Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 1995 р. N 244
Київ

Про затвердження Положення про порядок
накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 474 від 08.0
4.98
N 501 від 16.03.20
00 )

Відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 239/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, що додається.

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури у тримісячний термін розробити і затвердити Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. N 244

Положення
про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

1. Це Положення встановлює порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування (далі - штрафи), передбачені Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/95-ВР ).

2. Штрафи накладаються інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі - інспекції) на підприємства , їх об'єднання, установи та організації, що допустили правопорушення у сфері містобудування (далі підприємства), за результатами контрольних перевірок, а також перевірок, проведених за зверненнями заінтересованих юридичних або фізичних осіб.

3. Вартість виконаних з порушеннями робіт для розрахунку розміру штрафу визначається відповідно до порядку визначення вартості будівництва і проектно-вишукувальних робіт, що встановлюється Держбудом. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

4. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є відповідний протокол, складений за формою згідно з додатком N 1 посадовою особою інспекції за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень за формою згідно з додатком N 2. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства. Другий примірник залишається в матеріалах справи.

5. Протягом трьох днів після оформлення протокол, інші необхідні матеріали (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок розміру штрафу тощо) подаються посадовій особі інспекції, уповноваженій накладати штраф.

6. Питання про накладення штрафу розглядається в 15-денний термін з дня одержання протоколу про правопорушення. У разі потреби справа може розглядатися за участю представників підприємства, експертів, інших причетних до неї осіб.

7. Рішення посадової особи інспекції про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування, складеною за формою згідно з додатком N 3.

У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується до державного бюджету. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови N 501 від 16.03.2000 )

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови N 501 від 16.03.2000 )

8. Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій, встановлюється Держбудом. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

9. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник постанови в такий же термін подається державній податковій інспекції за місцем знаходження підприємства. Третій примірник залишається в інспекції, яка наклала штраф.

10. Підприємство повинно сплатити штраф у 15-денний термін з дня його накладення за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності. Копія документа про сплату штрафу надсилається інспекції, яка його наклала.

11. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується інспекцією за рішенням суду (арбітражного суду). ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 474 від 08.04.98 )

12. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржено до арбітражного суду. Про оскарження цього рішення підприємство повідомляє до настання терміну його виконання інспекцію. При цьому виконання постанови про накладення штрафу призупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали арбітражним судом. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

13. Застосування штрафів до підприємств за правопорушення у сфері містобудування не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень.

14. Інспекції ведуть облік справ про правопорушення у сфері містобудування та контролюють виконання приписів про усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів.

Додаток N 1
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

_________________________________________________________________________________________________________________________

(назва інспекції державного архітектурно-будівного контролю)

ПРОТОКОЛ
про правопорушення у сфері містобудування
" " ___________ 199 р. м. _________________________________________________
(місце складання протоколу)
Мною, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності ___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) керівника

_______________________________________________________________________________________________________________________

(уповноваженого представника) підприємства (об'єднання, установи,

_______________________________________________________________________________________________________________________

організації)

проведено перевірку______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

на _____________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта будівництва із зазначенням джерел його

________________________________________________________________________________________________________________________

фінансування або підприємства, що виготовляє будівельні матеріали,

________________________________________________________________________________________________________________________

вироби і конструкції, його адреса)*

Будівництво об'єкта здійснює** ____________________________________________________________________________________________

(назва будівельної організації,

________________________________________________________________________________________________________________________

її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________________________________________________________________________________________________

номер телефону)

Технічний нагляд здійснює** ______________________________________________________________________________________________

(назва організації-замовника, її

________________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________________________________________________________________________________________________

номер телефону)

Проектна документація розроблена** _______________________________________________________________________________________

(назва проектної організації,

________________________________________________________________________________________________________________________

її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________________________________________________________________________________________________

номер телефону)

У результаті перевірки встановлено такі правопорушення: ______________________________________________________________________

(детальний виклад правопорушень із зазначенням місця їх

________________________________________________________________________________________________________________________

здійснення; за кожним видом порушень зазначаються глави,

________________________________________________________________________________________________________________________

розділи, параграфи державних стандартів, норм і правил, проектних

________________________________________________________________________________________________________________________

рішень тощо, вимоги яких порушено)

________________________________________________________________________________________________________________________

Винним у допущених правопорушеннях вважаю ______________________________________________________________________________

(назва

_______________________________________________________________________________________________________________________

підприємства (об'єднання установи, організації), відомості про ліцензії)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) та Положенням про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244, за результатами перевірки на це підприємство (об'єднання, установу, організацію)

пропонується накласти штраф у розмірі______________________________________________________________________________________

(цифрами та словами)

_______________________________________________________________________________________________________ тис. карбованців.

Додатки (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок розміру штрафу тощо):

1. ___________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________
(підпис посадової особи)

Пояснення і зауваження до протоколу керівника (уповноваженого представника) підприємства (об'єднання, установи, організації)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Із протоколом ознайомлений ___________________________________________________________________________________________

(дата, підпис)

___________________________

*) У разі складання протоколу на підприємстві, що виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції, зазначаються його банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

**) Не заповнюється у разі складання протоколу на підприємстві, що виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції.

Додаток N 2
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

ПРИПИС
" "___________199 __р. м. ____________________________________________________

(місце складання припису)
Видано ____________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства (об'єднання, установи, організації),

________________________________________________________________________________________________________________________,

його адреса)

на _____________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта, який будується, його адреса)*

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено порушення _______________________________________________________________________________

(державні

________________________________________________________________________________________________________________________

стандарти, норми і правила, проектні рішення тощо)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пропоную ______________________________________________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну

________________________________________________________________________________________________________________________

виконання)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Особливі умови__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання цього припису підприємство (об'єднання, установа, організація) несе відповідальність, передбачену статтею 1 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ).

________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала

________________________________________________________________________________________________________________________

припис)

МП

_______________________
(підпис)

Припис одержав _________________________________________________________________________________________________________

(дата, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________________________________________________________________________________________________

(уповноваженого представника) підприємства (об'єднання, установи,

________________________________________________________________________________________________________________________

організації)

____________________
(підпис)

*) Заповнюється у разі складання припису на об'єкті, який будується.

Додаток N 3
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

__________________________________________________________________________________________________________________________

(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу за правопорушення у
сфері містобудування

" " ___________199 р. м. ______________________________
(місце прийняття постанови)
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

розглянувши справу про правопорушення у сфері містобудування

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(назва і адреса підприємства (об'єднання, установи, організації),

що порушило____________________________________________________________________________________________________________

(державні стандарти, норми і правила, проектні рішення

________________________________________________________________________________________________________________________

тощо)

________________________________________________________________________________________________________________________,

на підставі поданих документів і матеріалів ___________________________________________________________________________________

(назва і дата)

________________________________________________________________________________________________________________________

і заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________________________________________________________________________________________.

ВИРІШИВ: згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) та Положенням про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 , накласти на _________________________________________________________________

назва підприємства (об'єднання, установи, організації),

_________________________________________________________________________________________________________________________

адреса, банківські реквізити)

штраф у сумі ____________________________________________________________________________________________________________

(цифрами та словами)

____________________________________________________________________________________________ гривень, які перераховуються до

державного бюджету.

Штраф підлягає сплаті до " " ________________199 р.

Згідно із статтею 4 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ця постанова може бути оскаржена до арбітражного суду.

МП

__________________
(підпис)
Постанову одержав ________________________________________________________________________________________________________
(дата, прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________________________________________________________________________________

керівника (уповноваженого представника) підприємства

_______________________________________________________________________________________________________________________

(об'єднання, установи, організації)

_________________

(підпис)

Постанова надіслана поштою ______________________________________________________________________________________________

(підприємство зв'язку, дата і

_______________________________________________________________________________________________________________________

номер поштового відправлення)

( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 501 від 16.03.2000 )