Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2001 р. N 702
Київ

Про порядок використання коштів, отриманих органами
державної влади від надання ними послуг відповідно
до законодавства, та їх розміри

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1164 від 13.09.20
01
N 1597 від 29.11.20
01
N 1854 від 12.12.20
02
N 792 від 21.06.20
04
N 500 від 13.04.20
06
N 754 від 25.05.20
06
N 1003 від 08.08.20
07
N 358 від 15.04.20
09 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 277/2009
від 30.04.2009
- Указ втратив чинність
на підставі Указу Президента N 434/2009
від 13.06.2009
N 1206 від 21.10.2009
N 1413 від 23.12.20
09
N 1423 від 29.12.20
09
N 12 від 06.01.20
10
N 64 від 20.01.20
10
N 903 від 29.09.20
10
N 461 від 13.04.20
11
N 536 від 25.05.20
11
N 1109 від 20.10.20
11 )

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що кошти, отримані органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, спрямовуються у розмірах згідно з додатком на організацію надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Відповідальність за цільове використання зазначених коштів несе головний розпорядник бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702

               РОЗМІРИ
коштів, що спрямовуються на організацію надання органами
виконавчої влади та іншими державними органами послуг

------------------------------------------------------------------------------
Найменування головного| Найменування | | Розмір коштів, що
розпорядника коштів| функції згідно з | Вид витрат | спрямовуються на
державного бюджету | класифікацією | | організацію
|видатків державного| | надання послуг
| бюджету | |
------------------------------------------------------------------------------
Державне управління здійснення витрати 100 відсотків над-
справами загальнодержавних державного ходжень до держав-
повноважень підприємства з ного підприємства з
Президентом України обслуговування обслуговування
офіційних офіційних заходів
заходів "Гарант-сервіс" від
"Гарант- реалізації продо-
сервіс", вольчих товарів
пов'язані в обідніх залах,
з торговельним буфетах,
і сервісним реалізації про-
обслуго- мислових товарів,
вуванням організації сер-
вісних послуг із
проведення заходів
за замовленням
юридичних і
фізичних осіб

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з прид- ходжень до держав-
банням матері- ної резиденції
алів, оплатою "Залісся" від
комунальних квартирної плати,
послуг, зміц- плати за комуналь-
ненням матері- ні послуги, авто-
альної бази послуги, реаліза-
державної ре- ції лісопродукції,
зиденції "За- продукції підсоб-
лісся", опла- ного господарства,
тою праці за відстрільних кар-
трудовими уго- ток
дами на вируб-
ку лісу, заго-
тівлю сіна

витрати, 100 відсотків над-
пов'язані з ходжень до Управ-
утриманням ління житлового
житлових господарства Дер-
об'єктів, жавного управління
підпорядко- справами від
ваних Держав- орендної плати,
ному управлінню квартирної плати,
справами, утри- плати за комуналь-
манням Управ- ні послуги, ремонт
ління житлового квартир за рахунок
господарства, жильців, відшко-
розвитком їх дування фінансови-
матеріаль- ми органами з міс-
но-технічної цевих бюджетів вит-
бази рат, пов'язаних з
наданням пільг,
передбачених Зако-
ном України "Про
статут ветеранів
війни, гарантії
їх соціального за-
хисту" ( 3551-12 )

Господарське      здійснення загаль- витрати, пов'я- 100 відсотків над-
управління нодержавних зані з кому- ходжень до Управ-
Секретаріату повноважень нально-техніч- ління адміністра-
Кабінету Міністрів Кабінетом ним обслугову- тивних будинків
України Міністрів України ванням, поточ- Господарського уп-
ним ремонтом, равління Секрета-
доглядом за ріату Кабінету Мі-
прилеглою те- ністрів України
риторією, роз- від орендної пла-
витком матері- ти, відшкодування
ально-техніч- комунальних послуг
ної бази Бу- та експлуатаційних
динку Уряду, видатків, доходи
утриманням пе- від реалізації
рукарні предметів поста-
чання і обладнан-
ня, надання послуг
перукарнею, прове-
дення ремонтних
робіт на замовлен-
ня

Верховна Рада України інші видатки орга- витрати, пов'я- 100 відсотків над-
нів законодавчої і зані з утри- ходжень від надан-
виконавчої влади манням Автоба- ня автобазою Вер-
зи Верховної ховної Ради Украї-
Ради України, ни автотранспорт-
розвитком її них послуг
матеріаль-
но-технічної
бази

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з утри- ходжень від видан-
манням Інсти- ня Інститутом за-
туту законо- конодавства Вер-
давства Вер- ховної Ради Украї-
ховної Ради ни юридичної літе-
України, роз- ратури та надання
витком його юридичних послуг
матеріаль-
но-технічної
бази, крім оп-
лати праці
державних
службовців,
видавничі вит-
рати

Господарське витрати, пов'я- 100 відсотків над-
управління зані з утри- ходжень від надан-
Секретаріату Кабінету манням автот- ня автотранспорт-
Міністрів ранспортного ним підприємством
України підприємства Господарського уп-
Господарського равління Секрета-
управління ріату Кабінету Мі-
Секретаріату ністрів України
Кабінету Мі- автотранспортних
ністрів Украї- послуг з переве-
ни, розвитком зення вантажів та
його матері- пасажирів, оренди
ально-технічної автомобілів та
бази стоянок, послуг
ремонтної майстер-
ні, послуг з тех-
нічного контролю,
заправки та миття
автотранспорту,
від проживання в
гуртожитку

Державне управління витрати, пов'я- 100 відсотків над-
справами зані з утри- ходжень від надан-
манням Об'єд- ня Об'єднаним
наного підпри- підприємством
ємства транс- транспортного за-
портного за- безпечення автот-
безпечення, ранспортних пос-
зміцненням йо- луг, здійснення
го матеріаль- ремонту автомобі-
но-технічної лів
бази

                      витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з утри- ходжень до Управ-
манням адмі- ління адміністра-
ністративних тивних будинків
будівель, на- Державного управ-
данням побуто- ління справами за
вих послуг та відшкодування вит-
зміцненням ма- рат на утримання
теріально-тех- будівель і споруд
нічної бази (комунальні
об'єктів Уп- послуги, експлуа-
равління адмі- таційні витрати,
ністративних побутові послуги)
будинків

Мінекономіки апарат міністерств, витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
інших центральних зані з прове- ти за послуги з
органів виконавчої денням держав- проведення держав-
влади та їх ної експертизи ної експертизи
місцевих органів з енергозбере- енергозбереження,
ження, віднов- відновлення газо-
ленням газо- постачання підпри-
постачання ємств, видачі тех-
підприємств, нічних вимог щодо
видачею тех- ефективного його
нічних вимог використання, пе-
щодо ефектив- ревірки відповід-
ного його ви- ності енергоспожи-
користання, ваючих об'єктів
перевіркою вимогам проект-
відповідності но-технічної доку-
енергоспожива- ментації та вис-
ючих об'єктів новків щодо стану
вимогам проек- готовності органі-
тно-технічної зацій до проведен-
документації ня пусконалагоджу-
та висновків вальних робіт, на-
щодо стану го- дання інших послуг
товності орга- з енергозбережен-
нізацій до ня, що не супере-
проведення чать законодавству
пусконалагод-
жувальних ро-
біт, з надан-
ням інших пос-
луг з енергоз-
береження, що
не суперечать
законодавству,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

Мінприроди витрати, пов'я- 100 відсотків
зані з оплатою плати, одержаної
праці, послуг за проведення
установ і орга- експертизи, дер-
нізацій, що жавної реєстрації
проводять екс- (перереєстрації)
пертизу держав- пестицидів та
них випробувань агрохімікатів
і реєстраційних
документів;

придбанням об-
ладнання і орг-
техніки, необ-
хідних для про-
ведення експер-
тизи реєстра-
ційних докумен-
тів, державної
реєстрації (пе-
ререєстрації)
пестицидів та
агрохімікатів;

                      відрядженнями,
участю у науко-
во-практичних
конференціях,
семінарах кон-
ференціях тощо,
їх організацією
і проведенням,
перекладами
іноземної лі-
тератури, пе-
редплатою пе-
ріодичних
видань, послу-
гами зв'язку,
утриманням
спеціального
транспорту для
перевезення
заявок на
випробування
препаратів
(досьє) стан-
дартних зразків
пестицидів і
агрохімікатів,
проведенням
стандартизації
(атестації) ме-
тодик визначе-
ння залишкової
кількості пре-
паратів

інші витрати,
пов'язані з
утриманням
Мінприроди
відповідно до
законодавства,
крім видатків
на оплату праці
працівників
Міністерства,
придбання авто-
транспортних
засобів, меблів,
мобільних теле-
фонів, ноутбуків
та проведення
ремонту кабіне-
тів

витрати, пов'я- 50 відсотків плати,
зані з удоско- одержаної за кори-
наленням систе- стування геологіч-
ми збирання, ною інформацією, яка
обробки та збе- яка є державною
рігання власністю, і від її
геологічної продажу
інформації,
організації і
проведення кон-
курсів, крім
оплати праці та
інших соціальних
виплат
МВС забезпечення витрати, 100 відсотків на
захисту прав і пов'язані утримання
свобод громадян, з наданням цих Міністерства і
суспільства і послуг, а також підпорядкованих
держави від утриманням йому органів та
протиправних Міністерства і підрозділів".
посягань, охорона підпорядкованих
громадського йому органів та
порядку підрозділів

СБУ          Департамент спе-  витрати, пов'я- 50 відсотків над-
ціальних теле- зані з орга- ходжень за надання
комунікаційних нізацією на- послуг урядового
систем та захисту дання цих пос- зв'язку
інформації луг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази підрозді-
лів Департа-
менту спеці-
альних телеко-
мунікаційних
систем та за-
хисту інформа-
ції

МНС Головна воєнізована витрати, 100 відсотків над-
протифонтанна час- пов'язані з ходжень від надан-
тина Державної ава- організацією ня аварійно-ряту-
рійно-рятувальної надання цих вальними службами
служби послуг та зміц- додаткових послуг:
ненням матері- протиаварійного
ально-технічної призначення, що
бази аварійно- потребують засто-
рятувальних сування умінь ря-
служб МНС тувальників, спе-
ціальних засобів
захисту та осна-
щення;
з розроблення,
виготовлення і
впровадження облад-
нання для проведен-
ня аварійно-ряту-
вальних робіт

Страховий фонд витрати, пов'я- 100 відсотків над-
документації зані з надан- ходжень від надан-
ням послуг на ня підприємствами,
створення і установами і орга-
утримання нізаціями, підпо-
Страхового рядкованими Дер-
фонду докумен- жавному департа-
тації, згідно менту страхового
з кошторисами фонду документа-
підприємств, ції, юридичним
установ і ор- особам послуг,
ганізацій пов'язаних з вико-
ристанням техніч-
них засобів оброб-
ки інформації та
її збереженням

Держкомстат апарат міністерств, витрати, 100 відсотків кош-
інших центральних пов'язані з тів, одержаних від
органів виконавчої виконанням статистичних спос-
влади та їх статистичних тережень (інших
місцевих органів спостережень робіт) та надання
та наданням послуг на платній
послуг на основі згідно з
платній основі, переліком, зат-
крім оплати вердженим постано-
праці та інших вою Кабінету Мі-
соціальних ністрів України
виплат праців- від 8 листопада
ників структур- 2000 р. N 1659,
них підрозділів та коштів,
органів дер- одержа-
жавної статис- них від автомати-
тики, які фі- зованої обробки
нансуються за статистичної ін-
рахунок за- формації згідно з
гальних асиг- постановою Кабіне-
нувань з дер- ту Міністрів Укра-
жавного бюдже- їни від 30 листо-
ту пада 1998 р.
N 1892

Мінфін                   витрати, крім  100 відсотків пла-
оплати праці ти за проведення
та інших соці- щорічної реєстра-
альних виплат, ції відбитка спе-
пов'язані із ціального знака -
щорічною реєс- іменника, експер-
трацією від- тизи відбитків
битка спеці- державних пробір-
ального знака них клейм, конт-
- іменника, рольних та арбіт-
експертизою ражних аналізів
відбитків дер- матеріалів, що
жавних пробір- містять дорогоцін-
них клейм, ні метали, ювелір-
контрольних та них та побутових
арбітражних виробів з дорого-
аналізів мате- цінних металів і
ріалів, що дорогоцінного ка-
містять доро- міння, підготовки
гоцінні мета- фахівців з питань
ли, ювелірних державного пробір-
та побутових ного контролю
виробів з до-
рогоцінних ме-
талів і доро-
гоцінного ка-
міння; витра-
ти, пов'язані
з оплатою пра-
ці і відряд-
женнями запро-
шених виклада-
чів, утриман-
ням навчаль-
но-методичного
центру підго-
товки фахівців
з питань дер-
жавного про-
бірного конт-
ролю Державної
пробірної
служби

витрати на 100 відсотків плати
надання органа- за надання органами
ми Державного Державного казна-
казначейства чейства небюджетним
небюджетним установам послуг,
установам пос- пов'язаних з обслу-
луг, пов'яза- говуванням програм-
них з обслуго- но-технічного комп-
вуванням про- лексу "Клієнт-
грамно-техніч- Казначейство"
ного комплексу
"Клієнт-Казна-
чейство", крім
оплати праці

Мін'юст витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з орга- ти за платні
нізацією на- послуги, які нада-
дання відділа- ються відділами
ми державної державної
реєстрації реєстрації актів
актів цивіль- цивільного стану
ного стану відповідно до За-
платних кону України "Про
послуг, у тому державну
числі оплатою реєстрацію актів
праці додатко- цивільного стану"
во залучених ( 2398-17 )
працівників
відділів
державної
реєстрації
актів
цивільного
стану, крім
державних
службовців

                      витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з орга- ти за надання дер-
нізацією на- жавними нотаріуса-
дання держав- ми додаткових пос-
ними нотаріу- луг правового ха-
сами додатко- рактеру, не пов'я-
вих послуг заних з вчинюва-
правового ха- ними нотаріальними
рактеру, не діями, а також
пов'язаних з технічного харак-
вчинюваними теру відповідно до
нотаріальними Закону України
діями, а також "Про нотаріат"
технічного ха- ( 3425-12 )
рактеру, у то-
му числі на
оплату праці
додатково за-
лучених пра-
цівників нота-
ріату, крім
державних
службовців

Антимонопольний витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
комітет зані з розг- тів, одержаних від
лядом заяв про сплати зборів за
надання згоди подання заяв про
на створення, надання згоди на
реорганізацію, створення, реорга-
ліквідацію нізацію, ліквіда-
суб'єктів гос- цію суб'єктів гос-
подарювання, подарювання
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

Держпідприємництво витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з вдос- тів, одержаних від
коналенням плати за користу-
технічного за- вання відомостями
безпечення з Єдиного ліцен-
Держпідприєм- зійного реєстру
ництва

Державна податкова Державна податкова витрати, що 100 відсотків над-
адміністрація служба пов'язані з ходжень до держав-
виробництвом, них податкових ад-
транспортуван- міністрацій по Ав-
ням і ство- тономній Республі-
ренням матері- ці Крим, областях,
ально-техніч- мм. Києву та Се-
ної бази для вастополю від реа-
зберігання ма- лізації марок ак-
рок акцизного цизного збору з
збору, алкогольних напоїв
фінансуванням та тютюнових виро-
заходів з бів суб'єктам
виконання підприємницької
основних діяльності
функцій органів
державної
податкової
служби і не
забезпечені
коштами
загального
фонду
державного
бюджету за
відповідною
бюджетною
програмою, за
винятком
видатків на
оплату праці

                      витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані із за- ходжень до дер-
безпеченням жавних податкових
фінансування адміністрацій по
заходів з Автономній Респуб-
обслуговування ліці Крим, облас-
платників тях, мм. Києву та
податків, за Севастополю від
винятком відшкодування
видатків на платниками податку
оплату праці на додану вартість
вартості бланків
реєстраційної зая-
ви та свідоцтва
про реєстрацію у
розмірі одного не-
оподатковуваного
мінімуму доходів
громадянМіністерства, апарат міністерств, витрати, пов'я- плата за оренду
інші центральні інших центральних зані з утри- приміщень, надход-
органи виконавчої органів виконавчої манням і ре- ження від оренда-
влади, місцеві влади та їх монтом облад- рів (суборендарів)
держадміністрації місцевих органів, нання і буді- за спільне госпо-
місцеві держадмі- вель (примі- дарське обслугову-
ністрації щень), покрит- вання приміщень
тям видатків (паливо, освітлен-
із спільного ня тощо)
господарського
обслуговування,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з ремон- тів, одержаних від
том, модерні- реалізації необо-
зацією, прид- ротних активів
банням нових (крім будівель і
необоротних споруд) та інших
активів (крім матеріальних цін-
будівель і ностей (у тому
споруд) та ма- числі списаних)
теріальних
цінностей, ін-
шими госпо-
дарськими пот-
ребами

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з діяль- тів, що надходять
ністю цих зак- від діяльності
ладів закладів громадсь-
кого харчування,
які належать мі-
ністерствам, іншим
центральним орга-
нам виконавчої
влади, місцевим
держадміністраціям

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з вико- тів, одержаних для
анням окремих виконання окремих
доручень з доручень з прове-
проведення дення централізо-
централізова- ваних заходів, не
них заходів, пов'язаних з утри-
не пов'язаних манням апаратів
з утриманням органів державної
апаратів орга- влади
нів державної
влади

Місцеві        місцеві       витрати,
держадміністрації держадмі- пов'язані з
ністрації утриманням
управлінь
капітального
будівництва

витрати, 100 відсотків кош-
пов'язані із тів від зборів, що
зміцненням вносяться юридич-
матеріально- ними особами та
технічної бази громадянами за
інспекцій послуги, які нада-
державного ються інспекціями
технічного державного техніч-
нагляду ного нагляду об-
обласних, ласних, Київської
Київської та та Севастопольсь-
Севастополь- кої міських дер-
ської міських жадміністрацій
держадмі-
ністрацій

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з надан- тів, одержаних від
ням державними надання платних
архівами та послуг державними
районними ар- архівами області
хівними відді- та районними ар-
лами платних хівними відділами
послуг, крім
оплати праці
державних
службовців

Національна рада витрати, 100 відсотків
України з питань пов'язані надходжень,
телебачення і з оформленням одержаних від плати
радіомовлення свідоцтва про за оформлення
державну свідоцтва про
реєстрацію державну реєстрацію
суб'єктів суб'єктів
інформаційної інформаційної
діяльності, діяльності
крім оплати
праці

Державна витрати, 100 відсотків
архітектурно- пов'язані надходжень,
будівельна з видачею одержаних як плата
інспекція сертифіката, за видачу
який видається сертифіката
у разі
прийняття
в експлуатацію
закінченого
будівництвом
об'єкта

Держкомзем витрати, 100 відсотків плати,
пов'язані з одержаної за
удосконаленням користування геодезичною
системи та картографічною
збирання, інформацією, яка є
обробки державною власністю, і
та зберігання від її продажу".
геодезичної та
картографічної
інформації,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

ДВС витрати, 50 відсотків суми
пов'язані з виконавчого збору
проведенням та 100
виконавчих дій відсотків суми
відповідно до витрат на
статті 41 проведення
Закону України виконавчих дій,
"Про виконавче стягнутих
провадження" з боржника ДВС
( 606-14 )

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1164 від 13.09.2001, N 1597 від 29.11.2001, N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року, N 792 від 21.06.2004, N 500 від 13.04.2006, N 754 від 25.05.2006, N 1003 від 08.08.2007, N 358 від 15.04.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 277/2009 від 30.04.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1206 від 21.10.2009, N 1413 від 23.12.2009, N 1423 від 29.12.2009, N 12 від 06.01.2010, N 64 від 20.01.2010, N 903 від 29.09.2010, N 461 від 13.04.2011, N 536 від 25.05.2011, N 1109 від 20.10.2011 )