Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 143 від 28.03.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2001 р. за N 335/5526

(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Міністерства фінансів України
від 19.12.2006 N 12
13)

Про кореспонденцію рахунків

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 460 від 10.06.20
05 )

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

Установити таку кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

1. Сума дооцінки (індексації) об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності за станом на 30 червня 2000 року в статті "Інший додатковий капітал" (рядок 330 форми N 1) або в статті "Додатковий капітал" (рядок 320 форми N 1-м), у разі вибуття таких об'єктів до зазначеної дати включається відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за N 288/4509, до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" фінансової звітності (рядок 350 форми N 1 або форми N 1-м) обліковими записами за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

2. Безоплатна передача зарахованих на баланс до 2000 року об'єктів права державної власності у комунальну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність (нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури), що здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 "Знос необоротних активів" (сума зносу) та 97 "інші витрати" (залишкова вартість).

Водночас відповідно до пунктів 21 і 30 Положення, наведеного в пункті 1 цього наказу, залишкова вартість об'єктів, що передаватимуться згідно із зазначеним законом України ( 147/98-ВР ) безоплатно, відображається за кредитом субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" і дебетом:

субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації), до статутних фондів яких не увійшла вартість зазначених об'єктів;

рахунку 40 "Статутний капітал" - державними підприємствами й організаціями.

Залишкова вартість об'єктів, що передані згідно із зазначеним Законом України ( 147/98-ВР ) безоплатно до набрання чинності цим наказом, відображається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 392/3685, за кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" або рахунку 40 "Статутний капітал" відповідно.

3. Сума пайової участі підприємства у фінансуванні видатків, пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що здійснюється відповідно до статті 4-2 закону України ( 147/98-ВР ), зазначеного у пункті 2 цього наказу, з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за N 27/4248, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".

4. Спрямування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року N 95-р "Про складання фінансових планів підприємств" державними підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями, іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніми підприємствами чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:

4.1. На розвиток виробництва - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення", рахунок третього порядку 4261. Здійснені за рахунок цього фонду капітальні інвестиції (придбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо необоротних активів) відображаються за дебетом субрахунку 4261 і кредитом субрахунку 4262 "Використання фонду розвитку виробництва".

4.2. На матеріальне заохочення - шляхом створення забезпечення в порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248, і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року N 601 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за N 1025/8346, та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186, за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності і кредитом субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення". Одночасно зазначена сума наводиться у вписуваному рядку 226 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати (форма N 2 або у вписуваному рядку 195 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати (форма N 2-м. Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо за рахунок виділеного на матеріальне заохочення прибутку відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".

( Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 460 від 10.06.2005 )

Заступник Міністра В.В.Регурецький