Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 302 від 29.11.2000
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 904/5125

Про Примітки до річної фінансової звітності

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів
N 989 від 10.12.20
02
N 602 від 28.10.20
03
N 1238 від 14.10.20
08
N 1125 від 25.09.20
09
N 1591 від 09.12.20
11 )

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається).

2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - абзац 6 пункту 19;

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - пункти 20, 21, 23;

7 "Основні засоби" - підпункт 36.1 пункту 36;

8 "Нематеріальні активи" - підпункт 36.1 пункту 36;

9 "Запаси" - абзац 7 пункту 29;

10 "Дебіторська заборгованість" - підпункт 13.1 пункту 13;

16 "Витрати" - абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

7. Типова форма фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена пунктом 1 цього наказу, не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. ( Наказ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )

Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
29.11.2000 N 302

(у редакції наказу від
28.10.2003 N 602)

                                  --------------
Дата /рік, місяць, число/ | КОДИ |
Підприємство ____________________________________ за ЄДРПОУ |------------|
Територія _______________________________________ за КОАТУУ | | | 01|
Орган державного управління _____________________ за СПОДУ |------------|
Організаційно-правова форма | |
господарювання __________________________________ за КОПФГ |------------|
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД |------------|
Одиниця виміру: тис. грн. |------------|
|------------|
|------------|
--------------

       ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 20 __ рік
---------
Форма N 5 Код за ДКУД |1801008|
---------

           I. Нематеріальні активи

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Групи нематеріальних| Код | Залишок на |Надійшло| Переоцінка | Вибуло за рік |Нарахо-|Втрати |Інші зміни за рік| Залишок на |
| активів |рядка| початок року | за рік | (дооцінка +, | |вано |від | | кінець року |
| | | | | уцінка -) | |аморти-|зменшен-| | |
| | |----------------| |-----------------+----------------|зації |ня ко- |-----------------+----------------|
| | |первісна|накопи-| |первісної|накопи-|первісна|накопи-|за рік |рисності|первісної|накопи-|первісна|накопи-|
| | |(пере- |чена | |(переоці-|ченої |(пере- |чена | |за рік |(переоці-|ченої |(пере- |чена |
| | |оцінена)|аморти-| |неної) |аморти-|оцінена)|аморти-| | |неної) |аморти-|оцінена)|аморти-|
| | |вартість|зація | |вартості |зації |вартість|зація | | |вартості |зації |вартість|зація |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права користування | | | | | | | | | | | | | | |
|природними ресурсами| 010 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права користування | | | | | | | | | | | | | | |
|майном | 020 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права на комерційні | | | | | | | | | | | | | | |
|позначення | 030 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Права на об'єкти | | | | | | | | | | | | | | |
|промислової | | | | | | | | | | | | | | |
|власності | 040 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Авторське право та | | | | | | | | | | | | | | |
|суміжні з ним права | 050 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
| | 060 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Інші нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | 070 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Разом | 080 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|
|Гудвіл | 090 | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) ____
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) ____
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) ____
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових
асигнувань (084) ____
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація
нематеріальних активів, щодо
яких існує обмеження права
власності (085) ____

            II. Основні засоби
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Групи основних засобів|Код | Залишок на |Надій-| Переоцінка | Вибуло за |Нарахо-|Втрати|Інші зміни | Залишок на | у тому числі |
| |ряд-|початок року|шло за|(дооцінка +, | рік |вано | від | за рік |кінець року |-------------------------|
| |ка | | рік | уцінка -) | |аморти-|змен- | | |одержані за |передані в |
| | |------------| |-------------+------------|зації |шення |-------------+------------|фінансовою |оперативну |
| | |первіс-|знос| |первіс-|зносу|первіс-|знос|за рік |корис-|первіс-|зносу|первіс-|знос|орендою |оренду |
| | |на (пе-| | |ної | |на (пе-| | |ності |ної | |на (пе-| |------------+------------|
| | |реоці- | | |(пере- | |реоці- | | | |(пере- | |реоці- | |первіс-|знос|первіс-|знос|
| | |нена) | | |оціне- | |нена) | | | |оціне- | |нена) | |на (пе-| |на (пе-| |
| | |вар- | | |ної) | |вар- | | | |ної) | |вар- | |реоці- | |реоці- | |
| | |тість | | |вар- | |тість | | | |вар- | |тість | |нена) | |нена) | |
| | | | | |тості | | | | | |тості | | | |вар- | |вар- | |
| | | | | | | | | | | | | | | |тість | |тість | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Земельні ділянки |100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інвестиційна |105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нерухомість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Капітальні витрати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|поліпшення земель |110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Будинки, споруди та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|передавальні пристрої |120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Машини та обладнання |130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Транспортні засоби |140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інструменти, прилади, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар (меблі) |150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Тварини |160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Багаторічні насадження|170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інші основні засоби |180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Бібліотечні фонди |190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Малоцінні необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріальні активи |200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Тимчасові (нетитульні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|споруди |210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Природні ресурси |220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інвентарна тара |230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Предмети прокату |240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Інші необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріальні активи |250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|
|Разом |260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо
яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права
власності (261) ____
вартість оформлених у заставу
основних засобів (262) ____
залишкова вартість основних
засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація,
реконструкція тощо) (263) ____
первісна (переоцінена)
вартість повністю
амортизованих основних засобів (264) ____
основні засоби орендованих
цілісних майнових комплексів (2641)____
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів,
призначених для продажу (265) ____
залишкова вартість основних
засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій (2651)____
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів,
придбаних за рахунок цільового
фінансування (266) ____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких
існують обмеження права власності (268) ____
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної
нерухомості, оціненої за
справедливою вартістю (269) ____

          III. Капітальні інвестиції

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код | За рік | На кінець року |
| |рядка| | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Капітальне будівництво | 280 | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (виготовлення) | | | |
|основних засобів | 290 | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (виготовлення) інших | | | |
|необоротних матеріальних активів| 300 | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (створення) | | | |
|нематеріальних активів | 310 | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Придбання (вирощування) | 320 | | |
|довгострокових біологічних | | | |
|активів | | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Інші | 330 | | |
|--------------------------------+-----+--------+----------------|
|Разом | 340 | | |
------------------------------------------------------------------

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість (341) ____
фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій (342) ____

           IV. Фінансові інвестиції

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | За рік | На кінець року |
| показника |рядка | |-----------------------|
| | | |довгострокові| поточні |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|А. Фінансові | | | | |
|інвестиції за методом | | | | |
|участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані | | | | |
| підприємства | 350 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| дочірні підприємства | 360 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| спільну діяльність | 370 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|Б. Інші фінансові | | | | |
|інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у | | | | |
| статутному капіталі | | | | |
| інших підприємств | 380 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| акції | 390 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| облігації | 400 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
| інші | 410 | | | |
|-----------------------+------+---------+-------------+---------|
|Разом (розд.А + розд.Б)| 420 | | | |
------------------------------------------------------------------

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові
інвестиції відображені:
за собівартістю (421) ___
за справедливою вартістю (422) ___
за амортизованою собівартістю (423) ___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:
за собівартістю (424) ___
за справедливою вартістю (425) ___
за амортизованою собівартістю (426) ___

            V. Доходи і витрати

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код | Доходи | Витрати |
| |рядка | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|А. Інші операційні доходи і витрати| | | |
| Операційна оренда активів | 440 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Операційна курсова різниця | 450 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Реалізація інших оборотних | | | |
| активів | 460 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Утримання об'єктів | | | |
| житлово-комунального і | | | |
| соціально-культурного призначення| 480 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву | | | |
| сумнівних боргів | 491 | Х | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | Х | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|Б. Доходи і втрати від участі в | | | |
|капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| дочірні підприємства | 510 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| спільну діяльність | 520 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|В. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | | Х |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Проценти | 540 | Х | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Фінансова оренда активів | 550 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
|Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Результат оцінки корисності | 590 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Неопераційна курсова різниця | 600 | | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Безоплатно одержані активи | 610 | | Х |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Списання необоротних активів | 620 | Х | |
|-----------------------------------+------+--------+------------|
| Інші доходи і витрати | 630 | | |
------------------------------------------------------------------

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами) (631) ____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами (632) ___%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати,
уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) ____

            VI. Грошові кошти

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код |На кінець року|
| | рядка | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Каса | 640 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Поточний рахунок у банку | 650 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові| 660 | |
|книжки) | | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Грошові кошти в дорозі | 670 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Разом | 690 | |
------------------------------------------------------------------

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання
яких обмежено (691) ____

          VII. Забезпечення і резерви

------------------------------------------------------------------------------------------
| Види забезпечень і | Код |Залишок|Збільшення за |Викорис-|Сторно-|Сума |Залишок|
| резервів |рядка|на | звітний рік |тано у |вано |очікува- | на |
| | |початок|--------------|звітному|невико-|ного |кінець |
| | |року |нарахо-|додат-|році |ристану|відшкоду-| року |
| | | |вано |кові | |суму у |вання | |
| | | |(ство- |відра-| |звітно-|витрат | |
| | | |рено) |хуван-| |му році|іншою | |
| | | | |ня | | |стороною,| |
| | | | | | | |що врахо-| |
| | | | | | | |вана при | |
| | | | | | | |оцінці | |
| | | | | | | |забезпе- | |
| | | | | | | |чення | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення на виплату | | | | | | | | |
|відпусток працівникам | 710 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних | | | | | | | | |
|витрат на додаткове | | | | | | | | |
|пенсійне забезпечення | 720 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних | | | | | | | | |
|витрат на виконання | | | | | | | | |
|гарантійних зобов'язань | 730 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних | | | | | | | | |
|витрат на | | | | | | | | |
|реструктуризацію | 740 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Забезпечення наступних | | | | | | | | |
|витрат на виконання | | | | | | | | |
|зобов'язань щодо | | | | | | | | |
|обтяжливих контрактів | 750 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
| | 760 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
| | 770 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Резерв сумнівних боргів | 775 | | | | | | | |
|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|
|Разом | 780 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------

              VIII. Запаси

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код |Балансова | Переоцінка за рік |
| |рядка | вартість +---------------------|
| | |на кінець |збільшення | уцінка |
| | | року | чистої | |
| | | | вартості | |
| | | |реалізації *| |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Сировина і матеріали | 800 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Купівельні | | | | |
|напівфабрикати та | | | | |
|комплектуючі вироби | 810 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Паливо | 820 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Тара і тарні матеріали | 830 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Будівельні матеріали | 840 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Запасні частини | 850 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Матеріали | | | | |
|сільськогосподарського | | | | |
|призначення | 860 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Поточні | | | | |
|біологічні активи | 870 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Малоцінні та | | | | |
|швидкозношувані предмети| 880 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Незавершене виробництво | 890 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Готова продукція | 900 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Товари | 910 | | | |
|------------------------+------+----------+------------+--------|
|Разом | 920 | | | |
------------------------------------------------------------------

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) ____
переданих у переробку (922) ____
оформлених в заставу (923) ____
переданих на комісію (924) ____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) ____
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для
продажу (926) ____

---------------
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси".

         IX. Дебіторська заборгованість

------------------------------------------------------------------
|Найменування показника | Код | Всього | у т.ч. за строками |
| |рядка | на | непогашення |
| | | кінець |-----------------------|
| | | року |до 12 |від 12 |від 18 |
| | | |місяців|до 18 |до 36 |
| | | | |місяців|місяців|
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
|Дебіторська | | | | | |
|заборгованість за | | | | | |
|товари, роботи, послуги | 940 | | | | |
|------------------------+------+--------+-------+-------+-------|
|Інша поточна дебіторська| | | | | |
|заборгованість | 950 | | | | |
------------------------------------------------------------------

Списано у звітному році безнадійної дебіторської
заборгованості (951) ____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з
пов'язаними сторонами (952) ____

      X. Нестачі і втрати від псування цінностей

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код |Сума |
| |рядка | |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році| 970 | |
|--------------------------------------------------+-------+-----|
|Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо | | |
|винуватців за якими на кінець року не прийнято | | |
|(позабалансовий рахунок 072) | 980 | |
------------------------------------------------------------------

           XI. Будівельні контракти

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код | Сума |
| |рядка | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Дохід за будівельними контрактами за | | |
|звітний рік | 1110 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Заборгованість на кінець звітного року:| | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| валова замовників | 1120 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| валова замовникам | 1130 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| з авансів отриманих | 1140 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Вартість виконаних субпідрядниками | | |
|робіт за незавершеними будівельними | | |
|контрактами | 1160 | |
------------------------------------------------------------------

           XII. Податок на прибуток

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код | Сума |
| | рядка | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Поточний податок на прибуток | 1210 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| на кінець звітного року | 1225 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| на кінець звітного року | 1235 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Включено до Звіту про фінансові | | |
|результати - | | |
| усього | 1240 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| зменшення (збільшення) відстрочених | | |
| податкових активів | 1242 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| збільшення (зменшення) відстрочених | | |
| податкових зобов'язань | 1243 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
|Відображено у складі власного капіталу | | |
| - усього | 1250 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1251 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| зменшення (збільшення) відстрочених | | |
| податкових активів | 1252 | |
|---------------------------------------+--------+---------------|
| збільшення (зменшення) відстрочених | | |
| податкових зобов'язань | 1253 | |
------------------------------------------------------------------

     XIII. Використання амортизаційних відрахувань

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код | Сума |
| | рядка | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Нараховано за звітний рік | 1300 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
|Використано за рік - усього | 1310 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| придбання (виготовлення) та поліпшення| | |
| основних засобів | 1312 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| з них машини та обладнання | 1313 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| придбання (створення) нематеріальних | | |
| активів | 1314 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| погашення отриманих на капітальні | | |
| інвестиції позик | 1315 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| | 1316 | |
|----------------------------------------+--------+--------------|
| | 1317 | |
------------------------------------------------------------------


Керівник


Головний бухгалтер

           XIV. Біологічні активи

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Групи | Код | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю |
| біологічних |рядка|--------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------|
| активів | | залишок на початок|надійшло| вибуло за рік |нарахо-|втрати від|вигоди від| залишок на кінець|залишок|надійшло| зміни |вибуло|залишок|
| | | року | за рік | | вано |зменшення | віднов- | року | на | за рік |вартості|за рік| на |
| | |-------------------| |-------------------|аморти-|корисності| лення |-------------------|початок| | за рік | |кінець |
| | |первісна| накопи- | |первісна| накопи- | зації | |корисності|первісна| накопи- | року | | | | року |
| | |вартість|чена амор-| |вартість|чена амор-|за рік | | |вартість|чена амор-| | | | | |
| | | | тизація | | | тизація | | | | | тизація | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Довгострокові|1410 | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому | | | | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|робоча худоба|1411 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|продуктивна |1412 | | | | | | | | | | | | | | | |
|худоба | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|багаторічні |1413 | | | | | | | | | | | | | | | |
|насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| |1414 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші |1415 | | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокові| | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Поточні |1420 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому | | | | | | | | | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|тварини на |1421 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та відгодівлі| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|біологічні |1422 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|активи в | | | | | | | | | | | | | | | | |
|стані | | | | | | | | | | | | | | | | |
|біологічних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перетворень | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(крім тварин | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та | | | | | | | | | | | | | | | | |
|відгодівлі) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
| |1423 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші поточні |1424 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | |
|біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Разом |1430 | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 1430 графа 5  вартість біологічних (1431) ____________
і графа 14       активів, придбаних за
            рахунок цільового
            фінансування

З рядка 1430 графа 6  залишкова вартість
і графа 16       довгострокових    (1432) ____________
            біологічних активів,
            первісна вартість
            поточних біологічних
            активів і справедлива
            вартість біологічних
            активів, утрачених
            унаслідок
            надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 балансова вартість
і графа 17       біологічних активів, (1433) ____________
            щодо яких існують
            передбачені
            законодавством
            обмеження права
            власності

     XV. Фінансові результати від первісного визнання
     та реалізації сільськогосподарської продукції
        та додаткових біологічних активів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  | Код | Вартість |  Витрати,  |Результат від|Уцінка| Виручка |Собівартість|Фінансовий результат |
|   показника   |рядка|первісного| пов'язані з | первісного |   |  від  | реалізації |  (прибуток +,   |
|          |   | визнання | біологічними | визнання  |   |реалізації|      |  збиток -) від   |
|          |   |     |перетвореннями|-------------|   |     |      |---------------------|
|          |   |     |       |дохід|витрати|   |     |      |реалізації|первісного|
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     | визнання |
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     |  та  |
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     |реалізації|
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|     1     | 2 |  3   |   4    | 5 |  6  | 7  |  8   |   9   |  10  |  11  |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та    |1500 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи рослинництва |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|зернові і      |1510 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|зернобобові     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з них:       |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|пшениця       |1511 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соя         |1512 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соняшник      |1513 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|ріпак        |1514 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|цукрові буряки   |1515 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|(фабричні)     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|картопля      |1516 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|плоди (зерняткові, |1517 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|кісточкові)     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція   |1518 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|рослинництва    |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1519 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи рослинництва |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та    |1520 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи тваринництва |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|приріст живої маси |1530 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з нього:      |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|великої       |1531 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|рогатої худоби   |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|свиней       |1532 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|молоко       |1533 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|вовна        |1534 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|яйця        |1535 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція   |1536 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|тваринництва    |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1537 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи тваринництва |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|продукція рибництва |1538 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|          |1539 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Сільськогосподарська|1540 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|продукція та    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи - разом   |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Форма 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 10.12.2002, в редакції Наказів Міністерства фінансів N 602 від 28.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1238 від 14.10.2008, N 1125 від 25.09.2009, N 1591 від 09.12.2011 )