Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 1995 р. N 244
Київ

Про затвердження Положення про порядок
накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 474 від 08.0
4.98
N 501 від 16.03.
2000
N 1510 від 11.10.20
02 )

Відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 239/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, що додається.

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури у тримісячний термін розробити і затвердити Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. N 244

Положення
про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

( У тексті Положення слова "арбітражний суд" в усіх
відмінках замінено словами "господарський суд"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1510 від 11.10.2002 )

1. Це Положення встановлює порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування (далі - штрафи), передбачені Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/95-ВР ).

2. Штрафи накладаються інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі - інспекції) на підприємства , їх об'єднання, установи та організації, що допустили правопорушення у сфері містобудування (далі підприємства), за результатами контрольних перевірок, а також перевірок, проведених за зверненнями заінтересованих юридичних або фізичних осіб.

3. Вартість виконаних з порушеннями робіт для розрахунку розміру штрафу визначається відповідно до порядку визначення вартості будівництва і проектно-вишукувальних робіт, що встановлюється Держбудом. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

4. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є відповідний протокол, складений за формою згідно з додатком N 1 посадовою особою інспекції за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень за формою згідно з додатком N 2. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства. Другий примірник залишається в матеріалах справи.

5. Протягом трьох днів після оформлення протокол, інші необхідні матеріали (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок розміру штрафу тощо) подаються посадовій особі інспекції, уповноваженій накладати штраф.

6. Питання про накладення штрафу розглядається в 15-денний термін з дня одержання протоколу про правопорушення. У разі потреби справа може розглядатися за участю представників підприємства, експертів, інших причетних до неї осіб.

7. Рішення посадової особи інспекції про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування, складеною за формою згідно з додатком N 3.

У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується до державного бюджету. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови N 501 від 16.03.2000 )

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови N 501 від 16.03.2000 )

8. Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій, встановлюється Держбудом. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

9. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник постанови в такий же термін подається державній податковій інспекції за місцем знаходження підприємства. Третій примірник залишається в інспекції, яка наклала штраф.

10. Підприємство повинно сплатити штраф у 15-денний термін з дня його накладення за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності. Копія документа про сплату штрафу надсилається інспекції, яка його наклала.

11. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується інспекцією за рішенням суду (господарського суду). ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 474 від 08.04.98 )

12. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржено до господарського суду. Про оскарження цього рішення підприємство повідомляє до настання терміну його виконання інспекцію. При цьому виконання постанови про накладення штрафу призупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали господарським судом. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98 )

13. Застосування штрафів до підприємств за правопорушення у сфері містобудування не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень.

14. Інспекції ведуть облік справ про правопорушення у сфері містобудування та контролюють виконання приписів про усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів.

Додаток N 1
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

______________________________________________________________________________________________________________________
(назва інспекції державного архітектурно-будівного контролю)

Протокол
про правопорушення у сфері містобудування

"   " ___________199 р.
м. ______________________________
(місце складання припису)

Мною, _______________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності _________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

керівника_____________________________________________________________________________________________________________
(уповноваженого представника)

підприємства _________________________________________________________________________________________________________
(об'єднання, установи,організації)

проведено перевірку____________________________________________________________________________________________________

на ___________________________________________________________________________________________________________________
(назва об'єкта будівництва із зазначенням джерел його фінансування або підприємства,

_______________________________________________________________________________________________________________________
що виготовляє будівельні матеріали,вироби і конструкції, його адреса)*

Будівництво об'єкта здійснює** ___________________________________________________________________________________________
(назва будівельної організації,її банківські реквізити,

_______________________________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,номер телефону)

Технічний нагляд здійснює** _____________________________________________________________________________________________
(назва організації-замовника, її банківські реквізити, прізвище,

_______________________________________________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові керівника,номер телефону)

Проектна документація розроблена** ____________________________________________________________________________________

(назва проектної організації,

_______________________________________________________________________________________________________________________
її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника,номер телефону)

У результаті перевірки встановлено такі правопорушення:

______________________________________________________________________________________________________________________
(детальний виклад правопорушень із зазначенням місця їх здійснення; за кожним видом порушень зазначаються глави,

______________________________________________________________________________________________________________________
розділи, параграфи державних стандартів, норм і правил, проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)

Винним у допущених правопорушеннях вважаю
________________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства (об'єднання установи, організації), відомості про ліцензії)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) та Положенням про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244, за результатами перевірки на це підприємство (об'єднання, установу, організацію) пропонується накласти штраф у озмірі_______________________________________________________________________________________
(цифрами та словами)

______________________________________________________________________________________________________ тис. карбованців.

Додатки (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок розміру штрафу тощо):

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________

____________________
(підпис посадової особи)

Пояснення і зауваження до протоколу керівника (уповноваженого представника) підприємства (об'єднання, установи, організації)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Із протоколом ознайомлений _____________________________________________________________________

(дата, підпис)

____________________

*) У разі складання протоколу на підприємстві, що виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції, зазначаються його банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

**) Не заповнюється у разі складання протоколу на підприємстві, що виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції.

Додаток N 2
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

______________________________________________________________________________________________________________________
(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

Припис

"   " ___________199 р.
м. ______________________________
(місце складання припису)

Видано ______________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства (об'єднання, установи, організації),його адреса)

на ___________________________________________________________________________________________________________________
(назва об'єкта, який будується, його адреса)*

______________________________________________________________________________________________________________________

У результаті перевірки встановлено порушення ____________________________________________________________________________
(державні стандарти, норми і правила, проектні рішення тощо)

Пропоную ____________________________________________________________________________________________________________
(заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання)

______________________________________________________________________________________________________________________

Особливі умови_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання цього припису підприємство (об'єднання, установа, організація) несе відповідальність, передбачену статтею 1 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ).

_____________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала припис)

       МП
____________________
(підпис)

Припис одержав ______________________________________________________________________________________________________
(дата, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________________________________________________________________________________________________
(уповноваженого представника) підприємства (об'єднання, установи,організації)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(підпис)

*) Заповнюється у разі складання припису на об'єкті, який будується.

Додаток N 3
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

Зразок

______________________________________________________________________________________________________________________
(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

Постанова N _____
про накладення штрафу за правопорушення у
сфері містобудування

"   " ___________199 р.
м. ______________________________
(місце прийняття постанови)

Я, __________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

розглянувши справу про правопорушення у сфері містобудування_______________________________________________________________,
(назва і адреса підприємства (об'єднання, установи, організації)

що порушило__________________________________________________________________________________________________________
(державні стандарти, норми і правила, проектні рішення тощо)

на підставі поданих документів і матеріалів _________________________________________________________________________________
(назва і дата)

і заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи: __________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ВИРІШИВ: згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) та Положенням про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 , накласти на ______________________________________________________________
(об'єднання, установи, організації),

______________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства адреса, банківські реквізити)

штраф у сумі ____________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами та словами)

__________________________ гривень, які перераховуються до державного бюджету.

Штраф підлягає сплаті до " " ________________199 р.

Згідно із статтею 4 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ця постанова може бути оскаржена до господарського суду.

       МП
____________________
(підпис)

Постанову одержав _____________________________________________________________________________________________________
(дата, прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженого представника)

______________________________________________________________________________________________________________________
підприємства(об'єднання, установи, організації)

______________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

Постанова надіслана поштою ____________________________________________________________________________________________

(підприємство зв'язку, дата і номер поштового відправлення)

(Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами N 501 від 16.03.2000, N 1510 від 11.10.2002 )