-
рядкованими Дер-
жавному департа-
менту страхового
фонду документа-
ції, юридичним
особам послуг,
пов'язаних з вико-
ристанням техніч-
них засобів оброб-
ки інформації та
її збереженням
Держкомстат

апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів

витрати,
пов'язані з
виконанням
статистичних
спостережень
та наданням
послуг на
платній основі,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат праців-
ників структур-
них підрозділів
органів дер-
жавної статис-
тики, які фі-
нансуються за
рахунок за-
гальних асиг-
нувань з дер-
жавного бюдже-
ту
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
статистичних спос-
тережень (інших
робіт) та надання
послуг на платній
основі згідно з
переліком, зат-
вердженим постано-
вою Кабінету Мі-
ністрів України
від 11 серпня
2000 р. N 1659,

та коштів, одержа-
них від автомати-
зованої обробки
статистичної ін-
формації згідно з
постановою Кабіне-
ту Міністрів Укра-
їни від 30 листо-
пада 1998 р.
N 1892
Мінфінвитрати, крім
оплати праці
та інших соці-
альних виплат,
пов'язані із
щорічною реєс-
трацією від-
битка спеці-
ального знака
- іменника,
експертизою
відбитків дер-
жавних пробір-
них клейм,
контрольних та
арбітражних
аналізів мате-
ріалів, що
містять доро-
гоцінні мета-
ли, ювелірних
та побутових
виробів з до-
рогоцінних ме-
талів і доро-
гоцінного ка-
міння; витра-
ти, пов'язані
з оплатою пра-
ці і відряд-
женнями запро-
шених виклада-
чів, утриман-
ням навчаль-
но-методичного
центру підго-
товки фахівців
з питань дер-
жавного про-
бірного конт-
ролю Державної
пробірної
служби
100 відсотків пла-
ти за проведення
щорічної реєстра-
ції відбитка спе-
ціального знака -
іменника, експер-
тизи відбитків
державних пробір-
них клейм, конт-
рольних та арбіт-
ражних аналізів
матеріалів, що
містять дорогоцін-
ні метали, ювелір-
них та побутових
виробів з дорого-
цінних металів і
дорогоцінного ка-
міння, підготовки
фахівців з питань
державного пробір-
ного контролю
Мін'юст

витрати, пов'я-
язані з орга-
нізацією на-
дання відділа-
ми реєстрації
актів грома-
дянського ста-
ну додаткових
послуг право-
вого і техніч-
ного характе-
ру, у тому
числі оплатою
праці додатко-
во залучених
працівників
органів реєст-
рації актів
громадянського
стану, крім
державних
службовців
100 відсотків пла-
ти за додаткові
послуги правового
і технічного ха-
рактеру, які нада-
ють органи реєст-
рації актів грома-
дянського стану
відповідно до За-
кону України "Про
органи реєстрації
актів громадського
стану"
( 3807-12 )витрати, пов'я-
зані з орга-
нізацією на-
дання держав-
ними нотаріу-
сами додатко-
вих послуг
правового ха-
рактеру, не
пов'язаних з
вчинюваними
нотаріальними
діями, а також
технічного ха-
рактеру, у то-
му числі на
оплату праці
додатково за-
лучених пра-
цівників нота-
ріату, крім
державних
службовців
100 відсотків пла-
ти за надання дер-
жавними нотаріуса-
ми додаткових пос-
луг правового ха-
рактеру, не пов'я-
заних з вчинюва-
ними нотаріальними
діями, а також
технічного харак-
теру відповідно до
Закону України
"Про нотаріат"
( 3425-12 )
Антимонопольний
комітет


витрати, пов'я-
зані з розг-
лядом заяв про
надання згоди
на створення,
реорганізацію,
ліквідацію
суб'єктів гос-
подарювання,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
сплати зборів за
подання заяв про
надання згоди на
створення, реорга-
нізацію, ліквіда-
цію суб'єктів гос-
подарюванняДержпідприємництвовитрати, пов'я-
зані з вдос-
коналенням
технічного за-
безпечення
Держпідприєм-
ництва
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
плати за користу-
вання відомостями
з Єдиного ліцен-
зійного реєстру
Державна податкова
адміністраціяДержавна податкова
служба
витрати, пов'я-
зані з вироб-
ництвом,
транспортуван-
ням та ство-
ренням матері-
ально-техніч-
ної бази для
зберігання ма-
рок акцизного
збору100 відсотків над-
ходжень до держав-
них податкових ад-
міністрацій по Ав-
тономній Республі-
ці Крим, областях,
мм. Києву та Се-
вастополю від реа-
лізації марок ак-
цизного збору з
алкогольних напоїв
та тютюнових виро-
бів суб'єктам
підприємницької
діяльності
витрати, пов'я-
зані із за-
безпеченням
фінансування
заходів з ре-
єстрації плат-
ників податку
(крім заробіт-
ної плати)

100 відсотків над-
ходжень до дер-
жавних податкових
адміністрацій по
Автономній Респуб-
ліці Крим, облас-
тях, мм. Києву та
Севастополю від
відшкодування
платниками податку
на додану вартість
вартості бланків
реєстраційної зая-
ви та свідоцтва
про реєстрацію у
розмірі одного не-
оподатковуваного
мінімуму доходів
громадян
Міністерства,
інші центральні
органи виконавчої
влади, місцеві
держадміністрації


апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів,
місцеві держадмі-
ністраціївитрати, пов'я-
зані з утри-
манням і ре-
монтом облад-
нання і буді-
вель (примі-
щень), покрит-
тям видатків
із спільного
господарського
обслуговування,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
плата за оренду
приміщень, надход-
ження від оренда-
рів (суборендарів)
за спільне госпо-
дарське обслугову-
вання приміщень
(паливо, освітлен-
ня тощо)витрати, пов'я-
зані з ремон-
том, модерні-
зацією, прид-
банням нових
необоротних
активів (крім
будівель і
споруд) та ма-
теріальних
цінностей, ін-
шими госпо-
дарськими пот-
ребами
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
реалізації необо-
ротних активів
(крім будівель і
споруд) та інших
матеріальних цін-
ностей (у тому
числі списаних)
витрати, пов'я-
зані з діяль-
ністю цих зак-
ладів


100 відсотків кош-
тів, що надходять
від діяльності
закладів громадсь-
кого харчування,
які належать мі-
ністерствам, іншим
центральним орга-
нам виконавчої
влади, місцевим
держадміністраціям


витрати, пов'я-
язані з вико-
анням окремих
доручень з
проведення
централізова-
них заходів,
не пов'язаних
з утриманням
апаратів орга-
нів державної
влади
100 відсотків кош-
тів,одержаних для
виконання окремих
доручень з прове-
дення централізо-
ваних заходів, не
пов'язаних з утри-
манням апаратів
органів державної
влади

Місцеві
держадміністраціїмісцеві
держадмі-
ністрації


витрати,
пов'язані з
утриманням
управлінь
капітального
будівництва

витрати,
пов'язані із
зміцненням
матеріально-
технічної бази
інспекцій
державного
технічного
нагляду
обласних,
Київської та
Севастополь-
ської міських
держадмі-
ністрацій
100 відсотків кош-
тів від зборів, що
вносяться юридич-
ними особами та
громадянами за
послуги, які нада-
ються інспекціями
державного техніч-
ного нагляду об-
ласних, Київської
та Севастопольсь-
кої міських дер-
жадміністрацій

витрати, пов'я-
язані з надан-
ням державними
архівами та
районними ар-
хівними відді-
лами платних
послуг, крім
оплати праці
державних
службовців
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
надання платних
послуг державними
архівами області
та районними ар-
хівними відділами