Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про Державну прикордонну службу України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 401 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

2. У пункті 7 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05 ) слова "органи охорони державного кордону" замінити словами "органи прикордонної служби".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у назві та абзаці першому частини першої статті 185-10 слова "військовослужбовця Прикордонних військ України" замінити словами "військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України";

2) статтю 222-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України

Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (статті 202, 207).

Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України";

3) у пункті 1 частини другої статті 236 слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

4) у статті 255:

у пункті 1 частини першої абзац "Прикордонних військ України (статті 185-10, 204-1)" викласти в такій редакції:

"органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, 204-1)";

частину другу доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (статті 121-1, 195, 203, 204, 205, 206)";

5) у частині першій статті 259 слова "підрозділу Прикордонних військ України" замінити словами "органу Державної прикордонної служби України", а слова "військовослужбовцем Прикордонних військ України" замінити словами "військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України";

6) пункт 2 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:

"2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України";

7) друге речення частини четвертої статті 263 після слів "До розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які" доповнити словами "незаконно перетнули державний кордон України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";

8) у статті 264:

у частинах першій і третій слова "прикордонних військ" замінити словами "органів прикордонної служби";

друге речення частини третьої після слів "працівники міліції" доповнити словами "військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України";

9) у частині третій статті 265:

перше речення після слів "передбачених статтями 174, 190 і 195-4 цього Кодексу, працівник міліції" доповнити словами "а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, і також посадова особа прикордонної служби";

друге речення після слів "Працівник міліції" доповнити словами "посадова особа прикордонної служби";

10) у частині другій статті 277 слово і цифри "статтею 185-7" замінити словом і цифрами "статтями 185-7, 185-10, 204-1".

4. У частині першій статті 23, частинах третій і п'ятій статті 52, абзаці першому статті 105 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203) слова "прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "органи прикордонної служби" у відповідному відмінку.

5. У статті 83 та пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст. 349) слова "прикордонних військ" замінити словами "прикордонної служби".

6. У пункті 1 статті 34 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст. 277):

слова "прикордонних і" виключити;

доповнити пункт після слів "внутрішніх військ" словами "і Державної прикордонної служби України".

7. У підпункті "г" пункту 3 статті 1 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військах України" замінити словами "Державній прикордонній службі України".

8. У Законі України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 1996 р., N 37, ст. 167):

1) статті 2 і 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Визначення державного кордону України і
забезпечення його захисту та охорони

Державний кордон України визначається Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Ця діяльність провадиться в межах наданих їм повноважень шляхом вжиття комплексу політичних, організаційно-правових, дипломатичних, економічних, військових, прикордонних, імміграційних, розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, природоохоронних, санітарно-карантинних, екологічних, технічних та інших заходів.

Координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави із захисту державного кордону здійснюється Державною прикордонною службою України.

Охорона державного кордону України є невід'ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону і полягає у здійсненні Державною прикордонною службою України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Силами України у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторканності державного кордону України.

Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень вживає заходів щодо забезпечення захисту та охорони державного кордону і території України";

"Стаття 9. Перетинання державного кордону України

Перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетинають державний кордон України відповідно до цього Закону, інших актів законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються в установленому порядку.

Іноземні невійськові судна і військові кораблі, які зайшли в територіальне море або внутрішні води України з порушенням встановлених правил заходження в ці води, є порушниками режиму державного кордону (порушниками державного кордону України). Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби є порушниками державного кордону України і в тих випадках, коли вони перетинають державний кордон України в підводному положенні або перебувають у цьому положенні під час плавання та перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України.

Повітряні судна перетинають державний кордон України у спеціально виділених повітряних коридорах відповідно до цього Закону, інших актів законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публікуються в установленому порядку. Переліт державного кордону України поза повітряними коридорами допускається тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Порушниками порядку перетинання державного кордону України у повітряному просторі (порушниками державного кордону України) є повітряні судна та інші літальні апарати, що перетнули державний кордон України без відповідного дозволу компетентних органів України або вчинили інші порушення правил перельоту через державний кордон України.

Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

Не є порушеннями правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання державного кордону особами, транспортними засобами на суші, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море та внутрішні води України, вимушений вліт повітряних суден та інших літальних апаратів, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших вимушених обставин.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні формування перетинають державний кордон України для локалізації та ліквідації таких ситуацій у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України";

2) у статтях 10, 12 і 18, частині третій статті 22, частині другій статті 23, частині першій статті 25, статті 30, частині першій статті 33 слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "органи Державної прикордонної служби України" у відповідному відмінку;

3) частину першу статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби в разі заходження у внутрішні води, на рейди і в порти України повинні переміщуватися на поверхні і під своїм прапором";

4) статтю 20 виключити;

5) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Прикордонні представники України

Для вирішення питань, пов'язаних з підтриманням режиму державного кордону України, виконання міжнародних договорів із цього питання, створення умов для мирного розв'язання прикордонних конфліктів та інцидентів на певній ділянці державного кордону України з особового складу Державної прикордонної служби України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку призначаються прикордонні представники України, а також їх заступники.

Прикордонні представники України та їх заступники у своїй діяльності керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іншими актами законодавства.

Прикордонні представники України або їх заступники для виконання своїх обов'язків можуть перетинати державний кордон України в будь-якому місці на встановленій ділянці і в будь-який час на підставі спеціальних повноважень, що надаються Головою Державної прикордонної служби України на певний період часу.

Перетинання державного кордону України прикордонними представниками України або їх заступниками здійснюється згідно із законодавством та міжнародними договорами України.

Не врегульовані прикордонними представниками України або їх заступниками питання вирішуються у дипломатичному порядку";

6) у статті 24 слова "дають і здійснюють Прикордонні війська України разом з органами внутрішніх справ" і "Прикордонні війська України можуть запроваджувати" замінити відповідно словами "дає і здійснює Державна прикордонна служба України" і "Державна прикордонна служба України може запроваджувати";

7) у статті 26 слова "компетентними органами за погодженням з Прикордонними військами України" і "Прикордонні війська України встановлюють" замінити відповідно словами "Державною прикордонною службою України разом з компетентними органами" і "Державна прикордонна служба України встановлює";

8) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Охорона державного кордону України Державною
прикордонною службою України і Збройними Силами України

Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повітряному та підводному просторі в межах територіального моря - на Збройні Сили України. Державна прикордонна служба України і Збройні Сили України під час виконання завдань з охорони державного кордону України керуються цим Законом, законами України "Про Державну прикордонну службу України" (1779-12), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про Збройні Сили України" (1934-12), іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

9) у статті 27-1:

у частині першій слова "Прикордонні війська України в межах встановлених чинним законодавством повноважень координують" замінити словами "Державна прикордонна служба України в межах встановлених законодавством повноважень координує";

у частині другій слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

10) у статті 28:

у назві слова "Прикордонних військ України" замінити словами "органів Державної прикордонної служби України";

в абзаці першому слова "Прикордонні війська України" замінити словами "органи Державної прикордонної служби України";

у пункті 6 слова "судно - порушник державного кордону України" замінити словами "судно, яке зайшло в територіальне море або у внутрішні води і порти України з порушенням встановлених правил";

11) у статті 29:

у назві, абзаці першому та пункті 8 частини першої слова "Прикордонними військами України" замінити словами "органами Державної прикордонної служби України";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про затримання іноземного невійськового судна приймається Державною прикордонною службою України після його огляду. При цьому судно, яке допустило порушення, зазначені в пунктах 2-9 частини першої цієї статті, затримується органами Державної прикордонної служби України, якщо встановлено факт навмисного порушення або якщо судно завдає шкоди безпеці чи іншим інтересам України. Органи Державної прикордонної служби України мають право затримати і українське невійськове судно, яке допустило порушення, передбачені пунктами 2-9 частини першої цієї статті, і конвоювати його до найближчого порту або іншого відповідного пункту";

12) у статті 35 слова "державного кордону України, його режиму" замінити словами "режиму державного кордону України".

9. У статті 3, частині шостій статті 9, абзаці першому пункту 1 та абзаці першому пункту 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

10. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236):

1) у статті 3, пункті 18 частини першої статті 8 слова "Прикордонні війська" замінити словами "Державну прикордонну службу України";

2) абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними";

3) у статті 9:

у частині першій слова "прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

у частині другій слова "Державним комітетом по охороні державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

у частині третій слова "підрозділу прикордонних військ" замінити словами "прикордонної служби";

у частині восьмій слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону".

11. У статті 12, пункті 10 статті 24 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України" у відповідному відмінку.

12. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262):

1) у преамбулі слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

2) у частині другій статті 10, статті 48, частині першій статті 49, частині другій статті 52 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" у відповідному відмінку.

13. У частині другій статті 4 Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військах" замінити словами "Державній прикордонній службі України".

14. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358):

1) у підпункті "в" пункту 3 статті 5 слова "і підрозділи Прикордонних військ України" замінити словами "і органи Державної прикордонної служби України";

2) у підпункті "а" пункту 4 статті 12 слова "на контрольно-пропускні пункти прикордонних військ та митниць" замінити словами "у пункти пропуску через державний кордон України та митниці";

3) у пункті 1 статті 17 слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

4) абзац перший пункту 5 статті 18 викласти в такій редакції:

"5. Державна прикордонна служба України сприяє спеціальним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України у виявленні, припиненні та попередженні організованої злочинної діяльності, затриманні та притягненні до відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна служба України за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, за наявності підстав, передбачених законами України, зобов'язана".

15. У частині другій статті 6 Закону України "Про карантин рослин" (3348-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 34, ст. 352) слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державною прикордонною службою України".

16. В абзаці другому пункту 3 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

17. У частині четвертій статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) слова "прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

18. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161; 2001 р., N 13, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 року N 506-IV:

1) в абзаці шостому частини другої статті 25 слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

2) частину третю статті 31 доповнити словами "Державної прикордонної служби України";

3) частину другу та сьому статті 32 після слів "у межах контрольованих прикордонних районів" доповнити словами "при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну".

19. У Законі України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232):

1) абзац третій частини другої статті 7 доповнити словами "Державної прикордонної служби України";

2) частину другу статті 19 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної прикордонної служби України".

20. У статті 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

21. У Законі України "Про виключну (морську) економічну зону України" (162/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 21, ст. 152; 1996 р., N 15, ст. 70):

в абзаці четвертому частини першої статті 27, частині першій статті 28 слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Морської охорони Державної прикордонної служби України";

у статті 31 слова "Прикордонними військами України" замінити словами "Державною прикордонною службою України".

22. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62):

у частині першій статті 3 слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

у частині третій статті 4 слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у к справах охорони державного кордону України".

23. У пункті 7 статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "прикордонним військам" замінити словами "Державній прикордонній службі України".

24. В абзаці другому пункту "а" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

25. У частині сьомій статті 3 і частині сьомій статті 26 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" ( 118/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 6-7, ст. 24; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

26. У частині другій статті 10 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236) слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

27. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 9, ст. 38, N 24, ст. 127):

1) у статті 4 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

2) в абзаці першому пункту 7 статті 6 слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

28. В абзаці першому частини другої статті 37 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

29. У частині четвертій "Вступу" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38), слова "Прикордонні війська України" замінити словами "Державну прикордонну службу України".

30. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38), слова "Прикордонні війська України" замінити словами "Державну прикордонну службу України".

31. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9, ст. 38; із змінами, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 року N 487-IV, слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "Державну прикордонну службу України" у відповідному відмінку.

32. У частині четвертій преамбули Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6), слова "Прикордонні війська України" замінити словами "Державну прикордонну службу України".

33. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451):

1) у частині третій статті 4 слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

2) у частині сьомій статті 9 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державна прикордонна служба України".

34. Назву, частини першу, другу і четверту статті 4 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) після слів "Збройні Сили України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна прикордонна служба України, війська Цивільної оборони України" у відповідному відмінку.

35. У частині другій статті 10 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (60/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317) слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

36. В абзаці третьому частини другої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

37. У Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420):

1) в абзаці восьмому статті 9, абзаці одинадцятому частини другої статті 10, абзаці тринадцятому частини третьої статті 11 слова "Збройних Сил України та інших військових формувань" замінити словами "Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів";

2) у частині першій статті 12 слова "Прикордонні війська України" замінити словами "Державна прикордонна служба України".

38. У частині другій статті 9 Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" ( 1286-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 21) слова "прикордонних та внутрішніх військ" замінити словами "прикордонної служби, внутрішніх військ".

39. В абзаці третьому статті 8 та статті 9 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

40. У частині другій статті 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

41. У частинах другій і третій статті 20 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176) слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "органи та підрозділи Державної прикордонної служби України" у відповідному відмінку.

42. У статті 17 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (1647-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224) слова "Прикордонні війська України" замінити словами "Державна прикордонна служба України".

43. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 338):

1) у частині другій статті 12, частині першій статті 14 слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

2) у тексті Закону слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України" у відповідному відмінку.

44. У пункті 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

45. У частині другій статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102) слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

46. У частинах другій і третій статті 9 Закону України "Про біженців" (2557-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 250) слова "Прикордонних військ України" та "прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

47. У частині другій статті 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62) слова "Державного комітету у и справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України".

48. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89):

1) у пункті 9 частини другої статті 7 слова "Прикордонних військ України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

2) у частині дев'ятій статті 8 слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2003 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 662-IV