Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 302 від 29.11.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 904/5125

Про Примітки до річної фінансової звітності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фіансів
N 989 від 25.11.20
02 )

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається).

2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - абзац 6 пункту 19;

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - пункти 20, 21, 23;

7 "Основні засоби" - підпункт 36.1 пункту 36;

8 "Нематеріальні активи" - підпункт 36.1 пункту 36;

9 "Запаси" - абзац 7 пункту 29;

10 "Дебіторська заборгованість" - підпункт 13.1 пункту 13;

16 "Витрати" - абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.11.2000 N 302

                           ------------------
| КОДИ |
|----------------|
| | | 01 |
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
------------------
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ........................................... за ЄДРПОУ

Територія .............................................. за КОАТУУ

Орган державного управління ............................. за СПОДУ

Галузь .................................................. за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ............................... за КВЕД

Середньооблікова чисельність працюючих ........... Контрольна сума

Одиниця виміру: тис.грн.

Примітки до річної фінансової звітності
за 20 ____ рік

                       ---------
Форма N 5 Код за ДКУД |1801008|
---------

I. Нематеріальні активи

-----------------------------------------------------------------------------
| Групи |Код |Залишок на |Надій- | Переоцінка | Вибуло |
|нематеріальних |ряд- | початок |шло за | (дооцінка +,| за рік |
| активів |ка | року | рік | уцінка -) | |
| | |--------------| |--------------+--------------|
| | |первісна |нако| |первісної|нако|первісна |нако|
| | |(переоці-|пиче| |(переоці-|пиче|(переоці-|пиче|
| | |нена) |на | |неної) |ної |нена) |на |
| | |вартість |амор| |вартості |амор|вартість |амор|
| | | |тиза| | |тиза| |тиза|
| | | |ція | | |ції | |ції |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права | | | | | | | | |
|користування | 010 | | | | | | | |
|природними | | | | | | | | |
|ресурсами | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права | | | | | | | | |
|користування | 020 | | | | | | | |
|майном | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права на знаки | | | | | | | | |
|для товарів і | 030 | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права на | | | | | | | | |
|об'єкти | 040 | | | | | | | |
|промислової | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Авторські та | | | | | | | | |
|суміжні з ними | 050 | | | | | | | |
|права | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
| | 060 | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Інші | 070 | | | | | | | |
|нематеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Разом | 080 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------
Нараховано |Втрати |Інші зміни | Залишок |
амортизації|від |за рік |на кінець |
за рік |зменшення | | року |
|корисності|--------------+--------------|
|за рік |первісної|нако|первісна |нако|
| |(переоці-|пиче|(переоці-|пиче|
| |неної) |ної |нена) |на |
| |вартості |амор|вартість |амор|
| | |тиза| |тиза|
| | |ції | |ція |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
-----------------------------------------------------

Із рядка 080 графа 14


Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів
вартість створених підприємством
нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових
асигнувань
(081) ____


(082) ____

(083) ____

(084) ____

Із рядка 080 графа 15


накопичена амортизація
нематеріальних активів, щодо
яких існує обмеження права
власності
(085) ____


( Розділ I форми N 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

II. Основні засоби

---------------------------------------------------------------------------
| Групи |Код |Залишок на |Надій-| Переоцінка | Вибуло |
|основних засобів|ряд- | початок |шло за| (дооцінка +,| за рік |
| |ка | року | рік | уцінка -) | |
| | |-------------| |--------------+--------------|
| | |первіс- |знос| |первісної|зно-|первісна |знос|
| | |на (пе- | | |(переоці-|су |(переоці-| |
| | |реоці- | | |неної) | |нена) | |
| | |нена) | | |вартості | |вартість | |
| | |вартість| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Земельні ділянки| 100| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Капітальні | 110| | | | | | | |
|витрати на | | | | | | | | |
|поліпшення | | | | | | | | |
|земель | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Будинки, споруди| 120| | | | | | | |
|та передавальні | | | | | | | | |
|пристрої | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Машини та | 130| | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Транспортні | 140| | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інструменти, | 150| | | | | | | |
|прилади, | | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | | |
|(меблі) | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Робоча і | 160| | | | | | | |
|продуктивна | | | | | | | | |
|худоба | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Багаторічні | 170| | | | | | | |
|насадження | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інші основні | 180| | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Бібліотечні | 190| | | | | | | |
|фонди | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Малоцінні | 200| | | | | | | |
|необоротні | | | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Тимчасові | 210| | | | | | | |
|(нетитульні) | | | | | | | | |
|споруди | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Природні | 220| | | | | | | |
|ресурси | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інвентарна тара | 230| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Предмети прокату| 240| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інші необоротні | 250| | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Разом | 260| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

--------------------------------------------------------------------------
Нара- |Втрати |Інші зміни | Залишок | у тому числі |
ховано |від |за рік |на кінець |---------------------------|
амор- |змен- | | року |одержані за |передані в |
тиза- |шення |--------------+--------------|фінансовою |оперативну |
ції за |корис- |первісної|зно-|первісна |знос|орендою |оренду |
рік |ності |(переоці-|су |(переоці-| |-------------+-------------|
| |неної) | |нена) | |первіс- |знос|первіс- |знос|
| |вартості | |вартість | |на (пе- | |на (пе- | |
| | | | | |реоці- | |реоці- | |
| | | | | |нена) | |нена) | |
| | | | | |вартість| |вартість| |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

Із рядка 260 графа 14


вартість основних засобів, щодо
яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу
основних засобів
залишкова вартість основних
засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація,
реконструкція тощо)
залишкова вартість основних
засобів, вилучених з
експлуатації для продажу
первісна (переоцінена) вартість
повністю амортизованих основних
засобів
(261) ____(262) ____

(263) ____(264) ____


(265) ____

Із рядка 260 графа 5

 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
вартість основних засобів,
придбаних за рахунок
цільового фінансування
(266) ____


(267) ____
Із рядка 260 графа 15
знос основних засобів, щодо яких
існують обмеження права власності
(268) ____

( Розділ II форми N 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

III. Капітальні інвестиції

       ------------------------------------------------
| Найменування |Код |За рік |На кінець |
| показника |ряд- | | року |
| |ка | | |
|-----------------+------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+------+----------+----------|
|Капітальне |280 | | |
|будівництво | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(виготовлення) |290 | | |
|основних | | | |
|засобів | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(виготовлення) | | | |
|інших |300 | | |
|необоротних | | | |
|матеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(створення) |310 | | |
|нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Формування |320 | | |
|основного стада | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Інші |330 | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Разом |340 | | |
------------------------------------------------

IV. Фінансові інвестиції

       --------------------------------------------------
| Найменування | Код |За рік | На кінець року |
| показника | ряд-| | |
| | ка | |----------------|
| | | |довгос- |поточні|
| | | |трокові | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|А. Фінансові | | | | |
|інвестиції за | | | | |
|методом участі | 350 | | | |
|в капіталі в: | | | | |
| асоційовані | | | | |
|підприємства | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| дочірні | 360 | | | |
|підприємства | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| спільну | 370 | | | |
|діяльність | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|Б. Інші | | | | |
|фінансові | | | | |
|інвестиції в: | 380 | | | |
| частки і паї | | | | |
|у статутному | | | | |
| капіталі | | | | |
|інших | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| акції | 390 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| облігації | 400 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| інші | 410 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|Разом (розд. | 420 | | | |
|А + розд.Б) | | | | |
--------------------------------------------------

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) ____________

за справедливою вартістю (422) ____________

за амортизованою собівартістю (423) ____________

із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) ____________

за справедливою вартістю (425) ____________

за амортизованою собівартістю (426) ____________

V. Доходи і витрати

  -----------------------------------------------
|Найменування показника|Код |Доходи |Витрати |
| |ряд- | | |
| | ка | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------+-----+-------+--------|
|А. Інші операційні | | | |
|доходи і витрати |440 | | |
| Операційна оренда | | | |
|активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Операційна курсова |450 | | |
|різниця | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація інших |460 | | |
|оборотних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Штрафи, пені, |470 | | |
|неустойки | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Утримання об'єктів | | | |
|житлово-комунального |480 | | |
|і соціально- | | | |
|культурного | | | |
|призначення | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Інші операційні |490 | | |
|доходи і витрати | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Б. Доходи і втрати | | | |
|від участі в капіталі | | | |
|за інвестиціями в: |500 | | |
| асоційовані | | | |
|підприємства | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| дочірні |510 | | |
|підприємства | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| спільну діяльність |520 | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|В. Інші фінансові | | | |
|доходи і витрати |530 | | X |
| Дивіденди | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Проценти |540 | X | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Фінансова оренда |550 | | |
|активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Інші фінансові |560 | | |
|доходи і витрати | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Г. Інші доходи і | | | |
|витрати |570 | | |
| Реалізація | | | |
|фінансових інвестицій | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація |580 | | |
|необоротних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація майнових|590 | | |
|комплексів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Неопераційна |600 | | |
|курсова різниця | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Безоплатно одержані|610 | | X |
|активи | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Списання |620 | X | |
|необоротних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Інші доходи і витрати |630 | | |
-----------------------------------------------

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) ____________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) ____________ %

VI. Грошові кошти

  ------------------------------------------------
|Найменування показника |Код |На |
| |рядка |кінець |
| | |року |
|------------------------------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+-------+-------|
|Каса | 640 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Поточний рахунок у банку | 650 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Інші рахунки в банку | 660 | |
|(акредитиви, чекові книжки) | | |
|------------------------------+-------+-------|
|Грошові кошти в дорозі | 670 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Разом | 690 | |
------------------------------------------------

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) ______________

VII. Забезпечення

-----------------------------------------------------------------------
| Види забезпечень |Код |Залишок | Збільшення | Сума |
| |ряд-|забезпе- | забезпечення |забезпе- |
| | ка |чення на | протягом звітного |чення, що|
| | | початок | періоду внаслідок |викорис- |
| | | року |-------------------| тана |
| | | |створен- |додатко- |протягом |
| | | | ня | вих | року |
| | | |забезпе- |відраху- | |
| | | | чення | вань | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення на виплату|710 | | | | |
|відпусток працівникам | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на додаткове|720 | | | | |
|пенсійне забезпечення | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на виконання|730 | | | | |
|гарантійних зобов'язань | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на|740 | | | | |
|реструктуризацію | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на виконання|750 | | | | |
|зобов'язань щодо| | | | | |
|обтяжливих контрактів | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| |760 | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| |770 | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Разом |780 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

--------------------------------
Невико- | Сума |Залишок |
ристана |очікуваного |забезпе-|
сума | відшкоду- |чення на|
забезпе- | вання вит- | кінець |
чення, що| рат іншою | року |
сторнова-| стороною, | |
на у | що | |
звітному | врахована | |
періоді |при оцінці | |
|забезпечен- | |
| ня | |
---------+------------+--------|
7 | 8 | 9 |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
---------+------------+--------|
| | |
---------+------------+--------|
| | |
--------------------------------

VIII. Запаси

       ---------------------------------------------------
| Найменування |Код |Балансо-| Переоцінка за |
| показника |ряд-| ва | рік |
| | ка |вартість|---------------|
| | | на |збіль- |уцінка |
| | | кінець |шення | |
| | | року |чистої | |
| | | |варто- | |
| | | | сті | |
| | | |реалі- | |
| | | |зації* | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Сировина і |800 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Купівельні | | | | |
|напівфабрикати та |810 | | | |
|комплектуючі вироби| | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Паливо |820 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Тара і тарні |830 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Будівельні |840 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Запасні частини |850 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Матеріали | | | | |
|сільськогосподар- |860 | | | |
|ського | | | | |
|призначення | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Тварини на |870 | | | |
|вирощуванні та | | | | |
|відгодівлі | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Малоцінні та | | | | |
|швидкозношувані |880 | | | |
|предмети | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Незавершене |890 | | | |
|виробництво | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Готова продукція |900 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Товари |910 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Разом |920 | | | |
---------------------------------------------------

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) ____________

переданих у переробку (922) _____________

оформлених в заставу (923) _____________

переданих на комісію (924) _____________

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) _____

_____________________

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 )

IX. Дебіторська заборгованість

      -----------------------------------------------------
| Найменування |Код |Всього |у т.ч. за строками |
| показника |ряд | на | непогашення |
| | ка |кінець |----------------------|
| | | року | до 3 | від |від 6 |
| | | |міся- |3 до |до 12 |
| | | |ців |6 мі- |місяців |
| | | | |сяців | |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
|Дебіторська | | | | | |
|заборгованість |940 | | | | |
|за товари,| | | | | |
|роботи, | | | | | |
|послуги | | | | | |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
|Інша поточна| | | | | |
|дебіторська |950 | | | | |
|заборгованість | | | | | |
-----------------------------------------------------

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ___________

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

       -------------------------------------------------
| Найменування показника |Код |Сума |
| |ряд- | |
| |ка | |
|-----------------------------------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Виявлено (списано) за рік нестач і |960 | |
|втрат | | |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Визнано заборгованістю винних осіб |970 | |
|у звітному році | | |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Сума нестач і втрат, остаточне| | |
|рішення щодо винуватців, за якими|980 | |
|на кінець року не прийнято| | |
|(позабалансовий рахунок 072) | | |
-------------------------------------------------

Керівник

Головний бухгалтер