Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 597 від 01.06.2001

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови НКРЕ від 11.05.2006 N 577)

Про затвердження форми типового договору між ДП "Енергоринок"
та енергопостачальними компаніями

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 281 від 25.03.20
02
N 1100 від 12.11.20
04
N 763 від 01.09.20
05
N 1025 від 10.11.20
05 )

( У тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх
відмінках та формах числа замінено словами "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у
відповідних відмінках та формах числа згідно з
Постановою НКРЕ N 281 від 25.03.2002 )

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України, Законом України "Про електроенергетику", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2001 N 133-р "Про систему заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку електроенергетичної галузі" щодо затвердження форми типової угоди між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити форму типового договору між ДП "Енергоринок" та енергопостачальними компаніями (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Затверджено
Постанова НКРЕ
від 01.06.2001 N 597

             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу електричної енергії між ліцензіатом з оптового
постачання електричної енергії Державним підприємством
"Енергоринок" (Продавець) та ліцензіатом з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (Покупець)


м. Київ " ___ " ___________ ____ р.

Державне підприємство "Енергоринок" (далі ДПЕ), в особі
директора _______________________________________________________,
що діє на підставі Статуту ДПЕ та ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії від 16.06.2000 ПСО N 917, з одного боку, і
__________________________________________________________________
__________________________________________________ (далі ЕК), в
особі ___________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту компанії та ліцензії на право
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом від ___________ N ___________ з
другого боку,
що спільно іменуються Сторонами,
уклали цей договір про таке:

Визначення термінів

В цьому договорі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
Алгоритм Оптового ринку електричної енергії - порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який
встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ).
Банківський день - день, коли банківська система України
дозволяє перерахування коштів.
Вирівнювальна націнка (знижка) - затверджена НКРЕ націнка
(знижка) для коригування платежу ЕК за куповану у ДПЕ електричну
енергію, віднесена до відповідного класу споживачів, у зв'язку із
застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для
кожного із класів споживачів, крім населення, на території
України.
Договір між членами Оптового ринку електроенергії України
(далі - ДЧОРЕ) - договір з додатками, укладений 15 листопада 
1996 року з наступними змінами та доповненнями до нього, погод-
женими в установленому законодавством України порядку.
ДЧОРЕ встановлює (регламентує) умови та правила роботи Оптового
ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ), права, обов'язки
та відповідальність членів ОРЕ. Додатки до ДЧОРЕ є його
невід'ємною частиною.
Заборгованість по пільгах і субсидіях - заборгованість за
електроенергію, куплену ЕК у ДПЕ та поставлену населенню, яке має
пільги і субсидії згідно з чинним законодавством, в частині, яка
має сплачуватись на користь ЕК в установленому порядку і не була
оплачена за умови надання ЕК до ДПЕ акту звірки між ЕК та обласним
фінансовим управлінням відповідно до умов цього Договору.
Заборгованість по пільгах і субсидіях, стосовно якої вживаються
або протягом місяця після її виникнення будуть вжиті правові
заходи щодо її стягнення, не включається до складу простроченої
заборгованості та на її величину коректується показник повної
поточної оплати.
Інструкція про порядок використання коштів Оптового ринку
електричної енергії України
(далі - ІВКОР) - додаток до ДЧОРЕ,
який регулює розрахунки за продану та куплену електроенергію на
ОРЕ, рух коштів в ОРЕ та інше.
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної
енергії
(далі - ІКО) -узгоджений документ, який встановлює
порядок визначення точок комерційного та технічного обліку,
вимоги до вимірювання електричної енергії, процедури зчитува-
ння показань лічильників, а також порядок експлуатації засобів
вимірювання для використання в системі забезпечення функціо-
нування ОРЕ та який затверджено Радою ОРЕ.
Макет 30817 - фактичні щодобові погодинні дані щодо фізичних
показників з виробництва, передачі та споживання електроенергії.
Макет 30900 - фактичні щодобові погодинні дані щодо обсягів
поставок електричної енергії постачальниками за нерегульованим
тарифом.
Об'єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) -
сукупність електростанцій, електричних мереж, інших об'єктів
електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва,
передачі та розподілу електричної енергії при централізованому
управлінні цим режимом.
Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) -
ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору.
Повідомлення про замовлені обсяги споживання - документ, що
направляється від ЕК на адресу ДПЕ в порядку і в терміни,
встановлені цим Договором та/або законодавством України.
Повідомлення містить інформацію про обсяг електроенергії, період
поставки, розподілення обсягу електроенергії впродовж періоду
поставки. Повідомлення може бути місячним та добовим.
Правила Оптового ринку електричної енергії України
(далі - Правила ОРЕ) - додаток до ДЧОРЕ, який визначає
механізм функціонування ОРЕ,порядок розподілу навантажень між
генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на
електричну енергію.
Повна поточна оплата вартості електроенергії - поступова
щоденна оплата протягом розрахункового періоду електроенергії,
купленої ЕК у ДПЕ з урахуванням податку на додану вартість (далі -
ПДВ), в обсягах і в строки, визначені цим Договором (із звіркою
розрахунків не пізніше встановлених цим Договором термінів) з
остаточним розрахунком не пізніше встановленого договором терміну
за умови відсутності простроченої заборгованості та виключення
заборгованості по пільгах та субсидіях.
Прострочена заборгованість - заборгованість за
електроенергію, куплену ЕК від ДПЕ, термін оплати якої згідно з
цим Договором та Договором про реструктуризацію заборгованості
N ________ від _______ минув.
Питома вага - це виражене в відносних одиницях співвідношення
замовленого обсягу купівлі з ОРЕ електроенергії для забезпечення
потреб споживачів I класу і споживачів II класу та загального
обсягу електроенергії, замовленої на наступний розрахунковий
місяць.
Рада Оптового ринку електричної енергії України (далі - Рада
ОРЕ) - орган, який створюється і здійснює свої повноваження
відповідно до ДЧОРЕ.
Розрахунковий період (місяць) - календарний місяць (з першого
по останнє число включно).
Система комерційного обліку - сукупність вимірювальних
комплексів, які об'єднуються відповідним обладнанням збору,
передачі та обробки даних локального, регіонального рівня для
визначення точного обсягу отриманої ЕК електричної енергії.
Точки обліку електричної енергії - точки електричної мережі,
в яких ведеться розрахунковий (комерційний) облік купленої
електроенергії.
Точки поставки електричної енергії - межі балансової
належності електричних мереж і експлуатаційної відповідальності -
точки в місці з'єднання між магістральними та міждержавними
електромережами та місцевими (локальними) електромережами, а також
між місцевими (локальними) електромережами ЕК та іншими суб'єктами
ОРЕ, в яких відбувається перехід права власності на електричну
енергію.

          Стаття 1. Предмет договору

1.1. За цим Договором (далі Договір) ДПЕ зобов'язується
продавати, а ЕК зобов'язується купувати електроенергію та
здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору.

Стаття 2. Загальні умови договору

2.1. Сторони визнають свої зобов'язання за ДЧОРЕ.
2.2. Сторони зобов'язуються здійснювати продаж і купівлю
електроенергії згідно з процедурами статті 3 цього Договору на
підставі показників розрахункових (комерційних) систем обліку
(точки обліку наведені у додатку 1 до цього Договору "Перелік
місць встановлення приладів та систем розрахункового обліку")
через точки поставки - межі балансової належності електричних
мереж, що визначені в Акті розмежування балансової належності
електричних мереж і експлуатаційної відповідальності (додаток 4 до
цього Договору).
2.3. Плата за передачу електричної енергії, яку ЕК купує у
ДПЕ, магістральними та міждержавними електричними мережами та
плата за диспетчерське управління виробництвом і передачею
електричної енергії враховуються ДПЕ при формуванні відповідно до
Правил ОРЕ середньозваженої за розрахунковий місяць оптової
ринкової ціни на купівлю електроенергії ЕК у ДПЕ.
ДПЕ забезпечує надання ЕК диспетчерських послуг та послуг з
передачі електроенергії магістральними та міждержавними
електричними мережами. ДПЕ погоджується, що при повній поточній
оплаті ЕК купленої у ДПЕ електричної енергії, ДПЕ здійснюватиме
всі необхідні заходи по забезпеченню передачі електроенергії до
точок поставки ЕК.
2.4. Середньозважена за розрахунковий місяць оптова ринкова
ціна на купівлю електроенергії ЕК у ДПЕ розраховується відповідно
до Правил ОРЕ на підставі щоденних погодинних обсягів купівлі
електроенергії у ДПЕ, які визначаються відповідно до п. 3.2 цього
Договору.
2.5. Вартість електроенергії, купленої ЕК у ДПЕ у
розрахунковому місяці, визначається за середньозваженою ціною,
розрахованою згідно з п.2.4 цього Договору та фактичними обсягами
електроенергії у відповідності до Правил ОРЕ.

    Стаття 3. Умови визначення обсягів купівлі - продажу
електроенергії

3.1. ЕК надає до ДПЕ повідомлення про замовлене добове (по
годинах) та місячне (по годинах) споживання електроенергії, а
також повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ.
Повідомлення про добове (по годинах) споживання
електроенергії надається електронною поштою на адресу ДПЕ до 9-ї
години дня, попереднього до розрахункового.
Повідомлення про місячне (по годинах) споживання
електроенергії надається електронною поштою на адресу ДПЕ до
25-числа місяця, попереднього до розрахункового.
Повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ надається до ДПЕ факсимільним зв'язком за
підписом керівника та головного бухгалтера ЕК і скріплене печаткою
ЕК. Оригінал наданого повідомлення надсилається ЕК рекомендованим
листом протягом трьох діб. В повідомленні про місячні обсяги
купованої електроенергії обов'язково вказується замовлений обсяг
електроенергії (кВт.г) на місяць в цілому та вартість замовленого
обсягу купівлі електроенергії (грн.), а також розміри оплати по
декадах або етапах. Вартість замовленого обсягу купівлі
електроенергії розраховується за встановленою НКРЕ України
прогнозною оптовою ринковою ціною з урахуванням встановленої НКРЕ
України суми місячного обсягу дотацій для компенсації втрат ЕК від
здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
а також з урахуванням встановлених НКРЕ України вирівнювальних
націнок (знижок) для коригування платежу ЕК у зв'язку із
застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для
кожного із класів споживачів, крім населення, на території
України. Розмір оплати по декадах або етапах визначається
відповідно до п. 5.3 або п. 5.14-5.16 цього Договору. В разі
визначення оплати за п. 5.14-5.16 цього Договору, в повідомленні у
графі останнього етапу розмір оплати записується словами "по
факту".
Повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ надається до ДПЕ наступного дня після виходу
Постанов НКРЕ, що встановлюють вищезгадані суми місячних обсягів
дотацій та вирівнювальні націнки (знижки).
Форми повідомлень, що надаються до ДПЕ електронною поштою та
документально, встановлюються ДПЕ.
3.1.1. ЕК до 25 числа місяця, що передує розрахунковому,
надає до ДПЕ інформацію про замовлений сумарний обсяг купівлі
електроенергії з ОРЕ по всіх постачальниках на території
ліцензованої діяльності ЕК, а також замовлені обсяги купівлі
електроенергії окремо по ЕК та по кожному ПНТ, в т.ч. обсяги та їх
питому вагу, віднесені до першого та другого класів споживачів.
Зазначені обсяги купівлі електроенергії повинні відповідати
обсягам, вказаним у повідомленнях на заявлений обсяг купівлі
електроенергії ЕК та ПНТ з ОРЕ, які оформляються відповідно до
п. 3.1 та статті 4 цього договору.
Дана інформація надається за формою, що встановлюється ДПЕ, в
електронному вигляді, а також факсимільним зв'язком за підписом
керівника ЕК і скріплена печаткою ЕК з наступним наданням
оригіналу документу поштою (надсилається ЕК рекомендованим листом)
протягом трьох діб.
3.2. Обсяги фактично отриманої електроенергії в точках
поставки ЕК визначаються на підставі показань розрахункових
лічильників, що встановлені в точках обліку, згідно з ІКО.
Вся фактично отримана ЕК електроенергія, крім електричної енер-
гії, купленої у ДПЕ постачальниками за нерегульованим
тарифом (ПНТ) та електроенергії, виробленої електростанціями,
що постачають електроенергію споживачам на території ЕК,
вважається купленою ЕК у ДПЕ. В разі змін в схемі обліку Сторони
вносять відповідні зміни до додатків 1 та 5 до цього Договору.
3.3. Облік отриманої ЕК електроенергії та експлуатація систем
комерційного обліку виконуються згідно ІКО, яка затверджена Радою
ОРЕ. В разі відсутності приладів погодинного обліку, до їх
установки, погодинний розподіл електричної енергії проводиться
з використанням даних оперативно-інформаційного комплексу.
3.4. Контроль за технічним станом та метрологічними
параметрами системи комерційного обліку, які знаходяться на
балансі ЕК, здійснюється ЕК згідно з ІКО.
3.5. ЕК надає до ДПЕ добові (погодинні) фактичні дані про
обсяги електричної енергії, що надійшли в електричну мережу ЕК від
ДПЕ за попередню добу. Ці дані надаються електронною поштою через
___________________ енергосистему НЕК "Укренерго" на адресу ДПЕ до
10-ї години дня, наступного за розрахунковим за макетом 30817 і як
правило мають відповідати наростаючим підсумком фактичним даним за
місяць.
3.6. ДПЕ передає ЕК електронною поштою до 16-ї години дня,
попереднього до розрахункового, графік купівлі електричної енергії
ЕК від ДПЕ на розрахунковий день.
3.7. Після закінчення розрахункового місяця ЕК надає ДПЕ до 3
(включно) числа місяця, наступного за розрахунковим, через
___________________ енергосистему НЕК "Укренерго" звітні дані по
фізичному балансу електроенергії за місяць.
3.8. ДПЕ надає ЕК електронною поштою до 8 (включно) числа
місяця, наступного за розрахунковим, Акт купівлі-продажу
електроенергії між ДПЕ та ЕК, за формою наведеною в додатку 2 до
цього Договору.
3.9. ЕК за підписом керівника підтверджує ДПЕ (за формою
додатку 2) факсимільним зв'язком до 9 (включно) числа місяця,
наступного за розрахунковим, фактичні обсяги та вартість купленої
у ДПЕ електроенергії, які відображаються в бухгалтерській та
статистичній звітності.
3.10. ДПЕ надсилає ЕК поштою до 14 числа місяця, наступного
за розрахунковим, Акт купівлі-продажу електроенергії, підписаний
зі свого боку у двох примірниках.
3.11. ЕК в триденний термін після отримання Актів зі свого
боку підписує їх у двох примірниках та надсилає до ДПЕ один
примірник поштою. Якщо ЕК не надішле до ДПЕ Акт купівлі-продажу
електроенергії, то з наступного розрахункового місяця після
процедур відповідно до пп. 3.8, 3.9 цього Договору вступає в силу
такий порядок: ДПЕ надсилає ЕК поштою до 14 числа місяця,
наступного за розрахунковим, Акт купівлі-продажу електроенергії,
не підписаний зі свого боку. ЕК підписує Акт у двох примірниках і
направляє їх на адресу ДПЕ. ДПЕ в триденний термін після отримання
Актів зі свого боку підписує їх у двох примірниках та надсилає до
ЕК один примірник поштою. Такий порядок зберігається до повернення
в ДПЕ всіх Актів купівлі-продажу електроенергії, які були
направлені на адресу ЕК.
3.12. У випадку наявності невідповідності між Актом
купівлі-продажу електричної енергії, який ДПЕ надає ЕК електронною
поштою (п. 3.8 цього Договору), та Актом купівлі-продажу
електричної енергії, який ДПЕ надсилає ЕК поштою (п. 3.10 цього
Договору), ЕК оформлює протокол розбіжностей, в якому вказує обсяг
та вартість електричної енергії, по яких є розбіжності.
Уповноважені представники ЕК та ДПЕ терміново проводять переговори
з метою усунення розбіжностей.
3.13. Документом, який підтверджує факт переходу права
власності на електроенергію від ДПЕ до ЕК є підписаний з боку ДПЕ
та ЕК та скріплений печатками Акт купівлі-продажу електроенергії.
3.14. В разі купівлі ЕК або споживачами, що знаходяться на її
території, електричної енергії від ТЕЦ, яка є членом ОРЕ і
знаходиться на території ЕК, ЕК погоджує ТЕЦ повідомлення про
продаж електроенергії споживачам на території ЕК до 22 числа
місяця, попереднього до розрахункового, а також акт про виробіток
та відпуск в мережу електроенергії, виробленої ТЕЦ, до 5 числа
місяця, наступного за розрахунковим.

  Стаття 4. Взаємовідносини між Сторонами щодо постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом

4.1. ЕК надає до ДПЕ електронною поштою до 19 числа місяця,
попереднього до розрахункового, реєстри повідомлень на заявлений
обсяг купівлі електричної енергії ПНТ у ДПЕ, погоджені ЕК (далі -
Повідомлення).
ДПЕ до 18 числа місяця, що передує розрахунковому, повідомляє
ЕК про непогодження ним довідки щодо наявності у споживачів ПНТ
належного обліку електроенергії приладами диференційного
(погодинного) обліку електроенергії (або системи обліку)
відповідно до двостороннього договору ПНТ та ДПЕ.
4.1.1. ЕК погоджує ПНТ Повідомлення і протягом розрахункового
місяця не може його анулювати.
4.1.2. ДПЕ проводить реєстрацію наданих Повідомлень
відповідно до умов укладених договорів на купівлю-продаж
електроенергії між ДПЕ та ПНТ і передає ЕК електронною поштою
реєстр прийнятих Повідомлень у 1-й та 2-й банківські дні
розрахункового місяця.
4.2. ЕК надає електронною поштою через ___________________
енергосистему НЕК "Укренерго" на адресу ДПЕ до 10 години дня,
наступного за розрахунковим, добові (погодинні) фактичні дані за
попередню добу сумарно по всіх споживачах кожного ПНТ. ЕК
відповідає за достовірність наданих до ДПЕ щоденних даних по
споживачах ПНТ відповідно до договору між ЕК та ПНТ, і на вимогу
ДПЕ підтверджує передані дані письмово. Погодинне споживання
електроенергії споживачами ПНТ визначається за даними приладів
диференційного обліку.
4.3. В разі ненадання ЕК даних згідно з п.4.2 цього Договору
або надання недостовірних даних по споживанню електричної енергії
споживачами ПНТ, вся електроенергія, спожита ЕК за цю добу,
вважається купленою ЕК.
4.4. ЕК після закінчення розрахункового місяця оформлює, на
підставі наданих до ДПЕ даних, акти прийому-передачі
електроенергії між ПНТ і споживачем до 4 числа (включно) місяця,
наступного за розрахунковим. Відмовою ЕК в оформленні акту
прийому-передачі електроенергії по споживачах ПНТ може бути
тільки відсутність фізичного споживання електричної енергії
споживачем протягом всього розрахункового місяця, що
підтверджується даними показників розрахункових лічильників
споживачів.
4.5. ЕК надає ДПЕ та ___________________ енергосистемі НЕК
"Укренерго" електронною поштою реєстри актів прийому-передачі
електроенергії ПНТ з 1 по 4 число місяця, наступного за
розрахунковим, по мірі реєстрації цих актів.
4.6. ДПЕ підтверджує реєстри прийнятих актів прийому-передачі
електроенергії ПНТ за попередній місяць, до 6 числа місяця,
наступного за розрахунковим.
4.7. У випадку коли ПНТ здійснював продаж електричної енергії
споживачам, які вказані в додатку до Повідомлення (далі -
споживачі ПНТ), не повний розрахунковий місяць, то ПНТ і ЕК
зобов'язані оформити акт прийому - передачі електроенергії за
період надання даних за макетом 30900.
4.7.1. Якщо ПНТ не здійснив перший платіж до 2-го (включно)
банківського дня розрахункового місяця, неоплачене Повідомлення
вважається недійсним і продаж електричної енергії ПНТ за ним не
здійснюється, про що ДПЕ повідомляє ПНТ та ЕК.
4.7.2. Якщо протягом розрахункового місяця ПНТ не виконав
свої зобов'язання щодо оплати електричної енергії, ДПЕ повідомляє
ПНТ і ЕК про припинення поставок ПНТ за 3 дні до припинення
продажу. З моменту припинення продажу електроенергії ПНТ на
підставі повідомлення ДПЕ, продаж електроенергії для її поставки
споживачам ПНТ здійснюється ЕК.
4.7.3. Обмеження, які вводить ЕК для ПНТ на основі
повідомлення ДПЕ не спричиняють будь-якої відповідальності ЕК
перед ПНТ.
4.8. ЕК не несе відповідальності за надання ПНТ до ДПЕ всіх
необхідних документів та даних щодо електроенергії, яку ПНТ купує
у ДПЕ, крім документів та інформації, які ЕК зобов'язана надавати
ДПЕ відповідно до статті 4 цього Договору.
4.9. Ціна на купівлю електричної енергії ЕК в ДПЕ не включає
надбавки за передачу магістральними електромережами електричної
енергії, яку купує ПНТ в ДПЕ.

         Стаття 5. Порядок розрахунків

5.1. Оплату за куплену електроенергію ЕК здійснює грошовими
коштами, що перераховуються на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання ДПЕ з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання ЕК, відкритих відповідно до чинних
нормативно-правових актів України, які регулюють порядок
розрахунків за електроенергію, а також з інших рахунків ЕК.
5.2. Перерахування коштів ЕК за куплену у ДПЕ електроенергію
здійснюються кожного банківського дня розрахункового місяця таким
чином, щоб у сумі оплата за всі дні розрахункового місяця була не
менш 96% вартості кількості замовленої ЕК на розрахунковий місяць
електричної енергії з урахуванням ПДВ, і зараховується Сторонами
як оплата за електричну енергію, куплену ЕК у ДПЕ у цьому місяці з
урахуванням умов п. 5.4 та п. 5.5 цього Договору.
5.3. 11-го, 21-го та останнього числа розрахункового місяця
ДПЕ перевіряє суму, що надійшла на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ДПЕ, як оплата ЕК електричної енергії,
купленої за першу, другу та третю декаду місяця відповідно.
Розмір оплати ЕК за першу декаду становить не менше 26% від
вартості електричної енергії, замовленої ЕК згідно з п. 3.1 цього
договору на розрахунковий місяць з урахуванням розміру ПДВ, і
відповідно за другу декаду - не менше 30% та за третю декаду - не
менше 40%. Оплата здійснюється рівними долями кожного банківського
дня в межах декади.
5.3.1. В разі, якщо сума оплати, перерахована ЕК за
відповідну декаду, менша за визначену відповідно до п. 5.3 декадну
вартість, ДПЕ надсилає ЕК факсимільним зв'язком попередження про
неповну декадну оплату електроенергії, купленої у ДПЕ. У цьому
випадку ЕК зобов'язується здійснити перерахування недостатньої
суми з поточного рахунку ЕК на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ДПЕ впродовж двох банківських днів після
отримання попередження, вказавши при цьому в призначенні платежу
декаду, за яку здійснюється доплата.
5.3.2. У випадку нездійснення ЕК доплати згідно з п.5.3.1
цього Договору ДПЕ має право через 3 банківські дні після
закінчення відповідної декади нарахувати, а ЕК зобов'язана
сплатити неустойку у розмірі 0,2% від недоплаченої суми (але не
більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день
прострочення) за кожен день прострочення. Неустойка може
нараховуватися до моменту остаточного здійснення ЕК декадної
оплати за відповідну декаду але не більше терміну остаточного
розрахунку відповідно до п.5.4. цього Договору.
Цей пункт Договору вступає в дію тільки у випадку, якщо ЕК
порушило терміни подекадної оплати більше 3-х разів за поточний
рік.
Якщо в якійсь із декад ДПЕ на умовах статті 4 цього Договору
припиняє поставку електроенергії ПНТ, внаслідок чого ЕК здійснює
поставку електричної енергії споживачам, які мали отримувати
електроенергію від цих ПНТ, і ці споживачі певною сумою вже
розрахувалися з ПНТ за замовлену на розрахунковий місяць
електричну енергію, зазначена сума не враховується при визначенні
факту порушення в декаді, в якій ЕК почала здійснювати таку
поставку. (При цьому ЕК зобов'язана надати ДПЕ необхідні докази).
5.3.3. У випадку, якщо ЕК порушила терміни подекадної оплати
більше 6-и разів за поточний рік, ЕК зобов'язується в
двадцятиденний термін після отримання від ДПЕ попередження про
порушення, надати до ДПЕ банківську гарантію відповідно до пп.
5.3.3.1 - 5.3.3.3 цього Договору.
5.3.3.1. Банківською гарантією забезпечується виконання
зобов'язання
ЕК по оплаті електричної енергії, купленої ЕК
відповідно до умов цього Договору у розмірі не меншому половини
вартості обсягу електричної енергії, замовленого в місяці, в якому
останній раз ЕК порушила умови подекадної оплати, з урахуванням
ПДВ. Ця вартість визначається за оптовою прогнозною ціною, яка
затверджується відповідною постановою НКРЕ України.
5.3.3.2. Предметом банківської гарантії є прийняття на себе
банківською установою - гарантом зобов'язання ЕК по оплаті
електричної енергії, купленої на умовах цього Договору, за умови
невиконання такого зобов'язання ЕК у визначений термін. Умови
банківської гарантії повинні передбачати солідарну
відповідальність
гаранта та ЕК у розмірі зазначеному у п. 5.3.3.1
цього Договору. Термін дії банківської гарантії - до кінця
поточного року.
5.3.3.3. ДПЕ має право відхилити надану банківську гарантію
за умови виявлення відомостей, які дають підстави для сумніву щодо
платоспроможності гаранта, повноважень осіб, які підписали
примірник гарантійного листа, в інших випадках, передбачених
законодавством, коли є підстави вважати угоду про надання
банківської гарантії недійсною або неукладеною.
5.4. Остаточний розрахунок за куплену ЕК в ДПЕ електроенергію
в розрахунковому місяці здійснюється ЕК до 14-го (включно) числа
місяця, наступного за розрахунковим, з поточних або інших (крім
розподільчого) рахунків ЕК. У цьому випадку ЕК зобов'язана
обов'язково вказати призначення платежу.
5.4.1. Якщо до 14-го (включно) числа місяця, наступного за
розрахунковим, ЕК не здійснила повну поточну оплату вартості
електроенергії, купленої у ДПЕ в розрахунковому місяці, ДПЕ
надсилає до ЕК факсимільним зв'язком попередження про можливість
обмеження споживання в обсязі недооплаченої ЕК в розрахунковому
місяці електроенергії. Обмеження може бути застосоване ДПЕ після
підписання акта звірки (п.5.10).
5.5. Сума, яка була сплачена ЕК в розрахунковому місяці понад
повну поточну оплату вартості електричної енергії, купленої ЕК у
ДПЕ в цьому місяці (з урахуванням п. 5.4 цього Договору),
зараховується Сторонами як погашення заборгованості ЕК перед ДПЕ
за минулі періоди (починаючи з заборгованості з найдавнішим
терміном виникнення) з урахуванням ПДВ, якщо інше не передбачено
договором про реструктуризацію заборгованості між ДПЕ та ЕК.
5.6. Сторони погодилися, що ЕК не вказує призначення платежу
лише у випадку перерахування коштів з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання ЕК на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ДПЕ. В усіх інших випадках
посилання на призначення платежу та розрахунковий період
обов'язкові.
5.7. Порядок розрахунків, відмінний від того, що викладений в
цьому Договорі, може впроваджуватись лише за письмовою згодою двох
Сторін.
5.8. ДПЕ виписує та надає ЕК рахунок-фактуру. Форма
рахунку-фактури наведена в додатку 3 до цього Договору.
5.9. ДПЕ виписує та надає ЕК податкову накладну згідно
законодавства України та надсилає її до ЕК до 17 (включно) числа
місяця, наступного за розрахунковим.
5.10. По результатах розрахунків за місяць ДПЕ до 20 числа
місяця, наступного за розрахунковим, надсилає ЕК акт звірки
розрахунків між ЕК та ДПЕ.
5.11. ЕК в триденний термін після отримання акту звірки,
відповідно до п.5.10 цього Договору, надсилає до ДПЕ його
примірник за підписом керівника та головного бухгалтера ЕК.
5.12. В разі, якщо фактична оплата ЕК за куплену у ДПЕ в
розрахунковому місяці електричну енергію нижча за передбачену цим
Договором повну поточну оплату вартості електроенергії, ЕК в
триденний термін після отримання акту звірки відповідно до п.5.10
цього Договору може надати ДПЕ примірник акту звірки розрахунків
між ЕК та обласним фінансовим управлінням, який підтверджує
неотримання ЕК в установленому порядку належних їй коштів для
компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку
споживає населення. Якщо сума недоотриманих ЕК в установленому
порядку коштів в розрахунковому місяці, зазначених в акті звірки
між ЕК та обласним фінансовим управлінням, не нижча за різницю між
передбаченою цим Договором повною поточною оплатою і фактичною
оплатою ЕК, ДПЕ не застосовує до ЕК обмеження споживання.
5.13. У разі відсутності заборгованості ЕК перед ДПЕ (з
урахуванням договору реструктуризації заборгованості) та якщо ЕК
впродовж двох розрахункових місяців здійснює повну поточну оплату
вартості електричної енергії шляхом перерахування коштів на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ, то
починаючи з наступного розрахункового періоду вступає в силу
особливий порядок розрахунків відповідно до постанови НКРЕ, за
умови внесення НКРЕ відповідних змін до алгоритму ОРЕ. Дія пп.
5.2, 5.3 цього Договору призупиняється, а вступають в дію пп.
5.14-5.17 цього Договору.
5.14. Першу частку оплати за розрахунковий місяць ЕК
зобов'язується здійснити до 12-00 годин першого числа
розрахункового місяця в розмірі не меншому 15% вартості
електричної енергії, замовленої ЕК відповідно до п.3.1 на
розрахунковий місяць з урахуванням розміру ПДВ. Подальша оплата
здійснюється ЕК поетапно шляхом сплати ДПЕ коштів 6-го, 11-го,
16-го та 21-го числа розрахункового місяця кожного разу в розмірі,
не меншому 15% вартості електричної енергії, замовленої ЕК
відповідно до п. 3.1 на розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ.
Якщо 1-е, 6-е, 11-е, 16-е та 21-е число припадає на вихідний день,
то відповідну частку оплати ЕК зобов'язується здійснити в перший
банківський день, що слідує за цими числами відповідно.
5.15. ДПЕ 25-го числа розрахункового місяця надає ЕК
електронною поштою розраховану вартість (без ПДВ) фактичного
обсягу електричної енергії, купленої ЕК у ДПЕ з 1-го по 24-е число
включно розрахункового місяця. Вартість електричної енергії
визначається ДПЕ як сума щоденних вартостей, які розраховані за
погодинними цінами відповідно до Правил ОРЕ.
5.16. ЕК на підставі одержаних даних (п.5.15 цього Договору)
розраховує суму 6-го поетапного платежу з урахуванням ПДВ таким
чином, щоб сумарна по всім 6-и етапам оплата ЕК впродовж
розрахункового місяця за куплену у ДПЕ електричну енергію,
відповідала фактичній вартості електричної енергії, купленої ЕК у
ДПЕ в розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ. 26-го числа
розрахункового місяця ЕК здійснює 6-й поетапний платіж.
5.17. У випадку нездійснення ЕК оплати згідно з п. 5.14
цього Договору, ЕК зобов'язана сплатити ДПЕ неустойку у розмірі
0,2% від неоплаченої суми (але не більше подвійної облікової
ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день
прострочення. Неустойка може нараховуватися до моменту
остаточного здійснення ЕК поетапної оплати за відповідний етап
але не більше терміну остаточного розрахунку відповідно до п.5.4
цього Договору.
5.18. Остаточний розрахунок за куплену ЕК в ДПЕ
електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється ЕК відповідно
до п. 5.4 цього Договору.
5.19. На період дії пп. 5.14-5.18 цього Договору Сторони до
1-го числа розрахункового місяця підписують додаткову угоду, в
якій вказуються суми платежів ЕК відповідно до графіка, що
вказаний в пп.5.14 - 5.16 цього Договору.
5.20. В разі не здійснення ЕК остаточного розрахунку за
куплену в ДПЕ електроенергію відповідно до статті 5 цього
Договору, порядок розрахунків, викладений в пп. 5.14-5.19 цього
Договору, призупиняється і починають діяти процедури відповідно
до пп. 5.2 та 5.3 цього Договору.

   Стаття 6. Права, зобов'язання та відповідальність Сторін

6.1. ЕК має право:
6.1.1. Вимагати від ДПЕ, у разі виконання своїх зобов'язань
по оплаті електричної енергії за цим Договором, продажу
електроенергії в замовлених обсягах.
6.1.2. Вимагати від ДПЕ продажу електричної енергії, якісні
характеристики якої викладені в п.6.6.3 цього Договору.
6.1.3. На відшкодування заподіяних їй збитків, які виникли
внаслідок дій ДПЕ, крім випадків, коли такі дії спрямовані на
попередження або ліквідацію аварійної ситуації відповідно до
оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій.
6.1.4. Вимагати від ДПЕ надання всієї інформації,
передбаченої цим Договором, в порядку і в терміни, передбачені цим
Договором.
6.2. ЕК зобов'язана:
6.2.1. Купувати у ДПЕ електроенергію відповідно до умов
статті 3 цього Договору та здійснювати за неї своєчасні розрахунки
відповідно до умов статті 5 цього Договору, а також виконувати
інші умови цього Договору.
6.2.2. Забезпечити, відповідно до умов цього Договору, оплату
купленої у ДПЕ електроенергії.
6.2.3. У разі нездійснення повної поточної оплати вартості
електроенергії у встановлені цим Договором терміни самостійно
зменшувати обсяги отримання у ДПЕ електроенергії до рівнів, що
забезпечені платежами, шляхом відключення або обмеження споживання
споживачів-неплатників за електричну енергію.
6.2.4. Забезпечити надходження коштів, отриманих за спожиту
електроенергію від споживачів, у повному обсязі на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання ЕК.
6.2.5. Надавати ДПЕ всю інформацію, передбачену цим
Договором, в порядку і терміни, передбачені цим Договором.
6.2.6. Беззастережно виконувати команди диспетчера НЕК
"Укренерго" відповідно до оперативно-технологічних диспетчерських
інструкцій.
6.2.7. Вживати всіх правових заходів до обласних фінансових
управлінь для забезпечення надходження коштів за пільги та
субсидії, надані населенню по оплаті за електричну енергію.
6.3. ЕК несе відповідальність за:
6.3.1. Збитки, які заподіяні ДПЕ внаслідок невиконання або
неналежного виконання ЕК умов цього Договору. Відшкодування
збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.3.2. Порушення строків оплати за отриману електроенергію,
відповідно до Ст.5 цього Договору. В разі несплати ЕК за куплену в
ДПЕ електроенергію відповідно до термінів, встановлених п. 5.4
цього Договору, з наступного дня після закінчення терміну сплати
ДПЕ може нараховувати ЕК неустойку у розмірі 0,2% від суми
простроченого платежу (але не більше подвійної облікової ставки
НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення.
Сплата ЕК пені здійснюється з поточного рахунку ЕК на поточний
рахунок ДПЕ і не звільняє її від обов'язку відшкодувати збитки,
спричинені несплатою або несвоєчасною оплатою отриманої
електроенергії. Неустойка не нараховується на заборгованість по
пільгах і субсидіях, якщо ЕК до 20 числа місяця, наступного за
розрахунковим, надішле до ДПЕ акт звірки розрахунків між ЕК та
обласним фінансовим управлінням, який підтверджує неотримання ЕК в
установленому порядку належних їй коштів для компенсації пільг та
субсидій (п.5.12 цього Договору).
6.3.3. Невідповідність місячного обсягу електричної енергії,
що ЕК купила у ДПЕ, обсягу електричної енергії, який ЕК замовила.
6.3.4. Невиконання команд диспетчера НЕК "Укренерго"
відповідно до оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій.
В цьому випадку ЕК сплачує ДПЕ неустойку в розмірі ста
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
6.3.5. Ненадання банківської гарантії відповідно до п. 5.3.3
цього Договору. В цьому випадку ЕК сплачує ДПЕ неустойку у розмірі
25% від вартості електричної енергії, купленої ЕК у ДПЕ в місяці,
в якому ЕК зобов'язана була надати ДПЕ банківську гарантію за
кожний факт ненадання банківської гарантії відповідно до п. 5.3
цього Договору. Сплата неустойки не звільняє ЕК від зобов'язання
надати ДПЕ банківську гарантію.
6.3.6. Невжиття правових заходів відповідно до п.6.2.8 цього
Договору. В цьому випадку через три місяці після виникнення
заборгованості по пільгах та субсидіях ДПЕ може нараховувати ЕК
неустойку у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу,
викликаного несплатою на користь ЕК компенсації в установленому
порядку по пільгах та субсидіях населенню.
6.4. ДПЕ має право:
6.4.1. Вимагати від ЕК оплати за куплену електроенергію
відповідно до Ст.5 цього Договору.
6.4.2. Забезпечувати обмеження споживання або відключення ЕК
відповідно до умов цього Договору.
6.4.3. Вимагати від ЕК надання всієї інформації, передбаченої
цим Договором, в порядку та терміни, передбачені цим Договором.
6.4.4. В разі відхилення фактичного обсягу купівлі
електричної енергії ЕК за розрахунковий місяць від замовленого
(відповідно до повідомлення на замовлений місячний обсяг купівлі
електроенергії згідно з п. 3.1 цього Договору) нарахувати штраф ЕК
у розмірі 5% вартості різниці між фактичним та замовленим обсягом
електричної енергії, яка розраховується за фактичною ціною купівлі
електроенергії ЕК у розрахунковому місяці у таких випадках:
1) при відхиленні на величину, що перевищує 15,0 %;
2) при відхиленні на величину від 10% до 15% включно, в разі,
якщо ЕК допустило таке відхилення два рази за останні 12 місяців;
3) при відхиленні на величину, від 5% до 10% включно, в разі,
якщо ЕК допустило таке відхилення три рази за останні 12 місяців;
4) якщо за останні 12 місяців ЕК допустило 2 відхилення на
величину від 5% до 10% включно і одне відхилення на величину від
10% до 15% включно.
Якщо ДПЕ на умовах статті 4 цього Договору припиняє поставку
електроенергії ПНТ, внаслідок чого ЕК здійснює поставку
електричної енергії споживачам, які мали отримувати електроенергію
від цих ПНТ, то заявка ЕК автоматично збільшується на відповідну
величину.
( Пункт 6.4.4 в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1025 від 10.11.2005
6.5. ДПЕ зобов'язано:
6.5.1. Здійснювати оптовий продаж електроенергії ЕК в
обсягах, що забезпечені платежами, на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ДПЕ відповідно до умов цього
Договору, а також виконувати інші умови цього Договору.
6.5.2. Надавати ЕК всю інформацію, передбачену цим Договором,
в порядку та терміни, передбачені цим Договором.
6.5.3. Постачати ЕК, якщо остання не має перед ДПЕ
заборгованості за попередні періоди (до цієї заборгованості не
включаються борги, які було реструктуризовано на період, який
вказано в договорі про реструктуризацію заборгованості),
електричну енергію в обсягах, забезпечених платежами, без
обмежень, крім випадків обмежень, які спрямовані на попередження
або ліквідацію аварійних ситуацій відповідно до
оперативно-технологічних диспетчерських інструкцій. В разі
застосування обмежень інформування ЕК про їх причини здійснюється
відповідно до статті 7 цього Договору.
6.5.4. Сприяти доступу спеціалістів ЕК та незалежних
експертів для участі у розслідуванні правомірності дій диспетчера
НЕК "Укренерго".
6.6. ДПЕ несе відповідальність за:
6.6.1. Збитки, які заподіяні ЕК внаслідок невиконання або
неналежного виконання ДПЕ своїх обов'язків за цим Договором, крім
випадків, коли такі дії спрямовані на попередження або ліквідацію
аварійних ситуацій відповідно до оперативно-технологічних
диспетчерських інструкцій.
6.6.2. Надійне забезпечення ЕК електроенергією в обсягах, що
забезпечуються платежами відповідно до умов цього Договору.
6.6.3. Поставку електричної енергії належної якості. На
перший рік дії цього Договору ДПЕ несе відповідальність за
відхилення частоти електричного струму в ОЕС України до величини
більш ніж 50,4 Гц і менш ніж 49,3 Гц.
Через рік дії цього Договору, за умови здійснення ЕК повної
поточної оплати вартості електричної енергії, купленої у ДПЕ, та
погашення заборгованості ЕК перед ДПЕ за електричну енергію з
урахуванням договору реструктуризації боргу між ЕК та ДПЕ, ДПЕ
несе відповідальність за відхилення частоти електричного струму в
ОЕС України до величин, визначених ДСТУ.
Зазначені в цьому пункті межі відхилення частоти не
розповсюджуються на аварійні ситуації в ОЕС України.
На запит ЕК щодо коливань частоти в ОЕС України, ДПЕ
зобов'язується проводити необхідні консультації з НЕК "Укренерго",
надавати ЕК довідку з цього приводу та приймати участь у судових
засіданнях в якості третьої сторони відповідно до законодавства
України.
6.7. Сторони спільно користуються каналами зв'язку для
передачі інформації, необхідної для виконання цього Договору.
6.8. За порушення термінів надання інформації, її ненадання
або надання недостовірної інформації, передбаченої цим Договором
(крім п. 5.3.3), винна сторона сплачує іншій стороні неустойку у
розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний
факт порушення.
6.9. При передачі електронною поштою інформації та
документів, що передбачені цим Договором, Сторона, що приймає
повідомлення, забезпечує підтвердження його прийому (читання) у
випадку використання стороною що передає, відповідних опцій
електронної пошти.

   Стаття 7. Обмеження споживання та аварійні відключення

7.1. ДПЕ має право на обмеження енергопостачання та аварійне
відключення ЕК у таких випадках:
7.1.1. Для прийняття невідкладних заходів щодо попередження
та ліквідації аварій в ОЕС України;
7.1.2. Якщо ЕК здійснює не в повному обсязі або невчасно
оплату за поставлену ЕК електроенергію на умовах цього Договору.
7.2. На письмовий запит ЕК, у випадку обмеження
енергопостачання або відключення відповідно до п.7.1.1 цього
Договору, ДПЕ зобов'язується надати інформацію про причини
обмеження чи відключення та обгрунтування їх необхідності в
семиденний термін з моменту отримання запиту.
7.3. У випадку обмеження енергопостачання або відключення
відповідно до п.7.1.2 ДПЕ надає ЕК попередження на умовах цього
Договору.
7.4. Обмеження постачання та аварійні відключення
здійснюються черговим диспетчером НЕК "Укренерго". ЕК зобов'язана
негайно виконувати команди чергового диспетчера НЕК "Укренерго".

Стаття 8. Форс-мажор

8.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили
(стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного
ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни,
терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму,
блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу
або ожеледь, нестача води через погоднні чи довкільні умови,
вибух, ситуації, що створюють загрозу сталості ОЕС України та
енергетичній безпеці України, або її окремих регіонів, що
спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань
за цим Договором, а також нормативні акти Уряду, які забороняють
або обмежують виконання зобов'язань за цим Договором).
8.2. При настанні обставин форс-мажору сторони звільняються
від виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії форс -
мажорних обставин і усунення їх наслідків.
8.3. Наявність обставин форс-мажору підтверджується
відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.
8.4. Потерпіла Сторона негайно дає повідомлення другій
Стороні про подію, що оголошується форс-мажорною, і якомога швидше
подає інформацію про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї
події.

         Стаття 9. Вирішення суперечок

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні
умов цього Договору чи в зв'язку з ним, вирішуватимуться по
можливості шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню Арбітражним
судом України.

Стаття 10. Інші умови

10.1. Сторони погоджуються з тим, що у цей Договір та його
додатки у разі необхідності можуть бути внесені зміни та
доповнення за взаємною домовленістю Сторін.
10.2. Сторони погоджуються з тим, що сплата неустойки і
відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язань,
не звільняє жодну із Сторін від виконання своїх зобов'язань за цим
Договором.
10.3. У разі змін чинного законодавства України або ДЧОРЕ
Сторони вносять відповідні зміни до цьогоДоговору, які
необхідні для усунення протиріч.
10.4. У випадку введення надзвичайної ситуації в ОРЕ
Сторони керуються відповідною постановою НКРЕ щодовведення
надзвичайної ситуації в ОРЕ.
10.5. Всі зміни та доповнення, а також додатки до статей
цього Договору мають бути оформлені за підписами уповноважених
осіб та скріплені печатками ДПЕ і ЕК, а в разі змін банківських
реквізитів - підписами уповноважених осіб і головного бухгалтера.
Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
10.6. Договір підписаний у двох примірниках, по одному для
кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
10.7. Договір укладено на термін з "__" _______________ до
31 грудня 2005 року. Дія Договору автоматично продовжується на
наступні п'ять років, якщо жодна із Сторін не заявила письмово про
намір розірвати цей Договір за один місяць до дати закінчення
строку дії цього Договору.
10.8. Права та обов'язки, що виникають за цим Договором у
однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні.
10.9. Сторона не несе відповідальності по зобов'язаннях
другої Сторони цього Договору перед третіми особами або за збитки,
які можуть бути заподіяні другою Стороною третій особі.
10.10. В разі, якщо НКРЕ внесе зміни до типового Договору
купівлі-продажу електричної енергії між ліцензіатом з оптового
постачання електричної енергії Державним підприємством
"Енергоринок" (Продавець) та ліцензіатом з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (Покупець), Сторони в двотижневий
термін внесуть їх до цього Договору шляхом підписання додаткової
угоди до нього з цього приводу.

            Стаття 11. Додатки

Додаток 1. Перелік місць встановлення приладів та систем
розрахункового обліку
Додаток 2. Форма Акту купівлі-продажу електроенергії між ЕК
та ДП
Додаток 3. Форма рахунку-фактури
Додаток 4. Акти розмежування балансової належності
електричних мереж та експлуатаційної відповідальності
Додаток 5. Схеми розташування приладів розрахункового обліку

Стаття 12. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ДП "Енергоринок"        | ____________________________ :
Адреса: 01032, м. Київ, вул.| Адреса: _______________________
Комінтерну, 25 |
Р/р N 26033301257 у ОПЕРУ| Р/р N _______________________ у
Правління Ощадбанку м. Київ | _______________________________
МФО 300465 | МФО _________
ЄДРПОУ 21515381 | ЄДРПОУ _________
Телефон: 227-71-88 | Телефон: _________
Факс: 238-32-64 | Факс: _________
|
____________________ | _____________________

Погоджено ___________  енергосистемою  НЕК  "Укренерго"  за
довіреністю НЕК "Укренерго"

Директор ______________

( Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 763 від 01.09.2005 )

Додаток 1
до Договору N ____________
від __ _____________ ____р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________,
затвердженого постановою
НКРЕ
01.06.2001 N 597

(у редакції постанови НКРЕ
від 12.11.2004 N 1100)

Перелік
місць встановлення приладів та систем
розрахункового обліку

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Найменування|Найменування |Рівень |Розрахунковий|Прийом|Віддача|Примітки|
|з/п|постачальника |підстанції |точки надходження|напруги|коефіцієнт | | | |
| |(отримувача) | |електроенергії |(кВ) | | | | |
| |електроенергії| | | | | | | |
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
|---+--------------+------------+-----------------+-------+-------------+------+-------+--------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Погоджено:

Директор ДП "Енергоринок" Керівник ________________  Керівник _______________ Директор ________________ ЕС
Назва енергопостачальної Назва суміжного суб'єкту за довіреністю НЕК
компанії ОРЕ "Укренерго"

МП ______________ ПІП МП ______________ ПІП МП ______________ ПІП МП ______________ ПІП

"__" __________ ___ р. "__" __________ ___ р. "__" __________ ___ р. "__" __________ ___ р.

( Додаток 1 в редакції Постанови НКРЕ N 1100 від 12.11.2004 )

Додаток 2
До Договору N ____________
від __ _______________ __ р.
між ДП "Енергоринок"
та ______ "________________"

-------------------------------------------------------------------------------------------
| АКТ |
| купівлі-продажу електроенергії |
| між ДПЕ та ЕК за _____________місяць ________року |
| |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
| |Найменування показника |__________місяць ______року|З початку року| |
| |------------------------------------------+---------------------------+--------------| |
| |1. Обсяг купованої електроенергії, кВт х г| | | |
| |------------------------------------------+---------------------------+--------------| |
| |2. Середня оптова ціна купівлі | | х | |
| |електроенергії, грн/МВт х г* | | | |
| |------------------------------------------+---------------------------+--------------| |
| |3. Вартість купованої електроенергії, грн.| | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| */ Середня оптова ціна купівлі електроенергії визначається, |
| як гр.2=(гр.3/гр.1) х 10 в ступені 3 |
| |
| |
| |
| Директор ДП "Енергоринок" Керівник ЕК |
| _______________ _____________ |
| _______________ м. Київ ___________ місто ___________ |
| дата дата |
| М.П. М.П. |
| |
| Начальник департаменту балансів електроенергії та |
| розрахунків платежів |
| ДП "Енергоринок" |
| ________________ |
| підпис |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Директор ДП "Енергоринок" Керівник ЕК
__________________ ________________

Додаток 3
до Договору N ____________
від __ _____________ ___ р.
між ДП "Енергоринок"
та ______ "______________"

------------------------------------------------------------------
| РАХУНОК-ФАКТУРА ПОСТАЧАЛЬНИКА N від |
| за електричну енергію, куплену у ДП "Енергоринок" |
| |
| Дата графіку закупки (за по |
| період) з |
| (включно)|
| Ідентифікаційний номер Члену ринку (код ЗКПО) |
| |
| Назва Постачальника |
| |
| Останній день оплати |
| |
| Кількість купленої ел/енергії, тис кВт х г. |
| |
| Платіж до ДП "Енергоринок" (грн.) |
| |
| ПДВ (20%) за електроенергію (грн.) |
| |
| Всього підлягає до сплати (грн.) |
| |
| ДП "Енергоринок" |
| |
| Керівник |
| _________/_________/ |
| |
| Головний бухгалтер |
| _________/_________/ |
------------------------------------------------------------------

Директор ДП "Енергоринок" Керівник ЕК
_________________ ________________

Додаток 4
до Договору N ____________
від __ _____________ ____ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________,
затвердженого постановою
НКРЕ
01.06.2001 N 597

(у редакції постанови НКРЕ
від 12.11.2004 N 1100)

                АКТИ
розмежування балансової належності електричних
мереж та експлуатаційної відповідальності


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


Керівник ______________________ Керівник ___________________
Назва енергопостачальної компанії Назва суміжного суб'єкту
ОРЕ

МП _________________ ПІП МП _________________ ПІП

"____" _____________ _____ р. "____" _____________ ____ р.


Директор ДП "Енергоринок"

МП _________________ ПІП

"____" _____________ _____ р.

Погоджено:

Директор _____________________ ЕС
за довіреністю НЕК "Укренерго"

МП _________________ ПІП

"____" _____________ _____ р.

( Додаток 4 в редакції Постанови НКРЕ N 1100 від 12.11.2004 )

Додаток 5
до Договору N ____________
від __ __________ ____ р.
між ДП "Енергоринок"
та ____________________,
затвердженого постановою
НКРЕ
01.06.2001 N 597

(у редакції постанови НКРЕ
від 12.11.2004 N 1100)

               СХЕМИ
розташування приладів розрахункового обліку


_____________________________________________________________Директор ДП "Енергоринок" Керівник ___________________
Назва енергопостачальної
компанії

МП _________________ ПІП МП _________________ ПІП

"____" _____________ _____ р. "____" _____________ ____ р.

Погоджено:

Директор ___________________ ЕС Керівник ___________________
за довіреністю НЕК "Укренерго" Назва суміжного суб'єкту
ОРЕ

МП _________________ ПІП МП _________________ ПІП

"____" _____________ _____ р. "____" _____________ ____ р.

( Додаток 5 в редакції Постанови НКРЕ N 1100 від 12.11.2004 )