Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2001 р. N 950
Київ

Про затвердження Порядку призначення,
виплати та розмірів стипендіального
забезпечення учнів, студентів, курсантів,
слухачів, клінічних ординаторів,
аспірантів і докторантів

Відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та Указу Президента України від 29 березня 2001 р. N 221 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів (додається).

2. Підвищені розміри стипендій, що встановлюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам виплачуються з 1 вересня 2001 року.

3. Міністерству освіти і науки забезпечити виплату стипендій навчальними закладами у підвищених розмірах в межах доведених їм лімітів бюджетних асигнувань.

4. Установити, що на період проходження практики, яка проводиться за межами місця знаходження навчального закладу:

студентам виплачуються добові у розмірі 50 відсотків рівня, встановленого для оплати добових працівникам підприємств, установ і організацій;

відшкодовуються витрати на проїзд до місця проходження практики залізничним, водним і автомобільним транспортом та на найм житла відповідно до законодавства.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 950

Порядок
призначення, виплати та розміри стипендіального
забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів,
клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів

Загальні питання

1. Розмір стипендії визначається в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян на місяць залежно від типу навчального закладу, спеціальності, успішності, наявності права в особи на отримання державних пільг і гарантій, встановлених для окремих категорій громадян.

2. Із загального фонду державного бюджету стипендії призначаються:

1) особам, які навчаються у межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, а саме:

учням денних відділень професійно-технічних навчальних закладів;

студентам денних відділень вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації;

студентам денних відділень вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління);

курсантам денних відділень (факультетів) вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту, а також Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості (далі курсанти);

клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються із загального фонду державного бюджету (крім аспірантів і докторантів Української Академії державного управління при Президентові України);

2) учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, які навчаються у VIII-XII класах, учням I і II курсів училищ фізичної культури;

3) слухачам підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі).

3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних угод і рішень Кабінету Міністрів України.

4. Учням, студентам, курсантам останніх курсів денних відділень навчальних закладів на час додаткової місячної відпустки без збереження заробітної плати за місцем роботи для проходження переддипломної практики та збору матеріалів до дипломного проекту призначається стипендія в розмірі не менш як 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць. Така стипендія виплачується за рахунок відповідного підприємства, організації, установи.

5. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та преміювання.

Навчальний заклад розробляє та затверджує положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та преміювання.

Призначення та розміри стипендіального забезпечення учнів,
студентів, курсантів та слухачів

6. Учням професійно-технічних навчальних закладів стипендія призначається у мінімальному розмірі - 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на місяць.

7. Вищі навчальні заклади вирішують у межах затверджених лімітів асигнувань загального фонду державного бюджету питання щодо першочергового призначення стипендії:

а) студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

б) студентам, курсантам з числа осіб, що згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) мають пільги на призначення стипендії;

в) студентам, курсантам з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної допомоги згідно із законодавством);

г) студентам - інвалідам I і II групи;

є) студентам, курсантам з числа осіб, які мають сім'ї з дітьми;

д) студентам, курсантам, які за результатами сесії мають середній бал успішності не нижчий ніж 4 за п'ятибальною або не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою.

8. Студентам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 4 - 4,99 за п'ятибальною або 7 - 9,99 за дванадцятибальною шкалою, та студентам, зазначеним у підпунктах "а - #" пункту 7 цього Порядку, які за результатами останньої сесії мають середній бал успішності нижчий ніж 4 за п'ятибальною або нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою, стипендія призначається у мінімальному розмірі.

9. Мінімальний розмір стипендії становить:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" (крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління) - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.

10. Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 5 за п'ятибальною або 10 - 12 за дванадцятибальною шкалою, мінімальний розмір стипендії збільшується на 25 відсотків.

11. Курсантам, які перебувають на повному державному утриманні (крім зазначених у пункті 30 цього Порядку), стипендія виплачується у розмірі 50 відсотків стипендії, що призначається студентам вищого навчального закладу, відповідного рівня акредитації.

12. Учням I і II курсів училищ фізичної культури стипендія встановлюється в розмірі 50 відсотків стипендії, що призначається студентам вищого навчального закладу I і II рівня акредитації.

13. Стипендія призначається за результатами сесії з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому закінчилася сесія згідно із навчальним планом.

14. За учнями професійно-технічних навчальних закладів, студентами, курсантами, які не склали іспити, заліки під час сесії у термін, установлений навчальним планом, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, зберігається стипендія на термін, установлений навчальним закладом.

15. До першої сесії стипендія призначається у мінімальному розмірі.

16. Стипендія виплачується раз на місяць у термін, визначений колективним договором або статутом навчального закладу.

Стипендія за літній канікулярний період виплачується повністю до його початку.

У разі коли стипендіат перериває навчання через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, йому виплачується стипендія у повному розмірі за останній місяць навчання.

17. Для вирішення питань призначення та позбавлення стипендії, у тому числі спірних, надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності навчальні заклади створюють стипендіальні комісії.

До складу стипендіальних комісій входять керівники навчального закладу, декани (завідуючі відділеннями), представники профспілкових організацій, бухгалтерії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується цим Порядком, статутом навчального закладу, законодавчими та нормативними актами, які визначають права і обов'язки учнів, студентів, курсантів.

18. Реєстр учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, курсантів, яким призначена стипендія, затверджується наказом ректора (директора, начальника) навчального закладу за поданням стипендіальної комісії.

19. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися персональні (іменні) стипендії у межах стипендіального фонду навчального закладу відповідно до положення, що затверджується навчальним закладом.

Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації - 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації - 3,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.

20. На час практики, а також іншої трудової діяльності, на яку отримано дозвіл навчального закладу, за учнями, студентами, курсантами зберігається право на отримання стипендії.

21. Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, які:

відповідно до наказу керівника навчального закладу перервали навчання через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, виплачується щомісяця допомога в розмірі 0,5 мінімальної стипендії за рахунок коштів, передбачених для виплати стипендій;

поновили навчання, що було перервано через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, стипендія призначається з урахуванням середнього балу успішності, який мав учень, студент, курсант до перерви у навчанні.

22. Учні, студенти, курсанти, слухачі у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої необхідним документом, отримують стипендію у призначеному їм розмірі.

23. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл стипендія встановлюється у такому розмірі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на місяць: VIII клас - 0,8; IX клас - 0,9; X клас - 1; XI-XII класи - 1,1.

24. Слухачам підготовчих відділень консерваторій стипендія встановлюється в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.

25. Слухачам студій підготовки акторських кадрів стипендія встановлюється в розмірі 1,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.

Призначення та розміри стипендіального
забезпечення клінічних ординаторів,
аспірантів і докторантів

26. Стипендія клінічним ординаторам і аспірантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються із загального фонду державного бюджету, встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці) на відповідних посадах, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача-стажиста.

27. Стипендія докторантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються із загального фонду державного бюджету, встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці) на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має науковий ступінь кандидата наук.

28. Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої необхідним документом, отримують стипендію у призначеному їм розмірі.

Призначення та розміри стипендіального
забезпечення в окремих випадках

29. Розмір стипендії збільшується на 20 відсотків:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво;

учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, що постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, або навчаються в навчальному закладі, що знаходиться у населеному пункті, якому надано статус гірського;

учням професійно-технічних навчальних закладів, термін навчання яких не перевищує 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади та вивчали в них основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил.

30. Учням, студентам, курсантам з числа осіб, котрим Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), гарантуються пільги з виплати стипендії, розмір стипендій збільшується на 100 відсотків за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

31. Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам з числа військовослужбовців, які прирівнені до інвалідів війни, розмір стипендії збільшується на 50 відсотків, а тим, що перебувають на повному державному забезпеченні, - на 10 відсотків.

32. Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в цей період велися бойові дії, розмір стипендії збільшується на 30 відсотків, а тим особам, що перебувають на повному державному забезпеченні, розмір стипендії зменшується на 20 відсотків.

33. Студентам з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір стипендії збільшується на 30 відсотків.

Студентам з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні (крім зазначених у пункті 30 цього Порядку), розмір стипендії зменшується на 15 відсотків.

34. Учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.

35. У разі коли учень, студент, курсант має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, учню, студенту, курсанту стипендія виплачується в установленому розмірі.

36. Трактористам-машиністам і механізаторам, які направлені сільськогосподарськими підприємствами на перепідготовку в професійно-технічні навчальні заклади, стипендія виплачується у розмірі 30 відсотків (особам, які мають сім'ю, - 35 відсотків).

37. Глухонімим і сліпим студентам розмір стипендії збільшується на 50 відсотків.

38. Жінкам, які є учнями (студентами, курсантами, слухачами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами) виплачується допомога у зв'язку з вагітністю та пологами у 100-відсотковому розмірі стипендії згідно із законодавством. У разі коли ці особи (крім аспірантів і докторантів) не отримували стипендію, їм призначається допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в розмірі мінімальної стипендії.

Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання на денних відділеннях, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія.

39. Учням, студентам, курсантам і слухачам, хворим на туберкульоз, стипендія виплачується протягом 10 місяців після дня настання тимчасової непрацездатності.

40. У разі коли учень, студент, курсант, слухач має право на призначення декількох стипендій, що підлягають виплаті за рахунок державного бюджету, виплачується лише стипендія найбільшого розміру.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 950

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 70).

2. Абзац п'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 565 "Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчування і стипендією" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 286).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 37 "Про розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів та аспірантів" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 163).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 835 "Про розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів, слухачів закладів освіти та аспірантів" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 410).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 114 "Про зміни в стипендіальному забезпеченні студентів і слухачів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 49).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. N 1265 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р., N 114" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 20).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1999 р. N 1880 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 41, ст. 2048).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1999 р. N 2040 "Про стипендіальне забезпечення слухачів вищих навчальних закладів та учнів спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2228).

9. Абзац другий постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. N 1640 "Про стипендіальне забезпечення докторантів Української Академії державного управління при Президентові України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1926).