Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 15 від 13.06.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 1996 р. за N 408/1433

Про затвердження Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 483 від 07.04.
99
N 1070 від 18.10.20
00
N 271 від 28.03.20
01
N 392 від 20.04.20
01
N 1050 від 17.10.20
01
N 979 від 04.09.20
02
N 285 від 29.03.200
4 )

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (додаються).

Член Комісії О.Гридасов

Затверджено
постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
N 15 від 13 червня 1996 року

Умови та правила
здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами

( Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Місцеві
(локальні) електромережі", "Методики", "Перехресні
субсидії" та "Диспетчерське управління" за текстом
Умов та Правил у середині речення написано з малої
літери згідно з Постановою
НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )
( У тексті Умов та Правил слово "електропостачальник"
в усіх відмінках і формах числа замінено словом
"енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою НКРЕ N 1050 від
17.10.2001 )

1. Загальні положенняв

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво" (698-12), "Про електроенергетику" (575/97-ВР), "Про природні монополії" (1682-12). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.

1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:

Ліцензована         підприємницька діяльність з  передачі
діяльність електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, на здійснення якої ліцензіат
отримав право від НКРЕ.


Ліцензіат
суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому порядку, який
отримав ліцензію на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами
та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов
і виконувати рішення НКРЕ.

Ліцензія
Спеціальний дозвіл, виданий НКРЕ ліцензіату.


Місцева (локальна)
електрична мережа, призначена для передачі
електрична мережа електричної енергії від магістральної
електричної мережі до споживача.

Споріднене
а) будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного
фонду або активами (майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями) статутного
фонду іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
користується на правах оренди активами
(майном) іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
б) будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або
активи (майно) якого прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у власності іншого
суб'єкта підприємницької діяльності;
частки (акції, паї) статутного фонду якого
прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25 відсотків)
перебувають в управлінні іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
активи (майно) якого прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у користуванні на
правах оренди іншого суб'єкта підприємницької
діяльності;
в) яке пов'язане з ліцензіатом або з одним
з підприємств, зазначених у підпунктах а) та
б) цього визначення, відносинами контролю
відповідно до статті 1 Закону України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 );

Перехресні
Переміщення коштів або розподіл витрат в межах
субсидії однієї компанії або між Спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного
підприємства або виду діяльності за рахунок
іншого.

Диспетчерське
Процес управління діяльністю з виробництва,
управління передачі та постачання електричної енергії з
метою забезпечення надійної роботи
енергосистеми, ведення режиму навантаження
енергетичної системи згідно з вимогами
нормативно-технічних документів.

Оптовий ринок
ринок, що створюється суб'єктами господарської
електричної енергії діяльності для купівлі-продажу електричної
України (далі - енергії на підставі Договору.
ОРЕ)


Тариф на передачу
Ціна, що сплачується ліцензіату за передачу
електричної енер- електричної енергії.
гії - (далі Тариф)

Економічний
Відношення нормативних технологічних витрат
коефіцієнт електроенергії на відповідному класі напруги
нормативних до обсягів електроенергії, що надійшла до
технологічних місцевих (локальних) електромереж на
витрат відповідному класі напруги для передачі
електроенергії споживачам на території ліцензованої
(далі - коефі- діяльності, за відповідний розрахунковий
цієнт витрат) період.

Споживачі енергії
Юридичні та фізичні особи, що використовують
енергію для власних потреб на підставі
договору.

Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Інвестиційна програма - програма використання інвестицій та інших коштів, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, зокрема зниження технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах, модернізацію та будівництво електричних мереж, впровадження та розвиток систем контролю та управління енергоспоживанням тощо. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 від 29.03.2004 )

Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Оптовий постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії. (Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001)

Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року учинив його знову. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Територія здійснення ліцензованої діяльності - територія розміщення місцевих (локальних) електромереж, що перебувають у власності ліцензіата, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, указується ліцензіатом за формою, наведеною у додатку до Умов та правил, і затверджується НКРЕ у встановленому порядку. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979 від 04.09.2002 ) ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99, N 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 1050 від 17.10.2001, N 979 від 04.09.2002 )

2. Умови здійснення Ліцензованої діяльностів

Здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами можливе при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензіат у будь-який час повинен мати одну Ліцензію на право здійснення діяльності з передачі електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами. Ця умова не обмежує права Ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності.

2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність лише на території здійснення ліцензованої діяльності.

Унесення змін до ліцензії стосовно території здійснення ліцензованої діяльності за заявою ліцензіата, погодженою з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, здійснюється НКРЕ в установленому порядку. ( Пункт 2.2 в редакції Постанови НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

2.3. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами не повинен займатися ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на території здійснення Ліцензованої діяльності. ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 979 від 04.09.2002 )

2.4. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може здійснювати ліцензовану діяльність на території тільки однієї області, якщо за минулий календарний рік обсяг передачі електроенергії ліцензіатом у цій області перевищує 15 відсотків загального обсягу споживання електроенергії споживачами України.

Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може здійснювати ліцензовану діяльність на території більше ніж однієї області, якщо обсяги передачі електроенергії ними в цих областях не перевищують 15 відсотків загального обсягу споживання електроенергії споживачами України за минулий календарний рік. ( Пункт 2.4 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 271 від 28.03.2001 )

( Пункт 2.5 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 271 від 28.03.2001 )

2.5. Ліцензіат має забезпечувати управління Ліцензованою діяльністю за принципом економічної доцільності та з метою досягнення найнижчої вартості електроенергії для споживачів.

Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись ліцензіатом на конкурсних засадах. ( Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

2.6. Ліцензіат не повинен займатися іншими видами діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню ним Ліцензованої діяльності.

Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності, установлюються НКРЕ та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕ та центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, про наміри щодо початку нового виду підприємницької діяльності і надає гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

2.7. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким енергопостачальникам (крім передбачених законодавством випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім енергопостачальникам) чи безпідставно протидіяти суб'єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії. ( Пункт 2.7 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

2.8. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням Тарифів та Коефіцієнтів витрат, а також при прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з Ліцензованою діяльністю, які можуть негативно вплинути на інтереси існуючих або потенційних енергопостачальників чи споживачів, за винятком випадків, коли це передбачено законодавством України або НКРЕ. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

2.9. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне субсидіювання. ( Пункт 2.9 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

2.10. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" (2210-14) та інших актах законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного комітету України та НКРЕ. ( Пункт 2.10 в редакції Постанови НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

2.11. Через шість місяців після отримання Ліцензії, а потім через кожні шість місяців Ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ письмовий звіт про виконання ним вимог, викладених у пунктах 2.9, 2.10 та 2.11, протягом попередніх шести місяців. НКРЕ у будь-який час може звільнити тимчасово або безстроково Ліцензіата від зобов'язання подавати такий звіт, про що надсилається письмове повідомлення.

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні Ліцензованої діяльності Ліцензіат повинен дотримуватись таких правил:

3.1. Щодо звітності:

3.1.1 Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність, передбачену нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату України, і додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку. ( Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з Ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між Ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту повністю чи частково на період до одного року від дати видачі ліцензії. ( Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.2. Щодо надання та використання інформації:

3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ, у тому вигляді і тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку НКРЕ буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків.

3.2.2 Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі. ( Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99, Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.

3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї Ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють Ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої крім Ліцензованої діяльності, за винятком випадків:

а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;

б) якщо інформація вже відома громадськості;

в) якщо від Ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того щоб виконати дані Умови та Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України;

г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні дозволеної діяльності у зв'язку з Ліцензованою діяльністю.

3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене підприємство не використовує будь-яку наявну у Ліцензіата інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок виконання вимог пунктів 3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення наявної у Ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ Ліцензіат повинен надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пунктів 3.2.4, 3.2.5.

3.3. Щодо Диспетчерського управління:

3.3.1. Ліцензіат повинен здійснювати диспетчерське управління згідно з нормативно-технічними документами та договорами на передачу електричної енергії. ( Пункт 3.3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 1050 від 17.10.2001 )

3.3.2. Взаємовідносини оперативного персоналу ліцензіатів, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, повинні грунтуватися на принципі підлеглості нижчого рівня оперативно-диспетчерського управління вищому або на вимогах спільних угод з цього питання з дотриманням нормативно-технічних документів та договорів на передачу електричної енергії. ( Пункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 1050 від 17.10.2001 )

3.3.3 Ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського управління технічну документацію, звіти та інформацію, а також виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського управління, їх указівки і розпорядження згідно з нормативно-технічними документами та інструкціями. ( Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.3.4. Ліцензіат повинен виконувати роботу з диспетчерського управління, протиаварійних заходів, режимів споживання та з експлуатаційно-технічних питань стосовно всіх споживачів, підключених до його електромереж, що має бути передбачено у договорах на передачу електричної енергії відповідно до вимог НКРЕ. ( Пункт 3.3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів:

3.4.1 Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються на основі законодавства про будівництво. ( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам. ( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

3.5. Щодо дотримання законодавства України та нормативно-технічних документів:

3.5.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами.

3.5.2. Ліцензіат повинен дотримуватись нормативно-технічних документів щодо якості та надійності передачі електричної енергії, які можуть переглядатись і доповнюватись НКРЕ та іншими міністерствами і відомствами у встановленому порядку. ( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.6. Щодо сплати поточної плати:

3.6.1 Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством України. ( Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

( Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

( Пункт 3.7 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.7. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів: ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.1. Тарифи на передачу підлягають регулюванню і затверджуються НКРЕ.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, він подає заяву та відповідні документи для встановлення тарифів одночасно з поданням заяви про отримання ліцензії. Рішення про встановлення тарифів на передачу електричної енергії приймається НКРЕ одночасно з рішенням про видачу ліцензії. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.2. Ліцензіат має право одержувати від енергопостачальників, електроенергію яких він передає місцевими (локальними) електромережами на відповідному класі напруги, плату за тарифами на передачу електроенергії. Відносини між ліцензіатами регулюються договорами. Порядок розрахунку обсягів передачі електроенергії та тарифи на передачу визначаються нормативно-правовими актами НКРЕ. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.3. Тарифи на передачу електроенергії визначаються таким чином, щоб забезпечити ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

Ліцензіат з метою обґрунтування запланованих витрат на розвиток компанії подає до НКРЕ інвестиційну програму, затверджену ліцензіатом у встановленому порядку та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Інвестиційна програма має містити техніко-економічне обґрунтування витрат та розрахунок економічного ефекту, який має бути досягнуто внаслідок виконання інвестиційної програми. ( Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 від 29.03.2004 )

Ліцензіат щорічно разом із інвестиційною програмою надає НКРЕ та центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, звіт щодо виконання завдань, що передбачені інвестиційною програмою за минулий рік. ( Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 від 29.03.2004 )

При встановленні (перегляді) тарифів та схваленні інвестиційної програми НКРЕ враховує нецільове та необґрунтоване використання коштів за попередній період та економічний ефект від виконання інвестиційної програми, що схвалюється. ( Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 від 29.03.2004 )

3.7.4. НКРЕ має право переглядати тарифи у разі виявлення нецільового використання коштів, передбачених у затверджених тарифах ліцензіата, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ. НКРЕ переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних звітності ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, пояснень та матеріалів ліцензіата. НКРЕ при прийнятті рішень ураховує інформацію, надану об'єднаннями споживачів, іншими заінтересованими особами. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо перегляду тарифів на передачу електричної енергії при здійсненні повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового постачальника, у разі:

а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності, що виникли з незалежних від ліцензіата причин;

б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%;

в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого рівня.

Якщо ліцензіат здійснює діяльність виключно з передачі електричної енергії, умова здійснення повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового постачальника, не застосовується. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.6. При переході на розрахунок тарифів для чотирьох класів напруги ліцензіат має надати НКРЕ розрахунки для затвердження відповідних тарифів на передачу. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.7. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом здійснення нових підключень до його електричних мереж споживачів чи інших суб'єктів підприємницької діяльності або шляхом виконання додаткових робіт, що пов'язані з Ліцензованою діяльністю. Ліцензіат повинен розробити методики розрахунку плати за підключення до його електричних мереж чи за виконання додаткових робіт (далі - Методики) та затвердити їх в НКРЕ протягом трьох місяців від дати видачі ліцензії і в майбутньому подавати на затвердження до НКРЕ будь-які пропозиції щодо їх змін. Плата за підключення та за виконання додаткових робіт встановлюється таким чином, щоб відшкодувати виправдані витрати Ліцензіата. ( Пункт 3.7.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.7.8. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен бути готовим в будь-який час обгрунтувати відповідність структури тарифів на передачу електроенергії структурі його витрат та прибутку. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.9. Ліцензіат має опублікувати в засобах масової інформації:

а) тарифи на передачу електроенергії та коефіцієнти витрат, за п'ять днів до введення їх у дію;

б) методики, протягом трьох місяців від дати видачі ліцензії;

в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін.

Публікація має містити таку інформацію, що забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір платежів, які вона повинна здійснювати. ( Підпункт 3.7.9 пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.7.10 Ліцензіат має право вимагати виправдані фінансові гарантії у зв'язку зі своєю ліцензованою діяльністю згідно із чинним законодавством України в суб'єктів підприємництва, пов'язаних з ним договірними відносинами. ( Підпункт 3.7.10 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.8. Щодо доступу до Місцевих (локальних) електромереж:

3.8.1. Ліцензіат не повинен без обгрунтованих причин не допускати чи обмежувати доступ до існуючих Місцевих (локальних) електромереж споживачів чи інших суб'єктів підприємницької діяльності, які бажають передавати електричну енергію, бути підключеними до електромереж Ліцензіата або бажають побудувати, удосконалити чи експлуатувати нові технічні засоби електромереж, при наявності необхідних узгоджень та дозволів.

3.8.2. З метою подання заяви на підключення або на передачу електричної енергії споживач або інший суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Заявник) має право звернутися до ліцензіата з відповідним запитом про видачу технічних умов та про надання іншої необхідної йому інформації.

Ліцензіат повинен протягом 15 днів з моменту отримання запиту надати Заявнику технічні умови та будь-яку необхідну інформацію щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, дозволів, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації, розміру плати, умов укладання договорів, строків дії договорів. Ліцензіат може визначити плату, яка відшкодує його витрати на надання технічних умов та інформації, відповідно до методики.

Ліцензіат при наявності обгрунтованих підстав може звернутися до НКРЕ протягом 15 днів з моменту отримання відповідної заяви за дозволом продовжити цей термін. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.8.3. Протягом 15 днів з моменту отримання заяви на підключення або на передачу електричної енергії ліцензіат повинен направити Заявнику відповідний договір. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.8.4. Ліцензіат може відмовити Заявнику в укладанні договору, якщо це може призвести до порушення Ліцензіатом Умов та Правил.

3.8.5. Ліцензіат повинен надавати споживачеві чи іншому суб'єкту підприємницької діяльності право сплачувати одноразово повну вартість підключення або сплачувати вартість підключення рівними частинами щомісячно протягом часу, обумовленого договорами на підключення.

НКРЕ може у будь-який час тимчасово призупинити чи безстроково скасувати вимогу сплачувати плату за підключення щомісячно, сповістивши про це Ліцензіата.

Зміна умов плати з ініціативи НКРЕ не впливає на ті договори, які були укладені до прийняття НКРЕ відповідної постанови.

3.8.6. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким споживачам електричної енергії чи суб'єктам підприємницької діяльності при укладенні договорів про підключення та/або про передачу електричної енергії. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.8.7. Ліцензіат має право від імені енергопостачальника припиняти передачу електричної енергії споживачу, дії якого перешкоджають або можуть перешкодити ліцензіату дотримуватись Умов та Правил. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.8.8. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції та/або до суду. ( Підпункт 3.8.8 пункту 3.8 в редакції Постанови НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

3.9. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат:

3.9.1. Ліцензіат, який не має додатково ліцензії на право здійснення діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом на території здійснення ліцензованої діяльності, не повинен дотримуватись вимог пунктів 3.10.3, 3.10.4, 3.10.8, 3.10.9. ( Підпункт 3.9.1 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

3.9.2. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування показників розрахункових лічильників, які розміщені на межі розподілу електромереж з іншими ліцензіатами.

Ліцензіат повинен забезпечити щомісячне складання балансу електроенергії, яку він передає своїми електромережами. ( Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.9.3. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування лічильників у споживачів, які розташовані на території його Ліцензованої діяльності, для усіх енергопостачальників, включаючи постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом, за принципами неупередженості та конфіденційності. Ліцензіат має компенсувати відповідні витрати за рахунок тарифів. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.9.4. Ліцензіат повинен:

- застосовувати систему оцінки обсягів споживання електроенергії споживачами, у яких фактичні показники лічильників не можуть бути одержані з будь-яких причин;

- визначати погодинне споживання споживачами електроенергії енергопостачальників за нерегульованим тарифом, використовуючи вимірювання, оцінку погодинного навантаження або інший прийнятний метод.

Ліцензіат повинен затвердити в НКРЕ методи та порядок оцінювання споживання електроенергії споживачами.

3.9.5. НКРЕ має право переглядати Коефіцієнти витрат протягом першого року від Дати набуття чинності Ліцензії будь-коли, в подальшому - через рік протягом двох років, а потім через кожні три роки від Дати набуття чинності Ліцензії. НКРЕ може вносити зміни до Коефіцієнтів витрат виходячи з результатів перегляду їх, який базується на основі інженерних розрахунків, планів Ліцензіата та порівнянні Коефіцієнтів витрат з Коефіцієнтами витрат інших ліцензіатів. ( Підпункт 3.9.5 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.9.6. Ліцензіат протягом двох років від Дати набуття чинності Ліцензії має надіслати до НКРЕ пропозиції щодо вдосконалення Коефіцієнтів витрат з включенням принаймні 4 класів напруги.

3.9.7. Ліцензіат протягом одного року від Дати набуття чинності Ліцензії може звертатися до НКРЕ з питання перегляду Коефіцієнтів витрат.

( Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1050 від 17.10.2001 )

3.9.8. Ліцензіат повинен надавати оптовому постачальнику електричної енергії інформацію про обсяги погодинної закупівлі електроенергії, на основі якої розраховуватимуться платежі, що їх мають сплачувати енергопостачальники за нерегульованим тарифом. Ці обсяги погодинної закупівлі електроенергії на Оптовому ринку складаються з відповідних погодинних обсягів електроенергії, спожитої споживачами, які закуповують електроенергію у енергопостачальників за нерегульованим тарифом. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

3.9.9. Ліцензіат повинен забезпечувати виконання заходів, що передбачені нормативними документами і спрямовані на зниження технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах. ( Пункт 3.9 доповнено підпунктом 3.9.9 згідно з Постановою НКРЕ N 285 від 29.03.2004 )

3.10. Щодо зміни характеристик електричних мереж:

3.10.1. Ліцензіат не має права без дозволу НКРЕ змінювати топологію місцевих (локальних) електричних мереж у зв'язку з відчуженням або приєднанням частини місцевих (локальних) електричних мереж. ( Підпункт 3.10.1 пункту 3.10 в редакції Постанов НКРЕ N 392 від 20.04.2001, N 979 від 04.09.2002 )

3.11 У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам. ( Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата.

Порядок проведення контрольних перевірок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305, зареєстрованої в Мін'юсті України 28.10.99 за N 738/4031. ( Розділ 4 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

5. Зупинення дії ліцензії

5.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі:

подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії;

порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових до виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

5.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата

У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та реєстраційний номер ліцензії і дата, починаючи з якої заявник має намір зупинити дію ліцензії.

Якщо в заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, уважається дата прийняття рішення НКРЕ щодо зупинення дії ліцензії з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може бути більшим за один рік.

5.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ

У разі виявлення під час перевірки в матеріалах звітності порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення виявлених порушень у визначений термін.

Підставою для прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії є грубе порушення ліцензійних умов або невиконання у визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують виявлені порушення.

У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії зазначаються:

повне найменування і місцезнаходження НКРЕ та ліцензіата, якому направляються рішення про усунення порушень або рішення про зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення відповідного рішення;

обставини, на підставі яких винесено відповідне рішення НКРЕ, докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні нормативні акти;

вимоги НКРЕ та термін їх виконання;

сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за видачу ліцензії (якщо є така заборгованість);

перелік документів, що додаються.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані вимоги НКРЕ в установлений термін.

НКРЕ може продовжити термін усунення порушень, якщо ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані підстави, про які ліцензіат протягом періоду, установленого для усунення порушень, письмово повідомив НКРЕ.

Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата - юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та надсилається НКРЕ.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або грубе порушення ліцензійних умов.

5.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії нарахування та сплата поточної плати не припиняються. ( Розділ 5 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

6. Поновлення дії ліцензії

6.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну зупинення дії ліцензії.

НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін.

6.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ матеріали, які підтверджують усунення порушень.

6.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про це ліцензіата.

6.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкоригована з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

6.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата. ( Розділ 6 в редакції Постанови НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

7. Анулювання ліцензії

7.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі:

подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про анулювання ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у заяві про видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення ліцензійних умов.

7.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

7.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається (надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

7.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата в 5-денний термін". ( Умови та правила доповнено розділом 7 згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

8. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

8.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх ліцензіатів;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи арбітражного суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах б) та в) цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для окремого ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

8.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях. ( Умови та правила доповнено розділом 8 згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

9. Застосування санкцій

9.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності.

9.2 НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку, установленому чинним законодавством ( Умови та правила доповнено розділом 9 згідно з Постановою НКРЕ N 392 від 20.04.2001 )

Додаток
до Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії
місцевими (локальними)
електричними мережами

        _________________________________________________   
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

1. Опис території здійснення ліцензованої діяльності *
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних
мереж **
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)
М.П. Дата

* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має містити:

назву території відповідно до адміністративно-територіального поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії), з контурним нанесенням на географічні карти кордонів територій, на яких розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії).

** Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних мереж має містити:

перелік об'єктів, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням взаємно узгоджених з іншими власниками об'єктів точок розмежування балансової належності.

( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 979 від 04.09.2002 )

( Додаток 2 (Тарифи на передачу електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги) вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 від 18.10.2000 )

Зміст

1. Загальні положення

2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності

3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності

3.1. Щодо звітності

3.2. Щодо надання та використання інформації

3.3. Щодо диспетчерського управління

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів

3.5. Щодо дотримання законодавства України та нормативних документів

3.6. Щодо сплати поточної плати

3.7. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів

3.8. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів

3.9. Щодо доступу до місцевих (локальних) електромереж

3.10. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат

3.11. Щодо зміни характеристик електричних мереж

4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності

5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії

7. Додаток N 1. Територія здійснення Ліцензованої діяльності

8. Додаток N 2. Тарифи на передачу електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги.