Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 416/299 від 29.12.2000

( Наказ відмінено згідно Наказу Державного комітету статистики
N 237/5 від 21.06.2002
)

Про затвердження типових форм первинних документів з
обліку в будівництві

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 205/110 від 26.04.2001 )

На виконання ст. 14 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" ( 1922-14 ) та у зв'язку з впровадженням з 1 січня 2001 року спрощеного порядку визначення вартості будівництва НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити типові форми первинних облікових документів з обліку в будівництві, що додаються, і ввести їх в дію з січня 2001 року:

N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт";

N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати".

2. Поширити:

ф. N КБ-2в на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності;

ф. N КБ-3 на всі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування.

3. Управлінню методології та планування Держкомстату України (Павелко Р.В.) у місячний термін надіслати Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики, органам виконавчої влади, зразки затверджених форм первинної облікової документації.

4. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва Держкомстату України ( Луценко Н.Г.) та управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва Держбуду України (Губень П.I.) надавати методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям у процесі впровадження в облікову практику затверджених форм первинного обліку, що наведені в п. 1 даного наказу.

5. Скасувати спільний наказ Держкомстату та Держбуду України від 27.01.97 N 26/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" в частині затвердження типових форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат". ( Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Голови Держкомстату Головка В.А. та першого заступника Голови Держбуду Беркуту А.В. ( Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )

Голова Держкомстату України О.Г.Осауленко

Голова Держбуду України В.М.Гусаков

Типова форма N КБ-2в

Затверджена
наказом Державного комітету
статистики України та Державного
комітету будівництва,
архітектури та житлової політики
України
від 29 грудня 2000 р. N 416/299

Код за ДКУД ______________
(___________)
___________________________________________
(підприємство, організація - складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства,
організації - складача форми за ЄДРПОУ (___________)
Замовник _______________________________________
Генпідрядник ___________________________________
Субпідрядник ___________________________________

Контракт (договір) N ______ від "___"_____________ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса __________________________________________________

Найменування об'єкта ___________________________________________________________________

Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на _________________________

Акт N
приймання виконаних підрядних робіт*
за _____________ 20__ року

* Підрядні роботи - це будівельні, монтажні та інші підрядні роботи.

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування робіт і витрат |Обгрун-|Одиниця|К-ть|Поточна |Виконано |
|п/п | |тування|виміру | |ціна |робіт |
| | | | | |одиниці,|(витрати),|
| | | | | |грн. |грн. |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| 1. | | | | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| 2. | | | | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| I. |Разом прямі витрати | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |у тому числі: | | | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |- вартість матеріалів, | | | | | |
| |виробів та конструкцій | | -"- | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |- заробітна плата | | -"- | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |- вартість експлуатації | | | | | |
| |машин | | -"- | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|II. |Накладні витрати | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|III. |Кошти на зведення та | | | | | |
| |розбирання тимчасових | | | | | |
| |будівель і споруд | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|IV. |Додаткові витрати при | | | | | |
| |виконанні будівельно- | | | | | |
| |монтажних робіт у зимовий | | | | | |
| |період | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |Разом вартість будівельно- | | | | | |
| |монтажних робіт | | | | | |
| |(I+II+III+IV) | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |у тому числі: зворотні суми | | -"- | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|V. |Інші супутні витрати | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|VI. |Прибуток | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|VII. |Кошти на покриття ризику | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII)| | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|VIII.|Податки, збори, обов'язкові | | | | | |
| |платежі, встановлені чинним | | | | | |
| |законодавством і не врахова-| | | | | |
| |ні складовими вартості | | | | | |
| |будівництва | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |Разом (I+II+III+IV+V+VI+ | | | | | |
| |+VII+VIII) | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
|IX. |Податок на додану вартість | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |Всього по акту | | грн. | | | |
|-----+----------------------------+-------+-------+----+--------+----------|
| |у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

М.П. Здав підрядник ________________ "___"__________ 200__ р.
М.П. Прийняв замовник _____________ "___"__________ 200__ р.

Пояснення щодо заповнення
"Акта приймання виконаних підрядних робіт"
(типової форми N КБ-2в)

1. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві на основі журналу обліку виконаних робіт (форма N КБ-6) у двох примірниках і подається субпідрядником генпідряднику, генпідрядником - замовнику (забудовнику).

2. Акт складається обов'язково щомісячно фахівцями будівельного підприємства (незалежно від форми власності цього підприємства), якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності.

3. У разі виконання робіт господарським способом Акт за формою N КБ-2в складається в аналогічному порядку.

4. Адресна частина Акта заповнюється відповідно до контракту (договору) на виконання робіт.

5. Вартісні показники форми відображаються за поточним рівнем цін, визначених у договірній ціні, складеній у поточних цінах згідно з контрактом (договором) на виконання робіт.

6. У вільних рядках Акта наводяться дані про види, обсяги та вартість виконаних у звітному періоді робіт.

7. Вартість окремих видів робіт визначається шляхом калькулювання на підставі витрат ресурсів за ресурсними елементними кошторисними нормами на одиницю виміру та їх вартості у поточних цінах.

8. Витрати на будівництво (прямі, накладні та інші) визначаються за елементами витрат згідно з діючими Державними будівельними нормами України (ДБН)

9. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період визначаються за окремим розрахунком і передбачаються тільки у випадку виконання робіт у зимовий період, якщо таке планується.

10. Податки, збори, обов'язкові платежі, що не враховані складовими вартості будівництва і які відносяться на собівартість підрядних робіт, визначаються згідно з чинним законодавством.

Типова форма N КБ-3

Затверджена
наказом Державного комітету
статистики України та Державного
комітету будівництва,
архітектури та житлової політики
України
від 29 грудня 2000 р. N 416/299

Код за ДКУД (___________)
___________________________________________
(підприємство, організація - складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства,
організації - складача форми за ЄДРПОУ (___________)
Замовник ______________________________________
Генпідрядник ___________________________________
Субпідрядник ____________________________________

Контракт (договір) N ______ від "___"_____________ 20__ року

Найменування будівництва та його адреса _________________________

Довідка
про вартість виконаних підрядних робіт* та витрати
за ____________ 20___ року

Вартість підрядних робіт - це вартість будівельних, монтажних та інших підрядних робіт.

(тис.грн.)

   -----------------------------------------------------------------------
|Найменування | Вартість виконаних робіт та витрати |
|об'єктів, пускових |------------------------------------------------|
|комплексів і | з початку року по | у тому числі |
|технологічних | звітний місяць | за звітний місяць: |
| етапів |---------------------+--------------------------|
| |всього, в|з них: |всього| у тому числі: |
| |поточних |будівельно-| |-------------------|
| |цінах |монтажні | |будівельно-|інші |
| |станом на|роботи | |монтажні |супутні|
| |_________| | |роботи |витрати|
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|Всього по будові | | | | | |
|(без ПДВ) | | | | | |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | | |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|1. | | | | | |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|2. | | | | | |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|Податок на додану | | | | | |
|вартість (ПДВ) - | | | | | |
|всього по будові | | | | | |
|--------------------+---------+-----------+------+-----------+-------|
|Всього по будові | | х | | х | х |
|з урахуванням ПДВ | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

М.П. Субпідрядник ____________ "___"____________ 200__ р.
М.П. Генпідрядник ____________ "___"____________ 200__ р.
М.П. Замовник ____________ "___"____________ 200__ р.

Пояснення щодо заповнення
"Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати"
(типової форми N КБ-3)

1. Довідка за формою N КБ-3 складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві.

2. Довідка складається щомісячно фахівцями будівельного підприємства, якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи незалежно від форми власності цього підприємства та джерел фінансування цих робіт.

3. У разі виконання робіт господарським способом Довідка за формою N КБ-3 складається в аналогічному порядку.

4. Довідка складається у двох примірниках і подається субпідрядником генпідряднику, генпідрядником - забудовнику. У разі вимоги фінансуючого банку складається третій примірник і надсилається на його адресу.

5. Вартісні показники форми відображаються за поточним рівнем цін відповідно до умов контракту.

6. У графі 1 відображається вартість виконаних підрядних робіт та витрати наростаючим підсумком з початку року по звітний місяць включно.

7. У графі 2 відображається вартість будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших підрядних робіт наростаючим підсумком з початку року по звітний місяць включно.

8. У разі складання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма N КБ-2в) у Довідці вартість виконаних підрядних робіт за період з початку року визначається як сума вартостей робіт згідно з актами за попередні періоди.

9. У графах 3, 4 і 5 із граф 1, 2 виділяються відповідні дані за звітний місяць.

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 1, січень, 2001 р., К.: "ІНПРОЕКТ".